SILVERGAS s.r.o. Bardejov - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SILVERGAS s.r.o. Bardejov PowerPoint Presentation
Download Presentation
SILVERGAS s.r.o. Bardejov

play fullscreen
1 / 15
SILVERGAS s.r.o. Bardejov
191 Views
Download Presentation
kurt
Download Presentation

SILVERGAS s.r.o. Bardejov

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SILVERGAS s.r.o. Bardejov Energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu a RDF v plazmovom reaktore. Marián LÁZÁR Jaroslav SILVESTRI E-mail: plazgaz@gmail.com

 2. Nakladanie s komunálnym odpadom v EU Odpad bohatý na uhlík Zloženie KO v roku 2011 na území SR.

 3. Termické spôsoby zneškodňovania komunálneho odpadu Predstavujú neoddeliteľnú súčasť politiky trvalo udržateľného a integrovaného systému nakladania s odpadmi. • spaľovanie • pyrolýza • splynovanie • plazmové splynovanie Hlavné zlúčeniny a produkty vznikajúce v procesoch termického spracovania odpadov

 4. Splynovanie a tavenie odpadov plazmovou technológiou • Organický podiel odpadu (textília, zelený odpad, plastya pod.) • Anorganický podiel odpadu (sklo, keramiky, pôda, stavebný odpad a pod.) • Kovy s vysokým bodom tavenia (Fe, Cu, Al, etc.) • Kovy s nízkym bodom tavenia (Hg, Cd, Zn, Pb, etc.) syntézny plyn vitrifikovaná troska dutá grafitová elektróda syntézny plyn plazmový reaktor kovová zliatina dávkovanie ostatné úlety anóda

 5. Bloková schéma kompletnej plazmovej jednotky elektrická energia RDF spaliny plazmotvorný plyn syntézny plyn čistenie SP elektrická energia teplo zliatina troska

 6. Splynovanie namiešanej zmesi komunálneho odpadu Charakteristika namiešanej zmesi komunálneho odpadu Splynovanie namiešanej vsádzky v dusíkovej atmosfére. Predpoklad vzniku väčšieho množstva nezreagovaného uhlíka.

 7. Splynovanie namiešanej vsádzky komunálneho odpadu bolo zrealizované pri priemernej teplote 1 578 °C. Výpočet objemu vznikajúceho množstva syntézneho plynu bol prevedený aj na základe bilancie C. Takto predpokladaná teoretická hodnota produkcie syntézneho plynu je na úrovni 1,66 do 1,93 m3∙kg-1.

 8. Zachytený v cyklónovom odlučovači v množstve cca 1,1 kg Produkty generované v priebehu splynovacieho procesu • syntézny plyn, • grafitový a tuhý úlet, • troska. z dôvodu malého množstva spracovanej vsádzky neboli analyzované

 9. Predpokladané priemerné zloženie syntézneho plynu produkovaného splynovaním namiešanej vsádzky komunálneho odpadu. • Produkcia syntézneho plynu na 1kg odpadu : 1 - 1,1m3 SP • Výhrevnosť syntézneho plynu : 12 MJ.m-3 • Energia SP produkovaná z 1kg odpadu: 12 – 13,2 MJ.m-3 • Spotreba elektrickej energie na splynovanie 1kg odpadu: 1,7- 1,9 kWh • Zhodnocovanie SP (kogeneračná jednotka – účinnosťe 40 %) energia obsiahnutá v SP vzťahovaná na 1 kg vsádzky: 1,33 – 1,46 kWe 3,33 – 3,66 kWcelkove • Predpokladané množstvo vitrifikovanej trosky 22 až 28 % hmotnosti vsádzky z dôvodu vysokého obsahu anorganického materiálu vo vsádzke a to cca 20 % skla.

 10. Splynovanie RDF v mierne oxidačnej atmosfére Splynovanie RDF odpadu s vlhkosťou cca 25 % bolo uskutočnené pri priemernej teplote 1 480 °C. Cieľom dosiahnutia čo najväčšieho objemu vznikajúceho syntézneho plynu, na základe teoretických výpočtov, prietok oxidačného činidla privedeného do procesu splynovania, bol stanovený na úrovni 8 l∙min-1. Vsádzka

 11. Produkty generované v priebehu splynovacieho procesu • syntézny plyn, • grafitový a tuhý úlet, • troska.

 12. Predpokladané priemerné zloženie syntézneho plynu produkovaného z RDF odpadu. Predpoklad: Práca reaktora: 300 dní/rok ; 24 h/denne, 7200 h/rok 500t/rok 70 kg/h 80 kVA jednotka plazmového reaktora 3000t/rok 420 kg/h 400 kVA jednotka plazmového reaktora 8600t/rok 1200 kg/h 1000 kVA jednotka plazmového reaktora • Produkcia syntézneho plynu na 1kg odpadu : cca 2,00 m3 SP • Výhrevnosť syntézneho plynu : 9,6 MJ.m-3 • Energia SP produkovaná z 1kg odpadu: 19,2 MJ.m-3 • Spotreba elektrickej energie na splynovanie 1kg odpadu: 0,8 – 0,9 kWh • Zhodnocovanie SP (kogeneračná jednotka, účinnosťe 40 %) energia obsiahnutá v SP vzťahovaná na 1 kg vsádzky : 2,13 kWe 5,33 kWcelkove • predpokladané množstvo vitrifikovanej trosky 2 – 8 % hmotnosti vsádzky.

 13. 30 kVA plazmový reaktor

 14. 80 kVA plazmový reaktor 10 kVA plazmový reaktor 240 kVA plazmový reaktor Monitorovací a riadiaci systém

 15. Ďakujem za pozornosť Kontakt: Jaroslav SILVESTRI http://www.silvergas.sk/ E-mail: plazgaz@gmail.com