s asn probl my ir ieho uplatnenia elektronick ho podpisu a elektronickej komunik cie na slovensku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Súčasné problémy širšieho uplatnenia elektronického podpisu a elektronickej komunikácie na Slovensku. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Súčasné problémy širšieho uplatnenia elektronického podpisu a elektronickej komunikácie na Slovensku.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Súčasné problémy širšieho uplatnenia elektronického podpisu a elektronickej komunikácie na Slovensku. - PowerPoint PPT Presentation


  • 151 Views
  • Uploaded on

Súčasné problémy širšieho uplatnenia elektronického podpisu a elektronickej komunikácie na Slovensku. Ing. Ivan Mizerák - CA EVPÚ. Zákon o elektronickom podpise 215/2002 Z. z. a súvisiace vyhlášky. Účinnosť zákona od 1.5.2002 Zákon je platný 5 rokov a 5 mesiacov.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Súčasné problémy širšieho uplatnenia elektronického podpisu a elektronickej komunikácie na Slovensku.' - kurt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
s asn probl my ir ieho uplatnenia elektronick ho podpisu a elektronickej komunik cie na slovensku

Súčasné problémy širšieho uplatnenia elektronického podpisu a elektronickej komunikácie na Slovensku.

Ing. Ivan Mizerák - CA EVPÚ

z kon o elektronickom podpise 215 2002 z z a s visiace vyhl ky

Zákon o elektronickom podpise 215/2002 Z. z. a súvisiace vyhlášky

Účinnosť zákona od 1.5.2002

Zákon je platný 5 rokov a 5 mesiacov

z kon o elektronickom podpise 215 2002 z z a s visiace vyhl ky1

Zákon o elektronickom podpise 215/2002 Z. z. a súvisiace vyhlášky

Vyhláška NBÚ 542/2002 Z.z

§ 4 elektronický dokument v obchodnom styku

      (1) Elektronický dokument používaný v obchodnom styku, podpísaný zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona2) má rovnakú právnu účinnosť ako vlastnoručný podpis podpisovateľa vytvorený písomnou formou.

§ 7 podanie elektronického dokumentu

      (1) Na elektronický dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, podaný orgánu verejnej moci alebo orgánu verejnej správy prostredníctvom elektronickej podateľne sa hľadí rovnako ako na písaný alebo tlačený dokument podpísaný vlastnoručným podpisom osoby, ktorá v prípade, že sa použila elektronická forma dokumentu, je podpisovateľom tohto dokumentu.

z kon 40 1964 zb v znen neskor ch predpisov

Zákon 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

4) Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.

in z kony upravuj ce pou itie elektronick ho podpisu

Iné zákony upravujúce použitie elektronického podpisu

č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (podpisovanie faktúr EP),

č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti (vedenie zdravotnej dokumentácie podpísanej ZEP),

č. 301/2005 Z.z. trestný poriadok (podania podpísané ZEP),

č. 546/2006 Z.z. o bankách (preukazovanie totožnosti klienta ),

č. 513/2006 Z.z. o sociálnom poistení (podania môžu byť podpísané ZEP),

č. 24/2007 Z.z. o obchodnom registri a súvisiaca VYHLÁŠKA 319/2007 Z.z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra (zápis a zmeny údajov v OR podpísané ZEP),

in z kony upravuj ce pou itie elektronick ho podpisu1

Iné zákony upravujúce použitie elektronického podpisu

VYHLÁŠKA 233/2007 Z.z. Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 542/2002 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku(možnosť používať EP v administratívnom styku),

č. 273/2007 Z.z., ktorým sa dopĺňa Občiansky súdny poriadok(vyhotovenie rovnopisu podaní podpísaných ZEP – bez poplatkov),

č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní(súťažné podklady podpísané EP),

vyu itie zep a ep klientmi ca evp

Využitie ZEP a EP klientmi CA EVPÚ

daňové priznania

obchodný register

elektronické faktúry

elektronické zdravotné záznamy

obchodovanie s elektrickou energiou (DAMAS, e-Trace)

faktory podporuj ce pou itie elektronick ho podpisu

Faktory podporujúce použitie elektronického podpisu

- rýchlosť doručenia elektronických dokumentov

- časová flexibilita (neviazanosť na pracovnú dobu úradov)

- miestna flexibilita (neviazanosť na miesto podpisu)

- zníženie finančných nákladov (doručovacie služby, dopravné náklady, čas potrebný na osobné doručenie podania, parkovanie, miesto potrebné na archivovanie, nižšie poplatky za podania elektronickou formou, zníženie personálnych nákladov pri automatizovanom spracovaní dokumentov... )

faktory brzdiace roz renie pou vania elektronick ho podpisu

Faktory brzdiace rozšírenie používania elektronického podpisu

Psychologické

- konzervatívnosť klientov,

- počítačová gramotnosť,

- nedôvera vyplývajúca zo zverejnených prípadov zneužitia elektronického bankovníctva

Technické

- nedostupnosť internetu v niektorých lokalitách SR,

- nedostatočná vybavenosť výpočtovou technikou,

- nemožnosť okamžitého overenia platnosti ZEP,

faktory brzdiace roz renie pou vania elektronick ho podpisu1

Faktory brzdiace rozšírenie používania elektronického podpisu

Legislatívne

- nedoriešené otázky archivovania a dlhodobého archivovania dokumentov podpísaných elektronickým podpisom a zaručeným elektronickým podpisom

Finančné

- návratnosť finančných nákladov nie je zatiaľ vzhľadom na súčasné možnosti využitia dostatočná

faktory ktor by mohli podpori rozvoj ep a zep

Faktory, ktoré by mohli podporiť rozvoj EP a ZEP

úprava legislatívy:

znižujúca poplatky pri použití elektronického podpisu (zníženie poplatkov za administratívne úkony pri použití ZEP alebo EP)

ustanovujúca povinnosť „uzatvorených systémov“ akceptovať ZEP,

podporujúca rozvoj elektronických podateľní štátnej správy (povinnosť úradov zriadiť elektronickú podateľnu),

ustanovujúca jednoznačný identifikátor osoby, ktorý by sa zverejňoval v certifikáte (Formáty kvalifikovaných certifikátov verzia 2.1 , Príloha A Uvedenie odkazu na identitu fyzickej osoby – číslo dokladu)

faktory ktor by mohli podpori rozvoj ep a zep1

Faktory, ktoré by mohli podporiť rozvoj EP a ZEP

možnosť okamžitého overenia platnosti ZEP

certifikačné autority: zavedenie OCSP, zmena periodicity vydávania zoznamov zrušených certifikátov (CRL),

výrobcovia softvéru pre overovanie a tvorbu ZEP: okamžité stiahnutie CRL a vyhodnotenie platnosti certifikátu,

využitie v súčasnosti platnej legislatívy SR, ktorá umožňuje okamžité overenie platnosti ZEP,

zlepšenie dostupnosti softvéru určeného na tvorbu a overovanie ZEP. (QSign od firmy Ardaco určený pre overovanie ZEP je voľne dostupný.)

faktory ktor by mohli podpori rozvoj ep a zep2

Faktory, ktoré by mohli podporiť rozvoj EP a ZEP

4. používanie softvéru uľahčujúceho prehľad v certifikátoch a manipuláciu s nimi – manažovaná správa certifikátov (automatické vygenerovanie certifikátov pred ich expiráciou, vynútené vygenerovanie na určené HW zariadenie, nastavenie sily prístupového hesla, automatický výber správneho dešifrovacieho certifikátu pri dešifrovaní starších súborov...)

produktová rada softvéru Entrust Entelligence od firmy ENTRUST :

Entrust Entelligence Desktop Solution Entrust Entelligence Security provider