บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติ
Download
1 / 91

???????????????????????? ??????????????????????????? ??????? ?????? ??????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 613 Views
 • Uploaded on

บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติ ในการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ แนวโน้ม นโยบาย และความก้าวหน้า. สมจิต หนุเจริญกุล RN., Ph.D. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. การรฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓. แหล่งประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????????????????????? ??????????????????????????? ??????? ?????? ???????????????' - kuri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติ

ในการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ

แนวโน้ม นโยบาย และความก้าวหน้า

สมจิต หนุเจริญกุล RN., Ph.D.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

การรฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓

Somchit Hanucharurnkul


Slide2 l.jpg

 • ปัจจัยทางด้านการเมือง สังคม และวัฒนธรรม

 • ฐานะและการศึกษาของผู้หญิงพยาบาล

 • พันธะของนักการเมือง

 • จริยธรรม

ทิศทางและแนวโน้ม

วิชาชีพการพยาบาล/

พยาบาลเวชปฏิบัติ

 • ระบบบริการสุขภาพ

 • ทิศทาง/นโยบาย

 • ความรู้เทคโนโลยี

 • กระบวนทัศน์

แหล่งประโยชน์

ทางด้านบุคลากร

สุขภาพกำลังคน

การกระจาย

องค์กรวิชาชีพ กฏหมายและ

การควบคุม ผู้นำทางการพยาบาล

ประชากรและ

ปัญหาสุขภาพ

Somchit Hanucharurnkul


Slide3 l.jpg

ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน

1. การเพิ่มจำนวนโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน เสียค่าใช้จ่ายสูง

2. การเปลี่ยนแปลงลักษณะของประชากร การเพิ่มประชากรผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๓ คาดว่าจะสูง ถึง ๑๕.๓ ล้านคน

Somchit Hanucharurnkul


Slide4 l.jpg
อุบัติการของโรคเรื้อรังอุบัติการของโรคเรื้อรัง

 • ค.ศ2020 (2563) อัตราการตายจากโรคเรื้อรังสูงถึง 73% ของการตายทั้งหมดและ60% ของโรคที่เป็นภาระทั้งหมด

 • และ79% ของการตายจากโรคเรื้อรังเกิดในประเทศที่กำลังพัฒนา

  (World Health Organization, 2010).

Somchit Hanucharurnkul


Four major burden chronic diseases l.jpg
Four major burden chronic diseasesอุบัติการของโรคเรื้อรัง

 • cardiovascular disease,

 • cancer,

 • chronic obstructive pulmonary disease, and

 • type 2 diabetes.

(World Health Organization, 2010).

Somchit Hanucharurnkul


Slide6 l.jpg
ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน

3.ปัญหาเด็กและเยาวชน พฤติกรรมสุขภาพ สารเสพติด unsafe sex การตั้งครรภ์วัยรุ่น

4.ปัญหาสุขภาพมารดา และทารก ความรุนแรงในครอบครัว

Somchit Hanucharurnkul


Slide7 l.jpg

วิกฤตระบบสุขภาพปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน

5. การเกิดภัยพิบัติ ทั้งจากธรรมชาติ และ จากมนุษย์

6. ร.พ. ทั่วไป ร.พ. ศูนย์ ร.พ. จังหวัด แน่นแออัด

7.ความคาดหวังของประชาชนต่อการบริการสุขภาพสูงขึ้น

Somchit Hanucharurnkul

ICN 2007


Slide8 l.jpg

วิกฤตระบบสุขภาพปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน

8. การขาดแคลนกำลังคน

การขาดแคลนแพทย์ ทั้งจำนวน และการกระจาย

ขาดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ขาดวิสัญญีแพทย์ มี 700 คน

ขาดจิตแพทย์

การขาดแคลนพยาบาล และ การขยายขอบเขตของการปฏิบัติการพยาบาล

Somchit Hanucharurnkul


Paradigm shift l.jpg

Holistic Modelปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน

Paradigm Shift

Biomedical Model

Somchit Hanucharurnkul


Slide10 l.jpg

Spiritual Healthปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน

Social Health

Psychological Health

Physical Health

Concept of health

Somchit Hanucharurnkul

(Prawes Wasri, 2000)


Slide11 l.jpg

Paradigm Shiftปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน

Acute care philosophy

Primary Care, Community Setting

Somchit Hanucharurnkul


Slide12 l.jpg

Acute care settingปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน

Acute care philosophy

Disease & Pathology

Cure

Somchit Hanucharurnkul


Traditional practice model l.jpg
Traditional Practice Modelปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน

Physician

Registered Nurses

Auxiliary Personnel

Patients/Family

Somchit Hanucharurnkul


Slide14 l.jpg

Primary care / community settingปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน

Self-care philosophy

Patient participatory philosophy

Health & Quality of Life (Holism)

Maximize internal & external resources for health, healing and peaceful dead

Somchit Hanucharurnkul


Collaborative practice model l.jpg
Collaborative Practice Modelปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน

Physician

Registered Nurse

Auxiliary Personnel

Patients/ Family

Somchit Hanucharurnkul


Slide16 l.jpg
การเปลี่ยนแปลงระบบบริการสุขภาพการเปลี่ยนแปลงระบบบริการสุขภาพ

 • Managed care– continuity จาก โรงพยาบาล สู่บ้าน

 • Home care, ambulatory care and day surgery

 • People receive most of their care in their communities

 • Families, friends and caregivers are trust into caregiver roles.

Somchit Hanucharurnkul


Slide17 l.jpg

ระบบสุขภาพการเปลี่ยนแปลงระบบบริการสุขภาพ:สร้างระบบบริการที่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

 • สร้างระบบบริการปฐมภูมิเชิงรุกที่มีคุณภาพและเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือในชุมชนเพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล

 • สร้างระบบงานที่ทำให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีกำลังใจ ได้รับความชื่นชม และมีความสุขจากการทำงาน

Somchit Hanucharurnkul


Slide18 l.jpg
การพัฒนาการพยาบาลเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤติสุขภาพการพัฒนาการพยาบาลเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤติสุขภาพ

 • การขยายขอบเขตของการปฏิบัติการพยาบาล

 • การเพิ่มการผลิตพยาบาล

 • การพัฒนาและการใช้ศักยภาพของพยาบาล อย่างเต็มความสามารถ

 • การจัดระบบการพยาบาล

Somchit Hanucharurnkul


Slide19 l.jpg
ความจำเป็นของการขยายขอบเขตความจำเป็นของการขยายขอบเขตของการปฏิบัติการพยาบาล

 • 1.เพื่อขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการเข้าถึงบริการสุขภาพ

 • 2. การเพิ่มความต้องการบริการพยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

Somchit Hanucharurnkul


Slide20 l.jpg
ความจำเป็นของการขยายขอบเขตความจำเป็นของการขยายขอบเขตของการปฏิบัติการพยาบาล

3.ความต้องการการพยาบาลที่บ้านซึ่งผู้ป่วยต้องการการดูแลที่ซับซ้อนขึ้น

4. ความต้องการความก้าวหน้าในวิชาชีพ

5. อัตราการเกิดโรคต่างๆ ของโลกและของแต่ละประเทศเพิ่มขึ้น

Somchit Hanucharurnkul


Slide21 l.jpg

การแก้ปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่สุขภาพการแก้ปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่สุขภาพ

 • การจัดทีมสุขภาพวิธีใหม่

 • ต้องแก้ไขจารีตประเพณีที่แต่ละวิชาชีพปิดขอบเขตของการปฏิบัติของวิชาชีพมากเกินไป

Somchit Hanucharurnkul


Slide22 l.jpg

การแก้ปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่สุขภาพการแก้ปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่สุขภาพ

 • Task shift

 • ทักษะบางอย่างที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของวิชาชีพแพทย์ อาจเป็นสิ่งที่วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ปฏิบัติอยู่แล้วเป็นประจำ

 • บทบาทบางอย่างของวิชาชีพการพยาบาลอาจกระทำโดยผู้ช่วยพยาบาล / ผู้ช่วยเหลือดูแล

Somchit Hanucharurnkul


Slide23 l.jpg

เป้าหมายของการวางแผนกำลังคนทางด้านพยาบาลเป้าหมายของการวางแผนกำลังคนทางด้านพยาบาล

 • เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีพยาบาลที่มีความรู้และทักษะตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการในสถานบริการต่างๆ และพยาบาลเหล่านั้นต้องมีเอกสิทธิ์และได้รับการยอมรับที่เหมาะสม

 • การมี Advanced Practice Nurse (APN)

Somchit Hanucharurnkul


Skill mixed team l.jpg
Skill Mixed Teamเป้าหมายของการวางแผนกำลังคนทางด้านพยาบาลของพยาบาล

- พยาบาลทั่วไป

-พยาบาลเฉพาะทาง

-ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

CNS ตามกลุ่มผู้ป่วยที่ซับซ้อน

วิสัญญีพยาบาล

ผดุงครรภ์

Somchit Hanucharurnkul


Skill mixed team25 l.jpg
Skill Mixed Teamเป้าหมายของการวางแผนกำลังคนทางด้านพยาบาลของพยาบาล

 • พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (เฉพาะทาง)

  พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (APN)

 • ผู้ช่วยพยาบาล

 • ผู้ช่วยเหลือดูแล

 • ผู้บริหารจัดการทางการพยาบาล

 • อาจารย์พยาบาล/นักวิจัย

Somchit Hanucharurnkul


Slide26 l.jpg

เป้าหมายของการวางแผนกำลังคนทางด้านพยาบาลเป้าหมายของการวางแผนกำลังคนทางด้านพยาบาล

 • เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีพยาบาลที่มีความรู้และทักษะตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการในสถานบริการต่างๆ และพยาบาลเหล่านั้นต้องมีเอกสิทธิ์และได้รับการยอมรับที่เหมาะสม

(Affar & Styles, 1992 p.80)

Somchit Hanucharurnkul


Slide27 l.jpg
การสร้างความเข้มแข็งของบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิการสร้างความเข้มแข็งของบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

 • เป็นพื้นฐานในการปรับปรุงคุณภาพการบริการในทุกระดับ

 • เป็นการลดความแออัดในโรงพยาบาล

 • เป็นการประกันการเข้าถึงบริการสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนทุกคน ด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และ มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ยอมรับได้

Somchit Hanucharurnkul


Slide28 l.jpg

การสร้างความเข้มแข็งของบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในระดับนานาชาติมีหลักฐานชี้ชัดว่าประเทศที่มีการสาธารณสุขมูลฐานที่เข้มแข็ง มีผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดี และมีประสิทธิภาพกว่า ประชาชนมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพมากกว่าค่าบริการสุขภาพต่ำกว่า และผู้ใช้บริการสุขภาพมีความพึงพอใจมากกว่าประเทศที่มีการสาธารณสุขมูลฐานอ่อนแอกว่า” (Pan American Health Organization, 2007)

Somchit Hanucharurnkul


Slide29 l.jpg
วิวัฒนาการการบริการปฐมภูมิในประเทศไทยวิวัฒนาการการบริการปฐมภูมิในประเทศไทย

 • สุขศาลา

 • สถานีอนามัย

 • บริการปฐมภูมิ PCU

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

Somchit Hanucharurnkul


Slide30 l.jpg
ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล (ร.ส.ต. )

 • มุ่งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การบาดเจ็บ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบในระดับตำบล และมีเครือข่ายร่วมกับสถานีอนามัย และหน่วยบริการสุขภาพอื่นในตำบลข้างเคียง

 • ให้การรักษาพยาบาล

 • สร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

Somchit Hanucharurnkul


Slide31 l.jpg

นโยบายของรัฐบาลต้องชัดเจนนโยบายของรัฐบาลต้องชัดเจน

 • มีพยาบาลเวชปฏิบัติทุกสถานีอนามัย / ปฐมภูมิ ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล (ร.ส.ต. )

 • ต้องการ NP21,494คน ขณะนี้มี 10,797 คน

Somchit Hanucharurnkul


Slide32 l.jpg

พัฒนาการนโยบายของรัฐบาลต้องชัดเจนและการเตรียมพยาบาลเวชปฏิบัติในประเทศไทย

Somchit Hanucharurnkul


Slide33 l.jpg
หลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติในประเทศไทยหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2516- 29 อนุปริญญาพยาบาลสาธารณสุขเวชปฏิบัติ 1 ปี จำนวนทั้งสิ้น 655 คน

 • 2521-2530 หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลเวชปฏิบัติ 6 เดือน เน้นหนักด้านการรักษาพยาบาลขั้นต้น รวม 371 คน

 • 2535-2538 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุขเวชปฏิบัติ หลักสูตร 1 ปี จำนวน 39 คน

Somchit Hanucharurnkul


Slide34 l.jpg
หลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติในประเทศไทยหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติในประเทศไทย

รามาธิบดี

 • 2521-2533 หลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 6 เดือน

 • 2524 หลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 6 เดือน

 • 2527 หลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด 6 เดือน

 • 2530 หลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั้งหมด 4 เดือน

Somchit Hanucharurnkul


Slide35 l.jpg
การขับเคลื่อนของสภาการพยาบาลการขับเคลื่อนของสภาการพยาบาล

พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 มาตรา 4 (3) การกระทำการตามวิธีที่กำหนดไว้ในการรักษาโรคเบื้องต้น การให้ภูมิคุ้มกันโรค และการวางแผนครอบครัว

Somchit Hanucharurnkul


Slide36 l.jpg

สภาการพยาบาลกับยุทธศาสตร์สภาการพยาบาลกับยุทธศาสตร์

การขับเคลื่อน

1. การมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้

2. การมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย

ด้านสุขภาพของประเทศ

3. การมีส่วนร่วมในการปรับระบบบริการ

สุขภาพ

Somchit Hanucharurnkul


Slide37 l.jpg

สภาการพยาบาลกับยุทธศาสตร์สภาการพยาบาลกับยุทธศาสตร์

การขับเคลื่อน (ต่อ)

4. การดำเนินการให้ผู้ประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์ สามารถ

บริการวิชาชีพได้อย่างอิสระ และมี

กฎหมายคุ้มครอง

Somchit Hanucharurnkul


Slide38 l.jpg

สภาการพยาบาลกับยุทธศาสตร์สภาการพยาบาลกับยุทธศาสตร์

การขับเคลื่อน (ต่อ)

5. การกำกับคุณภาพงานบริการ

6. การพัฒนาศักยภาพพยาบาลชุมชน

(Capacity Building)

Somchit Hanucharurnkul


Slide39 l.jpg

TNCสภาการพยาบาลกับยุทธศาสตร์’S movement and strategies

 • Effectiveness of primary care services provided at a Nurses’ Private Clinic.

Somchit Hanucharurnkul


Slide40 l.jpg
ทำไมพยาบาลจึงเหมาะสมในการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิทำไมพยาบาลจึงเหมาะสมในการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ

1. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาพยาบาลน้อยกว่า

28,000 vs 300,000

4 ปี vs 6 ปี + 6

2. พยาบาลมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยมาก่อน ถ้าอบรมเรื่องการรักษาโรคเบื้องต้นจะทำได้ดีกว่า

Somchit Hanucharurnkul


Slide41 l.jpg

3. พยาบาลส่วนใหญ่ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การสอน และการให้คำปรึกษา มีความเอื้ออาทร

4. จำนวนพยาบาลมีมากกว่า

150,000vs 30,000

Somchit Hanucharurnkul


Slide42 l.jpg

5 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การสอน และการให้คำปรึกษา มีความเอื้ออาทร. การดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ไม่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากนัก แต่ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกับคนอื่นๆ

6. ใช้แพทย์ได้เหมาะสม กับที่ขาดอยู่แล้วอย่างมาก

Somchit Hanucharurnkul


Capra l.jpg
ทัศนะของ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การสอน และการให้คำปรึกษา มีความเอื้ออาทรCapra

พยาบาลที่ได้รับการศึกษาที่ดี และมีแรงจูงใจสูง เป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะรับผิดชอบในฐานะ General practitioner ในการดูแลสุขภาพโดยทั่วไป การสอน และการให้คำปรึกษา การเข้าใจวิถีชีวิตของคน เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

Somchit Hanucharurnkul


Slide44 l.jpg

พยาบาลเหล่านี้จะติดตามดูแลคนในชุมชนพยาบาลเหล่านี้จะติดตามดูแลคนในชุมชน

และสามารถค้นพบความผิดปกติตั้งแต่

เริ่มแรก ให้การรักษาดูแลอย่างต่อเนื่อง

ถ้าอยู่ในขอบเขตตามกฏหมาย และส่งต่อ

Somchit Hanucharurnkul


Slide45 l.jpg
เป้าหมายของการมีพยาบาลเวชปฏิบัติ ที่ รพ.สต

 • ปรับปรุงการเข้าถึงระบบสุขภาพ

 • ปรับปรุงการป้องกันและจัดการโรคเรื้อรัง

 • ลดค่าใช้จ่าย

 • ปรับปรุงผลลัพธ์ของการบิการสุขภาพ

Somchit Hanucharurnkul

ICN 2007


Slide46 l.jpg
เป้าหมายของการมีพยาบาลเวชปฏิบัติ ที่PCU

 • ปรับปรุงการเฝ้าระวังโรค

 • ปรับปรุงการฟื้นหายจากการบาดเจ็บ กรณีฉุกเฉิน สาธารณภัย

 • ปรับปรุงการปฏิบัติตามแผนการรักษา

 • ใช้เทคโนโลยีเหมาะสมในระดับปฐมภูมิ

Somchit Hanucharurnkul

ICN 2007


Slide47 l.jpg

บทบาทของ ที่

พยาบาลเวชปฏิบัติ

หลักเศรษฐกิจ และสุขภาพพอเพียง

๑ ค้นหาช่วยเหลือผู้อ่อนแอ ด้อยโอกาส พิการ ถูกทอดทิ้ง

๒.รักษาโรคประจำถิ่น เจ็บป่วยเฉียบพลัน

๗ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓ จัดการให้ผู้ป่วย

เรื้อรังได้รับการรักษา พยาบาลอย่างต่อเนื่อง

Better

Community

Health

Strong

community

๖. การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ

๕.การเฝ้าระวัง และการควบคุมโรคเรื้อรัง/ระบาด

๔.การดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพา และผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน ผู้ป่วยระยะสุดท้าย

สังคมที่เอื้อเฟื้อเจือจุน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

Somchit Hanucharurnkul


Slide48 l.jpg
ความสำเร็จของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงความสำเร็จของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลโรคฮีโมฟีเลียภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด

 • การวิเคราะห์สถานะการณ์

 • การจัดตั้งเครือข่าย

 • การวางระบบ

 • การสอน เป็นพี่เลี้ยง และ ให้คำปรึกษา

 • การสร้างแนวปฏิบัติ

  จุฬารัตน์ สุริยาทัย

Somchit Hanucharurnkul


Slide49 l.jpg
ผลลัพธ์ความสำเร็จของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

 • ผู้ป่วยทั้งหมดได้ขึ้นทะเบียนตามโครงการของสปสช.

 • มีความรู้เกี่ยวกับฮีโมฟีเลียและการดูแลตนเองเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.83

 • ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.50

 • สามารถไปโรงเรียนได้ ทำงานได้ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

ความสำเร็จของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง จุฬารัตน์ สุริยาทัย

Somchit Hanucharurnkul


Slide50 l.jpg
ผลลัพธ์ความสำเร็จของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

 • ค่ารักษาลดลงร้อยละ 44.48

 • ไม่มีรายงานการนอนรักษาในโรงพยาบาลจาก สาเหตุฮีโมฟีเลีย ยกเว้นสาเหตุฝากนอนหรือบ้าน ไกลจำนวน 2 ครั้ง

 • ความพึงพอใจของผู้รับบริการมีระดับความพึง พอใจร้อยละ 95.50

 • ไม่มีรายงานความพิการของ joint disease เพิ่มขึ้น

ความสำเร็จของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง จุฬารัตน์ สุริยาทัย

Somchit Hanucharurnkul


Slide51 l.jpg
ผลลัพธ์ความสำเร็จของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

 • ค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งการเจ็บป่วยด้วย ฮีโมฟีเลีย เท่ากับ 1.25 ครั้งต่อเดือน

 • ไม่มีรายงานการแพ้ยา การติดเชื้อ การเกิดสารต้านปัจจัยการแข็งตัวของเลือด

 • คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง

ความสำเร็จของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง จุฬารัตน์ สุริยาทัย

Somchit Hanucharurnkul


Slide52 l.jpg
พยาบาลเวชปฏิบัติ ความสำเร็จของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง: บทเรียนจากต่างประเทศ

 • ค่าใช้จ่ายในเรื่องสุขภาพของประเทศสูงมาก

 • ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเนื่องจากวิถีชีวิต

 • ผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น

 • ผู้คนมีปัญหาสุขภาพจิตและ

 • โรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น

Somchit Hanucharurnkul


Slide53 l.jpg
บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติในระดับปฐมภูมิบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติในระดับปฐมภูมิ

 • สร้างสุขภาพ

 • การป้องกันโรค

 • การรักษาผู้ป่วย

 • การติดตามดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง

 • ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพ โดยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สุขภาพอื่น ๆ ในฐานะผู้จัดการการดูแลผู้ป่วย

Somchit Hanucharurnkul


Slide54 l.jpg

Evidence basedบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติในระดับปฐมภูมิผลลัพธ์ของพยาบาลเวชปฏิบัติ

 • ปัญหาสุขภาพของประชาชนร้อยละ 80-90 สามารถดูแลได้ โดย NP และคุณภาพดีเท่าหรือดีกว่าการดูแลโดยแพทย์ในโรงพยาบาล

 • ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า

 • Under utilization of nurse practitioners in the US – cost the country as much as

  $ 8.7 B annually ( Tornquist 1997)

 • NP Master graduate with experience

Somchit Hanucharurnkul


Np 1966 2001 35 l.jpg
เปรียบเทียบคุณภาพการดูแลระหว่างผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง NPกับแพทย์1966 – 2001จำนวน 35งาน

 • ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการบริการของพยาบาลเวชปฏิบัติมากกว่าการบริการของแพทย์ แต่ไม่พบความแตกต่างกันในเรื่องภาวะสุขภาพ และคุณภาพชีวิต

Somchit Hanucharurnkul


Slide56 l.jpg

 • พยาบาลเวชปฏิบัติใช้เวลากับผู้ป่วยพยาบาลเวชปฏิบัติใช้เวลากับผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการมากกว่า สามารถวินิจฉัยความผิดปกติทางด้านร่างกายได้ละเอียดกว่า ความสามารถในการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากกว่า และสามารถเขียนบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาได้สมบูรณ์มากกว่า

Somchit Hanucharurnkul


Slide57 l.jpg

 • การตัดสินใจให้มีการวินิจฉัยด้วย x-ray และการอ่านผลฟิล์มพบว่ามีความถูกต้องเหมาะสมไม่ต่างจากแพทย์

 • ค่าใช้จ่าย ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลจากพยาบาลเวชปฏิบัติเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นรายวันน้อยกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลจากแพทย์ (Lambing, Adams, Fox, & Divine, 2004)

Somchit Hanucharurnkul


Slide58 l.jpg
ผลลัพธ์ระหว่างแพทย์ที่มีพยาบาลเวชปฏิบัติทำงานร่วมอยู่ในทีม กับแพทย์ที่ทำงานโดยไม่มีพยาบาลเวชปฏิบัติอยู่ในทีม

 • ค่าใช้จ่าย จำนวนวันนอนโรงพยาบาล อัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำในโรงพยาบาล และอัตราการตาย พบว่า รูปแบบการดูแลที่มีพยาบาลเวชปฏิบัติทำงานร่วมอยู่ในทีมกับแพทย์ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้คนละ 975 USD ค่าใช้จ่ายนี้รวมทั้งค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาในโรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายสำหรับบริการทางการแพทย์หลังออกจากโรงพยาบาล(Ettner et al., 2006)

Somchit Hanucharurnkul


Evidence based in thailand l.jpg
Evidence based in Thailand กับแพทย์ที่ทำงานโดยไม่มีพยาบาลเวชปฏิบัติอยู่ในทีม

 • Many practice model : Ayuthaya, Lomsak, etc.

 • APN success stories

 • Pathway to success of NP (Hanuchaurnkul et. Al., 2007)

 • Cost-effectiveness of nurses’ private clinic(Hanuchaurnkul et. Al., 2002)

Somchit Hanucharurnkul


Slide60 l.jpg

การยอมรับและความเชื่อมั่นต่อ NP (4 เดือน)

 • การรักษาปัญหาความเจ็บป่วยเฉียบพลัน

 • การดูแลทางด้านจิตสังคม

 • การสร้างเสริมสุขภาพ

สปสช 2551

Somchit Hanucharurnkul


Slide61 l.jpg

เบื้องหลังแห่งความสำเร็จของพยาบาลเวชปฏิบัติเบื้องหลังแห่งความสำเร็จของพยาบาลเวชปฏิบัติ

 • ความตั้งใจของ NP ในการปฏิบัติงานและต้องการช่วยบ้านเกิด

 • การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 • NP มีความรู้และทักษะกว้างทั้งความรู้ทางการแพทย์ จิตสังคม จิตวิญญาณ และการพัฒนาชุมชน

สมจิต หนุเจริญกุล และคณะ ๒๕๕๐

Somchit Hanucharurnkul


Slide62 l.jpg

 • NP เบื้องหลังแห่งความสำเร็จของพยาบาลเวชปฏิบัติมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร มีความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน

 • สถานีอนามัย ตั้งอยู่ในชุมชน NP รู้จักพื้นเพและวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน การดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

สมจิต หนุเจริญกุล และคณะ ๒๕๕๐

Somchit Hanucharurnkul


Slide63 l.jpg

6. เบื้องหลังแห่งความสำเร็จของพยาบาลเวชปฏิบัติสถานีอนามัยรับผิดชอบจำนวนประชากรในชุมชน ชัดเจน จำนวนไม่มาก ทำให้เกิดการดูแลอย่างต่อเนื่อง และมีความสัมพันธ์ที่ดี

สปสช ๒๕๕๑

Somchit Hanucharurnkul


Slide64 l.jpg

Somchit Hanucharurnkul


Slide65 l.jpg
พยาบาลเวชปฏิบัติ/ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

 • เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้พัฒนาตนเองจนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการตัดสินใจทางคลินิกที่ซับซ้อน และมีสมรรถนะในการปฏิบัติทางคลินิกในขอบเขตที่กว้าง ซึ่งคุณลักษณะของการปฏิบัตินั้น ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศ พยาบาลเวชปฏิบัติควรจะมีการศึกษาในระดับปริญญาโททางการพยาบาล

  (ICN, 2005)

Somchit Hanucharurnkul


Slide66 l.jpg

คุณลักษณะของพยาบาลเวชปฏิบัติในแต่ละด้านคุณลักษณะของพยาบาลเวชปฏิบัติในแต่ละด้าน

 • ต้องได้รับการเตรียมหลังการจบการพยาบาลทั่วไป ในระดับขั้นสูง

 • หลักสูตรการศึกษาจะต้องได้รับการรับรอง

 • จะต้องมีระบบในการให้ใบอนุญาต โดยการขึ้นทะเบียนและการให้วุฒิบัตรรับรองการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

(ICN, 2002)

Somchit Hanucharurnkul


Slide67 l.jpg
ลักษณะของการปฏิบัติคุณลักษณะของพยาบาลเวชปฏิบัติในแต่ละด้าน

 • บูรณาการการวิจัย การศึกษา การปฏิบัติและการจัดการ

 • มีเอกสิทธิและมีอิสระในการปฏิบัติ

 • มีผู้ป่วย / ผู้ใช้บริการอยู่ในความรับผิดชอบ / มีการจัด การในการดูแลผู้ป่วย ผู้ใช้บริการแต่ละคน (own case load / case management)

Somchit Hanucharurnkul


Slide68 l.jpg

ลักษณะของการปฏิบัติ (ต่อ)

 • มีทักษะขั้นสูงในการประเมินสุขภาพ การตัดสินใจทางคลินิก และการใช้เหตุผลในการวินิจฉัย

 • มีสมรรถนะทางคลินิกขั้นสูง

 • ให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่สุขภาพอื่น ๆ

 • วางแผนโครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งนำไปปฏิบัติและประเมินผล

 • เป็นด่านแรกที่ผู้ใช้บริการมาติดต่อขอความช่วยเหลือ

Somchit Hanucharurnkul


Advanced practice nurse apn l.jpg
Advanced Practice Nurse (APN) (ต่อ)

 • ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

 • พยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยในระดับปริญญาโททางคลินิค/ชุมชน

 • ได้รับวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางจากสภาการพยาบาล

สภาการพยาบาล 2551

Somchit Hanucharurnkul


Advanced practice nurse apn70 l.jpg
Advanced Practice Nurse (APN) (ต่อ)

 • มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในสาขาการปฏิบัติการพยาบาล

 • เป็นผู้ปฏิบัติการดูแลโดยตรงกับผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน/กลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มเสียงที่จะเกิดปัญหาสุขภาพในชุมชน

สภาการพยาบาล 2551

Somchit Hanucharurnkul


Advanced practice nurse apn71 l.jpg
Advanced Practice Nurse (APN) (ต่อ)

 • มีการปฏิบัติงานที่ขยายขอบเขตไปสู่การเป็นผู้นำในการพัฒนาระบบการจัดการดูแลที่มีประสิทธิภาพ

 • เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ขยายและสร้างเครือข่ายการดูแล และ

 • เป็นผู้จัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล

สภาการพยาบาล 2551

Somchit Hanucharurnkul


Slide72 l.jpg
ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่สุขภาพทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่สุขภาพ

 • Patient centered care/holistic care/humanized care

 • Partnering

 • Quality improvement

 • Information and communication technology

 • Public health perspective

Somchit Hanucharurnkul


Specific competencies for apn l.jpg
Specific competencies for APNทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่สุขภาพ

 • Specialized in direct practice

 • Expert guidance and coaching

 • Consultation

 • Research skills

 • Clinical and professional leadership

 • Ethical and decision making

Somchit Hanucharurnkul


For np specific competencies l.jpg
For NP specific competenciesทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่สุขภาพ

 • Diagnosis and treatment

Somchit Hanucharurnkul


Apn 944 l.jpg
จำนวน ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่สุขภาพAPN 944 คน

1. อายุรศาสตร์ – ศัลยศาสตร์ 447 คน

2. จิตเวชและสุขภาพจิต 102 คน

3. มารดา – ทารก 34 คน

4. การพยาบาลเด็ก 79 คน

5. ชุมชน 88 คน

6 ผู้สูงอายุ 44 คน

7 เวชปฏิบัติชุมชน 97 คน

8. โรคติดเชื้อละการควบคุมการติดเชื้อ 35 คน

 • การให้ยาระงับความรู้สึก 17 คน

 • ผดุงครรภ์ 1 คน

Somchit Hanucharurnkul


Advanced practice nurse l.jpg
Advanced Practice Nurseทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่สุขภาพ

 • ผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก (CNS)

 • พยาบาลเวชปฏิบัติ (Nurse Practitioner)

 • พยาบาลวิสัญญี (Nurse Anesthetist)

 • พยาบาลผดุงครรภ์ (Nurse Midwife)

Somchit Hanucharurnkul


Slide77 l.jpg
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับวิกฤตการขาดแคลนพยาบาลการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับวิกฤตการขาดแคลนพยาบาล

 • เป็นการยอมรับถึงความซับซ้อนของปัญหาและระบบสุขภาพและความก้าวหน้าขององค์ความรู้ของศาสตร์ทางการพยาบาล

 • เป็นการสร้างบันไดความก้าวหน้าให้กับผู้ปฏิบัติการพยาบาลต่อผู้ป่วยและผู้ใช้บริการโดยตรง

Somchit Hanucharurnkul


Slide78 l.jpg
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับวิกฤตการขาดแคลนพยาบาลการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับวิกฤตการขาดแคลนพยาบาล

 • เป็นการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพไว้ในปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงได้ยาวนานที่สุด

 • ทำให้ทีมการพยาบาลมีพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถในระดับที่แตกต่างกันร่วมกันทำงานเป็นทีมผสมผสาน

Somchit Hanucharurnkul


Slide79 l.jpg
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับวิกฤตการขาดแคลนพยาบาลการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับวิกฤตการขาดแคลนพยาบาล

 • ทำให้พยาบาลทั่วไปมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น

 • ช่วยลดความเครียดจากการขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน

 • เพิ่มความพึงพอใจในงาน และการคงอยู่ในวิชาชีพ

Somchit Hanucharurnkul


Slide80 l.jpg
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับวิกฤตการขาดแคลนพยาบาลการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับวิกฤตการขาดแคลนพยาบาล

 • มี role model ที่ดีในการปฏิบัติงาน

 • ปรับปรุงภาพลักษณ์ของวิชาชีพ

 • แก้ไขการขาดแคลนพยาบาลในระยะยาว

Somchit Hanucharurnkul


Slide81 l.jpg
APN การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับวิกฤตการขาดแคลนพยาบาลที่ร.พ. ชุมชน

 • APN Med-Sug : Chronic illness

 • APN – Mental health and psychiatric Nursing

 • APN โรคติดเชื้อ และการควบคุมการติดเชื้อ

 • APN – NP Community Health Nurse Practitioner

Somchit Hanucharurnkul


Slide82 l.jpg
กุญแจสำคัญของความสำเร็จของพยาบาลเวชปฏิบัติกุญแจสำคัญของความสำเร็จของพยาบาลเวชปฏิบัติ

 • ไม่ใช้แนวคิดทำงานแทน

 • เพิ่มมูลค่าให้กับระบบสุขภาพ

 • ใช้รูปแบบการทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ สุขภาพอื่นๆ และกับทุกภาคส่วน

Somchit Hanucharurnkul


Slide83 l.jpg
การศึกษาที่สนับสนุนการเพิ่มมูลค่า ของNP

 • แพทย์จะมีความรู้ทางด้านโรคและการรักษาอย่างลึกซึ้ง สามารถจัดการกับปัญหาซับซ้อนทางด้านการแพทย์ได้เป็นอย่างดี

Somchit Hanucharurnkul


Slide84 l.jpg
การศึกษาที่สนับสนุนการเพิ่มมูลค่า ของNP

NP สามารถทำงานกับประชาชนได้ดีในเรื่องการให้ความรู้ การจัดการการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง การค้นหาบุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยง และหาทางป้องกัน การเข้าถึงกลุ่มประชากรที่ย้ายถิ่น มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และปัญหาทางจิตสังคม พยาบาลเวชปฏิบัติเหล่านี้สามารถใช้ทักษะได้อย่างกว้างขวาง ในการให้คำปรึกษา การสอน การส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเอง การประสานงานและการใช้แหล่งประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชน รวมถึงการดูแลสุขภาพที่บ้าน

Somchit Hanucharurnkul


Slide85 l.jpg
บันไดความก้าวหน้าของพยาบาลและการศึกษา ปัจจุบัน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เน้นการวิจัย วิชาการ

วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความรู้

ความชำนาญ

มีประสบการณ์

สร้างงาน

(3-5 ปี)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

42-45 credits

หลักสูตรเฉพาะทางระยะสั้น

พยาบาลเฉพาะทาง

Somchit Hanucharurnkul

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลทั่วไป


Slide86 l.jpg
การขยายขอบเขตของการปฏิบัติการพยาบาลการขยายขอบเขตของการปฏิบัติการพยาบาล

พยาบาลเวชปฏิบัติ

 • การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

 • การพยาบาลผู้สูงอายุ

 • การพยาบาลชุมชน

 • การพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

 • การพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก

Somchit Hanucharurnkul


Slide87 l.jpg
การฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรของสภาการพยาบาล

 • สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

 • วิทยาลัยผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

 • ราชวิทยาลัยผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

  เทียบเท่า ป. เอก

Somchit Hanucharurnkul


Slide88 l.jpg
บันไดความก้าวหน้าของพยาบาลและการศึกษา อนาคต

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร

เน้นการปฏิบัติผู้นำทางคลินิค

ป.เอกเทียบเท่า

หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เน้นการวิจัย วิชาการ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

(36 cr)

หลักสูตรเฉพาะทางระยะสั้น

พยาบาลเฉพาะทาง

Somchit Hanucharurnkul

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลทั่วไป


Slide89 l.jpg

บทสรุป อนาคต

 • การมี NP ในสถานีอนามัย / ระดับปฐมภูมิ/ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ทำให้ผู้รับบริการพอใจ และคุณภาพการดูแลดีขึ้น

 • พยาบาลพร้อมที่จะให้การบริการแบบองค์รวมด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ เพื่อปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน

Somchit Hanucharurnkul


Slide90 l.jpg

บทสรุป อนาคต

 • แต่พยาบาลต้องได้รับการพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะความคิดเชิงระบบ การแก้ปัญหา และความเป็นผู้นำ

Somchit Hanucharurnkul


Slide91 l.jpg

Somchit Hanucharurnkul


ad