1 / 7

Budowa czasopisma

Budowa czasopisma. Autor: Adrianna Dzikielewska. Czasopismo składa się z :. Karta tytułowa Tytulatura Metryka czasopisma – zwana stopką redakcyjną Teksty – gatunki dziennikarskie: artykuły, wiadomości, sprawozdania, listy do redakcji, reportaż, recenzja itp.

kura
Download Presentation

Budowa czasopisma

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Budowa czasopisma Autor: Adrianna Dzikielewska

  2. Czasopismo składa się z : • Karta tytułowa • Tytulatura • Metryka czasopisma – zwana stopką redakcyjną • Teksty – gatunki dziennikarskie: artykuły, wiadomości, sprawozdania, listy do redakcji, reportaż, recenzja itp. • Spis treści – znajduje się w każdym zeszycie czasopisma

  3. Karta tytułowa

  4. Karta tytułowa c. d. • Karta tytułowa – pierwsza strona karty tytułowej zawierająca tytulaturę • Tytulatura - zawiera: tytuł i dodatki do tytułu, nazwę instytucji sprawczej, określenie częstotliwości, adres wydawniczy

  5. Stopka redakcyjna • To informacja o składzie redakcji, adresie, telefonie, itp.

  6. Przykładowa stopka redakcyjna Redakcja • WYDAWCA: Nowa Era Sp. z o.o. www.nowaera.pl • ADRES:Aleje Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawatel. 22) 570 25 80 www.swierszczyk.pl e-mail: swierszczyk@swierszczyk.pl • Redaktor naczelna pisma:   Małgorzata Węgrzecka tel.(022) 570 24 30  • Grafik:   Marta Krzywicka   • Asystentka redakcji: Magdalena Król  tel.(022)5702431  • Marketing: Zuzanna Gałuszkatel (022)570 26 27  • Redaktor strony www: Karol Prokorym tel.601481919       • Współpraca:   Redakcja Ksztatcenia Zintegrowanego    

  7. Dziękuję za uwagę 

More Related