slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Подкрепа за енергийно обновяване на сградния фонд в България по РPowerPoint Presentation
Download Presentation
Подкрепа за енергийно обновяване на сградния фонд в България по Ð

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Подкрепа за енергийно обновяване на сградния фонд в България по Р- PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Подкрепа за енергийно обновяване на сградния фонд в България по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020 г. BuildinGreen София ,19.03.2014 г. Предизвикателства и цели в сферата на енергийната ефективност. Пре дизвикателства

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Подкрепа за енергийно обновяване на сградния фонд в България по Ð' - kura


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Подкрепа за енергийно обновяване на сградния фонд в България по

Оперативна програма

“Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

BuildinGreen София,19.03.2014 г.

slide2
Предизвикателства и цели в сферата на енергийната ефективност

Предизвикателства

 • Ниско ниво на енергийната ефективност на сградите в България;
 • Най-сериозен проблем в 18 900 сгради, строени по едропанелна технология, 707 441 жилища, 1,77 млн. души.
 • 23% от енергийното потребление се дължи на жилищния сектор;
 • 96,5 % от жилищата са собственост на физически лица;

Цели

 • Повишаване на енергийната ефективност с 25% към 2020 г.
 • Достигане на 16% дял на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия
slide3

Подкрепа за ЕЕ в жилищни сгради

по ОПРР 2007-2013

ОПРР 2007-2013

Фонд

за жилищно

обновяване

Схема

за безвъзмездна

финансова помощ

заеми

гаранции

Възможност

за финансиране

на оставащите 25%

от стойността

Жилищен

Сектор

100% осигурено

финансиране

Финансиране на 75%

от стойността за

обновяването

2014 2020
Мерки за ЕЕ по ОП “Региони в растеж” 2014-2020
 • Общ бюджет: 1 589272 238 евро, в това число 85 % подкрепа от ЕФРР и 15 % национално съфинансиране;
 • Преки инвестиции в ЕЕ на сгради:317 854 448 евро или 20 % от общия бюджет на програмата;
 • ЕЕ е хоризонтален приоритетпри инвестиции в строителство, реконструкция и ремонт на сгради по проекти, подкрепени със средства от ОПРР 2014-2020 по:
  • Приоритетна ос 1. "Устойчиво и интегрирано градско развитие"
  • Приоритетна ос 2 " Регионалнаобразователна инфраструктура"
  • Приоритетна ос 3 "Регионална здравна инфраструктура"
  • Приоритетна ос 4 "Регионална социална инфраструктура"
  • Приоритетна ос 5 „Регионален туризъм”
slide5

Инвестиционен приоритет за ЕЕ в сгради по ОПРР 2014-2020

Приоритетна ос 1

 • Устойчиво и интегрирано градско развитие

Инвестиционен приоритет 1

 • Предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност и за използването на енергия от възобновяеми източници в публични инфраструктури, включително в публични сгради и в жилищния сектор.

Разпределение

Конкретни бенефициенти

 • Дирекция „ОЖС”/ФЖО;
 • 67 общински администрации;
 • Финансови инструменти.
 • БФП: 497,34 млн. лв.
 • Финансови инструменти: 124,33 млн. лв.
2014 20201
Преки инвестиции за ЕЕ по ОПРР 2014-2020
 • Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради – 621,67 млн. лв., в. т.ч.:
 • ЕЕ в публични административни сгради – 207,22 млн. лв.
 • ЕЕ в многофамилни жилищни сгради – 414,45млн. лв.
  • БФП за многофамилни жилищни сгради – 290,11млн. лв.
  • Подкрепа, чрез ФИ за многофамилни жилищни сгради– 124,34млн. лв.
2014 20202
Допустими мерки за ЕЕ в сгради по ОПРР 2014-2020
 • Обследвания за ЕЕ и конструктивни обследвания;
 • Топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване;
 • Дейности по конструктивно укрепване;
 • Въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници за задоволяване на собствените нужди;
 • Обновяване на общите части: ремонт на покрив, фасада, стълбищна клетка, коридори, входни врати и площадки, асансьори, вертикални технически инсталации;
 • Подобряване достъпа за хора с увреждания до обновените сгради;
2014 20203
Инвестиции за ЕЕ на хоризонтален принцип по ОПРР 2014-2020
 • Инвестиции в:
 • Образователна инфраструктура;
 • Здравна инфраструктура;
 • Социална инфраструктура;
 • Спортна инфраструктура;
 • Културна инфраструктура;
 • Конкретни бенефициенти:
  • Общини;
  • МОН, МЗХ, МК, ММС; МЗ;
  • Висши училища
  • Финансови инструменти
slide10

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Димитър Черкезов

Главен сътрудник в звено JESSICA

Отдел “Програмиране, оценка, информация и публичност”

Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие”

www.mrrb.government.bg

www.bgregio.eu

oprd@mrrb.government.bg