Vedecká rada Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 4. júna 2004 - PowerPoint PPT Presentation

kuniko
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vedecká rada Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 4. júna 2004 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vedecká rada Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 4. júna 2004

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
85 Views
Download Presentation

Vedecká rada Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 4. júna 2004

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Správa o vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti Univerzity P. J. Šafárika v roku 2003 Alexander Feher Vedecká rada Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 4. júna 2004

 2. Správa o vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti UPJŠ v roku 2003 Obsah Úvod Vedeckovýskumná kapacita zamestnancov UPJŠ v roku 2003 - celková VV kapacita - VV kapacita na projektoch grantových agentúr Vedeckovýskumné projekty Finančné prostriedky získané na riešenie projektov Publikačné výstupy Citačný ohlas Noví nositelia vedecko-pedagogických titulov a vedeckých hodností v roku 2003 Trendy Záver a zámery

 3. Správa o vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti UPJŠ v roku 2003 Úvod Správa bola vypracovaná na základe podkladov z fakúlt a univerzitných pracovísk v novej štruktúre pripravenej podľa osnovy, ktorá bude podkladom pre komplexnú akreditáciu Univerzity. Správa je predovšetkým súborom scientometrických výstupov zamestnancov Univerzity (nekladie si za cieľ hodnotiť úroveň VVČ). Údaje v správe poukazujú na značné rozdiely medzi fakultami.

 4. Správa o vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti UPJŠ v roku 2003 Vedeckovýskumná kapacita zamestnancov UPJŠ v roku 2003 Vedeckovýskumná kapacita bola vypočítaná tak, že prepočítaný počet zamestnancov v kategórii učiteľov v roku 2003 bol vynásobený 1000 hodinami a vedeckovýskumných pracovníkov 2000 hodinami. Kapacita doktorandov sa nebrala do úvahy. Celková prepočítaná VV kapacita zamestnancov UPJŠ v roku 2003 bola takmer 600 000 hodín. Z tejto kapacity iba 250 000 hodín bolo realizovaných na domácich a medzinárodných projektoch grantových agentúr.

 5. Správa o vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti UPJŠ v roku 2003 Vedeckovýskumná kapacita zamestnancov UPJŠ v roku 2003 LFPFPrávFFVS UP prep. počet 232140 5122 31,7 počet učiteľov zapojených do projektov 78135 12 12 21 celková VV kapacita (tis. hod) 232140 51 22 31,7 VV kapacita učiteľov na projektoch (tis. hod.) 53112 4,75,7 14 UČI TEL IA


 6. Správa o vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti UPJŠ v roku 2003 Vedeckovýskumná kapacita zamestnancov UPJŠ v roku 2003 LFPFPrávFFVS UP prep. počet 193910 0 počet výsk. zam. zapojených do projektov 1638 1 0 0 celková VV kapacita (tis. hod) 3878 2 0 0 VV kapacita výsk. zam. na projektoch (tis. hod.) 2556 20 0 VÝSKUM

 7. Správa o vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti UPJŠ v roku 2003 Vedeckovýskumné projekty a riešené úlohy LFPFPrávFFVS UP SPOLU UPJŠ VEGA 225723 7 91 KEGA 25 0 0 0 7 APVT 170 0 0 8 MVTP 222 00 0 24 ROZV. 08 0 0 08 INÉ 40 38 00078 SPOLU 67 1372 3 7 216

 8. Správa o vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti UPJŠ v roku 2003 Finančné prostriedky (tis. Sk) získané na riešenie projektov GRANTY MŠ INÉ SR ZAHRANIČNÉ GRANTY SPOLU LF 2941 140 3130 6211 PF 10331 12130 3636 26097 PrávF 122 0 0 122 FVS 162 0 0 162 UP 574 25 0 599 Spolu 14130 12295 6766 33191

 9. Správa o vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti UPJŠ v roku 2003 Publikačné výstupy 2003 LFPFPrávFFVS UP Spolu Knižné publ. a učebné texty 1530188 5 76 Vedecké práce v časopisoch 165172213 0 366 z toho CC 48120 3 1 0 172 Iné 462297 49 39 43 890

 10. Správa o vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti UPJŠ v roku 2003 Citačný ohlas 2003 LFPFPrávFFVS UP Spolu SCI 3276370 0 3 967 Non-SCI 2334297614 22 774

 11. Správa o vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti UPJŠ v roku 2003 Noví nositelia vedecko-pedagogických titulov a vedeckých hodností v roku 2003 LFPFPrávFFVS UP Prof. 230 0 0 Doc. 6410 0 DrSc. 0100 0 PhD. 3810 0

 12. Správa o vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti UPJŠ v roku 2003 Trendy

 13. Správa o vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti UPJŠ v roku 2003 Záver • zapojenie do projektov domácich a zahraničných agentúr – menej ako polovica VV kapacity • rozdiely medzi fakultami • nízka úspešnosť v získavaní MVTP Zámery • výraznejšie sa presadiť v získavaní APVT projektov • reagovať na výzvy Rady ŠP • využiť možnosti KEGA • reagovať na programy EÚ • VVGS • Centrá excelentnosti • prehodnotiť kritériá na získanie VPT a obsadzovanie funkčných miest

 14. Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2003 Ďakujem