slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Complementary Support to the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine (MENR) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Complementary Support to the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine (MENR)

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
kuame-simon

Complementary Support to the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine (MENR) - PowerPoint PPT Presentation

129 Views
Download Presentation
Complementary Support to the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine (MENR)
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Complementary Support to the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine (MENR) for the Sector Budget Support Implementation – An EU funded project Ключові положення Директиви 1999/31/ЄС про захоронення відходів та особливості її імплементації в Україні Маковецька Юлія Михайлівна, к.е.н. ДУ ІЕПСР НАН України Виговська Ганна Павлівна, к.т.н. Державна екологічна академія Київ - 2013

 2. Метою Директиви1999/31/ЄСєпопередження або зменшення, наскільки це можливо, негативного впливу від захоронення відходів, який може виникати протягом життєвого циклу місць захоронення на довкілля та здоров’я людини. Funded by the European Union Базові орієнтири • Попередження чи зменшення шкідливих наслідків захоронення відходів для довкілля і ризику для здоров’я людини • запобігання утворення газів шляхом зменшення захоронення органічних відходів, • уловлювання полігонного газу та його спалювання, • ущільнення дна полігону мінеральним ущільнювачем, • збирання та знешкодження фільтрату. • Зменшення захоронення відходів • попередження утворення відходів, • сортування • зменшення захоронення відходів, що біологічно розкладаються  • Посилення фінансових гарантій • врахування у платі за захоронення відходів усіх витрат, пов’язаних зі створенням і експлуатацією МЗВ • врахування витрат на їх закриття та наступного догляду  

 3. Рівень відповідності національного законодавства

 4. Рівень відповідностінаціонального законодавства

 5. Співставлення класифікаційних схем відходів

 6. Терміни

 7. Ключові завдання гармонізації з Директивою 1999/31/ЄС • термінологія; • процедура прийняття відходів на захоронення; • дозвільна процедура – щодо фінансової гарантії заявника для отримання дозволу на захоронення; • контроль та моніторинг в період експлуатації полігонів; • процедура закриття та наступного контролю; • приведення існуючих місць захоронення до вимог Директиви.

 8. Специфіка національної ситуації з питань імплементації положень Директиви • Переважна частина положень по захороненню на полігонах/звалищах врегульована лише на підзаконному та адміністративному рівнях, що негативно впливає на процес їх дотримання. • Наявність значного масиву неузгодженостей та неврегульованих положень, які мають переважно процедурний, регламентний, технічний чи організаційний характер. Законодавчий рівень їх врегулювання є недоцільним. Пропонується передбачити в рамках конвергенції розробку окремого нормативно-правового акту, а саме "Технічного регламенту про захороненню відходів", який найбільш адекватно відповідає завданням імплементації європейського законодавства.

 9. Календарний план

 10. План дій з транспозиції

 11. Імплементація до 2016 року (протягом перших двох років після підписання Угоди про асоціацію) n+2 • Ст.2 (d), (e), (m), (f), (g), (l), (o), (і), (j), (k) (h). Визначення: "відходи, що не є небезпечними”, „інертні відходи”, “відходи, які біологічно розкладаються”, ”оброблення", “підземне сховище”, “місце захоронення відходів”, ”оператор”, “заявник”, ”фільтрат”, ”звалищний газ”, ”елюат”. • Ст.4 - Класи місць захоронення відходів. • Ст. 5 (1) – Національна стратегія щодо зменшення захоронення відходів, що біологічно розкладаються; • Ст.5 (3 b, с, d)) - відходи, що не допускаються в МЗВ: - відходи, які в умовах захоронення є вибухонебезпечними, їдкими, окислювальними, легкозаймистими або займистими; - медичні та інші клінічні відходи, що виникають в результаті діяльності медичних та ветеринарних установ та є інфекційними; - зношені шини;

 12. Ст.6 (с) - дозволені для захоронення відходи: МЗВ призначені для розміщення відходів, що не є небезпечними можуть застосовуватися для: • (і) муніципальних відходів; • (іі) безпечних відходів будь-якого іншого походження, які відповідають критеріям надання дозволу на захоронення відходів для безпечних відходів; • (ііі) стійких та хімічно неактивних небезпечних відходів; • Ст.8 (а (і, іі, ііі), b) - Умови надання дозволу (крім фінансових гарантій); • Ст. 9 (а, b, с) - Зміст дозволу (крім фінансових гарантій). • Ст.11 ( 1 а, b,) - Процедура прийняття відходів. • Ст.12 (а, с,) - Заходи контролю та моніторингу в період експлуатації. • Ст. 13 - Процедура закриття та наступного догляду за місцями захоронення. • Ст.14 (а, b, с) - існуючі місця захоронення, розроблення планів приведення існуючих місць захоронення у відповідність до вимог Директиви. • Додаток ІІ (2,3) - Критерії та процедури прийняття відходів (уточнити). • Додаток ІІІ (1,2,3,4,5) - процедура контролю та моніторингу в період експлуатації та наступного догляду (уточнити та доповнити).

 13. Імплементація протягом шести років після підписання Угоди про асоціацію (n+6) 7 (і) - фінансові гарантії заявника на отримання дозволу на захоронення відходів; Ст.8 (іv) – умови дозволу, фінансове забезпечення; Ст. 10 - вартість захоронення, врахування усіх складників; Ст.14 (b) – існуючі МЗВ, закриття МЗВ, на експлуатацію яких не було отримано дозволу.

 14. Дякую за увагу!yulia_2505@ukr.net