SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO      - wymagania normy      ISO 14001:2004
Download
1 / 50

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO - wymagania normy ISO 14001:2004 - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO - wymagania normy ISO 14001:2004. Grażyna Szydłowska. MIĘDZYNARODOWE NORMY dot. zarządzania środowiskowego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO - wymagania normy ISO 14001:2004' - kuame-chan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO - wymagania normy ISO 14001:2004

Grażyna Szydłowska


Mi dzynarodowe normy dot zarz dzania rodowiskowego
MIĘDZYNARODOWE NORMY dot. zarządzania środowiskowego normy ISO 14001:2004

CEL -dostarczenie elementów do zbudowania skutecznego zarządzania środowiskowego, który może:

 • być zintegrowany z innymi wymaganiami dot. zarządzania,

 • pomóc organizacjom w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych,

 • wspierać w spełnieniu wymagań prawnych dot. ochrony środowiska w zakresie działalności organizacji


Seria norm dot zarz dzania rodowiskowego
SERIA NORM normy ISO 14001:2004 dot. zarządzania środowiskowego

PN- EN ISO 14001 : 2005 Systemy zarządzania środowiskowego

– Wymagania i wytyczne stosowania

PN- EN ISO 14004 : 2005 Systemy zarządzania środowiskowego

– Ogólne wytyczne dot. zasad systemów

i technik wspomagających

PN- EN ISO 14050 : 2004 Zarządzanie środowiskowe

– Terminologia

PN- EN ISO 19011 : 2003 Wytyczne dot. auditowania systemów

zarządzania jakością i/lub

zarządzania środowiskowego

……………… dot. oceny cyklu życia, etykietowania, efektów środowiskowych itd..

Environmental management system EMS


NORMA ISO 14001:2004 normy ISO 14001:2004

KOŃCOWY PROJEKT NORMY

15.11.2004

Tłumaczenie

15.05.2005

20.12.2004

14001:

2004

15.05.2006


ZNOWELIZOWANE NORMY DOT. EMS normy ISO 14001:2004

ISO 14001 : 2004

- Zawiera wymagania dot. EMS;

- Norma dot. tych aspektów,

które organizacja zidentyfikowała

i które może nadzorować oraz tych,

na które może mieć wpływ;

- Nie określa szczegółowych kryteriów

efektów działalności środowiskowej;

 • ISO 14004 :2004

 • Zawiera wytyczne o charakterze

 • informatycznym dot. ustanowienia,

 • wdrożenia, utrzymania i doskonalenia EMS

 • Uwzględnia potrzeby SME;

 • Zapobiega błędnej interpretacji

 • wymagań zawartych w ISO 14001

 • - Podaje przykłady, opisy i rozwiązania;

 • - Jest spójna z modelem QMS zgodnego

 • z ISO 9001


Budowa normy iso 14001
BUDOWA NORMY ISO 14001 normy ISO 14001:2004

 • Zakres normy

 • Powołania normatywne

 • Terminy i definicje /20/

 • Wymagania dot. systemu zarządzania środowiskowego

 • Załącznik A (informacyjny): Wytyczne dot. Stosowania niniejszej normy międzynarodowej

 • Załącznik B (informacyjny): Powiązanie ISO 14001:2004 z ISO 9001:2000


P.3 TERMINY I DEFINICJE normy ISO 14001:2004

3.8 SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO EMS

część systemu zarządzania organizacji, wykorzystywana do opracowania i wdrożenia jej polityki środowiskowej i zarządzania jej aspektami środowiskowymi.

UWAGA 1system zarządzania jest zbiorem wzajemnie powiązanych elementów wykorzystywanych do ustanowienia polityki i celów oraz do osiągania tych celów.

UWAGA 2System zarządzania obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, praktyki, procedury, procesy i zasoby.


P.3 TERMINY I DEFINICJE normy ISO 14001:2004

3.16 ORGANIZACJA

spółka, korporacja, firma, przedsiębiorstwo, organ władzy lub instytucja, albo jakakolwiek ich część lub kombinacja, samodzielna lub nie, publiczna lub prywatna, o własnych zadaniach i administracji.

3.13 STRONA ZAINTERESOWANA

osoba lub grupa związana z efektami działalności środowiskowej organizacji albo na którą mają wpływ efekty jej działalności.


NORMA ISO 14001:2004 normy ISO 14001:2004

Systemy zarządzania środowiskowego – wymagania i wytyczne stosowania

ustal cele i procesy

podejmij działania

dot. ciągłego

doskonalenia

PLANUJ

DZIAŁAJ

SPRAWDŹ

WYKONAJ

monitoruj i mierz

procesy

wdróż procesy


P 4.1 WYMAGANIA OGÓLNE normy ISO 14001:2004

Organizacja powinna ustanowić, udokumentować, wdrożyć, utrzymywać i ciągle doskonalić EMS zgodnie z wymaganiami niniejszej normy międzynarodowej oraz określić jak będzie spełniać te wymagania.

Organizacja powinnaokreślić i udokumentować zakres EMS.


Wst pny przegl d rodowiskowy pn iso 14004 2005
Wstępny przegląd środowiskowy normy ISO 14001:2004PN-ISO 14004:2005

 • Zaleca się aby obejmował cztery zasadnicze obszary:

 • identyfikację aspektów środowiskowych

 • identyfikacje mających zastosowanie wymagań pranych

  i innych

 • sprawdzenie istniejących praktyk i procedur zarządzania

  środowiskowego, łącznie z działaniami związanymi

  z zaopatrzeniem i zawieraniem umów

 • ocenę poprzednich sytuacji niebezpiecznych i awarii


P 4.2 POLITYKA ŚRODOWISKOWA normy ISO 14001:2004

 • Najwyższe kierownictwo powinno określić politykę środowiskową organizacji i zapewnić, że w określonym zakresie EMS:

 • jest odpowiednia do charakteru, skali oraz wpływów na środowisko jej działań, wyrobów i usług,

 • zawiera zobowiązanie do ciągłego doskonalenia oraz zapobiegania zanieczyszczeniom,

 • zawiera zobowiązanie do spełnienia mających zastosowanie wymagań prawnych i innymi wymagań, do których organizacja się zobowiązuje i które dotyczą jej aspektów środowiskowych,

 • stanowi ramy do ustalenia i przeglądu celów oraz zadań środowiskowych,

 • Jest udokumentowana, wdrożona i realizowana,

 • Jest komunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu organizacji,oraz

 • jest publicznie dostępna.


P.3 TERMINY I DEFINICJE normy ISO 14001:2004

3.6 ASPEKT ŚRODOWISKOWY

element działań organizacji lub jej wyrobów lub usług,

który może wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem.

UWAGA - znaczący aspekt środowiskowy to ten,

który ma lub może mieć znaczący wpływ na środowisko

3.7 WPŁYW NA ŚRODOWISKO

każda zmiana w środowisku, zarówno niekorzystna, jak i korzystna,

która w całości lub częściowo jest spowodowana

aspektami środowiskowymi organizacji.


ASPEKTY I WPŁYWY ŚRODOWISKOWE normy ISO 14001:2004

Aspekty

Bezpośrednie - wynikają z działalności firmy

Pośrednie - są związane z pracą poddostawców, klientami

Wpływy

Pozytywne - polepszają stan środowiska naturalnego

Negatywne - przyczyniają się do pogorszenie środowiska


ASPEKTY ŚRODOWISKOWE normy ISO 14001:2004

EMISJA GAZÓW

EMISJA HAŁASU

POBÓR ENERGII

ZASTOSOWANIE PLASTIKOWEGO

OPAKOWANIA DLA WYROBU

POBÓR WODY

ZUŻYCIE SUROWCÓW

POWSTAWANIE ŚCIEKÓW

ZASTOSOWANIE OBIEGU

ZAMKNIETEGO WODY

POWSTANIE ODPADÓW

ZUŻYCIE ODPADU

W PROCESIE PRODUKCYJNYM


ASPEKTY I WPŁYWY ŚRODOWISKOWE normy ISO 14001:2004

Przykład aspektu i wpływu:

Aspekt -emisje do powietrza tlenków azotu, tlenków siarki,

dwutlenku węgla, pyłu …………………..

Wpływ- zanieczyszczenie powietrza i chorobotwórczy wpływ

na zdrowie człowieka, faunę i florę, zmiany klimatyczne,

życie w środowiskach wodnych

Wpływ na środowisko to zmiana, która dokonuje się w środowisku

w wyniku aspektu środowiskowego


ASPEKTY I WPŁYWY ŚRODOWISKOWE normy ISO 14001:2004PN-ISO 14004:2005


ASPEKTY ŚRODOWISKOWE normy ISO 14001:2004

 • Pobór wody

 • Powstawanie odpadu – zużyty olej

 • Emisja do powietrza CO2

 • Generowanie hałasu

 • Zużywanie przez wyrób dużej ilości energii

 • Woda

 • Zużyty olej

 • CO2

 • Hałas

 • Wyrób


P 4.3 PLANOWANIE normy ISO 14001:2004

P 4.3.1 ASPEKTY ŚRODOWISKOWE (AŚ)

 • Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę/y:

 • identyfikowania AŚ – związanych z jej działaniami, wyrobami i usługami w ramach zakresu EMS – które może nadzorować i na które może wpływać, biorąc pod uwagę planowane lub nowe przedsięwzięcia albo nowe modyfikowane działania, wyroby i usługi oraz

 • określenia tych AŚ, które mają lub mogą mieć znaczący/e wpływ/y na środowisko.

 • Organizacja powinna dokumentować i stale aktualizować te informacje.

 • Organizacja powinna zapewnić, aby ZAŚ były uwzględniane przy ustanawianiu, wdrażaniu i utrzymywaniu jej EMS


ASPEKTY I WPŁYWY ŚRODOWISKOWE normy ISO 14001:2004

DOSTAWCY

A S P E K T Y

W

P

Ł

Y W Y

KLIENT

EMS

mierzymy

zarządzamy


PROCES IDENTYFIKACJI normy ISO 14001:2004

ZNACZĄCYCH ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

WYBÓR DZIAŁANIA

WYROBU I USŁUG

Warunki:

- normalne

- nietypowe

- potencjalne

IDENTYFIKACJA

ASPEKTÓW

ŚRODOWISKOWYCH

możliwość

nadzoru

 • Oddziaływania:

 • - negatywne

 • - pozytywne

 • bezpośrednie

 • - pośrednie

IDENTYFIKACJA

WPŁYWÓW

NA ŚRODOWISKO

OCENA ZNACZENIA

WPŁYWÓW

 • - Kryteria

 • środowiskowe

 • Wymagania

 • prawne i inne

 • - Strona trzecia

IDENTYFIKACJA

ZNACZĄCYCH ASPEKTÓW

ŚRODOWISKOWYCH


OCENA ZNACZENIA normy ISO 14001:2004

WPŁYWÓW NA ŚRODOWISKO

WPŁYWY NA ŚRODOWISKO

ASPEKTY

ŚRODOWISKOWE

KRYTERIA OCENY

ZNACZĄCE

WPŁYWY NA ŚRODOWISKO

ZNACZĄCE

ASPEKTY

ŚRODOWISKOWE


OCENA ZNACZENIA normy ISO 14001:2004

WPŁYWÓW NA ŚRODOWISKO

1. Kryteria środowiskowe

 • skala wpływu

 • dotkliwość wpływu

 • prawdopodobieństwo wystąpienia

 • czas trwania wpływu

 • Mające zastosowanie wymagania prawne

 • Kwestie wewnętrznych i zewnętrznych stron zainteresowania

Np. związane z wartościami organizacji, wizerunek publiczny

ISO 14004


KRYTERIA OCENY normy ISO 14001:2004

/ przykład /

Kryteria oceny oparte są na:

- ocenie wpływu na środowisko [OŚ]

- ocenie zgodności z prawem [OP]

Ocena wpływu na środowisko obejmuje:

 • prawdopodobieństwo wystąpienia [PW]

 • skala oddziaływania [SO]

 • dotkliwość wpływu [DW]


KRYTERIA OCENY normy ISO 14001:2004

/ przykład /

OCENA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO

OŚ = PW + SO + DW

OCENA ZGODNOŚCI Z PRAWEM

Aspekt środowiskowy, który nie posiada uregulowanej sytuacji prawnej dot. ochrony środowiska – otrzymuje max OŚ


PROCES IDENTYFIKACJI normy ISO 14001:2004

ZNACZĄCYCH ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

 • musi być prowadzony na bieżąco;

 • identyfikacji w pierwszej kolejności podlegają nowe lub

  zmodyfikowane procesy technologiczne, usługi lub wyroby

 • aktualizacja ZAŚ powinna automatycznie pociągać

  za sobą aktualizację opisów poszczególnych elementów EMS


MATRYCA IDENTYFIKACJI ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

DZIAŁANIE

WYRÓB

USŁUGA

OCENA

ASPEKT

ŚRODOWISKOWY

ZZN

WP

WGiG

P

GO

HW

emisja

pyłu

Suszenie

koncentratu

powstawanie

ścieków zaolejonych


P 4.3.2 WYMAGANIA PRAWNE I INNE ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

 • Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę/y:

 • identyfikowania i posiadania dostępu do mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań, do których spełnienia organizacja się zobowiązała i które są związane z jej AŚ oraz

 • określenia, jak te wymagania stosują się do jej AŚ.

 • Organizacja powinna zapewnić, że mające zastosowanie wymagania prawne i inne, do których spełnienia organizacja się zobowiązała, zostały wzięte pod uwagę przy ustanawianiu, wdrażaniui utrzymywaniu jej EMS.


Inne wymagania pn iso 14004 2005
Inne wymagania ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCHPN-ISO 14004:2005

 • Porozumienia z władzami publicznymi

 • Uzgodnienia z Klientami

 • Dobrowolne zasady lub kodeksy postępowania

 • Normy branżowe

 • Dobrowolne zobowiązania dot. etykietowania środowiskowego lub zarządzania wyrobem,

 • Zobowiązania publiczne lub jej macierzystej organizacji oraz

 • Wymaganie korporacyjne


P.3 TERMINY I DEFINICJE ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

3.9 CEL ŚRODOWISKOWY

ogólny cel środowiskowy, spójny z polityka środowiskową, który organizacja ustala sobie do osiągnięcia.

3.9 ZADANIE ŚRODOWISKOWE

szczegółowe wymaganie dotyczących efektów działalności, mające zastosowanie do organizacji albo jej części, wynikające z celów środowiskowych, które należy określić oraz zrealizować, aby osiągnąć te cele.


P 4.3.3 CELE, ZADANIA I PROGRAM(-Y) ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

 • Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać udokumentowane cele i zadania środowiskowe dla odpowiednich służb oraz na odpowied-nich szczeblach organizacyjnych.

 • Cele i zadania powinny być mierzalne, jeżeli jest to możliwe, oraz spójne z polityka środowiskową, łącznie z zobowiązaniami do zapobiegania zanieczyszczeniom, zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami, do których spełnienia organizacja się zobowiązała oraz do ciągłego doskonalenia.

 • Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać program/y osiągania swoich celów i zadań. Program/y powinien/powinny obejmować:

 • przypisanie odpowiednim służbom oraz odpowiednim szczeblom organizacji odpowiedzialności za osiąganie celów i zadań oraz

 • Środki i terminy w których mają one być one osiągnięte.


FIRMA ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

Strategia, możliwości

POLITYKA

Wymagania

normY

PLANOWANIE W EMS

ZOBOWIĄZANIA

CELE ŚRODOWISKOWE

ZADANIA ŚRODOWISKOWE

PROGRAMY


P 4.4 WDRAŻANIE I FUNKCJONOWANIE ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

P 4.4.1 ZASOBY, ROLE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA

 • Kierownictwo powinno zapewnić dostępność zasobów niezbędnych do ustanowienia, wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia EMS. Zasoby te obejmują zasoby ludzkie i specjalistyczne umiejętności, infrastrukturę organizacyjną, technologię i zasoby finansowe.

 • W celu umożliwienia skutecznego zarządzania środowiskowego, role, odpowiedzialność i uprawnienia należy określić, udokumentować i zakomunikować.

 • Najwyższe kierownictwo organizacji powinno wyznaczyć specjalnego/ych przedstawiciela/i kierownictwa, który/rzy niezależnie od innych odpowiedzialności, powinien/powinni mieć określone zadania, zakres odpowiedzialności i uprawnienia w celu:

 • zapewnienia, że EMS jest ustanowiony, wdrożony i utrzymywany zgodnie z wymaganiami niniejszej normy międzynarodowej,

 • przedstawiania najwyższemu kierownictwu sprawozdań z wyników funkcjonowania EMS w celu dokonania przeglądu, łącznie z zaleceniami dot. doskonalenia.


P 4.4.2 KOMPETENCJE, SZKOLENIE I ŚWIADOMOŚĆ ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

 • Organizacja powinna zapewnić, że każda osoba wykonująca dla organizacji lub w jej imieniu zadania, które mogą mieć ZWŚ zidentyfikowane przez organizację, jest kompetentna dzięki odpowiedniemu wykształceniu, szkoleniu lub doświadczeniu, oraz powinna zachowywać związane z tym zapisy.

 • Organizacja powinna identyfikować potrzeby szkoleniowe związane z jej AŚ i jej EMS. Powinna ona zapewnić szkolenia lub podjąć inne działania, aby spełnić te potrzeby oraz powinna zachowywać związane z tym zapisy.

 • Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę/y, w celu uświadomienia osobom pracującym dla organizacji lub w jej imieniu:

 • znaczenia zgodności z polityką środowiskową i procedurami oraz wymaganiami systemu zarządzania środowiskowego,

 • ich zadań i odpowiedzialności w osiąganiu zgodności z wymaganiami EMS oraz

 • potencjalnych konsekwencji odstępstwa od ustalonych procedur.


P 4.4.3 KOMUNIKACJA ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

 • Uwzględniając AŚ i EMS organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę/y:

 • wewnętrznej komunikacji między różnymi szczeblami i służbami organizacji;

 • otrzymywania, dokumentowania i udzielania odpowiedzi w procesie komunikowania się z zewnętrznymi stronami zainteresowanymi.

 • Organizacja powinna podjąć decyzję, czy komunikować na zewnątrz informacje o ZAŚ oraz powinna udokumentować swoją decyzję. Jeśli organizacja podejmuje decyzję o komunikowaniu, powinna ustanowić i wdrożyć metodę/y dot. zewnętrznej komunikacji.


P.3 TERMINY I DEFINICJE ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

3.4 DOKUMENT

informacja i nośnik.

UWAGA 1nośnikiem może być papier, dysk komputerowy magnetyczny, elektroniczny lub optyczny, fotografia lub próbka wzorcowa lub kombinacja powyższych.

UWAGA 2adaptacja z ISO 9000:2000 3.7.2.

3.19 PROCEDURA

ustalony sposób przeprowadzania działania lub procesu.

UWAGA 1procedura może być udokumentowania lub nie.

UWAGA 2adaptacja z ISO 9000:2000 3.4.5.

3.20 ZAPIS

dokument w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań.UWAGAadaptacja z ISO 9000:2000 3.7.6.


P 4.4.4 DOKUMENTACJA ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

 • Dokumentacja EMS powinna zawierać:

 • politykę, cele i zadania środowiskowe,

 • opis zakresu EMS,

 • opis głównych elementów EMS, i ich wzajemnego oddziaływania

 • a także odniesienia do dokumentów związanych,

 • dokumenty, w tym zapisy wymagane postanowieniami niniejszej normy międzynarodowej oraz

 • dokumenty, w tym zapisy określone przez organizację jako

 • niezbędne do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu

 • i nadzorowania procesów, które są związane z jej ZAŚ.


P 4.4.5 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

 • Dokumenty wymagane przez EMS i niniejszą normę międzynarodową powinny być nadzorowane. Zapisy są szczególnym rodzajem dokumentu i należy je nadzorować zgodnie z wymaganiami w 4.5.4.

 • Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę/y:

 • zatwierdzania dokumentów i ich aktualizowania pod kątem ich adekwatności, zanim zostaną wydane,

 • przeglądu dokumentów i ich aktualizowania w razie potrzeby oraz ponow-nego zatwierdzenia,

 • zapewnienia, że zmiany i status aktualnych wydań dokumentów są zidenty-fikowane

 • zapewnienia, że odpowiednie wersje mających zastosowanie dokumentów są dostępne w miejscach ich użytkowania,

 • zapewnienia, że dokumenty są czytelne i łatwe do zidentyfikowania,

 • zapewnienia, że dokumenty pochodzące z zewnętrz, określone przez organi-zację jako niezbędne do planowania i działania EMS, są zidentyfikowane i ich rozpowszechnianie jest nadzorowane, oraz

 • zapobiegania niezamierzonemu stosowaniu nieaktualnych dokumentów i odpowiedniego ich oznaczania, jeżeli z jakichkolwiek powodów są zachowane.


P 4.4.6 STEROWANIE OPERACYJNE ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

 • Organizacja powinna zidentyfikować i planować te operacje, które są związane ze zidentyfikowanymi, ZAŚ zgodnie z jej polityką, celami i zadaniami środowiskowymi w celu zapewnienia, że są one prowadzone w ustalonych warunkach przez:

 • ustanowienie, wdrożenie i utrzymywanie udokumentowanej/ych procedury/procedur w celu nadzorowania sytuacji, gdy jej/ich brak mógłby doprowadzić do odchyleń od polityki, celów i zadań środowiskowych oraz

 • określenie w procedurze/ach kryteriów operacyjnych oraz

 • ustanowienie, wdrożenie i utrzymywanie procedur dotyczących zidentyfikowanych ZAŚ związanych z wyrobami i usługami, wykorzystywanymi przez organizację, a także informowanie dostawców, w tym podwykonawców, o procedurach i wymaganiach, które maja zastosowanie.


STEROWANIE OPERACYJNE – ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCHplanowanie działań

 • Zrozumienie potrzeb

 • zidentyfikuj operacje i działania

 • związane ze ZAŚ

 • sprawdź wymagania polityki

 • i celów środowiskowych

 • sprawdź jakie masz zasoby

 • zadecyduj w których obszarach

 • jest potrzeba opracowania procedur

PLANOWANIE

sterowania

operacyjnego

POWRÓT

W CELU

POPRAWY

 • - poznaj swój proces pracy

 • - określ kryteria operacyjne

 • - wyszczególnij środki pomiaru

PROWADZENIE

sterowania

operacyjnego

 • - pokazuj rezultaty

 • - oceń swoje pomiary

MONITOROWANIE

sterowania

operacyjnego


 • rodzaj działalności ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

 • ZAŚ

 • określenie operacji

 • kryterium operacyjne

 • wskaźnik efektów działalności środ. 

STEROWANIE OPERACYJNE przykład

 • Gospodarka amoniakiem i wodą amoniakalną

 • Emisja amoniaku i możliwość wycieku wody amoniakalnej

 • Transport, magazynowanie, wykorzystanie amoniaku i wody amoniakalnej w procesie produkcji sody

 • zgodne z wymaganiami dot. warunków transportu i magazynowania

 • zużycie amoniaku nie wyższe niż 4kg na tonę sody

 • brak emisji niezorganizowanej amoniaku


STEROWANIE OPERACYJNE ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCHprzykład

 • Rodzaj działalności

 • ZAŚ 

 • Określenie operacji 

 • Kryteria operacyjne 

 • Wskaźnik efektów działalności środ. 

 • Produkcja energii elektrycznej

 • Emisja SO2 i pyłów z kotłów

 • Obsługa kotłów - spalanie węgla

 • Utrzymanie optymalnych parametrów pracy urządzeń kotłowych i towarzyszących

  ( należy podać wartość parametrów ).

  Dokonywanie zakupów i podawanie do spalania węgla o odpowiedniej jakości

  ( należy podać wartość parametrów dot. jakości )

 • wielkość emisji - zgodna z decyzją o emisji dopuszczalnej


P 4.4.7 GOTOWOŚĆ I REAGOWANIE NA AWARIE ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę/y identyfikowania możliwych sytuacji niebezpiecznych i awarii, które mogą mieć wpływ/y na środowisko, oraz reagowanie na nie.

Organizacja powinna reagować na występujące sytuacje niebezpieczne i awarie oraz zapobiegać lub ograniczać związane z nimi niekorzystne wpływy na środowisko.

Organizacja powinna okresowo przeglądać i jeżeli to niezbędne, aktuali-zować swoje procedury gotowości i reagowania na awarie, w szczegól-ności po zaistnieniu awarii lub sytuacji niebezpiecznej.

Organizacja powinna okresowo sprawdzać takie procedury, jeżeli jest to wykonalne.


P 4.5 SPRAWDZANIE ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

P 4.5.1 MONITOROWANIE I POMIARY

Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę/y w celu regularnego monitorowania i wykonywania kluczowych charakterystyk swoich operacji, które mogą mieć ZWŚ. Procedura/y powinna/y obejmować dokumentowanie informacji w celu monitorowania efektów, stosowanych środków sterowania operacyjnego oraz zgodności z celami i zadaniami środowiskowymi.

Organizacja powinna zapewnić, że stosowane i utrzymywane wyposażenie do monitorowania i pomiarów jest wzorcowane lub sprawdzane oraz, że są zachowywane zapisy z tym związane.


Dokumentowanie zaplanowania poprawy efekt w rodowiskowych
Dokumentowanie zaplanowania poprawy efektów środowiskowych ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

PN-ISO 14004:2005

Aspekt

Zużycie oleju opałowego

Cele

Zmniejszenie zużycia zasobów nieodnawialnych

Zadania

Zmniejszenie zużycia oleju opalowego o 20% w ciągu roku (w stosunku do zużycia w bieżącym roku)

Programy

Zainstalowanie wydajniejszych palników

Wskaźniki

Zużycie oleju opałowego na godzinę pracy kotła

Sterowanie operacyjne

Procedury dokumentowania i zapisywania zużycia oleju

Monitorowanie i pomiary

Kwartalna ocena postępu realizacji planu przedsięwzięcia; comiesięczne śledzenie wielkości zużycia oleju


P 4.5.2 OCENA ZGODNOŚCI ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

4.5.2.1 Zgodnie z zobowiązaniem do zgodności organizacja powinna ustanowić wdrożyć i utrzymywać procedurę/y okresowej oceny zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi.

Organizacja powinna utrzymywać zapisów wyników okresowych ocen.

4.5.2.2 Organizacja powinna oceniać zgodność z innymi wymaganiami, do których spełnienia się zobowiązała. Organizacja może połączyć tę ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi wg 4.5.2.1 lub ustanowić odrębna/e procedurę/y.

Organizacja powinna utrzymywać zapisy wyników okresowych ocen.


P 4.5.3 NIEZGODNOŚCI ORAZ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

 • Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę/ypostępo-wania z występującyminiezgodnościami ipotencjalnyminiezgodnościami oraz podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych. Procedura/y powinna/y określać wymagania dot.:

 • identyfikowania i korygowania niezgodności oraz podejmowania działania/działań w celu ograniczenia jej/ich wpływu na środowisko,

 • badania niezgodności, określania ich przyczyn/y i podejmowania działań w celu uniknięcia ich ponownego wystąpienia,

 • oceny potrzeby podjęcia działania/działań mającego/ych na celu zapobiegania niezgodnością i wdrażanie odpowiednich działań w celu uniknięcia ich wystąpienia,

 • zapisywania wyników podjętego/ych działania/łań korygującego/ych i zapobie-gawczego/ych oraz

 • przeglądu skuteczności podjętego/ych działania/działań korygującego/ych i zapobiegawczego/ych.

 • Podjęte działania powinny być odpowiednie do skali problemu oraz wywołanego WŚ.

 • Organizacja powinna zapewnić, aby wszystkie konieczne zmiany zostały wprowadzone do dokumentacji systemu zarządzania środowiskowego.


P 4.5.4 NADZÓR NAD ZAPISAMI ZAPOBIEGAWCZE

Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać zapisy niezbędne do wyka-zania zgodności z wymaganiami EMS i niniejszej normy międzynarodowej, oraz zapisy osiągniętych wyników.

Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę/y identyfikowania, przechowywania, zabezpieczania, wyszukiwania i zacho-wywania zapisów przez określony czas i ich likwidacji.

Zapisy powinny być czytelne, możliwe do zidentyfikowania i prześledzenia.


P 4.5.5 AUDIT WEWNĘTRZNY ZAPOBIEGAWCZE

 • Organizacja powinna zapewnić, że audity wewnętrzne EMS są prowadzone w zapla-nowanych odstępach czasu w celu:

 • określenia, czy EMS jest:

 • 1. zgodny z zaplanowanymi ustaleniami związanymi z zarządzaniem środowis-kowym, łącznie z wymaganiami niniejszej normy międzynarodowej oraz

 • 2. właściwie wdrożony i utrzymywany, oraz

 • b. dostarczenia kierownictwu informacji o wynikach auditów.

 • Organizacja powinna zaplanować, ustanowić, wdrożyć i utrzymywać program/y auditów biorąc pod uwagę środowiskowe znaczenie rozważanych działań oraz wyniki wcześniejszych auditów.

 • Należy ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę/y auditowania, która/e ustala/ją:

 • odpowiedzialność i wymagania dot. planowania i przeprowadzania auditów, przedstawiania wyników i zachowywania związanych zapisów,

 • określenie kryteriów auditu, zakresu, częstości i metod.

 • Wybór auditorów i prowadzenie auditów powinny zapewniać obiektywność i bezstronność procesu auditu


P 4.6 PRZEGLĄD WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO ZAPOBIEGAWCZE

Najwyższe Kierownictwo powinno przeprowadzić przegląd EMS organizacji w zaplanowanych odstępach czasu w celu zapewnienia jego stałej przydatności, adekwatności i skuteczności. Przeglądem tym należy objąć ocenianie możliwości doskonalenia i potrzebę zmian w EMS, łącznie z polityką środowiskową oraz celami i zada-niami środowiskowymi. Należy zachowywać zapisy z przeglądu zarządzania.

Dane wejściowe do przeglądu powinny obejmować: ….....

Dane wyjściowe z przeglądu zarządzania powinny obejmować: ........


ad