1 / 17

Ungdomscentralen Helsingfors stad

Ungdomscentralen Helsingfors stad. Helsingfors invånare 1.1.2005 och ungdomsarbetet. 1. Helsingfors invånare 1.1.2005 och prognos för år 2015, förändringar enligt åldersgrupp. 2. * prognos. Stadsfullmäktige. Revisionsnämnden. Revisor. Stadsstyrelsen. Stadsdirektören.

ksena
Download Presentation

Ungdomscentralen Helsingfors stad

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. UngdomscentralenHelsingfors stad

 2. Helsingfors invånare 1.1.2005 och ungdomsarbetet 1

 3. Helsingfors invånare 1.1.2005 och prognos för år 2015, förändringar enligt åldersgrupp 2 * prognos

 4. Stadsfullmäktige Revisionsnämnden Revisor Stadsstyrelsen Stadsdirektören Biträdande stadsdirektören för stadsplanerings- och fastighetsväsendet Biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet Biträdande stadsdirektören förbildnings- och personalväsendet Biträdande stadsdirektören förbyggnads- och miljöväsendet

 5. Direktionen för stadsmuseet Idrottsnämnden Direktionen för finska arbetarinstitutet Direktionenför svenskaarbetarinstitutet Direktionen för konstmuseet Stadsorkesterns direktion Direktionen för djurgården Ungdomsnämnden Direktionen för Hfors yrkeshögskola Utbildningsnämnden Stadsmuseet Idrottsverket Ungdomscentralen Finska arbetarinstitutet Stadens konstmuseum Stadsorkestern Högholmens djurgård Svenska arbetarinstitutet Utbildningsverket Helsingfors yrkeshögskola Kultur- och biblioteksnämnden Stadsbiblioteket Kulturcentralen Biträdande stadsdirektören förbildnings- och personalväsendet Personalcentralen 4 Faktacentralen Personalhälsovårdscentralen

 6. Organisationen Ungdomsnämnden Ungdomsdirektör Lokala tjänster Centraliserade tjänster Förvaltnings-tjänster 13 regionalaungdomsarbets-enheter Ung röst på Stan Personalbyrån Ekonomibyrån IT- enheten Kommunikations-enheten Inriktat ungdomsarbete Kulturellt ungdomsarbete Samhällsaktivitet bland unga 5

 7. Verksamhetsidé och strategiska mål Ungdomscentralen har till uppgift attstöda ungdomarnas medborgarskapochutveckla deras sociala färdigheter. Våra strategiska målsättningar är att befrämja ungdomarnas delaktighetochstärka ungdomarna socialt. 6

 8. Lokala tjänster • ”Avdelningen för lokala tjänster ger de unga stöd med syftet att de skall ha kontroll över sitt liv och främjar social samhörighet och samhällsdelaktighet bland unga.” • Instruktion för Helsingfors stads ungdomsförvaltning 9§ 7

 9. Lokala tjänster ett nätverk av 13 verksamhetsenhetersom omfattarhela Helsingfors 2-5 ungdomsgårdar eller klubblokaler i varjeverksamhetsenhet sammanlagt 53 ungdomsgårdar DelaktighetskampanjenUng Röst på Stan 229 anställda 8

 10. Lokala tjänster • ungdomsgårdarna utgör grunden för arbetet • professionell personal • öppen verksamhet, klubbar, kurser, läger, resor, evenemang • individuellt stöd • delaktighet och påverkningsmöjligheter • verksamhet i huvudsak för 10-18-åringar bosatta i Helsingfors • alla målgrupper: flickor, pojkar,svenskspråkiga, invandrare och handikappade ungdomar • ansvarlokalt: verksamhet arrangeras tillsammans med ungdomar, ungdomsorganisationer, vårdare, samarbetsparter, administrationer inom området och andra aktörer i närmiljön. 9

 11. Centraliserade tjänster ”Avdelningen för centraliserade tjänster organiserar och utvecklar arbetsformer med socialt stärkande effekt, likaså kulturellt ungdomsarbete, och ser till att ungdomsorganisationer och fria verksamhetsgrupper för unga har verksamhetsförutsättningar.” Instruktion för Helsingfors stads ungdomsförvaltning 9§ -avdelningen består av tre byråer: byrån för inriktat ungdomsarbete byrån för kulturellt ungdomsarbete byrån för samhällsaktivitet bland unga -87 anställda 10

 12. Inriktat ungdomsarbete • för att stärka ungdomarnassociala färdigheter • flera yrkesgrupper och administrationer • åtgärder i ett tidigt skede(t.ex. Itäluotsi) • positiv diskriminering: att påverka områden, ungdomsgrupper och omständigheter där risker för utslagning tydligast förekommer • gatu- och uppsökande verksamhet • Tjejverksamhet • specialiserade verksamhetsställen, t.ex.: • • invandrarungdomar, arbetslösa ungdomar • • Infocentret Kompassenrådgivning • • Tattarmossenstrafikutbildningscentrum 11

 13. Kulturellt ungdomsarbete • att främja ungdomarnas delaktighet och sociala färdigheter genom kulturell verksamhet • specialiserade verksamhetsställen: • • Kulturarenan Gloria • • Ungdomarnas Mediegård • • Ås ungdomsgård • • Narris scen • • Hobby och hantverksgården Valtti - årligen återkommande evenemang: • DanceAction, dansevenemang för ungdomar • Ääni ja vimma, musikevenemang för ungdomar • Skimmer! Ungdomarnas stadsfestival 12

 14. Ungdomarnas samhällsaktivitet Ungdomscentralen främjar ungas samhällsaktivitet bl.a. genom att stöda ungdomarnas fria grupper och organisationer. Organisationer och ungdomsgrupper kan använda ungdomscentralens utrymmen och utrustning samt få ekonomiskt stöd och utbildning. De här tjänsterna stöder i sig organisationsverksamhet. Vid beviljning av understöd prioriterar man grupper med verksamhet som överensstämmer med ungdomscentralens strategiska mål: att främja ungdomarnas delaktighet och sociala färdigheter samt verksamhet som bygger på principer för hållbar utveckling. Drygt 400 ungdomsorganisationer med sammanlag ca 30 000 ungdomar tar årligen del av ungdomscentralens tjänster. 13

 15. Stöd tillungdomarnas samhälsaktivitet Understöd (983 495 euro) • allmänna understöd (265 100 euro,147 organisationer) • löneunderstöd (446 000 euro, 17 distriktsorganisationer) • lägerunderstöd (80 000 euro, 75 organisationer) • projektunderstöd (192 395 euro, 142 projekt) 18 egna utrymmen, 20 organisationer med mångsidig verksamhet andra tjänster • gratis tillgång till ungdomscentralens utrymmen • två kurscenter, lägerön Bengtsår och lägerområdet Granö • kopiering och layout • utlåning av av- och lägerutrustning • handledning i hantverk • miljötjänster på Naturgården för ungdomar Ungdomsgårdar som drivs av organisationer och samarbetsgårdar • Kalevan Nuorten Uudenmaan piiri, HNMKY ry (KFUM), Tapanilan Erä, Kalliolan Nuoret ry, Helsingin Minijellonat ry, distriktsorganisationen Helsingin Nuoret Kotkat 14

 16. Förvaltningstjänster • ”Avdelningen för förvaltningstjänster sköter verkets personal- och ekonomiadministrativa tjänster, kommunikation och informationstekniska tjänster och stöder verksamhetsenheterna inom ungdomsarbetet.” • Instruktion för Helsingfors stads ungdomsförvaltning 9§ • - avdelningen omfattar personalbyrån, ekonomibyrån, IT-enheten och kommunikationsenheten • - till avdelningen hör också internationellaärenden, kvalitetsfrågor, marknadsföring och utrymmesplanering • - 36 anställda 15

 17. Ungdomscentralen i tal • 1 113 006 besök år 2005 • 10 241 medlemmar på ungdomsgårdarna år 2005 • Personal 2005 352anstälda • 229 (lokala tjänster) • 87 (centraliserade tjänster) • 36 (förvaltningstjänster) • Budget 2006 23.2 Me 16

More Related