erp n z grant eu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Čerpání z grantů EU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Čerpání z grantů EU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Čerpání z grantů EU - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Čerpání z grantů EU. Marie Nováková. Proč jsem si vybrala toto téma?. Proč se o nás EU tak pěkně stará?. V rámci EU existují rozdíly mezi regiony a členskými státy v ekonomické a sociální oblasti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Čerpání z grantů EU


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
erp n z grant eu
Čerpání z grantů EU

Marie Nováková

Proč jsem si vybrala toto téma?

pro se o n s eu tak p kn star
Proč se o nás EU tak pěkně stará?
 • V rámci EU existují rozdíly mezi regiony a členskými státy v ekonomické a sociální oblasti.
 • To se snaží řešit regionální strukturální politika, která se uplatňuje v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti.
 • Základním nástrojem strukturální a regionální politiky Evropské unie jsou strukturální fondy a Fond soudržnosti EU.
struktur ln politika podporuje
Strukturální politika podporuje:

- vyvážený rozvoj regionů

 • snižování nezaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů
 • snižování regionálních disparit
 • ochranu životního prostředí
 • zabezpečení rovných příležitostí pro muže i ženy
evropsk unie m k dispozici t i z kladn struktur ln fondy
Evropská unie má k dispozici tři základní strukturální fondy
 • Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)
 • Evropský sociální fond (ESF)
 • Fond soudržnosti (FS)
opera n programy
Operační programy
 • V soustavě programových dokumentů jsou pro žadatele a realizátory projektů nejdůležitějšími dokumenty operační programy (OP), které jsou tematicky a regionálně vymezené a specifikujícíle, kterých chtějí pomocí realizovaných projektů dosáhnout.
 • V období 2007-2013 bude v České republice využíváno 26 operačních programů, které jsou rozděleny mezi tři cíle:
 • Cíl konvergence
 • Cíl regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
 • Cíl evropská územní spolupráce
c l konvergence
Cíl konvergence
 • Spadají sem všechny regiony soudržnosti (NUTS II) kromě Hlavního města Prahy. Je realizován prostřednictvím 8 tematických OP a 7 regionálních OP. Na cíl Konvergence připadá v ČR cca 730,00 mld Kč.
 • Tématické OP:
  • OP Doprava
  • OP Podnikání a inovace
  • OP Výzkum a vývoj pro inovace
  • OP Lidské zdroje a zaměstnanost
  • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Integrovaný operační program
  • OP Technická pomoc
  • OP Životní prostředí
 • 7 x regionální OP
c l region ln konkurenceschopnost a zam stnanost
Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
 • Podpora regionů, které nespadají do cíle Konvergence. V ČR pod něj spadá Hl. m. Praha se 2 OP. Na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost připadá v ČR cca 11,73 mld. Kč).
 • Tématické OP:
  • OP Praha Konkurenceschopnost
  • OP Praha Adaptabilita
c l evropsk zemn spolupr ce
Cíl Evropská územní spolupráce
 • Podpora přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. V ČR pod něj spadají všechny regiony a podporu lze čerpat z 9 OP Na cíl Evropská územní spolupráce připadá v ČR 10,89 mld. Kč
 • OP přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko
 • OP přeshraniční spolupráce ČR-Sasko
 • OP přeshraniční spolupráce ČR-Polsko
 • OP přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko
 • OP přeshraniční spolupráce ČR-Slovensko
 • OP meziregionální spolupráce
 • OP nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, část Itálie a část Ukrajiny)
 • Síťový OP ESPON 2013
 • Síťový OP INTERACT II
komunit rn programy
KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY
 • Vedle zdrojů ze SF jde o další zdroj financování projektů (převážně mezinárodních)
 • Řízeny přímo generálním ředitelstvím EK
 • PŘ. Progress, Life +,Mládež v Akci atd.
opera n program ivotn prost ed
Operační program životní prostředí
 • Řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí je Ministerstvo životního prostředí
 • Zprostředkujícím subjektem bude Státní fond životního prostředí České republiky.
 • Čerpání finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Fondu soudržnosti
 • Na základě analýzy životního prostředí ČR byly pro období 2007 - 2013 stanoveny následující prioritní osy:
 • ochrana vody,
 • ochrana ovzduší,
 • využití obnovitelných zdrojů energie,
 • řešení problematiky odpadů a starých ekologických zátěží,
 • omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik,
 • zlepšení stavu přírody a krajiny,
 • rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání a osvětu.
 • Vláda České republiky na své schůzi dne 15. listopadu 2006 schválila návrh OPŽP pro období 2007 - 2013. Toto vládou schválené znění OPŽP bude sloužit jako podklad pro další vyjednávání s Evropskou komisí.
 • Na Programový dokument OPŽP navazuje svým obsahem Implementační dokument OPŽP. Obsahuje podrobné informace o implementaci programu, prioritních osách, oblastech podpory a jednotlivých opatření včetně specifikace potenciálních příjemců podpory.
 • Od 19. listopadu 2007 do 31. ledna 2008 je možné podávat žádosti v rámci prioritní osy 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny.
projektov zen u fond eu
Projektové řízení u fondů EU
 • Předinvestiční fáze:
  • vyplnění příslušné žádosti (např.ELZA, BENEFIT, BENE-FILL),
  • studie proveditelnosti, CBA (analýza nákladů a přínosů),
  • přílohy.
 • Investiční fáze
 • Provozní fáze
na co si mus me d t pozor
Na co si musíme dát pozor
 • Rozpočet
 • Horizontální témata
  • Udržitelný rozvoj
  • Rovné příležitosti
  • Informační společnost
hodnot c krit ria
Hodnotící kritéria
 • důležité je se na ně zaměřit již při přípravě projektu
 • součástí pokynů pro žadatele
 • vypočítat si předběžný počet bodů, zda má vůbec smysl projekt připravovat a podávat
 • oblasti hodnotících kritérií:
   • Schopnosti a zkušenosti žadatele
   • Potřeba a relevance projektu
   • Kvalita projektu
   • Horizontální kritéria
po adovan p lohy
Požadované přílohy
 • Studie proveditelnosti (zjednodušená či v plném rozsahu),
 • CBA (Analýza nákladů a přínosů),
 • Smlouvy o partnerství,
 • Rozpočet,
 • Dokumentace ke stavebnímu povolení, resp. územnímu řízení,
 • Logický rámec,
 • Souhlasy institucí
p klady projekt financovan ch z fond eu
Příklady projektů financovaných z fondů EU
 • Rekvalifikační kurzy pracovního úřadu
 • Turistika na koni (financována Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu - grantové schéma 4.1.2 na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty)
kone n z v r
Konečně závěr !!!
 • Odpověď na moji úvodní otázku zní:
   • Není to zase taková legrace čerpat z grantů EU..., ale ...
  • Poděkovat bych za informace chtěla:

nejnejnejnejvíce - M.Novotné ( Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání)

hodně moc – Míše Brožkové ( rekvalifikační kurzy na ÚP)

nejméně – Krajskému úřadu (...)

Zdroje :http://www.opinfrastruktura.cz/web/op-ziv-prostredi

http://www.opzp.cz/sekce/44/na-co-mohu-ziskat-dotaci/

Děkuji za pozornost