Možnosti financovania „PREDAJA Z DVORA“ prostredníctvom PRV SR 2007 – 2013 Ján Beňadik - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Možnosti financovania „PREDAJA Z DVORA“ prostredníctvom PRV SR 2007 – 2013 Ján Beňadik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Možnosti financovania „PREDAJA Z DVORA“ prostredníctvom PRV SR 2007 – 2013 Ján Beňadik

play fullscreen
1 / 16
Možnosti financovania „PREDAJA Z DVORA“ prostredníctvom PRV SR 2007 – 2013 Ján Beňadik
106 Views
Download Presentation
krystyn-norb
Download Presentation

Možnosti financovania „PREDAJA Z DVORA“ prostredníctvom PRV SR 2007 – 2013 Ján Beňadik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Možnosti financovania „PREDAJA Z DVORA“ prostredníctvom PRV SR 2007 – 2013 Ján Beňadik riaditeľ odboru rozvoja vidieka

 2. Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 • PRV bol schválený rozhodnutím Európskej komisie C(2007) 6164 zo 04. decembra 2007 Európskou komisiou v Bruseli. • Európska komisia skonštatovala, že program je harmonicky vyvážený a pokrýva rovnomerne celé územie SR. • Hlavný dôraz sa v programe, popri investovaní do poľnohospodárskej prvovýroby a spracovateľského priemyslu, kladie aj na podporu životného prostredia a znevýhodnených oblastí. • PRV ďalej rieši zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesov, vzdelávanie, pozemkové úpravy, diverzifikáciu poľnohospodárstva na iné činnosti a podporu pre rozvoj obcí. • Po prvýkrát je v SR podporovaný aj prístup Leader, ktorý je vhodným nástrojom pre aktivizáciu vidieckeho obyvateľstva prostredníctvom Miestnych akčných skupín. • Celkový objem verejných finančných prostriedkov na sedemročné obdobie je 2 562 585  914 EUR (EAFRD: 1 969 418 078 EUR, štátny rozpočet SR: 593 167 836 EUR).

 3. Rozpočet: Finančné alokácieCelková alokácia:2,5 mld. € (EÚ+ŠR)

 4. Štruktúra Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013

 5. Os 1 - Zvýšenie konkurencieschopnosti sektora poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Priorita: • podpora modernizácie, inovácie a efektivity agropotravinárskeho a lesníckeho sektora • prehlbovanie vedomostí a zvyšovanie odborného prehľadu v oblasti agropotravinárstva a lesníctva Cieľ: Zvýšiť konkurencieschopnosť agropotravinárskeho a lesníckeho sektora • dôraz je kladený aj na štrukturálne zmeny v súlade s regionálnym prístupom ku konkurencieschopnosti • kvalitu ľudského kapitálu na vidieku posilňuje podpora vzdelávania a poradenstvo

 6. Os 1: Zvýšenie konkurencieschopnosti sektora poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Priorita: podpora modernizácie, inovácie a efektivity agropotravinárskeho a lesníckeho sektora Opatrenia: 1.1 Modernizácia fariem 1.2 Pridávanie hodnoty do produktov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 1.3 Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov 1.5 Odbytové organizácie výrobcov 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity 1.7 Využívanie poradenských služieb

 7. Modernizácia fariem Oblasť – Rastlinná výroba • na prvotnú pozberovú úpravu, skladovanie a balenie obilnín, olejnín, strukovín, ovocia, zeleniny, zemiakov, objemových krmív, liečivých, technických a energetických plodín vrátane osív a sadív; • na aplikáciu a uskladnenie priemyselných a hospodárskych hnojív a prípravkov na ochranu rastlín; • skleníkov a fóliovníkov; • závlahových a odvodňovacích systémov; • na výsadbu, likvidáciu (za podmienky následnej výsadby v obdobnej výmere ako bola urobená likvidácia), rekonštrukciu a modernizáciu ovocných sadov nad (14 000€ ON), plantáží špargle a liečivých rastlín; • na novú výsadbu vinohradov (z rezervy výsadbového práva) a výsadba, rekonštrukcia a modernizácia chmeľníc.

 8. Modernizácia fariem Oblasť – Živočíšna výroba • pre ustajnenie a chov hospodárskych zvierat vrátane výbehov a budovanie pastevných areálov, prístreškov na pastve a salašov; • dojární vrátane objektov na prvotné ošetrenie mlieka; • liahní,medární; • na uskladnenie a manipuláciu - krmív, stelív; • na bezpečné uskladnenie a spracovanie odpadovej vody a biologického odpadu (výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží alebo žúmp).

 9. Modernizácia fariem Oblasť – Mechanizácia • na uskladnenie a ošetrovanie poľnohospodárskej techniky (prístrešky, garáže, opravárenské dielne, umývacie rampy), a to výlučne pre potreby poľnohospodárskeho podniku; • čerpacích staníc pohonných hmôt a mazadiel v hospodárskych dvoroch výlučne pre potreby vlastného poľnohospodárskeho podniku (farmy); • traktory; • samohybné poľnohospodárske stroje; • náradie (návesné, závesné, nesené, ťahané, tlačené); • nákladné automobily • univerzálne podvozky určené k preprave špeciálnych nadstavieb vrátane obstarania týchto nadstavieb.

 10. Modernizácia fariem Oblasť – Ostatné • na využitie obnoviteľných zdrojov energie; • na priamy predaj poľnohospodárskych výrobkov, tzn. zriadenie malých predajných miest umiestnených priamo v podnikoch, kde prijímateľ pomoci bude môcť predávať svoje výrobky, ktoré sú uvedené v zozname prílohy 1 Zmluvy o založení ES s výnimkou rybích výrobkov; • na zriadenie a využívanie geotermálneho vrtu vrátane rozvodov za podmienky, že viac ako 50 % vyrobenej energie žiadateľ využije pre vlastnú poľnohospodársku výrobu; • diverzifikáciu poľnohospodárskych činností s výnimkou aktivít podporovaných v rámci opatrenia 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam • čistiarní odpadových vôd pre potreby podniku.

 11. Modernizácia fariem – predaj z dvora • V rámci II. výzvy predložených 182 projektov • Rozpočet projektov - požiadavka 3,9 mil.€ • Rozpočet výzvy 3,3 mil.€

 12. Pridávanie hodnoty - spracovatelia • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia hygienicko-sanitárnych režimov, napr. laboratórií, umyvární a šatní pre pracovníkov a návštevníkov; • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia technológií na ochranu životného prostredia (spracovanie odpadu a čistenie odpadových vôd, atď.); • výstavba, obstaranie a rekonštrukcia zariadení a technológií súvisiacich so spracovávaním produktov na výrobu potravín s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením a zaručených tradičných špecialít podľa osobitného predpisu (nariadenie Rady (ES) č. 509/2006[1] a nariadenie Rady (ES) č. 510/2006[2]); • zlepšenie prezentácie a prípravy produktov, podpora lepšieho využitia alebo eliminácie vedľajších produktov alebo odpadu; • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov (vrátane ich vnútorného vybavenia) na priamy predaj výrobkov, tzn. zriadenie malých predajných miest, kde prijímateľ pomoci bude môcť predávať svoje výrobky (ktoré sú uvedené v zozname prílohy I Zmluvy o ES) a spracované lesné plody).

 13. Pridávanie hodnoty - spracovatelia • obstaranie výpočtovej techniky (hardvér), programového (softvér) a iného elektronického vybavenia (tlačiarne, skenery a pod.), zriadenie pripojenia na internet k zefektívneniu činností zvyšujúcich pridanú hodnotu a zlepšujúcich predaj produkcie a zaistenia informatizácie; • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov výrobných prevádzok, odbytových centier (napr. prekladísk), skladov a prístupových ciest; obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít vrátane obilných síl, síl mlynských výrobkov a výrobní kŕmnych zmesí, ako aj skladov produktov po spracovaní vrátane investícií spojených so spracovaním a využívaním obnoviteľných zdrojov energie s výnimkou veternej, vodnej a solárnej energie;

 14. Pridávanie hodnoty - spracovatelia • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov výrobných prevádzok vrátane prístupových ciest; obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia strojov a technológií na prvotné spracovanie surového dreva, t. j. na činnosti pred priemyselným spracovaním dreva (pridružená drevárska prvovýroba), spracovanie nedrevných lesných produktov (napr. zariadenia na sušenie lesných bylín, zariadenia na pozberové spracovanie lesných plodov a pod.) a na spracovanie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie s výnimkou veternej, vodnej a solárnej energie, strojov a zariadení na výrobu biomasy (podporované sektory: lesné hospodárstvo – ak žiadateľ nie je mikropodnikom v zmysle odporúčania Komisie 361/2003/ES, môže o podporu v prípade OZE požiadať z OP KaHR).

 15. Pridávanie hodnoty • Predložené projekty 276 • Uzatvorené zmluvy 162 • Rozpočet opatrenia 204 mil.€ • Zazmluvnené finančné prostriedky 179 mil.€ • Zostatok na ďalšiu výzvu 25 mil.€

 16. Ďakujem za pozornosť! jan.benadik@land.gov.sk