slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Podstawy prawne polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych określa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Podstawy prawne polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych określa - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Metody zapobiegania alkoholizmowi i wydatkowania środków z funduszu korkowego Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społeczności lokalnej. Podstawy prawne polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych określa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podstawy prawne polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych określa' - krysta


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Metody zapobiegania alkoholizmowi i wydatkowania środków z funduszu korkowegoProfilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społeczności lokalnej

slide2

Podstawy prawne polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych

określa

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

slide3

Inne dokumenty

 • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych 2011-2015

 • Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

 • Strategia rozwiązywania problemów społecznych
 • Uchwała rady gminy w sprawie gminnego

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych

slide4

Uchwała rady gminy w sprawie liczby punktów

sprzedaży napojów alkoholowych zawierających

powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

przeznaczonych do spożycia poza miejscem

sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 • Uchwała rady gminy w sprawie zasad

usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży

i podawania napojów alkoholowych

na poziomie pa stwa
Na poziomie Państwa

Dokument

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Realizator

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

na poziomie wojew dztwa
Na poziomie województwa

Dokument

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Realizator

Regionalny ośrodek polityki społecznej lub inna jednostka wskazana

w programie

W celu realizacji programu zarząd województwa może powołać pełnomocnika

Źródło finansowania

z zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi

na poziomie gminy
Na poziomie gminy

Dokument

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Realizator

ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka wskazana

w programie

W celu realizacji programu wójt (burmistrz, prezydent) może powołać pełnomocnika

Źródło finansowania

z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

slide9

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Art. 41

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy

do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:

slide10

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

 • Udzielanie rodzinom, w których występują problemy

alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,

a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej

i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie

pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych

programach opiekuńczo-wychowawczych i

socjoterapeutycznych,

slide11

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób

fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów

alkoholowych,

 • Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem

przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz

występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela

publicznego,

 • Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie

i finansowanie centrów integracji społecznej.

slide12

Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy. Program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną w programie. W celu realizacji programu wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powołać pełnomocnika.

slide13

Zgodnie z art. 41 ust. 3 wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych (…)

W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

slide14

Zadania komisji:

 • inicjowanie działań w zakresie określonym w art.

41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 • podejmowanie czynności zmierzających do

orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się

leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego

slide15

wydawanie opinii dotyczących wydania

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 • dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów

alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad

i warunków korzystania z zezwolenia

slide16

Art. 182

Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody

z opłat określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

slide17

Konstruowanie gminnego programu:

 • w oparciu o przeprowadzoną diagnozę
 • w oparciu o wiedzę
 • w oparciu o rzeczywiste cele i wynikające z

nich rezultaty

 • program nastawiony na sukces, którym nie

będzie SAMA REALIZACJA

slide18

Inicjowanie zadań, wynikających z ustawy, tworzenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych powinno odbywać się po przeprowadzeniu lokalnej diagnozy problemowej

Diagnozy problemów, zasobów

i potrzeb

slide19

FORMY FINANSOWANIA I DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ GMINY

 • Wybór zależy od:
 • zadań zapisanych w programie
 • realizatorów
slide20

Wydatkowanie środków finansowych:

 • w myśl przepisów ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie,

 • w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • poprzez dokonywanie zmian w układzie wykonawczym

budżetu gminy,

 • w myśl przepisów o zakładach opieki zdrowotnej,
 • poprzez zabezpieczenie środków finansowych na

realizację zadań przez dysponenta środków budżetowych

slide21

Najczęstsze problemy związane z realizacją gminnych programów:

 • Brak diagnozy problemów, zasobów i potrzeb
 • Niespójność, brak celów, brak rezultatów
 • Brak wiedzy merytorycznej
 • Brak myślenia systemowego i strategicznego
 • Wydawanie środków finansowych na zadanie

niezwiązane z problemami alkoholowymi

slide23

Problemy związane z używaniem alkoholu możemy podzielić na

 • Picie ryzykowne
 • Picie szkodliwe
 • Zespół uzależnienie od alkoholu
slide24

Picie ryzykowne ma miejsce, gdy dana osoba zaczynapić:

 • Zbyt wiele
 • Coraz częściej
 • W nieodpowiednich sytuacjach.
slide25

Picie szkodliwe

 • Picie zbyt dużych ilości alkoholu
 • Występowanie problemów zdrowotnych
 • Zaniedbywanie obowiązków
 • Problemy w funkcjonowaniu społecznym
 • Problemy w rodzinie
 • Łamanie prawa
slide26

Działania

profilaktyczne

slide27

DLACZEGO LUDZIE

 • PIJĄ ALKOHOL ?
pozytywne negatywy
Piliśmy dla szczęścia

Piliśmy, aby się bawić

Piliśmy, aby było milo z innymi

Piliśmy dla wyrafinowania

Piliśmy dla przyjaźni

Piliśmy, aby zyskać siłę

Piliśmy aby zasnąć

Piliśmy „leczniczo”

Piliśmy dla kurażu

Piliśmy aby zyskać pewność siebie

Piliśmy aby prowadzić rozmowy

Piliśmy aby zapomnieć

Piliśmy aby zyskać wolność

Piliśmy aby pozbyć się problemów

Piliśmy aby wzbogacić życie

A staliśmy się nieszczęśliwi

A wpadliśmy w przygnębienie

A staliśmy się kłótliwi

A staliśmy się prostaccy

A zyskaliśmy wrogów

A czujemy się słabi

A czuwamy bez odpoczynku

A wpadliśmy w kłopoty zdrowotne

A przyszedł do nas lęk

A ogarnęły nas wątpliwości

A upośledziliśmy naszą mowę

A to niechciane ciągle do nas powraca

A staliśmy się uzależnieni

A pomnożyliśmy je

A kierujemy się ku śmierci

POZYTYWNE NEGATYWY
slide29

HIERARCHIA POTRZEB CZŁOWIEKA

POTRZEBY SAMOREALIZACJI

POSIADANIA CELÓW…POZNAWCZE…ESTETYCZNE

POTRZEBY SZACUNKU I UZNANIA

ZAUFANIE DO SIEBIE…POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI…POWAŻANIE

POTRZEBY MIŁOŚCI I PRZYNALEŻNOŚCI

WIĘZI…AFILIACJA…BYCIE KOCHANYM

POTRZEBY BEZPIECZEŃSTWA

OPIEKA I OPARCIE…SPOKÓJ…WOLNOŚĆ OD STRACHU I LĘKU

POTRZEBY FIZJOLOGICZNE

JEDZENIE, PICIE,SEN, SEKS, BRAK NAPIĘCIA

slide30

Wybrane czynniki ryzyka alkoholowego

  • Dostępność alkoholu
  • Proalkoholowe normy kulturowe
  • Proalkoholowe zachowania rodziny
  • Problemy w życiu osobistym
  • Problemy szkolne
  • Niska więź z rodziną
  • Przynależność do grupy osób pijących
  • Pozytywne nastawienia i oczekiwania, co do

picia alkoholu

  • Wczesna inicjacja alkoholowa
  • Problemy osobowościowe
slide31

Wybrane czynniki chroniące

 • Miłość, wsparcie i dobra komunikacja w rodzinie
 • Dobry klimat szkoły
 • Poczucie bezpieczeństwa
 • Dorośli jako wzorzec zachowań
 • Pozytywne wpływy rówieśnicze
 • Stawianie jasnych, określonych granic
 • Konstruktywne wykorzystanie czasu (twórcze

działanie)

 • Zaangażowanie w naukę
 • Umiejętności społeczne
 • Wewnętrzna siła, wysoka samoocena
slide32

Profilaktyka …..

... to działanie rozwijające i wspierające zdolności do wszechstronnego, konstruktywnego rozwoju we wszystkich sferach życia, zapobiegające niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi

slide33

Profilaktyka to również

 • Wspomaganie człowieka w różnym wieku w

radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

 • To ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka,

które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują

zdrowy styl życia,

 • To inicjowanie i wzmacnianie czynników

chroniących, które sprzyjają prawidłowemu

rozwojowi i zdrowemu życiu.

slide35

Trzy poziomy profilaktyki

(Mrazek i Haggerty (red.) 1994)

Profilaktyka uniwersalna

dotyczy zapobiegania zagrożeniom o znacznym stopniu rozpowszechnienia

Adresowana do wszystkich bez względu na stopień ryzyka i występowania zachowań problemowych oraz zaburzeń psychicznych

slide36

Profilaktyka selektywna

Działania adresowane do jednostek lub grup osób, które są w wyższym niż przeciętnym stopniu narażone (ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną czy deficyty funkcji poznawczych) na zwiększone ryzyko niż przeciętne wystąpienia problemów psychicznych i/lub zachowań problemowych

 • Młodzież z obszarów o wysokim wskaźniku bezrobocia
 • Uczniowie szkół o złej renomie
 • Uczniowie mający niskie osiągnięcia szkolne
 • Dzieci i młodzież z rodzin w złej sytuacji materialnej
slide37

Profilaktyka wskazująca

Działania ukierunkowane na jednostki szczególnie zagrożone rozwojem problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych z powodu uwarunkowań biologicznych, psychologicznych czy społecznych lub u których rozpoznano już pierwsze symptomy zaburzeń

 • Młodzież sięgająca po narkotyki
 • Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
 • Dzieci rodziców z zaburzeniami zdrowia psychicznego
 • Młodociani przestępcy
 • Z rozpoznaniem ADHD, zespołu Aspergera, itp.
 • Doświadczająca przemocy, wykorzystywana seksualnie
slide38

Profilaktyka nie jest

 • Tylko przekazem informacji
 • Straszeniem
 • Doraźnymi akcjami
 • Zajęciami pozalekcyjnymi
slide39

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

AGNIESZKA CZERKAWSKA

ad