wyk ad 4 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wykład 4 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wykład 4

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Wykład 4 - PowerPoint PPT Presentation


 • 179 Views
 • Uploaded on

Wykład 4. Przygotowanie sprawozdań finansowych. Cele zajęć. Po przestudiowaniu tego rozdziału będzie w stanie: Rozliczyć wygasłe przedpłaty kosztów. Rozliczyć dochody do rozliczenia w czasie. Cele zajęć. Po przestudiowaniu tego rozdziału będzie w stanie:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wykład 4' - kristy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wyk ad 4
Wykład 4

Przygotowanie sprawozdań

finansowych

cele zaj
Cele zajęć

Po przestudiowaniu tego rozdziału będzie w stanie:

 • Rozliczyć wygasłe przedpłaty kosztów.
 • Rozliczyć dochody do rozliczenia w czasie.
cele zaj1
Cele zajęć

Po przestudiowaniu tego rozdziału będzie w stanie:

 • Opisać wszystkie etapy sporządzania sprawozdań finansowych.
 • Przygotować uporządkowany bilans majątkowy.
 • Przygotować rachunek zysków i strat i wyliczyć wskaźniki zyskowności.
potrzeba dokonywania korekt
Potrzeba dokonywania korekt
 • Większość transakcji zapisywana jest w momencie ich pojawienia się.
 • Niektóre transakcje nie muszą dotyczyć kontaktów z otoczeniem, zatem musi istnieć sygnał z zewnątrz do ich zapisu. Zapis taki jednak musi zostać dokonany na koniec okresu sprawozdawczego.
potrzeba dokonywania korekt1
Potrzeba dokonywania korekt
 • Transakcje zewnętrzne - zdarzenia takie jak wpływ gotówki, wydatki gotówki, zakupy na kredyt kupiecki, sprzedaż kredytowa. To te transakcje, które dokonywane są codziennie w firmie i zawsze związane są z nimi kontakty firmy z jej otoczeniem.
  • Każda transakcja ma dokument źródłowy.
  • Dotyczy zdarzeń, które faktycznie miały miejsce
potrzeba dokonywania korekt2
Potrzeba dokonywania korekt
 • Transakcje wewnętrzne - takie zdarzenia, które dotyczą upływu czasu, który został początkowo zignorowany w zapisie zdarzeń zewnętrznych. Zapis tych transakcji dokonywany jest przez zapisy korygujące na koniec okresu sprawozdawczego.
  • Nie generuje dokumentu źródłowego i nie ma widoczny dowodów, że transakcja miała miejsce
  • Przykłady to amortyzacja środków trwałych czy rozliczenie wygasłych ubezpieczeń.
potrzeba dokonywania korekt3
Potrzeba dokonywania korekt
 • Zapisy korygujące - proces przypisania transakcji do właściwego okresu czasu.
  • Zwykle zapisy te są przygotowywane przed sporządzeniem sprawozdań finansowych
  • Zapisy dokonywane są w firmie zapisów w dzienniku
potrzeba dokonywania korekt4
Potrzeba dokonywania korekt
 • Większość jednostek wykorzystuje rachunkowość typu memoriałowego.
  • Zapisy korygujące są podstawą takiego typu rachunkowości.
 • Ewidencjonujemy należności i zobowiązania bez faktycznego wydania lub wpływu zasobów.
  • Należności i zobowiązania zwiększają się ale żaden zasób nie zmienia właściciela.
zapisy koryguj ce
Zapisy korygujące
 • Cztery podstawowe zapisy:
  • Wygaśnięcie lub zużycie środka trwałego
  • Zrealizowanie przedpłat przychodów
  • Naliczenie nie naliczonych kosztów
  • Zaewidencjonowanie zrealizowanych przychodów
wyga ni cie przedp at koszt w
Wygaśnięcie przedpłat kosztów
 • Pierwotnie gotówką płacimy za aktywo.
 • Zapis korygujący ma na celu ewidencję zużycia i zredukowanie aktywa.
  • Koszt jest „wygasły” ponieważ upłynął czas.
  • Transakcje zewnętrzne spowodowały zarejestrowanie aktywa, zapis wewnętrzny koryguje wartość aktywa..
  • Przykłady: przedpłaty czynszu, przedpłaty ubezpieczenia, amortyzacja.
wyga ni cie przedp at koszt w1
Wygaśnięcie przedpłat kosztów
 • Schemat dla przedpłat kosztów:
  • Korekta dokonywana jest po przepływie gotówki.

Przeniesione

przez zapis

korygujący do

Tworzy

Płatności z góry

Niegotówkowe

aktywa w

bilansie

majątkowym

Kosztów w

rachunku

zysków i strat

przedp aty czynszu

Przedpłaty czynszu

2 I. 800

400 31 I.

Koszty czynszu

31 I. 400

Przedpłaty czynszu

2 stycznia pan Jan zapłacił czynsz za dwa miesiące z góry w wysokości zł 800

Operacja: naliczenie miesięcznej kwoty czynszu

Analiza operacji: Zmniejszenie się aktywa. Zmniejszenie się kapitału własnego (koszty)

Zasady: Zmniejszenie się aktywów zapisywane jest po stronie Ct. Zmniejszenie się kapitału zapisywane jest po stronie Dt

Zapis w dzienniku

Koszty czynszu 400

Przedpłaty czynszu 400

przedp ata ubezpieczenia

Przedpłaty ubezpieczeń

2 I. 480

40 31 I.

Koszty ubezpieczeń

31 I. 40

Przedpłata ubezpieczenia

8 stycznia pan Jan kupił roczną polisę ubezpieczeniową za 480 zł

Operacja: naliczenie miesięcznej kwoty ubezpieczenia

Analiza operacji: Zmniejszenie się aktywa. Zmniejszenie się kapitału własnego (koszty)

Zasady: Zmniejszenie się aktywów zapisywane jest po stronie Ct. Zmniejszenie się kapitału zapisywane jest po stronie Dt

Zapis w dzienniku

Koszy ubezpieczeń 40

Przedpłaty ubezpieczeń 40

naliczenie amortyzacji

Środki trwałe

1 I.4200

Amortyzacja

31 I. 70

Umorzenie środków trwałych

31 I. 70

Naliczenie amortyzacji

Pan Jan szacuje, że będzie wykorzystywał środki trwałe przez 5 lat. Ich cena nabycia 1 stycznia wynosiła zł 4200.

Operacja: naliczenie miesięcznej kwoty amortyzacji

Analiza operacji: Zmniejszenie się aktywa. Zmniejszenie się kapitału własnego (koszty)

Zasady: Zmniejszenie się aktywów zapisywane jest po stronie Ct (w tym przypadku stosujemy konto korygujące „Umorzenie środków trwałych”). Zmniejszenie się kapitału zapisywane jest po stronie Dt

Zapis w dzienniku

Amortyzacja 70

Umorzenie środków trwałych 70

zu ycie materia w

Materiały

6 I.1800

500 31 I.

Zużycie materiałów

31 I. 500

Zużycie materiałów

6 stycznia pan Jan kupił materiały o wartości zł 1 800 i przekazał je do magazynu. Na koniec okresu inwentaryzacja wykazała stan materiałów w magazynie zł 1300

Operacja: zużycie materiałów

Analiza operacji: Zmniejszenie się aktywa. Zmniejszenie się kapitału własnego (koszty)

Zasady: Zmniejszenie się aktywów zapisywane jest po stronie Ct. Zmniejszenie się kapitału zapisywane jest po stronie Dt

Zapis w dzienniku

Zużycie materiałów 500

Materiały 500

przychody przysz ych okres w
Przychody przyszłych okresów
 • Przychody przyszłych okresów - przychody zapłacone i zaewidencjonowane przed momentem zrealizowania
  • Płatność dokonana zostaje w zamian za przyrzeczenie dostarczenia produktu lub usługi w terminie późniejszym.
  • Na przykład: gdy wydawca otrzymuje zapłatę za prenumeratę czasopisma, przychód nie będzie zrealizowany do momentu aż wydawca nie dostarczy osobie dokonującej prenumeraty czasopisma pomimo tego że otrzymał gotówkę.
przychody do rozliczenia w czasie

Przychody przyszłych okresów

15I.1000

400 31 I.

Przychody z usług

31 I. 400

Przychody do rozliczenia w czasie

15 stycznia pan Jan podpisał umowę o świadczenie usług na rzecz innej firmy i otrzymał zł 1 000 . 31 stycznia usługa o wartości 400 została przekazana firmie zamawiającej.

Operacja: wykonanie usług zapłaconych wcześniej

Analiza operacji: Zmniejszenie się zobowiązań. Zwiększenie się kapitału własnego (przychody)

Zasady: Zmniejszenie się zobowiązań zapisywane jest po stronie Dt. Zwiększenie się kapitału zapisywane jest po stronie Ct

Zapis w dzienniku

Przychody przyszłych okresów 400

Przychody z usług 400

przychody przysz ych okres w1
Przychody przyszłych okresów
 • Przychody (dochody) przyszłych okresów:
  • Korekta dokonywana jest po przepływie środków pieniężnych.

Przyniesione

przez zapis

korygujący do

Powoduje

Otrzymanie

gotówki na

poczet

przyszłych usług

Zobowiązania

w bilansie

majątkowym

Przychody w

rachunku

zysków i strat

przychody przysz ych okres w2
Przychody przyszłych okresów
 • Transakcje dotyczące przedpłat kosztów i dochodów przyszłych okresów są lustrzanym odbiciem sytuacji u kupującego i sprzedającego.

Kupujący

Sprzedający

Zobowiązania

(dochody

przyszłych

okresów)

Aktywa

(przedpłaty

kosztów)

Przychody

zrealizowane

Koszty

korekty

korekty

Bilans

majątkowy

Rachunek

zysków i strat

Bilans

majątkowy

Rachunek

zysków i strat

naliczenie poniesionych koszt w
Naliczenie poniesionych kosztów
 • Informacje o poniesionych a jeszcze nie zaewidencjonowanych kosztach potrzebne są do sporządzenia rachunku zysków i strat.
  • Zatem zapisy korygujące dokonywane są na koniec okresu sprawozdawczego przed przygotowaniem sprawozdań finansowych.
rachunkowo wynagrodze
Rachunkowość wynagrodzeń
 • Wypłata wynagrodzeń dokonywana jest ba podstawie listy płac (transakcja zewnętrzna).
 • Zapis jest następujący.

Wynagrodzenia 5,000

Gotówka 5,000

rachunkowo wynagrodze1
Rachunkowość wynagrodzeń
 • Na koniec okresu księgowy powinien ocenić czy nie pojawiły się jeszcze dodatkowe koszty pracy, które powinny być wykazane w okresowych sprawozdaniach finansowych.
 • W przypadku konieczności dokonania korekty naliczamy koszty wynagrodzeń na koniec okresu bez ich wypłaty pracownikom w kończącym się okresie (wypłata nastąpi w przyszłości).
rachunkowo wynagrodze2
Rachunkowość wynagrodzeń

Firma Mam płaci swoim pracownikom zł 5,000 tygodniowo w każdy piątek. Okres sprawozdawczy kończy się w środę. Ile firma jest winna pracownikom i jaka kwota powinna zostać zarejestrowana jako koszty na koniec okresu sprawozdawczego?

rachunkowo wynagrodze3
Rachunkowość wynagrodzeń

Firma płaci pracownikom zł1,000 na dzień. Musimy naliczyć koszty za trzy dni kończącego się okresu (poniedziałek, wtorek, środa) ponieważ rok księgowy kończy się trzeciego dnia tygodnia. Firma zatem musi zaewidencjonować zł 3,000 wynagrodzeń.

Wynagrodzenia 3,000

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 3,000

naliczenie odsetek
Naliczenie odsetek
 • Odsetki można traktować jak czynsz płacony za wykorzystywanie środków pieniężnych.
  • Odsetki narastają wraz z upływem czasu, bez względu na to czy już je zapłacono czy też nie.
  • Zapis dotyczący naliczenia odsetek będzie następujący:

Koszty finansowe xxx

Zobowiązania z tytułu odsetek od weksli xxx

naliczenie powsta ych koszt w
Naliczenie powstałych kosztów
 • Naliczenie powstałych kosztów:
  • Korekty muszą zostać dokonane przez wydatkiem gotówki.

Zapisane przez

korektę jako

wzrost w:

Upływ czasu

lub ciągłe

zużycie aktywa

Koszt w

rachunku zysków

i strat

i

Zmniejszone

przez:

Płatności

gotówki w

późniejszym

okresie czasu

Zobowiązania w

bilansie

majątkowym

cykl rachunkowo ci zapis korekt
Cykl rachunkowości - zapis korekt
 • Celem zapisu księgowego jest usystematyzowanie danych do sporządzania sprawozdań finansowych.
  • Etapy cyklu rachunkowości są następujące

Zestawienie sald

przed

korektami

Zapis korekt

w dzienniku i

na kontach

Księga główna

Sprawozdania

finansowe

Skorygowane

zestawienie sald

cykl rachunkowo ci zapis korekt1
Cykl rachunkowości - zapis korekt
 • Każdy zapis korygujący ma wpływ przynajmniej na jedno konto wynikowe (przychody i koszty) i na jedno konto bilansowe (aktywa lub pasywa).
 • Nigdy nie zmieniaj saldo gotówki w zapisie korygującym.

Korekty

gotówki