beleid hernieuwbare energie certificatenmarkt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Beleid Hernieuwbare Energie Certificatenmarkt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Beleid Hernieuwbare Energie Certificatenmarkt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38
kristin-elpida

Beleid Hernieuwbare Energie Certificatenmarkt - PowerPoint PPT Presentation

198 Views
Download Presentation
Beleid Hernieuwbare Energie Certificatenmarkt
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Beleid Hernieuwbare EnergieCertificatenmarkt Lieven Van Lieshout Lesavond Biogas-E 24 janauri 2013

 2. Waarom energiebeleid Bron: IEA, WEO 2012

 3. Waarom energiebeleid Bron : EC, Impact Assesment, Energy Roadmap 2050

 4. Waarom energiebeleid • Vlaanderen is sterk afhankelijk van de import van energie (93% import) • Vlaanderen betaalt 3,5% van haar BBP aan de invoer van energie (2011): 4,8 miljard euro aan olie 2,3 miljard euro aan gas • Klimaatopwarming • Naar een groene economie

 5. Wervend toekomstbeeld Energy Roadmap 2050 : “Het welzijn van de mensen, de industriële competiviteit en het algemeen functioneren van de maatschappij hangen af van veilige, verzekerde, duurzame en betaalbare energie. De infrastructuur die huizen, industrie en diensten in 2050 van energie zal voorzien wordt vandaag ontworpen en gebouwd. De manier waarop we energie zullen produceren en gebruiken in 2050 wordt vandaag bepaald.”

 6. 100% HE is technisch haalbaar Towards 100% Renewable Energy in Belgium by 2050

 7. Europees klimaatpakket 20-20-20 Europese richtlijn hernieuwbare energie • 20 % hernieuwbare energie – 13% voor België • 10% HE transport • Duurzaamheidscriteria • Verplicht aandeel HE in gebouwen • Certificering en opleiding van installateurs • Opstellen nationaal actieplan HE

 8. Belgisch Actieplan Hernieuwbare Energie 8

 9. Afhankelijk van lastenverdeling Vlaams Actieplan Hernieuwbare Energie Aandeel 2011 Totaal 3,8% Groene stroom 7,5% Groene warmte 2,6% Biobrandstoffen 4,0% 9

 10. Groene stroom in Vlaanderen • 4.476 GWhe (7,5%) • 9,2% uit Biogas 10 10

 11. Evaluatie GSC - WKC Oplopende kosten ondersteuning PV Overschot certificaten Grondige evaluatie 4 beleidsondersteunde studies (juli 2011) Conclusie : behoudsysteem met grondigeaanpassing VEA – VREG beleidsadvies (oktober 2011) 11

 12. Doelstelling hervorming • Meer duurzame productie groene stroom/WKK • Kostenefficiëntie verhogen • Investeringszekerheid • Billijke kostenverdeling Nieuw Energiedecreet vanaf 1 augustus 2012

 13. Nieuw Energiedecreet Nieuw principe ondersteuning (nieuwe installaties) • Steun groene stroom en WKK o.b.v. onrendabele top (OT) verschillend aantal certificaten (banding) OT = bedrag per kWh groenestroomproductie of warmtekrachtbesparing dat bijgelegd moet worden zodat de investering over de levensduur het vereiste rendement behaalt • Via bandingfactor = OT / Bandingdeler (BD) • Bandingdeler = 97 voor GSC 35 voor WKC

 14. Nieuw Energiedecreet Nieuw principe ondersteuning (nieuwe installaties) Vb. OT = 85 euro BF = 85/97 = 0,88 1000 kWh => 1 X BF = 1 x 0,88 = 0,88 GSC • Bandingfactor per projectcategorie • Specifieke bandingfactor voor grote projecten • Maximale bandingsfactor : nooit hoger dan 1,25 nieuwe projecten 2013 = 1 (Energiebesluit)

 15. Nieuw Energiedecreet Regelmatige actualisatie van steunhoogte (jaarlijks/halfjaarlijks voor PV) • Voor nieuwe projecten: onrendabele top i.f.v. investeringen, brandstof- en elektriciteitsprijzen, exploitatiekosten • Voor lopende projecten - geen actualisatie indien brandstofkosten Dus niet voor vergisting! - in andere gevallen (PV en wind) enkel o.b.v. elektriciteitsprijzen (opm: niet voor bestaande installaties = startdatum voor 2013)

 16. Nieuw Energiedecreet Startdatum • Startdatumlegtbandingfactor vast! • Startdatumblijft 3 jaargeldig Bouw- of milieuvergunningvereist? ja nee Startdatum = laatste van: Startdatum = datum van indienstname • Vergunningen • Aanvraag VREG

 17. Nieuw Energiedecreet Eindigheid van steun Bestaande installaties (startdatum voor 2013) • Beperkt tot periode van minimumsteun of indien geen minimumsteun 10 jaar Verlenging 1 • Te verlengen tot aantal vollasturen voorzien in OT-berekening Vb. Vollasturen: 7200 Vermogen: 1 MWe GSC(vollast) = 7200u x 1MWe x 10j = 72.000 GSC(VREG) = 40.000 GSC(rest) = 32.000 (> 5%) verlenging tot GSCrest toegekend

 18. Nieuw Energiedecreet Eindigheid van steun Bestaande installaties (startdatum voor 2013) Verlenging 2 Max. 2 x 5 jaar bijkomende verlenging i.f.v. bandingfactor o.b.v. exploitatiekosten en nog niet afgeschreven investeringen Voorwaarde niet afgeschreven deel minstens: 1) 20% van oorspronkelijke investering 2) 100.000 euro 3) Uitsluitend essentiële componenten groene stroom 18

 19. Nieuw Energiedecreet Eindigheid van steun Projecten in nieuw systeem (startdatum vanaf 2013) • Enkel steun tijdens de afschrijvingsperiode (ook voor WKC vaste steun tijdens afschrijvingsperiode) • VR kan verlenging voorzien, vb voor projecten met hoge exploitatiekosten (voorstel in voorbereiding)

 20. Nieuw Energiedecreet Verhoging quota GSC • Stijging van 14% (31/3/2013) tot 20,5 % (31/3/2020) • Formule: Aantal GSC = quota x certificaatplichtige leveringen x totale bandingfactor Totale bandingfactor (Btot) = aantal toegekende GSC / geproduceerde bruto groene stroom in jaar n-2 • Progressieve vrijstelling grootverbruikers

 21. Nieuw Energiedecreet Verhoging quota WKC • Van 8,6 % (31/3/2013) tot 11,2% (vanaf 31/3/2016) • Formule: aantal WKC = quota x certificaatplichtige leveringen • Voor bestaande projecten blijft lopende degressieve steun behouden • Progressieve vrijstelling grootverbruikers

 22. Nieuw Energiedecreet Minimumsteun Voor installaties in dienst voor 2013 blijven minimumbedragen gelden Voor installaties met startdatum vanaf 1/1/2013 • Minimumsteun ook op transmissienet • GSC : 93 euro/certificaat • WKC: 31 euro/certificaat • Minimumsteun gedifferentieerd door bandingfactor

 23. Nieuw Energiebesluit • Representatieve projectcategorieën • Projectspecifieke categorieën (specifieke BF) (groene stroom > 20 MWe ) • Bepaling rekenmethodiek onrendabele top

 24. Nieuw Energiebesluit Representatieve projectcategorieën 24

 25. Nieuw energiebesluit Biogas tot 5 MWe Cat 5:vergisting van hoofdzakelijk mest- en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromen Cat 6: GFT-vergisting bij bestaande compostering Cat 9: overige vergisters 25

 26. Nieuw energiebesluit WKK Biogas tot 5 MWe 26

 27. Nieuw energiebesluit Planning overige projectcategoriën Planning nieuw rapport : tegen 30 juni 2013 Januari 2013 Maart 2013 april 2013 Februari 2013 Publicatie ontwerprapport (15/02) Evaluatie & Stakeholderoverleg (tot 08/03) Bevestiging en Publicatie BF’n Bepaling OT & BF door VEA 27

 28. Publicatie resultaten : www.energiesparen.be 28

 29. De certificatenmarkt Om de 3 jaar Verdubbeling Productie 29

 30. De certificatenmarkt Overzicht inleverrondes Groenestroomcertificaten 30

 31. De certificatenmarkt Maandprijs GSC 31

 32. De certificatenmarkt Overzicht inleverrondes Warmtekrachtcertificaten 32

 33. De certificatenmarkt Maandprijs WKC 33

 34. Invloed hervorming op de certificatenmarkt Aantal GSC = quota x certificaatplichtige leveringen x totale bandingfactor (Btot) • Verhoging vrijstelling grootverbruikers • Elektriciteitsverbruik Verhoging quota • Productie groene stroom • Bandingfactoren • Voorstel ‘banking’ distributienetbeheerders # GSC / Bruto Groene Stroom Bruto = inclusief groene stroom zonder GSC Btot 2011 = 0,8613 Btot 2012 = 0,8842 34

 35. Invloed hervorming op de certificatenmarkt Verhoging quota 35

 36. Invloed hervorming op de certificatenmarkt Vrijstelling grootverbruikers 36

 37. De certificatenmarkt 37

 38. Vragen?