Edit Hass Associates Technology Madrid - PowerPoint PPT Presentation

hass associates technology madrid n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Edit Hass Associates Technology Madrid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Edit Hass Associates Technology Madrid

play fullscreen
1 / 4
Edit Hass Associates Technology Madrid
147 Views
Download Presentation
kristia23
Download Presentation

Edit Hass Associates Technology Madrid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hass Associates Technology Madrid Noenofre for Online Hacking kanten inn i lyset

  2. SAN FRANCISCO-Hackerehartruffettusenvisavamerikanskeselskaper i de sisteårene, men fåbedrifternoensinneoffentliginnrømme det. De flestebehandleInternett-angrepsom en skitnehemmelighetbesteholdtfrakunder, aksjonærerogkonkurrenter, avdekkingsynkederesaksjekursoganløpedemsomulykkelige. Sjeldenharselskaperbrutt at stillhet, vanligvisnårangrepeterrapportertavnoenandre. Men i de sisteukeneflereselskaperhartrappetfremover. Twitter, Facebook og Apple haralleannonsert at de bleangrepetavsofistikertkriminelle. New York Times avslørte sin erfaring med hackere i en front-side artikkelensistemåned. Innleggelsergjenspeiler den nyemåtennoenselskaperberegnerdet risk ogfordelerav å gåoffentlig. Mensselskaperfryktet en gang aksjonærenesøksmåloggåav den kinesiskeregjeringen, kanikkenoenunngå å leggemerke at de somgjøravsløringeneerlovsang, som Google var, for sin tapperhet. Noenfrykterforlegenhetavikke å kunneavvergehackeresomkanfremdelesvære i videregåendeskole. Men som hacking åpenbaringerblittmervanlig, trusselenomsertåpelig fades ogflereselskaperer gripe mulighetentil å ta skrittetut i en folkemengde.

  3. "Deteren"hide i støyen"effektakkuratnå," sa Alan Paller, direktør for forskningpå SANS Institute, en nonprofit sikkerhetforskningogutdanningorganisasjon. "Detteer en spesielt god tid å fåutdetfaktum at du fikkhacket, fordihvis du er en av mange, detrabatter starkness avkunngjøringen." I 2010, når Google varsletnoenbrukereav Gmail-politiskeaktivister, detmeste — at detdukketoppkinesiskehackereprøvde å lese e-posten, slikeavsløringervar en sjeldenhet. I sin kunngjøring, Google sa at detvar en av mange-to dusin-selskapersomhaddeværtmålrettetavsammegruppe. Google sadetvar å gjørekunngjøringen, delvis, å oppmuntreandreselskapertil å åpneoppomproblemet. Men i dennegruppen, bare Intel og Adobe Systems trappetmotvilligfrem, oghellerikkegittmyedetaljer. Twitter innrømmet at dethaddeblitthacketdennemåneden. Facebook og Apple fulgtetter to ukersenere. Etter at The Times publiserte sin kontoinnen timer stemte i The Wall Street Journal med en rapport at det, også, haddeblittangrepetavhvadetantas for å værekinesiskehackere. Washington Post fulgte.

  4. Ikkealletokfordelavdekselet. Bloomberg, for eksempel, hargjentatte ganger benektet at sine systemerbleogsåbruttavkinesiskehackere, tiltross for flerekildersombekreftet at sine datamaskinervarinfisert med malware. Sikkerhet i eksperterdatamaskineranslår at merenn en tusenbedrifterharblittangrepetnylig. I 2011, sikkerhetsforskereved McAfee avdekket en store online spionasjekampanje, kaltoperasjonskyggefulle Rat, somfantmerenn 70 organisasjonerhaddeblitttruffet over en periodepå fem år, mange i USA. "Jegeroverbevistom at hvertselskap i alletenkeligebransjer med betydeligstørrelseogverdifulleimmaterielleogforretningshemmeligheterharblittkompromittert (ellervilblisnart) med det store flertalletavofrenesjelden å oppdageinntrengingeller dens innflytelse," Dmitri Alperovitch, deretterMcafee's vice president for trusselforskning, skrev i sine funn. "Faktisk," sa Mr. Alperovitch, nå chief technology officer påCrowdstrike, en sikkerhetoppstart, "jeg dele helesettet med Fortune Global 2000 firmaer into to kategorier: de som vet de 've fremblittusikkertog de som don't yet vet."