sa lik bakanli i l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SAĞLIK BAKANLIĞI PowerPoint Presentation
Download Presentation
SAĞLIK BAKANLIĞI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 102

SAĞLIK BAKANLIĞI - PowerPoint PPT Presentation


 • 650 Views
 • Uploaded on

SAĞLIK BAKANLIĞI. ELİF KUŞLU PİŞKİN. SAĞLIK BAKANLIĞI. Sağlık hizmetlerinin bir bakanlık düzeyinde örgütlenmesi ilk kez 1920 yılında olmuştur.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SAĞLIK BAKANLIĞI' - kristen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sa lik bakanli i

SAĞLIK BAKANLIĞI

ELİF KUŞLU PİŞKİN

sa lik bakanli i2
SAĞLIK BAKANLIĞI
 • Sağlık hizmetlerinin bir bakanlık düzeyinde örgütlenmesi ilk kez 1920 yılında olmuştur.
 • Sağlık Bakanlığı, 1981 yılında çıkartılan 181 sayılı Yasa Hükmündeki Kararnameye (KHK) ve bu kararnamede bazı değişiklikler yapan 210 sayılı KHK'ye göre hizmet vermektedir.
sa lik bakanli inin g revler
SAĞLIK BAKANLIĞININ GÖREVLERİ
 • Sağlık Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkındaki 181 sayılı yasa Hükmündeki Kararnameye göre görevleri şunlardır:
 • Herkesin yaşamını bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, bunları uygulamak ve uygulatmak, bu konularla ilgili her türlü önlemi almak, gerekli örgütü kurmak ve kurdurtmak,
sa lik bakanli inin g revler4
SAĞLIK BAKANLIĞININ GÖREVLERİ
 • Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla savaşmak,
 • Koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyon hizmetlerini sağlamak,
sa lik bakanli inin g revler5
SAĞLIK BAKANLIĞININ GÖREVLERİ
 • Ana ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlaması hizmetlerini yapmak,
 • Aşı, serum, kan ürünleri, İlaç, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin ithal ve üretimlerini yapmak, yaptırtmak, bu işleri ve bu maddelerin tüketimlerini her safhada kontrol etmek,
sa lik bakanli inin g revler6
SAĞLIK BAKANLIĞININ GÖREVLERİ
 • Mahalli idareler ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak çevre sağlığını ilgilendiren önlemleri almak ve aldırtmak,
sa lik bakanli inin g revler7
SAĞLIK BAKANLIĞININ GÖREVLERİ
 • Bulaşıcı, salgın insan hastalıklarına karşı kara hudut kapıları, deniz ve hava limanlarında koruyucu önlemler almak,
 • Kanser, verem ve sıtma ile savaş hizmetlerini yürütmek ve bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşların çalışmalarının koordinasyonunu ve denetimini sağlamak,
sa lik bakanli inin g revler8
SAĞLIK BAKANLIĞININ GÖREVLERİ
 • Sağlık hizmetleriyle ilgili olarak uluslararası ve yurt içindeki kurum kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,
sa lik bakanli i merkez rg t
SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ ÖRGÜTÜ
 • Sağlık Bakanlığının merkez örgütü;
 • 1- Ana hizmet birimleri
 • 2- Danışma ve denetleme birimleri
 • 3- Yardımcı birimler
sa lik bakanli i ana h zmet b r mler
SAĞLIK BAKANLIĞI ANA HİZMET BİRİMLERİ
 • Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
 • Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
 • İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü,
 • Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü,
 • Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü,
 • Sıtma Savaşı Dairesi Başkanlığı,
 • Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı,
 • Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı,
 • Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,
 • Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'dır.
sa lik bakanli i dani ma ve denetleme b r mler
SAĞLIK BAKANLIĞI DANIŞMA VE DENETLEME BİRİMLERİ
 • Teftiş Kurulu Başkanlığı,
 • Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,
 • Hukuk Müşavirliği,
 • Bakanlık Müşavirleri,
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'dir.
sa lik bakanli i merkez rg t yardimci b r mler
SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ ÖRGÜTÜ YARDIMCI BİRİMLER
 • Personel Müdürlüğü,
 • İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Savunma Sekreterliği,
 • Özel Kalem Müdürlüğü'dür.
sa lik bakanli i merkez rg t13
SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ ÖRGÜTÜ

BAKAN

 • Bakan kuruluşun en üst amiridir.
 • Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Sağlık Bakanlığı'nın etkinlik alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.
sa l k bakan prof dr recep akda
Sağlık Bakanı

Prof. Dr. Recep AKDAĞ

m ste ar
Müsteşar
 • Bakanlık hizmetlerini bakan adına ve bakanın emirleri yönünde, Sağlık Bakanlığının amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür.
m ste ar yard mc lar
Müsteşar Yardımcıları
 • Bakanlık ana hizmet birimleri ve danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda müsteşara yardımcı olurlar.
 • Sayıları altıdır.
m ste ar yard mc lar18

Müsteşar Yardımcıları

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN

Abdülkadir ATALIK

Dr. Rüstem ZEYDAN

Dr. Cihanser EREL

Dr. Mehmet Ulvi SARAN

Uzm.Dr. Orhan F. GÜMRÜKÇÜOĞLU

sa lik bakanli i19

SAĞLIK BAKANLIĞI

ANA HİZMET BİRİMLERİ

sa ik bakanli i ana h zmet b r mler
SAĞIK BAKANLIĞI ANA HİZMET BİRİMLERİ
 • Sağlık Bakanlığı‘nın amaçlarını gerçekleştirebilmek için kurulun genel müdürlükler ve bağımsız daire başkanlıklarından oluşur.
 • Bakanlıkta on adet ana hizmet birimi vardır.
temel sa lik h zmetler genel m d rl22
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşların işletilmesi ile koruyucu hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur.
temel sa lik h zmetler genel m d rl23
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Genel Müdürlüğün hizmet alanına giren etkinlikler 1920 yılında kurulan Sağlık Bakanlığı 'mn ilk bütçe tasarısında "Hıfzıssıhha Dairesi" olarak adlandırılan birim tarafından yürütülmüştür.
temel sa lik h zmetler genel m d rl24
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Daha sonra, 1936 yılında çıkarılan 3017 sayılı "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve Memurin Yasası'nda "Hıfzıssıhha İşleri Umum Müdürlüğü" adını almıştır.
 • Umum Müdürlüğü'nün görev alanı 3017 sayılı yasayla belirlenmiş ve 1963 yılında çıkarılan 4862 sayılı yasayla da "Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü" adını almıştır.
temel sa lik h zmetler genel m d rl25
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • 28.02.1982 gün ve 17619 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlıkların yeniden düzenlenmesi ve çalışma esasları hakkında kararname ile yapılan reorganizasyonla Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 'Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü" adını almıştır.
temel sa lik h zmetler genel m d rl26
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Yasa'nın uygulanması amacıyla, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan "Sosyalleştirme Daire Başkanlığı" da 1983 yılına kadar hizmet verdikten sonra, 1982 yılında yapılan reorganizasyon sonrasında kurulan Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesine alınmıştır.
temel sa lik h zmetler genel m d rl n n g revler
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
 • (210 sayılı Yasa Hükmünde Kararname (KHK) ile değişik bent) Toplum sağlığını ilgilendiren her türlü koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak, bu hizmetlere halkın katkı ve katılımını sağlamak,
 • Bulaşıcı, salgın, sosyal ve dejeneratif hastalıklarla mücadele ile aşılama ve bağışıklamahizmetlerini yürütmek,
temel sa lik h zmetler genel m d rl n n g revler28
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
 • (210 sayılı KHK ile değişik bent) sağlıklı çevre sağlamak amacıyla çevre sağlığını ilgilendiren her türlü önlemi almak ve aldırmak ve gayrı sıhhi müesseselerin halkın sağlığına zarar vermesini engellemek ve gerekli denetimleri yapmak,
temel sa lik h zmetler genel m d rl n n g revler29
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
 • Gıda ve katkı maddelerinin üretildiği işyerlerine çalışma izni vermek, gıda ve gıda katkı maddelerinin satıldığı işyerleri ile toplu tüketim yerleri ve buralarda satışa sunulan gıda maddelerini denetlemek, toplum sağlığını ilgilendiren eşya ve levazımın sağlık yönünden kontrol ve denetimlerini yapmak ve gerekli hallerde izin vermek,
temel sa lik h zmetler genel m d rl n n g revler30
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
 • İçilecek ve kullanılacak nitelikte su temini, sıcak ve soğuk hamamlar ile içmeceler tesisi, mezbaha inşaatı, mezarlıklar tesisatı ölü defni ve nakli işleri ve lağım ve tesisatı ile ilgili sağlık düzenlemeleri yapmak ve bunları denetlemek, insan sağlığını tehlikeye düşürecek etkenlerle mücadele etmek,
temel sa lik h zmetler genel m d rl n n g revler31
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
 • Zehirli ve uyuşturucu maddelerle tıbbi ve yaşamı müstahzarları, insan sağlığında kullanılan her cins serum ve aşıları, bunların yapıldığı ve satıldığı yerleri denetlemek,
 • Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması çalışmalarını yürütmek, sağlık ocaklarını yataklı tedavi kurumları ile işbirliğini düzenlemek,
temel sa lik h zmetler genel m d rl n n g revler32
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
 • Sanatlarını serbest olarak icra eden tıp ve tıp mensuplarının hizmetlerinin ve işyerlerinin sağlık ve teknik denetimini yapmak, ücret tarifelerini saptamak,
 • Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmaktır.
lgili mevzuat
İlgili Mevzuat
 • Tarih :04.02.1329 Düstur Tertip :2
 • Türk Kodeksi Hakkında Yasa
 • Yasa No: 767 Kabul Tarihi :03.03.1926
 • Sular Hakkında Yasa
 • Yasa No: 831 Kabul Tarihi :28.04.1926
 • Sıcak ve Soğuk Maden Sularının istismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Yasa
 • Yasa No: 927 Kabul Tarihi : 10.06.1926
 • Şeriri ve Gıdai Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Misli Teammüller Aranılan Umuma Mahsus
 • Memurun Muhakemati Hakkında Yasa
 • Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvariarı Yasası
 • Yasa No: 992 Kabul Tarihi : 19.03.1927
 • Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti Teşkilat ve Memurin Yasası
 • Yasa No: 3017 Kabul Tarihi :09.06.1936
lgili mevzuat35
İlgili Mevzuat
 • Tababeti Adliye Yasası
 • YasaNo:38 Kabul Tarihi :11.0U336
 • Gözlükçülük Hakkında Yasa
 • Yasa No: 3958 KabulTarihi :30.12.1940
 • Türk Tabipler Birliği Yasası
 • Yasa No: 6023 KabulTarihi :23.01.19S3
 • Hemşirelik Yasası
 • Yasa No: 6283 KabulTarihi :25.02.1954
 • Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerine
 • Verilecek Döner Sermaye Hakkında Yasa
 • Yasa No: 209 KabulTarihi :04.01.1961
 • Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Yasa
lgili mevzuat36
İlgili Mevzuat
 • Yasa No: 224 KabulTarihi :05.01.1961
 • Nüfus Planlaması Hakkında Yasa
 • Yasa No: 557 KabulTarihi :01.04.1965
 • Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Yasa
 • Yasa No: 2514 KabulTarihi :21.08.1981
 • Sağlık Yasası Temel Yasası
 • Yasa No: 3359 KabulTarihi :07.05.1987
 • Devlet İhale Yasası
 • Yasa No: 2886 KabulTarihi :08.09.1983
tedav h zmetler genel m d rl
TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görevleri,

181 sayılı Sağlık Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa Hükmünde Kararname'nin 10'uncu maddesi ile belirlenmiştir.

slide39

Bakanlığa bağlı yataklı tedavi kurumlan ile bu kurumlara bağlı sağlık kuruluşlarını açmak, kapasitelerini artırmak, malî, idarî ve teknik her türlü işlemleri düzenlemek, bu işlemleri takip etmek, yürütmek ve gerektiğinde bu kurumları kapatmak,

 • TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREVLERÎ
tedav h zmetler genel m d rl n n g revler
TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREVLERÎ
 • Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı yataklı tedavi kurumları dışında kalan genel ve katma bütçeli kamu kuruluşlarına, özel sektöre, yabancılara ve azınlıklara ait yataklı tedavi kurumlarına açılış ruhsatı vermek, gerekenlerin yatak ve tedavi ücret tarifelerini tespit ve tasdik etmek, bu kurumların fiziki yapılarını tetkik etmek ve gerektiğinde çalışmalarını yasaklamak,
tedavi hizmetleri genel m d rl n n g revleri
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Görevleri
 • Memleketin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerini sağlamak için kan merkezleri ve istasyonları açmak, açtırmak, bunları denetlemek ve gerektiğinde kapatmak,
 • Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmaktır.
tedav h zmetler genel m d rl42
TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Özel hastanelerin ruhsat ve denetim işleri ve ağız sağlığı programlarının yürütülmesi de sorumluluklarındandır.
la ve eczacilik genel m d rl
İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Sağlık hizmetlerinde kullanılacak ilaçların imali, ithali ve piyasaya arzı, eczanelerin açılışı ve çalışmalarının denetlenmesi ile ilgili görevleri vardır.
la ve eczacilik genel m d rl45
İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Tıbbi müstahzarların ham ve yardımcı maddelerinin yurt içi ve yurt dışı maliyet etütlerini yapmak, ithalat ve/veya ihracatları için değerlendirmelerde bulunarak gerekli izinleri vermek,
la ve eczacilik genel m d rl46
İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Kozmetik ürünlerinin ve kozmetik üretiminde kullanılacak maddelerin inceleme ve değerlendirmeleriniyapmak, ithaline veya üretimine izin vermek, piyasa denetimlerini yapmak,
la ve eczacilik genel m d rl47
İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Ruhsatlandırılmış tıbbi müstahzarların sınai maliyet etütlerini yapmak ve fiyat beyannamelerini değerlendirmek,
slide48
Uyuşturucu ve psikotrop maddeler ve müstahzarları ile yasa dışı uyuşturucu madde imalinde kullanılma potansiyeli olan bazı kimyasal maddelerin ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde yasal ticaretlerinin denetimini yapmak, yasa dışı uyuşturucu madde yakalamalarında muhbir ve güvenlik güçlerine ikramiye ödemesi ile ilgili işlemleri yapmak,
la ve eczacilik genel m d rl49
İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Ülkemizde üretilecek, ithal edilecek tıbbı müstahzarlar için gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaparak ruhsat düzenlemek, gerekli durumlarda ruhsat iptal etmek,
slide50
Eczaneler ve ecza depolan ile kimyevi madde satışı yapan yerlere ilişkin açma, kapama, nakil, devir izinlerini vermek, denetimlerin yapılmasını sağlamak, gerekli önlemleri almak,
 • Tıbbi müstahzar ve hammaddeleri ile tıbbı-cerrahi malzemelerin üretim yeri izinlerini vermek ve bu iş yerleri denetlemek,
slide51
Türk Farmakopesi ve uygulanacak standartlarla ilgili çalışmaları yapmak,
 • Genel Müdürlük etkinlik alanına giren konulara ilişkin mevzuat hazırlamak, uluslararası düzenlemeleri takip etmek ve bunların uygulanması yönünde gerekli çalışmaları yapmaktır.
slide52
İlgili Mevzuat
 • Türk Kodeksi Hakkında Yasa, Yasa No: 767
 • (R.G.'de Yay.Tar: 17,03.1926 - Sayı : 324) İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Yasası Yasa No: 1262
 • (R.G.'de Yay.Tar:26.05.1928 - Sayı : 898) İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Yasasına Yeniden Bazı Hükümler İlavesine Dair Yasa
 • (R.G.'de Yay.Tar:29.11.1940- Sayı : 4691) Eczacılar ve Eczaneler I lakkında Yasa. Yasa No: 6197
 • (R.G.'de Yay.Tar:24.l2.l953 -Sayı : 8591) Türk Eezaeılan Birliği Yasası. Yasa No: 6643
 • Tarih:02.02.1956
 • Ecza Ticarethaneleri İle Sanat Ve Ziraat İşlerinde Kutlanılan Zehirli Ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Yasa. Yasa No: 984
 • R.G.'de Yay.Tar: 12.03.1927 Uyuşturucu Maddeler Murakabesi Hakkında Yasa. Yasa No: 2313
 • Tarih: 24.06.1933 Uyuşturucu Maddelerle İlgili Yasa. Yasa No: 3298
 • Tarih: 03.06.1986
ana ocuk sa li i a le planlamasi genel m d rl dr rifat k se

ANA ÇOCUK SAĞLIĞI AİLE PLANLAMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜDR. RIFAT KÖSE

ana ocuk sa li i a le planlamasi genel m d rl
ANA ÇOCUK SAĞLIĞI AİLE PLANLAMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Kadınların ve çocukların sağlığının korunması, gebelik ve doğuma ilişkin ve aile planlamasına yönelik hizmetlerin planlanıp yürütülmesi bu genel müdürlüğün sorumluluğundadır.
 • 1965 yılında 557 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında yasanın çıkmasını takiben, hizmetin yürütülmesi için Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Aynı amaca yönelik hizmet veren Ana-Çocuk Sağlığı Müdürlüğü ile Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü 1982 yılında birleştirilerek Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü adını almıştır.
ana ocuk sa l ve aile planlamas genel m d rl ii n n g revleri
Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğii'nün Görevleri
 • Aııa-çocuk sağlığı ve aile planlaması konularında ülkedeki durumu ve sorunları gözönüne alarak bu konularla ilgili amaçları belirlemek, bu amaçlar doğrultusunda plan ve programlar hazırlamak, bunları uygulamaya koymak, denetlemek, değerlendirmek, ülke çapında verilecek her türlü ana-çoçuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinde koordinatörlük yapmak,
ana ocuk sa l ve aile planlamas genel m d rl ii n n g revleri56
Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğii'nün Görevleri
 • Ailelerin istedikleri zaman, bakabilecekleri sayıda çocuk sahibi olabilmeleri için aile planlaması hizmetlerinin etkili ve sürekli olarak verilmesini sağlamak, denetlemek, değerlendirmek,
 • Hızla ilerleyen teknolojiyi izleyerek aile planlaması amacıyla kullanılan gebeliği önleyici yöntemler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yaparak, tespit edilecek yöntemlerin yaygın kullanılmasını sağlayıcı önlem ve görüşleri uygulamaya koymak,
ana ocuk sa l ve aile planlamas genel m d rl ii n n g revleri57
Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğii'nün Görevleri
 • İnfertilile tanısı konmuş evli kişilerin çocuk sahibi olmalarım sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almak,
 • Çocukların beden ve ruh sağlığını korumak için doğum öncesi, bebeklik ve süt çocukluğu, oyun çağı, okul çağı ve adölesan dönemlerinde bakım ve kontrollerinin yapılması için gerekli önlemleri saptamak, uygulamaya koymak, denetlemek ve değerlendirmek.
ana ocuk sa l ve aile planlamas genel m d rl ii n n g revleri58
Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğii'nün Görevleri
 • Ananın ve doğacak bebeğin, bedensel ve ruhsal sağlığını korumak için gebelik öncesi, gebelik sonrası bakını ve kontrollerinin yapılması için gerekli önlemleri almak,
 • Ailelerin bedensel ve zihinsel özürlü çocuk sahibi olmalarını önlemek için gerekli tıbbi ve genetik danışmanlık hizmetlerinin planlamak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulamaya koymak,
ana ocuk sa l ve aile planlamas genel m d rl n n g revleri
Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü'nün Görevleri
 • Bakanlığın ilgili birimleri ile işbirliği yaparak sağlık personelinin ana çocuk sağlığı ve aile planlaması konusunda eğitimlerini sağlamak,
 • Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması ve Sağlık Bakanlığı'nın diğer hizmetleri için gerekli olan materyalin basımına, stok ve dağıtımına olanaklar ölçüsünde yardımcı olmak,
 • Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması konularında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
ana ocuk sa l ve aile planlamas genel m d rl n n g revleri60
Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü'nün Görevleri
 • Gerek çocuk, gerekse ananın sağlığını korumak için doğumların sağlıklı koşullarda yapılmasını sağlayacak plan ve programlar yapmak, bunları uygulamaya koymak,denetlemek, değerlendirmek.
 • Evlenecek ya da evli olan çiftlere kadın sağlığı, aile planlaması ve evlilik konularında tıbbi ve sosyal açıdan eğitim ve danışmanlık hizmeti verebilecek önlemleri almak için plan ve programlar hazırlayarak uygulamaya koymak, bunları denetlemek,değerlendirmek,
lg l mevzuat
İLGİLİ MEVZUAT
 • 2827 sayılı Nüfus planlaması Hakkında yasa
 • 510 sayılı rahim Tahliyesi ve sterilizasyon Hizmetlerinini Yürütülmesi ve denetlenmesine İlişkin Tüzük.
 • 509 sayılı Nüfuz planlaması Hi,zmetlerini Yürütme Yönetmeliği
 • 507 sayılı Nüfus planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
 • Ana çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri Yönetmeliği
 • Üremeye Yardımcı Tedavi merkezleri Yönetmeliği
 • Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği
sa lik e t m genel m d rl63
SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Başlangıçta içtimai Muavenat İşleri Dairesi bünyesinde öğretim işleri şubesi olarak kurulmuş,
 • 1960 yılında makam onayı ile Mesleki Murakabe Eğitimi Genel Müdürlüğü adını almış,
 • 1963 yılında Mesleki Öğretim Genel Müdürlüğü olarak kurulmuş (225 sayılı yasa),
 • 1982 tarihinde ise Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü adını almıştır.
sa lik e t m genel m d rl64
SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • 14 Aralık 1983 tarihli 181 sayılı yasa ile “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilat ve Görevleri hakkında Yasa Hükmünde Kararname “ile Bakanlık ana hizmet birimleri arasında yer almıştır.
sa lik e t m genel m d rl n n g revler
SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
 • Sağlık meslek eğilimini, Türk Milli Eğilim Temel Yasası ve mesleğin özel ve genel amaçlan doğrultusunda yürütmek,
 • Sağlık personeli yetiştirmek üzere orta ve yüksek dereceli okulların açılması için gerekli plan ve programların yapılması ile ilgili işlemleri yürütmek,
sa lik e t m genel m d rl n n g revler66
SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
 • Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olanlar hariç, Bakanlık dışı özel ve resmi kurumlarca açılması planlanan orta dereceli sağlık meslek okullarının açılış hazırlıklarını incelemek, incelettirmek ve değerlendirmek, açılanların mesleki eğitim yönünden denetimlerini yapmak,
sa lik e t m genel m d rl n n g revler67
SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
 • Ders programlarının geliştirilmesi, yeni açılacak bölüm veya okullar için ders programı lıa/ırlanması, eğitimle ilgili ınev/uatm geliştirilmesi, değiştirilmesi veya yeniden ha/ırlanması, yurt içi ve yurt dışı mesleki okullardan mezun olanların diplomalarının tetkik, tescil ve İşlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
sa lik e t m genel m d rl n n g revler68
SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
 • Bakanlığın yayın hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,
 • 212 K,H.K. Halk sağlığı eğitimini düzenlemek ve yürütmek,
 • Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.
sitma sava da res ba kanli i71
SITMA SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 • Sıtma mücadelesi hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütülmesi görevini yürütür.
sitma sava da res ba kanli inin g revler
SITMA SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
 • Sıtma mücadelesi hizmetlerini etkin bir biçimde yapılmasını sağlamak üzere hizmetin gerektirdiği plan ve programların, politikaların tespitine yardımcı olmak ve bu plan, programlan uygulamak,
 • Sıtma hastalığının önlenmesine katkı sağlamak amacı ile uluslararası ve yurt içindeki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,
 • Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.
slide73
İlgili Mevzuat
 • Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa HükmündeKararname: 181 sayılı K.11.K.
 • Tarihi: 13.12.1983
 • Resmi Gazetede Yayım Tarihi ve Sayısı: 14 Aralık 1983; 18251
 • 1593 sayılı Umumi Hıizıssıhha Yasası:
 • Resmi Gazetede Yayım Tarihi ve Sayısı: 6 Mayıs 1960; 1489
 • Üç. Fasıl Sıtma ile Mücadele Madde 97 ve Madde 98
 • Sıtmanın imhası Hakkında Yasa
 • Tarihi: 04.01.1960
 • Resmi Gazetede Yayım Tarihi ve Sayısı: 11.Ocak. 1960:10402
 • Sıtma ve Frengi İlaçları için Yasa: 07.Haziran.1935
 • Resmi Gazetede Yayım Tarihi ve Sayısı: 15.Haziran. 1935:3029
verem sava da res ba kanli i76
VEREM SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 • Veremle mücadeleyi etkin bir biçimde yürütmek, veremin ülkede yayılmasının önüne geçilmesi için gerekli önlemleri almakla görevlidir.
verem sava da res ba kanli inin g revler
VEREM SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
 • Verem savaşı hizmetlerinin etkin bir biçimde yapılmasını sağlamak üzere, hizmetin gerektirdiği plan, program ve politikalarının tespitine yardımcı olmak ve bu plan ve programları uygulamak,
 • Ülkemizde veremin yayılmasına karşı koruyucu her türlü önlemi almak, hastaların kontrol ve tedavi altında bulunmalarını sağlamak,
verem sava da res ba kanli i78
VEREM SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 • Fertlerin organize toplulukların, hasta ve çevresinin eğitimini yapmak,
 • Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.
slide79
İlgili Mevzuat
 • 6.5.1930 tarih ve 1489 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 24.4.1930 tarih ve 1593 sayılı
 • Umumi Hıfetssıhha Yasası
 • 15.4,1949 tarih ve 7183 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 11.4.1949 tarih ve 5368 sayılı Verem Savaşı Hakkında Yasa
 • 29.5.1981 tarih ve 17354 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 26.5.1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri ve Verem Savaşı İle İlgili Yasa
 • 7.10.1983 tarih ve 18184 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 4.10.1983 tarih ve 2908 sayılı Verem Savaşı ve Verem Savaşı Derneği île İlgili Yasa
 • 14.12.1983 tarih ve 18251 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 13.12.1983 tarih ve 181 sayılı Yasa Hükmünde Kararname
 • 14.12.1983 tarih ve 18251 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 13.12.1983 tarih ve 190 sayılı Yasa Hükmünde Kararname
slide80
18.6.1984 tarih ve 18435 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanan 8.6,1984 tarih ve 210
 • sayılı Yasa Hükmünde Kararname
 • Verem Savaşı Hizmetleri ile İlgili 1990 tarihli yönerge
 • 16.7.1982 tarih ve 2220 sayılı genelge
 • 30.5.1983 tarih ve 1765 sayılı genelge
 • 4.2.1985 tarih ve 206 sayılı genelge
 • 6.3.1985 tarih ve 394 sayılı genelge
 • 38.6.1986 tarih ve 801 sayılı genelge
 • 17.6.1986 tarih ve 800 sayılı genelge
 • 16.12.1986 tarih ve 800 sayılı genelge
 • 12. l. 1987 tarih ve 5320 sayılı genelge
 • (AY/GÜN?) 1989 tarih ve 5320 sayılı genelge
 • 27.12.1989 tarih ve 1234 sayılı genelge
 • 14.3.1990 tarih ve 235 sayılı genelge
 • 19.6.1990 tarih ve 474 sayılı genelge
 • 19.6.1990 tarih ve 475 sayılı genelge
kanser sava da res ba kanli i83
KANSER SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 • Kanserle savaş hizmetlerini planlamak, uygulamak, bu hizmetin organizasyonunu sağlamak, kanserle ilgili kayıtları tutmak, araştırma ve incelemeler yapmak bu dairenin görevleridir.
kanser sava da res ba kanli inin g revler
KANSER SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
 • Kanserle savaş hizmetlerini planlamak, uygulamak ve bu hizmetlerin organizasyonunu sağlamak,
 • istatistiksel bilgileri toplamak, araştırma ve incelemeler yapmak, yaptırmak ve bunları yapmayı özendirmek, alınması gerekli önlemleri saptamak, uygulamak ve uygulatmak,
 • Sağlık tesisleri kurmak ve kurdurmak,
kanser sava da res ba kanli inin g revler85
KANSER SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
 • Kanserle savaş alanında hizmet veren sağlık tesis ve kuruluşların tespit edilecek standartlar içinde açılışına izin vermek, etkinliklerini denetlemek ve yönlendirmek.
 • Halkın gönüllü katılımını ve yardımını sağlamak, gerçek ve tüzel kişiler ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak ve olanaklar ölçüsünde bunlara yardımda bulunmak ve yol göstermek,
kanser sava da res ba kanli inin g revler86
KANSER SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
 • Personelin yetiştirilmesi konusunda gerekli önlemleri saplamak ve bu önlemleri uygulamak ve uygulatmak,
 • Halkın eğitimi için gerekli hizmetleri diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yürütmek,
 • Bakanlıkça verilen diğer görevlen yapmak.
slide87
İlgili Mevzuat
 • 14 Aralık 1983 tarih ve 18351 sayı ve 181 sayılı Bakanlığın Teşkilat ve Görevlen Hakkında Yasa Hükmünde Kararname
 • Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği: Resmi Gazete 14 Aralık 2000 tarih ve 24260 sayılı, sayfa:?-11
 • Kanser Kayıt Merkezi Yönetmeliği: Resmi Gazete 14 Aralık 2000 tarih ve 24260 sayılı, sayfa: 12-16
kanser sava i da re ba kani

KANSER SAVAŞI DAİRE BAŞKANI

Prof Dr. A. Murat TUNCER

di l k ler da res ba kanli i91
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 • Bakanlığın yabancı ülke kurum ve kuruluşları ile olan ilişkilerini düzenleme ve konu ile ilgili hizmetleri yürütme görevlerini yapar.
 • Bu daire, doğrudan sağlık hizmeti yapmamaktadır.
di l k ler da res ba kanli inin g revler
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
 • Birleşmiş Milletler ve milletlerarası diğer çeşitli kuruluşlar ile Bakanlık arasında sağlık alanında yapılacak anlaşmalar ile ilgili çalışmaları düzenlemek,
 • Kongre, konferans ve toplantılar düzenlemek, dış burs ve kurslara araç, gereç ve teknik yardımları sağlamak,
 • Bakanlığın yabancı ülkelerle olan ilişkilerini düzenlemek ve konu ile ilgili hizmetlerini yürütmek,
slide93
Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak, Bu görevleri çerçevesinde;
 • Dışişleri Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında iletişimi sağlamak,
 • Uluslararası ilişkiler ile ilgili olarak da, Bakanlığımız birimleri ile yabancı ülke kuruluş ve kişiler arasında koordinasyonu sağlamak
lg l mevzuat94
İLGİLİ MEVZUAT
 • Milletlerarası Andlaşmaların yapılması, yürürülüğü ve Yayınlaması ile bazı andlaşmalrın yapılması için Bakanlar Kurulundan Yetki verilmesi Hakkında yasa.
 • Pasaport Yasası
 • Yurtdışına geçici görevle gönderilecek ve pasaport alacak personel hakkında Yönetmelik
 • Pasport alacak personel hakkında yeni düzenleme
 • Yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahatleri hakkında yasa
 • Harçlar Yasası
 • Yurtdışına çıkışlarda Harç alınmasına ilişkin Yönetmelik
 • Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilecek devlet memurları hakkında yönetmelik
 • Başbakanlık personel ve prensipler genel müdürlüğünü VIP salonları ile ilgili genelgeler
 • Başbakanlık Personel ve Prensipleri Genel Müdürlüğünün Eskortluk Hizmetleri ile ilgili genelgesi
avrupa b rl koord nasyon da res ba kanli inin g revler
AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
 • Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecinde, Sağlık Bakanlığının sorumluluk alanına giren konularda, AB mevzuat uyum çalışmalarını yürütmek, gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere 4 Mayıs 1989 tarih ve 20158 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürülüğe giren Bakanlıklarda ve bağlı kuruluşlarda Avrupa Topluluğu ile ilgili birimler kurulmasını öngören 367 sayılı yasa hükmündeki kararname ile Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı, Bakanlık Teşkilat Şemasında ana hizmet birmlerinden biri olarak müstakil daire başkanlığı şeklinde kurulmuştur.
avrupa b rl koord nasyon da res ba kanli inin g revler97
AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
 • Ülkemizin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde; Bakanlığımız görev alanına giren konularda Bakanlığımız adına, hükümet programlarında ve kalkınma planlarında öngörülen amaçlara ulaşmak için, gerekli çalışmaları sürekli, etkili ve verimli bir biçimde yürütmek.
avrupa b rl koord nasyon da res ba kanli inin g revler98
AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
 • Gümrük Birliği ve "Aday Ülke" statüsü çerçevesinde nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla, yurt içi ve yurt dışı eğitim programları hazırlamak veya diğer kurumlarca hazırlanan programlara Bakanlığımız personelini katılımım sağlayarak, personeli eğitmek.
avrupa b rl koord nasyon da res ba kanli inin g revler99
AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
 • Avrupa Birliği'nin tıp ve sağlık araştırma programlarına katılmak, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için Bakanlığımız teknik dairelerince yürütülen veya hazırlanacak projelerin Avrupa Birliği tarafından finanse edilmesini sağlamak, projelerin düzenli, etkili ve verimli bir biçimde yürütülmesi için, ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak.
avrupa b rl koord nasyon da res ba kanli inin g revler100
AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
 • Gümrük Birliği ve "Aday Ülke" statüsü çerçevesinde, Türk Mevzuatınm AB Mevzuatma uyum çalışmalarında, Bakanlığımız teknik daireleri ile ilgili kamu kurumve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak,