slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informační systém Benefit7 pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu z ROP JV PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informační systém Benefit7 pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu z ROP JV

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

Informační systém Benefit7 pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu z ROP JV - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Informační systém Benefit7 pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu z ROP JV .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informační systém Benefit7 pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu z ROP JV' - krisalyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Informační systém Benefit7

pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu z ROP JV

Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

dal po adavky
Pro správnou funkci aplikace Benefit7 musí být v internetovém prohlížeči zapnut JavaScript

Prohlížeče, které nepodporují JavaScript, lze použít pouze pro prohlížení žádostí, nelze však vyloučit problémy s grafikou a formátem webových stránek. Nesmí být nastavené vlastní styly vzhledu stránek ani nesmí být zapnutá žádná nastavení, která jakýmkoliv způsobem mění vzhled nebo styly písma. V opačném případě nelze vyloučit problémy s grafikou a vzhledem webových stránek.

Pro tisk žádostí musí být na počítači nainstalovaný Adobe Acrobat Reader verze 6 nebo vyšší.

Další požadavky
slide5

BENEFIT7 –

www.jihovychod.cz

slide7

BENEFIT7 –

Identifikace žádosti

slide12

BENEFIT7 –

Dopady a místa realizace 1/2

slide15

BENEFIT7 –

Personální zajištění projektu

slide16

BENEFIT7 –

Žadatel projektu

slide17

BENEFIT7 –

Adresa žadatele

slide18

BENEFIT7 –

Osoby žadatele

slide24

BENEFIT7 –

Rozpočet projektu 2/2

slide26

BENEFIT7 –

Finanční plán

slide29

BENEFIT7 –

Horizontální témata

slide32

BENEFIT7 –

Čestná prohlášení

slide34

Regionální operační program

NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013

Žádost a povinné přílohy

Květen 2008 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

dost povinn p lohy
Žádost -povinné přílohy

Žádost obsahuje:

 • tištěný výstup elektronické žádosti vyplněné v programu BENEFIT7 (žádost je podepsána statutárním zástupcem, popř. pověřenou osobou)
  • 1x v originále, 1x v kopii;
 • povinné a další přílohy žádosti ve stanoveném rozsahu
  • 1x v originále/ověřené kopii a 1x v kopii;
slide36

Žádost -BENEFIT7

 • adresa BENEFIT7 je:

http://www.eu-zadost.cz

 • Uživatelská příručka BENEFIT7 je v seznamu dokumentace potřebné k dané výzvě na adrese:http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/aktualni-vyzvy
form ln prava
Formální úprava

Označením rozlišit paré originál a paré kopie

Žádost

 • všechny strany tištěného výstupu elektronické žádosti budou pevně spojeny

Povinné přílohy

 • všechny přílohy musí být očíslovány podle seznamu příloh generovaného z BENEFIT7; pokud není příloha relevantní, vyznačí se v BENEFIT7 jako nerelevantní a již se nepřikládá
povinn p lohy
Povinné přílohy
 • v tištěné formě (originál/kopie)
 • elektronicky:
  • v případě staveb nebo stavebních částí položkový rozpočet ve formátu .ORF, .XLS
  • finanční a ekonomickou analýzu (eCBA) - studie proveditelnosti, tabulka finančního zdraví a fotodokumentace prokazující stav před začátkem realizace projektu (umožňuje-li to typ projektu) jsou součástí eCBA
  • při rozsáhlejší fotodokumentaci doporučujeme doložit jako samostatnou přílohu na CD
povinn p lohy z vazn vzor podoby stavebn ho rozpo tu
Povinné přílohyZávazný vzor podoby stavebního rozpočtu

Sloupec „Rozpočet“ – Položka se vztahuje k názvu rozpočtu, z něhož jsou položky čerpány (např.: SO 01, SO 02).

povinn p lohy doklad o zaji t n zdroj spolufinancov n
Povinné přílohyDoklad o zajištění zdrojů spolufinancování
 • kraje, obce, příp. organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi:
  • při předložení žádosti: čestné prohlášení s odkazem na usnesení zastupitelstva o záměru předložit projekt a zajistit zdroje financování minimálně na první dvě etapy projektu včetně vlastního podílu.
  • nejpozději před podpisem Smlouvy: výpis z usnesení zastupitelstva o zajištění finančních prostředků pro minimálně dvě etapy projektu či v hodnotě vlastního podílu (je-li tento vyšší)
povinn p lohy doklad o zaji t n zdroj spolufinancov n1
Povinné přílohyDoklad o zajištění zdrojů spolufinancování
 • NNO, MSP atd.
  • při předložení žádosti: čestné prohlášení žadatele o disponibilitě dostatečným množstvím finančních prostředků na krytí nákladů spojených s realizací předkládaného projektu, minimálně na dvě etapy projektu (pokud je projekt etapový) či na hodnotu vlastního podílu (je-li tento vyšší)
  • před podpisem Smlouvy bude žadatel vyzván k doložení již prokazatelných dokumentů (např. výpisy z účtů ne starší 30 dnů od doručení výpisu na příslušné pracoviště OIP, úvěrové smlouvy, závazné úvěrové přísliby apod.)
povinn p lohy doklad o majetkopr vn ch vztaz ch k m stu realizace projektu
Povinné přílohyDoklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu
 • jednoznačně vyjasněny majetkoprávní vztahy k nemovitostem spojených s projektem (pokud žadatel není vlastníkem dotčených nemovitostí)
  • doložit smlouvu zaručující udržitelnost projektu minimálně po určenou dobu pěti let od data ukončení realizace projektu
  • písemný souhlas pronajímatele (spoluvlastníka) s realizací projektu
  • existenci jakéhokoliv závazku k nemovitosti uvést a prokázat, že neohrozí realizaci projektu (např. doklad druhé smluvní strany o řádném splácení kupní ceny objektu, poskytnutého úvěru)
povinn p lohy prok z n pr vn formy adatele
Povinné přílohyProkázání právní formy žadatele
 • obce, kraje, malí a střední podnikatelé – není nutné dokládat
 • svazky obcí – smlouva o vytvoření svazku obcí, doklad o registraci (doklad vydaný příslušným orgánem)
 • organizace zřízené obcí, krajem – zřizovací listina
 • právnické osoby s účastí samosprávy, organizace založené obcí, krajem – zakládací listina
 • nestátní neziskové organizace – zakladatelská smlouva nebo zakládací listina, smlouva či zřizovací listina podle druhu organizace (neplatí pro občanská sdružení), výpis z příslušného rejstříku (u obecně prospěšných společností, nadací a nadačních fondů a církevních právnických osob), stanovy s označením dne registrace na ministerstvu vnitra (pouze občanská sdružení)
povinn p lohy1
Povinné přílohy
 • prokázání statutárního zástupce organizace
  • při podpisu smlouvy, a to v případě, pokud nelze z veřejné databáze ověřit osobu statutárního zástupce (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík)
 • prokázání předmětu činnosti (podnikatelé v cestovním ruchu)
  • Nemá-li podnikatel v aktuální elektronické databázi uvedeno podnikání v cestovním ruchu, dokládá osvědčení, že aktuálně podniká v cestovním ruchu
podrobn rozpo et projektu
Podrobné rozpočty pro jednotlivé položky a podpoložky projektu do úrovně např. kusů, ve formátu .ORF, .XLS

další aktivity v projektu, jež nejsou detailně popsány v BENEFIT7

dokládá se vždy u stavebních a technologických činností (obsahuje krycí list rozpočtu-rozlišení VRN a ZRN, rekapitulaci, položkový rozpočet, výkaz výměr);

u novostaveb, nástaveb, přístaveb a obdobných staveb žadatel uvádí navíc i agregovanou cenu za m3obestavěného prostoru, u staveb i cenu za m2 plochy budov a m2 plochy území včetně výpočtu měrných jednotek

Podrobný rozpočet projektu
podrobn rozpo et projektu1
určit způsobilé a nezpůsobilé výdaje, včetně procentního poměru těchto výdajů

velikost a určení investičních a neinvestičních výdajů

velikost a určení způsobilých aktivit z ostatních oblastí podpory zahrnutých do žádosti, včetně procentního poměru těchto výdajů ke způsobilým

velikost a určení výdajů na části projektu omezené pravidly programu včetně procentního poměru těchto výdajů ke způsobilým

Podrobný rozpočet projektu
povinn p lohy projektov dokumentace
Povinné přílohyProjektová dokumentace
 • vybrané části projektové dokumentace v podrobnostech dokumentace pro stavební povolení (příp. ohlášení stavby pokud nevyžadují stavební povolení) dle Stavebního zákona
  • souhrnná technická zpráva
  • situace stavby
  • půdorysy jednotlivých podlaží a střechy, řezy
  • výkresy přípojek a komunikací s napojením na veřejné rozvodné sítě a komunikace
 • koordinační situace stavby zpracovaná na podkladě snímku z katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel
 • pokud se dokumentace nezpracovává => jednoduchý výkres se zřejmými aktivitami včetně situace stavby
povinn p lohy zemn rozhodnut zemn souhlas
Povinné přílohyÚzemní rozhodnutí, územní souhlas
 • rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas + žádost o stavební povolení s podacím razítkem zodpovědného stavebního úřadu
 • v případě spojení územního a stavebního řízení doložit sdělení stavebního úřadu o spojení územního a stavebního řízení + žádost o stavební povolení s podacím razítkem zodpovědného úřadu
 • je-li územní rozhodnutí nahrazeno veřejnoprávní smlouvou, pak se dokládá platná veřejnoprávní smlouva
 • v případě sloučeného územního souhlasu s provedením ohlášené stavby se dokládá tento doklad
povinn p lohy stavebn povolen ohl en stavby
Povinné přílohyStavební povolení, ohlášení stavby
 • o stavební povolení musí být zažádáno při registraci projektu
 • stavební povolení s nabytím právní moci doložit nejpozději při podpisu smlouvy
 • pokud není vyžadováno stavební povolení (ohlášení) musí být vyznačeno v doloženém územním rozhodnutí (souhlasu)
 • doložit čestné prohlášení, že není na práce v rámci projektu vyžadováno žádné rozhodnutí či povolení
povinn p lohy doklady prokazuj c finan n zdrav
Povinné přílohyDoklady prokazující finanční zdraví
 • žadatel je povinen vyplnit elektronicky tabulku finančního zdraví ve finanční a ekonomické analýze projektu, zveřejněné na adrese: www.jihovchod.cz/cba a řídit se pokyny zveřejněnými na adrese: ww.jihovychod.cz/financni
 • další doklady nedokládají:
  • kraje a obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace
  • dobrovolné svazky obcí
  • právnické osoby s účastí samosprávy
  • dopravci v závazku veřejné službu (1.2, 1.3)
  • MSP (3.1, 3.2, 3.3)
povinn p lohy doklady prokazuj c finan n zdrav1
Povinné přílohyDoklady prokazující finanční zdraví
 • ostatní žadatelé předkládají opisy daňových přiznání k dani z příjmů společně s povinnými přílohami (např. rozvaha, výkaz zisku a ztráty) za poslední 2 roky hospodaření ověřené finančním úřadem, ne starší 60 dnů
 • ověření je požadováno na tzv. „poslední známou daňovou povinnost“ ve smyslu § 46, odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Nestačí tedy pouze podací razítko na první straně daňového přiznání!

povinn p lohy prohl en objektu za nemovitou kulturn pam tku
Povinné přílohyProhlášení objektu za nemovitou kulturní památku
 • pouze pokud je relevantní
 • objekt musí být zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky
  • potvrzení od referátů kultury příslušného krajského úřadu nebo úřadu obce s rozšířenou působností
povinn p lohy znaleck posudek
Povinné přílohyZnalecký posudek
 • v případě, že součástí projektu je nákup nemovitostí (pozemků, staveb), dokládá se při registraci také znalecký posudek dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku
 • posudek nesmí být starší 60 měsíců před datem registrace
povinn p lohy souhlas z izovatele s projektem
Povinné přílohySouhlas zřizovatele s projektem
 • V případě, kdy je žadatelem příspěvková organizace, musí tato doložit souhlas svého zřizovatele s projektem.
ad region ln rady regionu soudr nosti jihov chod i kova 89 586 01 jihlava www jihovychod cz
Úřad Regionální radyregionu soudržnosti JihovýchodŽižkova 89, 586 01 Jihlavawww.jihovychod.cz

Kontakty oblast Benefit7:

Mgr. Ljubomir Džingozov

Odbor řízení ROP

tel. 532 193 521

dzingozov@jihovychod.cz

Konzultace projektových záměrů pro VYS:

Ing. Erika Šteflová

vedoucí Odboru implementace

projektů Jihlava

tel. 532 193 600

steflova@jihovychod.cz

Konzultace projektových záměrů pro JMK:

Ing. Jan Karásek

vedoucí Odboru implementace Brno

projektů Brno

tel. 532 193 505

karasek@jihovychod.cz