Download
kr pto trend n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kripto Trend | 22.12.2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kripto Trend | 22.12.2020

Kripto Trend | 22.12.2020

4 Views Download Presentation
Download Presentation

Kripto Trend | 22.12.2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kr?pto Trend Blockcha?n&Kr?pto Paralardan Satır Başları

  2. 02 Kr?pto Sözlük'ten 9 Saatl?k Rekor Canlı Yayın! KRİPTO SÖZLÜK Kr?pto Sözlük Youtube kanalında gerçekleşt?rd?ğ?m?z canlı yayın on b?nlerce k?ş? tarafından ?zlen?rken onlarca kr?pto paranın anal?z? canlı canlı yapıldı, ?zley?c?ler?n sorularına tek tek yanıtlar ver?ld?. Cumartes? akşam saat 22:00'de başlayan yayın sabah saat 7'ye kadar sürdü! Canlı yayını b?nlerce k?ş? ?zlerken canlı yayının tekrarı da ?zlenmeye devam ett?. Toplamda 436.000 dak?ka ?zlenen yayın, 35.000 k?ş? tarafından heyecanla ?zlend? ve tekrarı ?zlenmeye devam ed?yor. Kr?pto para tar?h?n?n en büyük canlı yayını olan Kr?pto Sözlük geces?, ?zley?c?ler?nden ?se resmen 9 saat boyunca tam not almayı başardı!

  3. 03 KRİPTO PARA Amer?can Express'te Kr?pto Para Alanına G?r?yor ABD f?nans dev? Amer?can Express, kurumsal b?r kr?pto para t?caret platformu olan FalconX'e yaptığı son yatırımla kr?pto para p?yasasına g?rd?. Amer?can Express Ventures, yatırımın gerçek boyutunu açıklamadı. FalconX'?n resm? basın açıklamasına göre Amer?can Express, son ortaklık ?le kr?pto paralar ?le ?lg?l? h?zmetler sunmak ?ç?n potans?yel b?r fırsatı keşfetmey? planlıyor. ABD merkezl? g?r?ş?m, kurumsal yatırımcılara odaklanan b?r kr?pto para b?r?m? t?caret platformudur.

  4. BITCOIN - DÜNYA 04 Elon Musk: B?tco?n F?at Paralar Kadar Kötü Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Tw?tter prof?l?n? Dogeco?n'?n esk? CEO'su olarak değ?şt?rd? ve B?tco?n (BTC) f?at para kadar kötü olduğunu söyled?.Tesla'nın CEO'su Elon Musk, B?tco?n (BTC)'?n f?at para kadar ?şe yaramaz olarak n?telend?ren tanınmış Amer?kalı G?r?ş?mc? olarak hafta sonu Tw?tter'da B?tco?n topluluğu ?le ?lg?nç b?r tartışmaya g?rd?. Ayrıca Tw?tter prof?l?n? "Dogeco?n'?n Esk? CEO'su" olarak değ?şt?rd?. Dogeco?n, Musk tarafından yapılan son açıklamanın ardından yaklaşık %30 arttı.

  5. 05 RIPPLE ABD SEC, R?pple'a Dava Açıyor! Fortune raporuna göre, R?pple, XRP token'ları b?ç?m?nde l?sanssız tahv?ller sattığı ?dd?asıyla SEC tarafından dava ed?lecek. R?pple CEO'su Brad Garl?nghouse; SEC kr?pto paralara saldırıyor, kazananları seç?yor ve kr?pto para endüstr?s?ndek? ABD ?novasyonunu BTC ve ETH ?le sınırlamaya çalışıyor, ded?. Y?ne de kr?pto para topluluğunu, R?pple ?le ?l?şk?lend?r?len XRP token'ını oldukça merkez?leşt?r?lm?ş olduğu ?ç?n uzun süred?r eleşt?r?yor. R?pple CEO'su Brad Garl?nghouse, "Kr?pto para ve blok z?nc?r? teknoloj?ler?n?n h?çb?r yere g?tmed?ğ?n? b?l?yoruz. R?pple, XRP'ye sah?p ve kullanmaya devam edecek çünkü ödemeler ?ç?n en ?y? d?j?tal varlık. Hız, mal?yet, ölçekleneb?l?rl?k ve enerj? ver?ml?l?ğ?. Dünya çapında 200'den fazla borsada ?şlem görüyor ve gel?şmeye devam edecek şekl?nde ?fadelerde bulundu.

  6. 06 BLOCKCHAIN - OYUN M?crosoft Oyunların Tel?f Hakkı İç?n Blokz?nc?r? Kullanacak İlk olarak satış raporlamasını hedefleyen çözümün son sürümü, sözleşme başlatma, ödeme ve mutabakatlar dah?l olmak üzere komple b?r tel?f hakkı muhasebes? s?stem?ne dönüştü.Başlangıçta oyun ?ç?n kullanılan ve d?ğer medyalarda kullanılmak üzere tasarlanan bu gen?şletme, M?crosoft’un Xbox ?ş ortaklarının ve d?ğer ?çer?k oluşturucuların tel?f hakkı yönet?m? konusunda daha fazla görünürlük elde etmes?n? sağlayacak. Geçm?şte, ?çer?k oluşturucular ne kazandıklarını görmek ?ç?n 45 gün beklemek zorundayken ş?md? günlük olarak kazançlarını hesaplayab?l?yorlar. EY, çözümün tel?f haklarını ?şleme süres?n? %99 azalttığını ve her gün yaklaşık ?k? m?lyon ?şlem? gerçekleşt?reb?leceğ?n? ?dd?a ed?yor.

  7. 07 OTOMOTİV Porsche Blockcha?n Kullanacak! Blockcha?n tabanlı plast?k ?zleneb?l?rl?k g?r?ş?m? C?rcular?se, plast?kler?n ?z?n? sürmek ve Porsche otomob?l üret?m?nde sürüdürüleb?l?r malzemeler?n kullanımasını sağlamak ?ç?n Porsche, Boreal?s, Covestro ve Domo Chem?cals g?b? bazı malzeme tedar?kç?ler?yle b?r proje başlattı. Ürünlerde kullanılan parçalar ve malzemeler hakkında daha fazla ayrıntı b?lmeler? gerekt?ğ?n? söyleyen Porssche İnovasyon Araştırması L?der? Antoon Versteeg, bunun tedar?k z?nc?r?n?n der?nl?kler?ndek? üret?m süreçler? hakkında b?lg?, ger? dönüştürülmüş ?çer?k beyanları ve daha fazlası anlamına geld?ğ?n? de bel?rtt?.

  8. 08 DÜNYA - BLOCKCHAIN Almanya Menkul Kıymetlerde Blockcha?n Kullanımına Onay Verd? İspanya’nın en büyük ?k?nc? bankası olan BBVA, kr?pto para b?r?m? t?caret? ve saklama alanına g?rmeye hazırlanıyor. İspanyol bankasının kr?pto tekl?f?n? İsv?çre üzer?nden sunması beklen?yor. İsv?çre, d?j?tal varlıklar hakkında ülken?n F?nans P?yasası Denetleme Kurumu (FINMA) tarafından bel?rlenen n?speten daha kapsamlı kurallara sah?p olmasıyla b?l?n?yor.

  9. YouTube Kr?pto Trend youtube.com/Kr?ptoSözlük Web S?te kr?ptosozluktv.com TEŞEKKÜRLER Telegram t.me/Kr?ptoSozlukTVP?yasaMuhabbet? 09