Download
kr pto trend n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kripto Trend | 07.12.2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kripto Trend | 07.12.2020

Kripto Trend | 07.12.2020

14 Views Download Presentation
Download Presentation

Kripto Trend | 07.12.2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kr?pto Trend Blockcha?n&Kr?pto Paralardan Satır Başları 01

  2. 02 KRİPTO PARA B?tco?n Tüm Zamanların En Yüksek Sev?yes?ne Ulaştı! B?tco?n 19.850 dolar sev?yes?n? ger?de bırakarak tüm zamanların en yüksek sev?yes?ne ulaşmayı başarararak kr?pto para dünyası tar?h? b?r olaya 1 Aralık'ta tanıklık ett?. Kasım başında 13.000 doların b?raz üzer?nde ?şlem gören BTC, 1 aylık maratonunun sonunda 19.000 doları aştı ve tar?hler 1 Aralık'ı gösterd?ğ?nde B?tco?n 2017 bu yana kıramadığı rekorunu yen?den kırarak yen? b?r tar?h yazdı.

  3. 03 DİJİTAL PARA- FİNANS Rusya'nın En Büyük Bankasından Kr?pto Para Hamles?! Rusya, yen? yasayı yürürlüğe koyması ?le b?rl?kte ülken?n en büyük bankası Sberbank, kend? kr?pto parasını oluşturmak ?ç?n yen? b?r Blockcha?n s?stem? ?nşa etmey? amaçlıyor. Rusya’nın öneml? haber kaynaklarından RBC'n?n dün yayınladığı habere göre Sberbank, D?j?tal F?nansal Varlıklar Üzer?ne (DFA) ?sm?nde yen? b?r yasanın 2021 yılı ?t?bar? ?le yürürlüğe g?rmes? hedeflen?yor. Sberbank'ın CEO ve başkanı olan Herman Gref gel?şmey? kamuoyuna duyurdu. 96 m?lyon g?b? c?dd? sayıda müşter? bulunan Rus devlet bankası Sberbank, Rusya’nın en büyük bankası olarak kabul ed?l?yor.

  4. 04 DÜNYA BM Mülk Sorunları İç?n Blockcha?n'e Güven?yor B?rleşm?ş M?lletler, Afgan hükümet?n?n ülken?n kentsel bölgeler?ndek? mülk sah?pl?ğ? sorunlarını yönetmes?ne yardımcı olmak ?ç?n Blockcha?n destekl? b?r çözüm açıkladı. Yapılan açıklamaya göre B?rleşm?ş M?lletler İnsan Yerleş?mler? Programı, yen? d?j?tal tapu s?c?l çözümünü Aralık 2020’de Afgan?stan’dak? Kentsel Kalkınma ve Araz? Bakanlığı’na sunacak.

  5. 05 KRİPTO PARA Ethereum 2.0 Başladı! Dünyanın en büyük ?k?nc? kr?pto para olan Ethereum'un çok sayıda ertelenen ölçekleneb?l?rl?k ve güvenl?k yükseltmes? 2.0, tar?hler 1 Aralık saat 15:00'? gösterd?ğ?nde gerçekleşt?. Beacon cha?n başlatılırken h?çb?r problem yaşanmadı ve Ethereum 2.0’ın ?lk adımı Faz 0 başlatıldı. ETH’un kurucusu V?tal?k Buter?n konuyla ?lg?l? yaptığı açıklamada n?speten espr?l? b?r yaklaşım ben?msed? ve ethereum PoS z?nc?r?n?n ?lk bloğunun “sıradan” b?r şek?lde başlatıldığını duyurdu.

  6. 06 SAĞLIK Ac?l Serv?sler İç?n Ethereum Blockcha?n'? Kullanılacak Polonya’nın Olsztyn şehr?, ac?l durum h?zmetler?n?n sağlanmasına yardımcı olmak ?ç?n Ethereum Blockcha?n'?nden yararlanan dünyadak? ?lk şehr? oldu. Olsztyn, pol?s, ?tfa?ye ve ambulans h?zmetler?ne yardımcı olmak ?ç?n blokz?nc?r?n? f?z?ksel varlıklarla b?rleşt?ren b?r köprüleme teknoloj?s? olan SmartKey‘?n başarılı b?r deneme çalışmasını tamamladı.

  7. 07 KRİPTO PARA Facebook destekl? L?bra Derneğ?, örgütsel bağımsızlığını güçlend?rmek amacıyla adını D?em Derneğ? olarak değ?şt?rmeye karar verd?. Facebook L?bra'nın Adı Değ?şt?! Bloomberg'?n b?r raporuna göre, Facebook tarafından desteklenen ve dünya çapında düzenley?c? ger? dönüş yapan kr?pto para b?r?m? projes?, yen? b?r ?sm?n regülatörler? kazanmak ve gel?şmekte olan pazarda b?r yer ed?nmek ?ç?n yen? b?r şans sunacağını umuyor.

  8. 08 KRİPTO PARA B?tco?n Artık Wall Street'te Ev Sah?b?! S&P Global, CME Group ve News Corp'un ortak b?r g?r?ş?m? olan S&P Dow Jones Ind?ces, 2021 yılında kr?pto para endeksler? başlatacağını duyurdu. Ş?rket, B?tco?n dah?l 550 kr?pto para b?r?m?n? ?ç?nde bulunduran endeksler? başlatmak ?ç?n ABD'l? Blockcha?n ş?rket? Lukka ?le anlaşmaya vardı.

  9. YouTube Kr?pto Trend youtube.com/Kr?ptoSözlük Web S?te kr?ptosozluktv.com TEŞEKKÜRLER Telegram t.me/Kr?ptoSozlukTVP?yasaMuhabbet? 09