slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Områden av riksintresse för kulturmiljövården

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Områden av riksintresse för kulturmiljövården - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Områden av riksintresse för kulturmiljövården. Hur tänkte man då? 1986/87. Hur tänker vi nu? 2012. Hur var det tänkt - urvalet. Prop 85/86:3 Nationella perspektiv stor betydelse i ett nationellt perspektiv

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Områden av riksintresse för kulturmiljövården' - kreeli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Områden av riksintresse för kulturmiljövården

Hur tänkte man då?

1986/87

Hur tänker vi nu?

2012

slide2
Hur var det tänkt - urvalet
 • Prop 85/86:3
 • Nationella perspektiv
 • stor betydelse i ett nationellt perspektiv
 • belysa hela samhällets historia, näringsliv, sociala villkor, byggnadsskick, estetiska ideal, etc.
 • få motsvarigheter i landet
 • representativa områden som väl belyser olika skeden i landskapets utveckling
 • referensområden för forskning och utbildning
 • åskådliggöra resursutnyttjande under olika tider
 • mer svårgripbara men därmed inte mindre betydelsefulla från social synpunkt
 • - attraktiva för en nationell publik
 • tydliga; vem som helst ska förstå att området har kvaliteter som är av nationellt intresse
 • Lokala/regionala perspektiv
 • - vardagliga områden med stort allmänintresse; t.ex. hagmark, stadsmiljöer
 • vidga intresset från det unika till det karaktäristiska
 • - belysa regionala skillnader i denna utveckling
 • betydande vikt fästs vid allmänhetens och politiska organs uppfattning om vad som är värdefullt
 • Övrigt
 • Sammanhängande miljöer - urvalet förutsätts ha en stor bredd och områdena ska beskrivas på ett nyanserat och träffande sätt
slide3
Kriterier för urval – ur Allmänna råd RAÄ 1985

Innehållet

Att området har något att berätta om sin tid – förmedlar kunskap om äldre tiders förhållanden

Området kan vara både karakteristiskt – märkligt och säreget – enhetligt och homogent – komplext och rikt sammansatt.

Enstaka objekt/kulturminnen som redan har ett skydd bör inte tas med i urvalet.

Vid urvalet är en helhetssyn på natur- och kulturlandskapet viktigt.

Möjligheterna att uppleva värdet

Givetvis ett värde om området är pedagogiskt tydligt – men miljömässiga och konstnärliga värden kan överskugga de mer vetenskapliga/pedagogiska värdena

Aktuellt tillstånd

Att helheten i området är välbevarad (orörd, ursprunglig, oförvanskad, sakna sentida ingrepp) är givetvis ett värde

Möjligheterna att bibehålla värdet

Förekomst/frekvens

Om området har stora kulturvärden och därtill är sällsynt – måste urvalet i de flesta fall anses som självklart. För urvalet av större miljöer där även mer anspråkslösa delar av miljön kan ingå, är det viktigt att just de representativa egenskaperna är tydligare, lättare att iaktta eller sammanhangen lättare att förstå i det område som väljs ut än i övriga områden med likartad karaktär.

slide4
Hur var det tänkt - avgränsningen
 • Avgränsningen ska inte omfatta några ”säkerhetszoner”
 • – Skyddet gäller oavsett om åtgärden ligger inom eller i anslutning till det riksintresse som påverkas
 • Områden av riksintresse preciseras och avgränsas i kommunala översiktsplaner
 • Prop 85/86:3
slide6
Hur var det tänkt?

Beskrivningar - Planeringsunderlag

”De allmänt hållna hushållningsreglerna förutsätter ett väl utvecklat system för kunskapsförsörjning”

Fördjupade beskrivningar

Länsstyrelsen

Preciseringar

Översiktsplanen

MKB

Tillämpade besluts-

underlag

Värdetext

RAÄ

Modell för värdetexter 1995/96

1. Motivering

Den kulturhistoriska aspekt som utgör grund för urvalet

2. Uttryck för riksintresset

Fysiska betydelsebärare – objekt eller karaktäristiska egenskaper

3. I området ingår även

Företeelser av kulturhistoriskt intresse men som saknar funktionellt samband med den riksintressanta aspekten

Kulturmiljövårdsanslaget

Generella eller riktade regionala och kommunala kunskapsunderlag för att tillvarata kulturhistoriska värden i samhällsplaneringen – kan numera få bidrag från kulturmiljövårdsanslaget (7:2)

enligt §9 bidragsförordningen.

slide7
Hur kan vi tänka idag?

Nationell strategi för en hållbar utveckling – regeringsskrivelse 2001/02:172

Åtta strategiska kärnområden – här exempel på tre kärnområden som innefattar tydliga kulturmiljöperspektiv

Social sammanhållning, välfärd och trygghet

Kulturarvets roll för att bevara och utveckla ett tolerant och demokratiskt samhälle, kulturhistoriska och estetiska värdens betydelse för människors välbefinnande, identitet och sammanhang i tillvaron.

Regional utveckling och sammanhållning

Kulturarvet är en viktig förutsättning för att attraktiviteten i ett landskap ska bibehållas och det är viktigt att vårda kulturarvet för att nå målet om att hela Sverige ska växa.

Utveckling av ett hållbar samhällsbyggande

Kulturmiljön lyfts fram ur både ett miljö- hälso- och trivselperspektiv

”Hållbar utveckling är i grunden en fråga om värderingar och livshållning”

slide8
Vad behöver göras?
 • Utveckla riksintressenas legitimitet
 • Riksintressen – en lokal angelägenhet!
 • Skapa förståelse och uppslutning kring miljöns kulturvärden
 • Kulturhistoriska utgångspunkter måste finnas preciserade – utveckla
 • planeringsunderlagen – revidera urvalet löpande
 • Utveckla kulturmiljöperspektiven för en hållbar utveckling
 • Hållbar utveckling förutsätter allmän delaktighet i kunskapsutveckling
 • och värdebildning – utveckla inflytande och medansvar för berörda
 • aktörer och intressenter
 • Kulturmiljön måste vara inbyggd i verksamheten, ingå som en resurs
 • i verksamhetsidén
slide9
Uppdraget och fokus har utvecklas

Riksintressen Miljömål ELC

OmrådenMiljökvaliteter Hela landskapet

Hushålla, Skydda Lösa miljöproblem, skydda Förvalta, planera, skydda

2010

1987

2000

Undvika

Anpassa, samverka

••

Landskap

Område

Grundläggande värde

…….. områden som har betydelse från allmän synpunkt pga. deras natur- eller kulturvärden …..

..kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena

….. som det uppfattas av människor …hela livsmiljön

ad