slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HaZZ PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 33
Download Presentation

HaZZ - PowerPoint PPT Presentation

kovit
359 Views
Download Presentation

HaZZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HaZZ Zdolávanie požiarov, záchranné práce pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach vykonáva Hasičský a záchranný zbor, ktorý je zložený z príslušníkova je zriadený osobitným predpisom. Činnosti podľa odseku 1 vykonávajú tiež hasičské jednotky: a) závodný hasičský útvar, ktorý je zložený zo zamestnancov právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, b) závodný hasičský zbor, ktorý je zložený zo zamestnancov právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, c) obecný hasičský útvar, ktorý je zložený zo zamestnancov obce, d) obecný hasičský zbor, ktorý je zložený z fyzických osôb.

 2. Zbor a) plní úlohy štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,1) b) vykonáva štátny požiarny dozor, c) plní úlohy pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a pri ochrane životného prostredia, d) poskytuje pomoc pri ohrození života a zdravia fyzických osôb, majetku právnických osôb a fyzických osôb, e) vykonáva záchranné práce pri núdzovom odstraňovaní stavieb a ľadových bariér, f) zabezpečuje jednotné uplatňovanie technických požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, posudzovania zhody a vykonávanie dohľadu nad výrobkami,2) g) plní úlohy v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi a v oblasti preventívnovýchovného pôsobenia, h) plní úlohy na úseku materiálneho vybavenia a technického zabezpečenia súvisiace s vykonávaním činností zboru. (2) Zbor sa podieľa a) na plnení úloh pri poskytovaní predlekárskej pomoci a na odsune ranených a chorých najmä pri požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, b) na zabezpečovaní núdzového zásobovania a núdzového ubytovania obyvateľstva a na poskytovaní humanitárnej pomoci, c) na likvidácii ohnísk nákaz zvierat, d) v rozsahu vymedzenom osobitnými predpismi3) aj na plnení úloh integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany, pri príprave na obranu štátu a úloh súvisiacich s mobilizačnými prípravami, na plnení úloh vedecko-technického rozvoja na úseku ochrany pred požiarmi.

 3. Štátna služba Skúšobná lehota (1) Pri prijatí do služobného pomeru v prípravnej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe sa určí skúšobná lehota, a to najdlhšie na šesť mesiacov. Určená skúšobná lehota je súčasťou prípravnej štátnej služby a dočasnej štátnej služby a nesmie sa dodatočne predlžovať. (2) Skúšobná lehota začína plynúť odo dňa prijatia do služobného pomeru. Do skúšobnej lehoty sa nezapočítava čas vykonávania štátnej služby uvedený v § 97 ods. 1 okrem písmena e). Prípravná štátna služba (1) Prípravná štátna služba je príprava na vykonávanie stálej štátnej služby. (2) Prípravná štátna služba plynie odo dňa vzniku služobného pomeru a počas jej trvania je príslušník vymenovaný do funkcie ako príslušník čakateľ (ďalej len "čakateľ"), ak ďalej nie je ustanovené inak. V tomto období je čakateľ povinný získať osobitnú odbornú spôsobilosť a čakateľ Horskej záchrannej služby odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu. 14a) Prípravná štátna služba trvá najviac dva roky, ak ďalej nie je ustanovené inak. (3) Čakateľ vykonáva služobné úlohy pod dohľadom školiteľa. Školiteľom je bezprostredne nadriadený čakateľa. (4) Prípravnú štátnu službu možno predĺžiť, ak počas nej čakateľ bez svojho zavinenia nezískal osobitnú odbornú spôsobilosť a čakateľ Horskej záchrannej služby odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu, 14a) najviac však o jeden rok. (5) Po prijatí do služobného pomeru musí každý príslušník prejsť prípravnou štátnou službou okrem príslušníka, ktorý je vymenovaný do dočasnej štátnej služby, a príslušníka, ktorý bol v predchádzajúcom služobnom pomere podľa tohto zákona vymenovaný do stálej štátnej služby, ak ďalej nie je ustanovené inak. (6) Obdobie prípravnej štátnej služby plynie odo dňa vzniku služobného pomeru a končí sa skúškou na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti a u čakateľa Horskej záchrannej služby skúškou na získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu. 14a) Do tohto obdobia sa nezapočítavajú časy uvedené v § 97 ods. 1 písm. b), c) a j)prvom až treťom bode.

 4. Osobitná odborná spôsobilosť (1) Súčasťou prípravnej štátnej služby je odborná príprava čakateľa na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti. (2) Odbornú prípravu na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti tvorí a) základná príprava, b) špecializovaná príprava. Stála štátna služba (1) Stála štátna služba bezprostredne nadväzuje na prípravnú štátnu službu, ak tento zákon neustanovuje inak. (2) Podmienkou vymenovania do stálej štátnej služby je získanie osobitnej odbornej spôsobilosti a u príslušníka Horskej záchrannej služby získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu. 14a) (3) Príslušník sa vymenuje do stálej štátnej služby a) po skončení prípravnej štátnej služby, b) po splnení podmienok podľa § 30 ods. 3 alebo c) ak už bol v predchádzajúcom služobnom pomere podľa tohto zákona vymenovaný do stálej štátnej služby a od jeho skončenia neuplynul viac ako jedennásobok času, počas ktorého predchádzajúci služobný pomer trval; obdobím trvania služobného pomeru je obdobie, ktoré sa započítava do výsluhy rokov v hodnosti (§ 34 ods. 4). (4) Do stálej štátnej služby sa po prijatí vymenuje aj uchádzač, ktorého predchádzajúci pracovný pomer v Zbore požiarnej ochrany alebo v závodnom hasičskom útvare trval aspoň dva roky a od jeho skončenia neuplynul viac ako jedennásobok času, počas ktorého predchádzajúci pracovný pomer trval, a ak spĺňa kvalifikačné predpoklady na funkciu, do ktorej bol prijatý.

 5. Dočasná štátna služba (1) Dočasná štátna služba je štátna služba na určitú dobu, najdlhšie na päť rokov, v ktorej vykonáva štátnu službu odborník potrebný na plnenie úloh štátnej služby. Dočasnú štátnu službu možno vykonávať opakovane. (2) Do dočasnej štátnej služby možno vymenovať uchádzača na zastupovanie príslušníka počas pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, neplateného služobného voľna alebo ak sa ním obsadzuje voľné miesto podľa odseku 1. (3) Príslušník v dočasnej štátnej službe, ktorý spĺňa kvalifikačnú požiadavku osobitnej odbornej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu 14a) a uplynula mu skúšobná lehota, môže byť na základe jeho písomnej žiadosti a záverov služobného hodnotenia vymenovaný do stálej štátnej služby. (4) Príslušník v dočasnej štátnej službe má rovnaké postavenie ako príslušník v stálej štátnej službe, ak ďalej nie je ustanovené inak.

 6. Zbor tvoria a) prezídium zboru, b) krajské riaditeľstvá zboru, c) okresné riaditeľstvá zboru, d) Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, e) zariadenia zboru, f) pracoviská zboru.

 7. Riadenie v HaZZ Zbor riadi prezident zboru. Činnosť v rámci HaZZ je založená na princípe subordinácie, to znamená vzájomnej podriadenosti a nadriadenosti na základe funkcie a hodnosti. Funkcia je vo vzťahu k hodnostiam nadriadená. Pri rovnakej funkcii je nadriadená hodnosť. Subordinácia môže byť: podriadenosť, najmä služobná vo vojenstve: povinnosť podrobiť sa disciplíne subordinácia - služobná podriadenosť, poslušnosť; podradnosť, závislosť

 8. Príslušník v stálej štátnej službe, ktorý vykonáva štátnu službu v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, a je zaradený na prezídiu zboru, je vymenovaný za nadriadeného ako a) vedúci oddelenia, b) riaditeľ odboru, c) viceprezident zboru, d) prezident zboru. ktorým je ministerstvo, a je zaradený v zariadení zboru, je vymenovaný za nadriadeného ako a) veliteľ družstva, b) veliteľ čaty, c) veliteľ zmeny, d) veliteľ hasičskej stanice, e) vedúci oddelenia, f) zástupca riaditeľa zariadenia, zástupca veliteľa zariadenia, g) riaditeľ zariadenia, veliteľ zariadenia. ktorým je krajské riaditeľstvo zboru, je vymenovaný za nadriadeného ako a) veliteľ družstva, b) veliteľ zmeny, c) veliteľ hasičskej stanice, d) vedúci pracoviska podľa § 13 ods. 1 písm. c), e) vedúci oddelenia, f) riaditeľ okresného riaditeľstva, g) riaditeľ krajského riaditeľstva. ktorým je Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, je vymenovaný za nadriadeného ako a) veliteľ družstva, b) veliteľ čaty, c) veliteľ zmeny, d) veliteľ hasičskej stanice, e) vedúci oddelenia, f) zástupca veliteľa Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, g) veliteľ Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

 9. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 15 z 28. marca 2002 ktorým sa upravujú podrobnosti o hodnostiach príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Pre každú funkciu v zbore sa určuje plánovaná hodnosť. Plánované hodnosti pre jednotlivé funkcie v zbore sú uvedené v prílohe. Dosiahnutá hodnosť v zbore sa pri zmene služobného pomeru1) zachováva. Skončením služobného pomeru2) hodnosť príslušníka Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „príslušník“) zaniká.

 10. Hodnosti Ak príslušník pred prijatím do služobného pomeru vykonával činnosti v odbore, v ktorom dosiahol vysokoškolské vzdelanie a ktorý zodpovedá funkcii, do ktorej má byť vymenovaný, môže byť vymenovaný do hodnosti nadporučíka alebo do vyššej hodnosti, najvyššie však do hodnosti o jeden stupeň nižšej, ako je plánovaná pre funkciu, do ktorej má byť vymenovaný. Doba výkonu odborných činností podľa odseku 5 je na vymenovanie do hodnosti a) nadporučíka 3 roky, b) kapitána 6 rokov, c) majora 10 rokov, d) podplukovníka 15 rokov, e) plukovníka 21 rokov.

 11. Príslušníkovi za podmienok ustanovených týmto zákonom patrí služobný príjem, ktorý tvoria tieto zložky: a) tarifný plat, b) príplatok za riadenie, c) príplatok za zastupovanie, d) osobný príplatok, e) hodnostný príplatok, f) príplatok za štátnu službu v noci, g) príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu, h) príplatok za štátnu službu vo sviatok, i) plat za štátnu službu nadčas, j) príplatok za zmennosť, k) príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí, l) odmena. Príslušníkovi štátnej službe podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú má v príslušnej funkcii vykonávať v súlade s prílohou č. 1, patrí funkcia v 1. až 9. platovej triede takto: funkcia platová trieda hasič 1 hasič záchranár 2 technik-strojník 3 inšpektor hasič záchranár špecialista 4 technik špecialista samostatný inšpektor vedúci technik špecialista 5 odborný inšpektor samostatný odborný inšpektor 6 samostatný odborný inšpektor špecialista 7 vrchný inšpektor 8 vrchný inšpektor špecialista 9.

 12. Činnosť po ukončení služobného času je riadená prostredníctvom riadiacich dôstojníkov • Riadiaci dôstojník vykonáva služobnú pohotovosť : • po ukončení služobného času v piatok, do začiatku služobného času v pondelok, • v týždni v dobe mimo služobného času. • Služobná pohotovosť končí nasledujúci piatok po ukončení služobného času. Komunikácia riadiaceho dôstojníka s operačným strediskom je zabezpečovaná prostredníctvom služobných mobilných prostriedkov spojenia. • Riadiacim dôstojníkom je • na prezídiu: • viceprezident zboru, • riaditeľ odboru operatívneho riadenia a odborných služieb, • vedúci oddelenia operatívneho riadenia, • vedúci oddelenia odborných služieb • alebo ďalší príslušník určený prezidentom zboru, • b) na krajskom riaditeľstve • riaditeľ krajského riaditeľstva, • vedúci oddelenia operatívno-technického, • vedúci oddelenia operatívneho riadenia a integrovaného záchranného systému, • ďalší príslušník určený riaditeľom krajského riaditeľstva, • c) na okresnom riaditeľstve • zboru riaditeľ okresného riaditeľstva zboru, • vedúci oddelenia prevádzkovo-technického • alebo ďalší príslušník určený riaditeľom okresného riaditeľstva zboru, • d) na Hasičskom a záchrannom útvare hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „útvar“) • veliteľ útvaru, • zástupca veliteľa útvaru, • veliteľ hasičskej stanice a • ďalší príslušník určený veliteľom útvaru vo funkcii nadriadeného s odbornou spôsobilosťou na úseku operatívneho riadenia.

 13. Riadiaci dôstojník krajského riaditeľstva je oprávnený • rozhodnúť o sústreďovaní síl a prostriedkov okresných riaditeľstiev zboru a ďalších hasičských jednotiek z viacerých okresov na zdolávanie požiaru, výkon záchranných prác pri živelných pohromách alebo iných mimoriadnych udalostiach, ak to situácia vyžaduje, • vykonať výjazd na miesto udalosti a na základe posúdenia konkrétnej situácie alebo na základe požiadavky veliteľa zásahu rozhodnúť o vyžiadaní záchranných zložiek integrovaného záchranného systému prostredníctvom koordinačného strediska integrovaného záchranného systému, • zabezpečiť vyslanie zisťovateľa príčin vzniku požiarov na miesto požiaru, pokiaľ je jeho prítomnosť na mieste požiaru mimo služobného času nevyhnutná, • rozhodnúť na základe požiadavky veliteľa zásahu prostredníctvom operačného strediska prezídia zboru o vyžiadaní pomoci vrtuľníka Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na vykonanie leteckého prieskumu, záchrany osôb a majetku alebo na zdolávanie požiaru, • rozhodnúť o zvolaní stálych členov riadiaceho štábu, • poskytnúť hromadným informačným prostriedkom informácie súvisiace so zásahovou činnosťou, • informovať bez zbytočného odkladu riaditeľa krajského riaditeľstva o vzniknutých závažných udalostiach a iniciovať prostredníctvom riaditeľa krajského riaditeľstva zvolanie krízového štábu obvodného úradu, ak si to situácia vyžaduje, • nariadiť v prípade zabezpečovania naliehavých úloh pohotovosť príslušníkom v mieste výkonu štátnej služby a štátnu službu nadčas v súvislosti s likvidáciou mimoriadnej udalosti a plnením úloh na úseku zisťovania príčin vzniku požiarov. • Riadiaci dôstojník okresného riaditeľstva zboru je oprávnený • rozhodnúť o sústreďovaní síl a prostriedkov okresného riaditeľstva zboru a ďalších hasičských jednotiek  na území okresu na zdolávanie požiaru, výkon záchranných prác pri živelných pohromách alebo iných mimoriadnych udalostiach, ak to situácia vyžaduje, • vykonať výjazd na miesto udalosti a na základe posúdenia konkrétnej situácie alebo na základe požiadavky veliteľa zásahu rozhodnúť o vyžiadaní záchranných zložiek integrovaného záchranného systému prostredníctvom koordinačného strediska integrovaného záchranného systému, • zabezpečiť vyslanie zisťovateľa príčin vzniku požiarov na miesto požiaru, pokiaľ je jeho prítomnosť na mieste požiaru mimo služobného času nevyhnutná, • rozhodnúť o zvolaní stálych členov riadiaceho štábu, • rozhodnúť na základe požiadavky veliteľa zásahu prostredníctvom operačného strediska krajského riaditeľstva o vyžiadaní pomoci vrtuľníka Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na vykonanie leteckého prieskumu, záchrany osôb a majetku alebo na zdolávanie požiaru, • poskytovať hromadným informačným prostriedkom informácie súvisiace so zásahovou činnosťou, • informovať bez zbytočného odkladu riaditeľa okresného riaditeľstva zboru o vzniknutých závažných udalostiach a iniciovať prostredníctvom riaditeľa okresného riaditeľstva zboru zvolanie krízového štábu obvodného úradu, ak si to situácia vyžaduje, • nariadiť v prípade zabezpečovania naliehavých úloh pohotovosť príslušníkom v mieste výkonu štátnej služby a štátnu službu nadčas v súvislosti s likvidáciou mimoriadnej udalosti a plnením úloh na úseku zisťovania príčin vzniku požiarov. Riadiaci dôstojník o vzniknutej situácii a vykonaných opatreniach informuje bez zbytočného odkladu riaditeľa.

 14. Riadiaci dôstojník na útvare je oprávnený • rozhodnúť o sústreďovaní síl a prostriedkov útvaru a okresných riaditeľstiev zboru a ďalších hasičských jednotiek z viacerých okresov na zdolávanie požiaru, výkon záchranných prác pri živelných pohromách alebo iných mimoriadnych udalostiach, ak to situácia vyžaduje, • vykonať výjazd na miesto udalosti a na základe posúdenia konkrétnej situácie alebo na základe požiadavky veliteľa zásahu rozhodnúť o vyžiadaní záchranných zložiek integrovaného záchranného systému prostredníctvom koordinačného strediska integrovaného záchranného systému, • zabezpečiť vyslanie zisťovateľa príčin vzniku požiarov na miesto požiaru, pokiaľ je jeho prítomnosť na mieste požiaru mimo služobného času nevyhnutná, • rozhodnúť na základe požiadavky veliteľa zásahu prostredníctvom operačného strediska prezídia zboru o vyžiadaní pomoci vrtuľníka Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na vykonanie leteckého prieskumu, záchrany osôb a majetku alebo na zdolávanie požiaru, • rozhodnúť o zvolaní členov riadiaceho štábu, • v závažných prípadoch po súhlase riaditeľa okresného riaditeľstva zboru prevziať velenie pri zásahu, • poskytnúť hromadným informačným prostriedkom informácie súvisiace so zásahovou činnosťou, • bezodkladne informovať veliteľa útvaru o vzniknutých závažných udalostiach a iniciovať prostredníctvom veliteľa útvaru zvolanie krízového štábu obvodného úradu, ak si to situácia vyžaduje, • nariadiť v prípade zabezpečovania naliehavých úloh pohotovosť príslušníkom v mieste výkonu štátnej služby a štátnu službu nadčas v súvislosti s likvidáciou mimoriadnej udalosti a plnením úloh na úseku zisťovania príčin vzniku požiarov. • Riadiaci dôstojníkútvaruo vzniknutej situácii a vykonaných opatreniach bezodkladne informuje veliteľa útvaru.“.

 15. Operačná činnosť v rámci HaZZ je riadená operačnými dôstojníkmi v rámci zmenovej služby Operačný dôstojník zboru je príslušník zmenovej služby, ktorý vykonáva štátnu službu na koordinačnom stredisku integrovaného záchranného systému krajského úradu, na operačnom stredisku alebo na operačnom pracovisku. Operačné stredisko zabezpečuje a) nepretržitý príjem na telefónnych linkách tiesňového volania, spojenie v rádiovej sieti, na ktorú má povolenie,3) a vyhodnocovanie informácií o požiarnej situácii, zdolávaní požiaru a o vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, b) zvolávanie a sústreďovanie hasičských jednotiek na zdolávanie požiarov podľa požiarnych poplachových plánov, povodňových plánov alebo podľa požiadaviek veliteľa zásahu, c) koordináciu nasadzovania hasičských jednotiek, záchranárskych zložiek a špeciálnych služieb na zdolávanie rozsiahlych požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, d) vyžiadanie pomoci hasičských jednotiek z iných okresov, krajov alebo zo zahraničia prostredníctvom krajského riaditeľstva, e) poskytovanie informácií veliteľovi zásahu potrebných na zdolávanie požiarov, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí, f) prehľady o aktuálnom stave síl a prostriedkov, požiarnej situácii a mimoriadnych udalostiach krajskému riaditeľstvu. Začiatok výkonu zmenovej služby je o 7.00 h a koniec výkonu zmenovej služby je o 7.00 h nasledujúceho dňa, okrem výkonu zmenovej služby na operačnom stredisku krajského riaditeľstva v sídle koordinačného strediska integrovaného záchranného systému, na ktorom je začiatok výkonu 12-hodinovej zmenovej služby o 7.00 h a o 19.00 h a koniec o 19.00 h a 7.00 h.“. • Príslušník zmenovej služby vykonáva štátnu službu na hasičskej stanici; • príslušník zmenovej služby zaradený na operačnom stredisku krajského riaditeľstva vykonáva štátnu službu na koordinačnom stredisku integrovaného záchranného systému v sídle územne príslušného krajského úradu; • príslušník zmenovej služby zaradený na operačnom stredisku prezídia vykonáva štátnu službu v sídle prezídia; • príslušník zmenovej služby zaradený na operačnom stredisku útvaru vykonáva štátnu službu na hasičskej stanici určenej veliteľom útvaru; • príslušník zmenovej služby na operačnom pracovisku záchrannej brigády vykonáva štátnu službu v sídle záchrannej brigády..

 16. Nadriadený v zmenovej službe, príslušníci prevádzkovo-technického oddelenia, velitelia staníc okresného riaditeľstva, útvaru a záchrannej brigády sa zúčastňujú na záver výcvikového roka na metodickom zamestnaní, ktoré je zamerané na overenie vedomostí a zručností riešením modelových situácií mimoriadnych udalostí teoreticky a prakticky. Toto zamestnanie riadi a vyhodnocuje vedúci prevádzkovo-technického oddelenia okresného riaditeľstva, zástupca veliteľa útvaru a vedúci oddelenia zmenovej služby záchrannej brigády v prítomnosti príslušného riaditeľa okresného riaditeľstva, veliteľa útvaru a veliteľa veliteľa záchrannej brigády.

 17. V súčasnej dobe je výkon služby Hasičského a záchranného zboru organizovaný na 113 hasičských staniciach a výjazd príslušníkov Hasičského a záchranného zboru je do jednej minúty od ohlásenia udalosti. Počet jednotlivých typov hasičských staníc Hasičského a záchranného zboru

 18. Popis najdôležitejších činností, ktoré príslušníci Hasičského a záchranného zboru  vykonávajú počas zásahov v nadväznosti na ich materiálno-technické vybavenie a získanú odbornú spôsobilosť Hasičská stanica typu I – vykonávanie najmä základných rutinných činností pri zdolávaní požiarov malého rozsahu, záchrana osôb a majetku s použitím autonómnych dýchacích prístrojov (ďalej len „prístroj“), ochranných odevov proti sálavému teplu, ochranných odevov proti chemických látkam a biologickým materiálom v rizikových podmienkach bez možnosti vykonávania evakuácie ohrozených osôb. Vykonávanie rutinných záchranných činností súvisiacich s vyslobodzovaním ohrozených osôb pri dopravných nehodách menšieho rozsahu, haváriách  a technických zásahoch s použitím základných technických prostriedkov. Hasičská stanica typu II – vykonávanie najmä základných rutinných záchranných činností pri zdolávaní požiarov väčšieho rozsahu so základnými vecnými prostriedkami a mobilnou hasičskou  technikou v rizikových podmienkach s možnosťou vykonávania prípravy na evakuáciu ohrozených osôb alebo vykonávanie evakuácie ohrozených osôb do počtu päť osôb. Vykonávanie základných činnosti súvisiacich so záchrannou ohrozených osôb pri dopravných nehodách stredného rozsahu (napríklad dopravné nehody dvoch až troch osobných motorových vozidiel), haváriách, technických zásahoch s použitím základných hasičských technických prostriedkov. Hasičská stanica typu III – vykonávanie najmä rutinných záchranárskych činností pri zdolávaní požiarov väčšieho rozsahu vecnými prostriedkami a mobilnou hasičskou technikou, vykonávanie evakuácie ohrozených osôb pomocou výškovej techniky viac ako päť osôb. Vykonávanie činností súvisiacich so záchrannou ohrozených osôb pri dopravných nehodách väčšieho rozsahu (napríklad dopravné nehody troch až piatich osobných motorových vozidiel), vykonávanie záchranných činností pri záchrane osôb a majetku s použitím vyslobodzovacej techniky, prístroja, odevov proti sálavému teplu alebo ochranných odevov proti chemickým látkam a biologickým materiálom v rizikových podmienkach a pri povodniach. Vykonávanie činností vo výškach a nad voľnou hĺbkou s použitím lezeckej techniky.

 19. Hasičská stanica typu IV – vykonávanie najmä odborných činností pri zložitých hasiacich prácach a pri záchrane osôb a majetku s použitím špeciálnej vyslobodzovacej a výškovej techniky, s použitím zásahových hasiacich automobilov, záchranárskej techniky, prístroja, oživovacej techniky, odevov proti sálavému teplu alebo ochranných odevov proti chemickým látkam a biologickým materiálom v rizikových podmienkach. Vykonávanie činností súvisiacich so záchrannou osôb pri najzložitejších dopravných nehodách. Vykonávanie rutinných záchranárskych činností pri haváriách, technických zásahoch, nehodách, povodniach a iných mimoriadnych udalostiach, záchrana osôb a majetku v rizikových podmienkach. Vykonávanie potápačskej činnosti v hĺbkach, vykonávanie činnosti vo výškach a nad voľnou hĺbkou s použitím leteckej techniky. Hasičská stanica typu V – vykonávanie najmä odborných činností pri najzložitejších hasiacich prácach a pri záchrane osôb a majetku s použitím špeciálnej vyslobodzovacej a výškovej techniky, prístroja, oživovacej techniky, ochranných odevov proti sálavému teplu alebo odevov proti chemickým látkam a biologickým materiálom. Vykonávanie činností súvisiacich so záchranou osôb pri najzložitejších dopravných nehodách. Vykonávanie najzložitejších rutinných záchranárskych činností pri haváriách, technických zásahoch, nehodách, povodniach a iných mimoriadnych udalostiach, záchrana osôb a majetku v rizikových podmienkach počas dlhotrvajúcich zásahov. • Odborné služby: • SPOJOVACIA SLUŽBA • PROTIPLYNOVÁ SLUŽBA • HASIČSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA • STROJNÁ SLUŽBA • POVODŇOVÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

 20. Hasičská technika vo vybavení hasičskej stanice je zaradená a) do pohotovosti na použitie pri zdolávaní požiarov, poskytovaní pomoci, vykonávaní záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach; v prípade potreby sa môže použiť aj v rámci vykonávania odbornej prípravy, b) do zálohy na plnenie úloh uvedených v písmene a), na odbornú prípravu, ako aj na plnenie iných úloh a činností súvisiacich s výkonom služby, c) mimo prevádzky na vykonanie zábehu, opravy, kontroly, nepoužívaná z dôvodu nadpočetnosti alebo je určená na vyradenie; vykonávanie zábehu, opravy a kontroly tejto techniky môže byť súčasťou odbornej prípravy.

 21. Moduly na poskytovanie pomoci pri mimoriadnej udalosti v zahraničí • Na poskytovanie pomoci pri mimoriadnej udalosti v zahraničí zriaďuje: • Prezídium Hasičského a záchranného zboru • záchranársky modul, • pohotovostnú návratnú kapacitu pre dlhodobé ubytovanie 400 osôb v stanoch v prípade vzniku mimoriadnej udalosti1) (ďalej len „ubytovací modul“), • potápačský modul, • modul povodňovej záchrannej služby, • Prezídium Hasičského a záchranného zboru v spolupráci s Úradom pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra Slovenskej republikymodul leteckého hasenia. O vyslaní záchranného tímu s uvedením početného stavu jeho členov, o materiálno-technickom vybavení a o finančnom zabezpečení rozhoduje minister vnútra Slovenskej republiky na základe súhlasného stanoviska ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky. Žiadosť na vyslanie záchranného tímu sa predkladá prostredníctvom celoštátneho riadiaceho a koordinačného centra pre poskytovanie a prijímanie medzinárodnej humanitárnej pomoci v zahraničí. Jednotný čas pre spohotovenie záchranného tímu sa počíta od vydania rozhodnutia ministra vnútra SR.

 22. Záchranársky modul • Záchranársky modul je určený na vykonávanie záchranných a likvidačných prác pri vzniku mimoriadnej udalosti a zabezpečuje najmä: • prieskum v priestore zásahu a v predpokladanom mieste plnenia úloh, • vykonáva záchranné práce, vyslobodzovacie práce a vyhľadávacie práce, • vyslobodzovanie osôb, • poskytuje prvú predlekársku pomoc postihnutým, • plní špeciálne činnosti vo vzduchu, súvisiace so záchranou ľudských životov a prepravou postihnutých v súčinnosti s leteckou záchranou službou. • Na zabezpečenie materiálnej, personálnej a organizačnej výstavby modulu sú určené Záchranné brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách, v Žiline a v Humennom a Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch. V module je zaradených 18 osôb, čas spohotovenia je do 12 hodín, maximálny čas nasadenia je 10 kalendárnych dní.

 23. Ubytovací modul • Ubytovací modul je určený na zabezpečenie núdzového ubytovania, stravovania, vystrojenia a na poskytnutie zdravotníckej starostlivosti pre 400 osôb. • Zabezpečuje najmä: • výstavbu stanového tábora, • núdzové ubytovanie pre 400 osôb, • vystrojenie osôb z pridelených zdrojov humanitárnej pomoci, • stravovanie osôb z pridelených zdrojov humanitárnej pomoci, • poskytuje prvú predlekársku pomoc postihnutým. Na zabezpečenie materiálnej, personálnej a organizačnej výstavby modulu je určená Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách. V module je zaradených 20 osôb. Čas spohotovenia je do 48 hodín, maximálny čas nasadenia je 14 kalendárnych dní.

 24. Potápačský modul • Potápačský modul je určený na vykonávanie záchranných prác pod vodou, pričom: • zabezpečuje záchranné práce a vyslobodzovacie práce pod vodou, • zaisťuje prepravu po vode, • vykonáva prieskum pod vodou, • vykonáva pyrotechnické práce pod vodou, • poskytuje pomoc správcom vodných tokov pri vzniku mimoriadnej situácie, • vykonáva potápačské práce zamerané na záchranu osôb, majetku, ako aj na vyhľadávanie osôb, ktoré sa utopili alebo sú inak nezvestné. • Na zabezpečenie materiálnej, personálnej a organizačnej výstavby potápačského modulu je určená Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Humennom. V module je zaradených 12 osôb. Čas spohotovenia je do 12 hodín a maximálny čas nasadenia je 10 kalendárnych dní.

 25. Modul povodňovej záchrannej služby • Modul povodňovej záchrannej služby je určený na vykonávanie záchranných prác v prípade vzniku rozsiahlych povodní, pričom: • vykonáva evakuáciu osôb a materiálu z oblastí, ktorým hrozí zaplavenie alebo z oblastí kde už k zaplaveniu došlo, • vykonáva záchranu osôb, zvierat a materiálu v zaplavenom území, • vykonáva záchranu osôb pri nehodách a haváriách na vode a v tejto súvislosti poskytuje prvú pomoc, vyhľadáva osoby v zaplavenej oblasti • vyhľadáva osoby pri nehodách na vodných plochách, • na vodných tokoch odstraňuje zátarasy a prekážky, ktoré spôsobujú záplavy, • čerpá vodu zo zaplavených domov, studní, objektov a verejných priestranstiev, • poskytuje pomoc správcom vodných tokov pri spevňovaní ochranných hrádzí, ak je ohrozená ich stabilita, • poskytuje pomoc pri zachytávaní a odstraňovaní ropného znečistenia na vodných tokoch a vodných nádržiach, • zdoláva požiare a vykonáva záchranné práce na plavidlách, plávajúcich zariadeniach a na strojoch. • Na zabezpečenie materiálnej, personálnej a organizačnej výstavby modulu je určená Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Humennom a Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V module je zaradených 53 osôb. Čas spohotovenia je do 12 hodín a maximálny čas nasadenia je 14 kalendárnych dní. • Do priestoru mimoriadnej udalosti sa prepravuje vlastnými prepravnými prostriedkami. Jeho materiálno-technické vybavenie tvorí špeciálna plávajúca technika, veľkokapacitné a malokapacitné čerpadlá a špeciálne prostriedky na odstraňovanie ropného znečistenia.

 26. Modul leteckého hasenia • Modul leteckého hasenia je určený na vykonávanie záchranných prác v ťažko dostupnom horskom a lesnom teréne, pričom: • vykonáva záchranu osôb s použitím vrtuľníkov, v prípadoch keď je ohrozený ich život alebo zdravie v neprístupných oblastiach najmä hornatých lesných porastoch, postihnutých požiarmi alebo z výškových budov postihnutých požiarmi, • poskytuje predlekársku pomoc postihnutým v požiarom ohrozenej oblasti, • s použitím leteckej techniky sa podieľa na zdolávaní lesných požiarov aj v ťažko prístupných horských terénoch, vrátane chránených krajinných oblastí, • vykonáva transport zasahujúceho personálu a materiálu na miesto zdolávania lesného požiaru do ťažko prístupného terénu, • vykonáva letecký prevoz špeciálnych hasiacich prostriedkov a zásobovanie zasahujúcich jednotiek v neprístupných oblastiach postihnutých požiarmi, • vykonáva monitorovanie požiariska z leteckej techniky a dokumentovanie šírenia sa požiaru pomocou digitálnej techniky v určených časových horizontoch na účely správnych taktických rozhodnutí pre štáb hasenia požiaru, pri jeho zdolávaní. • Na zabezpečenie materiálnej, personálnej a organizačnej výstavby modulu je určené OR HaZZ v Prešove a OR HaZZ v Poprade (skupina „VÝCHOD“), OR HaZZ v Banskej Bystrici a OR HaZZ vo Zvolene (skupina „STRED“) OR HaZZ v Pezinku a HaZÚ hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (skupina „ZÁPAD“). • V module je zaradených 60 osôb. V prípade vyžiadania sa vysiela spravidla jedna 20 členná skupina. Vrtuľníky sú vyčlenené od Leteckého útvaru úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky. • Čas spohotovenia je do 12 hodín, maximálny čas nasadenia je 14 kalendárnych dní.

 27. PORIADOK VÝKONU ZMENOVEJ SLUŽBY *) Činnosti na hasičských staniciach mimo sídla okresného riaditeľstva zboru sa vykonávajú v primeranom rozsahu. PHZ-268/2009

 28. Práca, alebo poslanie? Je poslaním hasičov a záchranárov chrániť životy občanov a ich majetok pri požiaroch, nehodách, či počas nasadenia pri živelných pohromách.... Rastúce požiadavky.... Rozličnosť problematiky mimoriadnych udalostí, rozvoj technológií, chemických látok, špecifickosť jednotlivých zásahov si vyžaduje stále hlbšie teoretické i praktické znalosti. Hasiča sa nikto nepýta, či zásah zvládne, hasič musí jednoducho ísť a konať s nasadením vlastného života, či zdravia... Ostať človekomKaždý výjazd je spojený s ľudským utrpením... Ak skúsenosť s utrpením na nás dolieha často, môžeme sa postupne stávať hluchými na volanie po porozumení. Nielen na mieste zásahu, ale aj v osobnom živote... Naša služba pre Vás (poslanie duchovnej služby) Technika uľahčuje život, pomáha pri Vašej práci. Nedokáže však vnímať ľudí, ktorí stoja za ňou, ani tých, ktorých ochraňuje. Ak ste Vy tí, ktorí vnímajú iných, kto vníma Vás? Duchovná služba v Hasičskom a záchrannom zbore je odlišná od tej, s ktorou sa stretávame v územných farnostiach. Je to tým, že Vašu prácu vnímame nielen zvonka, ale aj zvnútra. To nám pomáha osobnejšie reagovať na situácie, ktoré Váš život prináša. Vy strážite životy a vonkajšie hodnoty spoločnosti. Jestvujú však aj iné dimenzie života človeka, ktoré skrývajú obrovské hodnoty. Má ich každý jeden z nás. A tu je priestor pre našu službu, ktorú Vám ponúkame. „Život človeka potrebuje súčasne priestor i dno, zmysel i naplnenie, obsah i cieľ. Jedno bez druhého nič neosoží.“ (Max Kašparu)