kjernen n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kjernen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Kjernen - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Kjernen. Arbeidsgiver og arbeidstaker har et ansvar sammen (med god oppfølging fra trygd, aetat og bedriftshelsetjeneste). Arbeidstaker. Arbeidsgiver. Nye muligheter. åpenhet om sykefravær arbeidsplassen er den sentrale arena trygd/aetat/arbeidstilsyn skal være serviceorgan for bedriftene

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kjernen' - kory


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kjernen
Kjernen

Arbeidsgiver og arbeidstaker har et ansvar sammen

(med god oppfølging fra trygd, aetat og bedriftshelsetjeneste)

Arbeidstaker

Arbeidsgiver

nye muligheter
Nye muligheter
 • åpenhet om sykefravær
 • arbeidsplassen er den sentrale arena
 • trygd/aetat/arbeidstilsyn skal være serviceorgan for bedriftene
 • funksjonsvurdering fremfor diagnose - fokus på mestring
 • samarbeid arbeidsgiver - arbeidstaker - myndigheter
 • offentlige støtteordninger skal bidra til forebyggende arbeid på arbeidsplassen
nye roller arbeidsgiver
Nye roller: Arbeidsgiver
 • dialog med arbeidstaker ved sykefravær
 • aktivt vurdere alternative oppgaver for arbeidstaker v/reduksjon i arbeidskapasitet
 • dialog med Trygdekontor, utløsing av støtteordninger
nye roller arbeidstaker
Nye roller: Arbeidstaker
 • ta del i dialog ved sykefravær
 • skal bidra med vurdering om egen funksjonsevne ved fravær
 • ta del i tilretteleggingen for å komme tilbake i arbeid/være i arbeid
 • ansvar for egen helse
nye roller trygdekontoret
Nye roller: Trygdekontoret
 • fokusskifte fra individ til bedrift
 • servicefunksjon overfor bedriftene om ulike støtteordninger/hjelpetiltak
 • fast kontaktperson på trygdekontoret for bedriften (IA-bedrifter)
 • ny sykmeldingsblankett
nye roller fastlegen
Nye roller: Fastlegen
 • redusert behov for sykmelding fra lege ved øking av egenmeldingsdagene
 • skal funksjonsvurdere for at sykmelding skal være gyldig
 • forventes å samarbeide med arbeidsgiver og arbeidstaker for å finne løsning i bedrift
samarbeidsavtalen arbeidsgivers ansvar
Samarbeidsavtalen - arbeidsgivers ansvar
 • a. Ta initiativ til, og bidra positivt til dialog
 • b. Etablere rutiner for oppfølging av sykmeldte (innen
 • 12 uker)
 • c. Utarbeide individuell oppfølgingsplan innen 8 uker
 • d. Bidra til omskolering, etter- og videreutdanning
 • slik at den sykmeldte kan være i virksomheten
 • e. Legge til rette for arbeidstakere med redusert
 • funksjonsevne
 • f. Legge til rette for å kunne rekruttere og beholde
 • eldre arbeidstakere
 • g. Føre fraværsstatistikk, og oversikt over antall
 • personer innen ulike tiltak
samarbeidsavtalen arbeidstakers ansvar
Samarbeidsavtalen - arbeidstakers ansvar
 • a. Bidra positivt til dialog med nærmeste leder
 • b. Melde fra om forventet fraværslengde ved fravær
 • c. Levere egenmelding eller sykmelding
 • d. Opplyse om fraværet er relatert til
 • arbeidssituasjonen
 • e. Opplyse om egen funksjonsevne og tiltak for å
 • være i arbeid
 • f. Være aktivt med i utarbeidelsen av oppfølgingsplan
 • og bidra i dette
samarbeidsavtalen trygdeetatens ansvar
Samarbeidsavtalen - trygdeetatens ansvar
 • a. Gi tilbud om informasjon og veiledning
 • b. Gi råd og veiledning i vanskelige enkeltsaker
 • c. Utløsing av økonomiske virkemidler
 • d. Bistå med utviklingstiltak
 • e. Koordinere bistand fra offentlige instanser
 • f. Tilby statistikk over sykefravær fra
 • virksomhet/bransje
 • g. Samarbeide med BHT
 • h. Gjøre seg kjent med delmålene i virksomheten
samarbeidsavtalen status prosess og forankring
Samarbeidsavtalen -status, prosess og forankring
 • Situasjonen i den enkelte bedrift
 • Beslutningsprosessen (ledelse, fagforening, samarbeidsorganer)
 • BHTs og andres rolle i prosessen
 • Synliggjøring av prosessen
samarbeidsavtalen m l
Samarbeidsavtalen - mål
 • a. Redusere sykefraværet
 • b. Tilsette langt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne (yrkeshemmede arbeidstakere, arbeidstakere på attføringstiltak, reaktiviserte uføretrygdede) enn i dag
 • c. Øke den reelle pensjonseringsalder (dvs. den gjennomsnittlige avgangsalderen fra arbeidslivet
 • Egne delmål skal settes på virksomheten innen 12 uker.
bedriftens beskrivelse av de enkelte delm l
Bedriftens beskrivelse av de enkelte delmål
 • Kort beskrivelse av situasjonen nå
 • Spesielle forhold, rammebetingelser for bedriften
 • Kort om tiltak
 • Konkrete mål, eller beskrivelse av mål

1.2.3 gir samlet en begrunnelse (forklaring) på de målene som er valgt

delm l a
Delmål a

Stikkord for delmål a)

 • Kan sykefraværet reduseres, hva er realistisk ?
 • Spesielle forhold, omorganisering etc. ?
 • Nevne spesielle tiltak, målgrupper
 • Konkrete mål (redusere sykefraværet med x % i løpet av y år), (beholde et allerede lavt sykefravær)
delm l b
Delmål b

Stikkord for delmål b)

 • Noe om bedriftens holdning eller policy ? Prioritere egne ansatte som taper arbeidsevne ?
 • Spesielle forhold (nedbemanning ?)
 • Muligheter for å finne tilpasset arbeid i bedriften
 • Oversikt over de som er på div. ”ordninger”
 • Konkrete mål eller mål for tiltak
delm l c
Delmål c

Stikkord for delmål c)

 • Beskrivelse av situasjonen nå, pensjoneringsalder
 • Spesielle forhold: nedbemanning, omorganisering, rekrutteringsbehov
 • Seniorpolitikk i bedriften ? Likebehandling ?
 • Kan det settes konkrete mål eller mål for tiltak ?
nye roller bedriftshelsetjenesten
Nye roller: Bedriftshelsetjenesten
 • skal aktiviseres på bedriftenes premisser
 • økonomisk insentiv i Folketrygden for å bidra med å tilbakeføre langtidssyke (IA-bedrifter)
 • forventes å prioritere sykefraværs-forebyggende arbeid
bht skal aktiviseres p bedriftens premisser
BHT skal aktiviseres på bedriftens premisser
 • Bedriften må ha bestillerkompetanse
 • Bedriften må ”styre” gjennom avtaler og bruk
 • Behov for å revidere avtale
refusjonstakst for bht
Refusjonstakst for BHT
 • Gjelder fra 1.juli i år, det vil komme en veiledning
 • Vil gjelde bistand fra BHT i enkeltsaker, for eksempel funksjonsvurdering, saksarbeid i forhold til trygdekontor, oppfølging på arbeidsplassen
bht forventes prioritere sykefrav rs forebyggende arbeid
BHT forventes å prioriteresykefraværs-forebyggende arbeid
 • Hva er det ?
 • Hva må da prioriteres ned ?
 • Individrettet v.s. Miljørettet arbeid
kjernen1
Kjernen

Arbeidsgiver og arbeidstaker har et ansvar sammen

Arbeidstaker

Arbeidsgiver

Dette betyr at leder / ansatt får nye roller

nye roller for leder ansatt
Nye roller for leder / ansatt
 • Dette er en lederoppgave
  • Mandat
  • Rutiner
 • Kunnskap er nødvendig
  • Faktakunnskap
  • Trening
 • Rollene er akseptert av alle
hva vil det si v re ia bedrift
Hva vil det si å være IA-bedrift
 • Det foreligger en avtale om delmål:
  • Redusere sykefraværet
  • Ansette (og ivareta) arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne
  • Øke pensjoneringsalderen
 • Bak avtalen om delmål ligger det en prosess om ledelse og ansatte har deltatt i
hva vil det si v re ia bedrift1
Hva vil det si å være IA-bedrift
 • Bedriften har egen kontaktperson ved det lokale arbeidslivssenter (gir assistanse og foretar saksbehandling)
 • Det blir gitt refusjon til BHTs arbeid med tilbakeføring av sykemeldte
hva vil det si v re ia bedrift2
Hva vil det si å være IA-bedrift
 • Rutinene er oppdatert og brukes (er knyttet til IK-systemet)
 • Bedriften har utvidet retten til bruk av egenmeldinger
utfordringer i det v re ia bedrift
Utfordringer i det å være IA-bedrift
 • Sykefraværsarbeidet må bygge på tillit og enighet
 • Lederne må skaffes opplæring
 • Holdningsendringer er ofte nødvendig
 • Delmålene som settes må være realistiske
 • IA-arbeidet må gi resultater
alternativer
Alternativer
 • Arbeide som før
 • Ny arbeidsmåte (leder / sykemeldt, vil fremtvinge seg)
 • Bli IA-bedrift nå
 • Bli IA-bedrift senere
de viktigste akt rene m samarbeide
De viktigste aktørene må samarbeide:
 • NHO/Regionf./LF
 • LO/Fagforbund
 • Trygdeetatens Arbeidslivssentre
 • Bedriftene
pil skolens ia kurs
PIL skolens IA kurs
 • Innhold og presentasjonsform
  • Vanskelig ?
  • Interaktivitet
 • Arbeidsheftet
 • Hvordan kan kurset brukes i egen bedrift
  • For hvem
  • Samlinger
 • Tekniske problemer ? Assistanse fra PIL-skolen
n situasjonen
Nå-situasjonen
 • 20 prosent eller nesten 500.000 (=20%) av den yrkesaktive befolkning er
   • sykmeldt
   • på attføring
   • uføretrygdet
 • Uførepensjonister
   • ca. 30.000 i år 2000
   • prognose: ca. 26.000 hvert år fremover
n situasjonen forts
Nå-situasjonen (forts.)
 • Sykefravær
   • 200.000 årsverk tapt i 2000
   • økningen i 2000 = 20.000 tapte årsverk
   • 24 dager/år i gjennomsnitt
   • ca. 35% høyere i Norge enn i Sverige
   • veksten flater ut
 • Kostnader
   • 40-45 milliarder kroner/år
   • bedriftene betaler halvparten
utvalg og avtaler
Utvalg og avtaler
 • Sandman utvalgets innstilling om endret sykelønnsordning er lagt tilside
 • Istedenfor er det inngått en intensjonsavtale mellom partene og regjeringen om 20% reduksjon av sykefraværet innen 2005
 • Det er innført virkemidler for å nå dette målet:
  • Generelle virkemidler
  • Bedrifter som inngår samarbeidsavtale med det lokale arbeidslivssenter (og blir IA-bedrift) får spesielle virkemidler
nye virkemidler
Nye virkemidler
 • vesentlig mer penger til bedriftsintern attføring
 • økt støtte til lønnstilskudd for å få personer med redusert yteevne tilbake i arbeid
 • mer kjøp av helsetjenester for å redusere helsekøer (betalt av Folketrygden)
 • sykepenger til gravide er et offentlig ansvar
 • arbeidsgiveravgiften for ansatte over 62 år reduseres med 4%-poeng fra 1.07.2002
inkluderende arbeidsliv bedrifter ia bedrifter
Inkluderende arbeidsliv-bedrifter (IA-bedrifter)
 • aktiv sykmelding uten forhåndsgodkjenning fra trygdekontor (forutsetter at arbeidsgiver og arbeidstaker er enige)
 • fast kontaktperson på trygdekontoret
 • BHT får refusjon fra Folketrygden ved bistand om tilbakeføring til arbeid
 • forplikter seg til å utvide egenmelding til inntil 24 dager/år, og inntil 8 dager hver gang
den viktigste endringen
Den viktigste endringen

Arbeidsgiver og arbeidstaker har et ansvar sammen

Arbeidstaker

Arbeidsgiver

Dette betyr at leder / ansatt får nye roller

hva vil det si v re ia bedrift3
Hva vil det si å være IA-bedrift
 • Det foreligger en avtale om delmål:
  • Redusere sykefraværet
  • Ansette (og ivareta) arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne
  • Øke pensjoneringsalderen
hva vil det si v re ia bedrift4
Hva vil det si å være IA-bedrift

2. Bak samarbeidsavtalen ligger det en prosess om ledelse og ansatte har deltatt i

hva vil det si v re ia bedrift5
Hva vil det si å være IA-bedrift
 • Bedriften har egen kontaktperson ved det lokale arbeidslivssenter (gir assistanse og foretar saksbehandling)
hva vil det si v re ia bedrift6
Hva vil det si å være IA-bedrift
 • Det blir gitt refusjon til BHTs arbeid med tilbakeføring av sykemeldte (og om en står i fare for å bli sykemeldt).
hva vil det si v re ia bedrift7
Hva vil det si å være IA-bedrift
 • Rutiner og prosedyrer for oppfølging av sykemeldte er om nødvendig endret
hva vil det si v re ia bedrift8
Hva vil det si å være IA-bedrift
 • Retten til bruk av egenmeldinger er utvidet til 24 dager (inntil 8 dager pr. tilfelle)