ir randan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ir-Randan PowerPoint Presentation
Download Presentation
ir-Randan

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

ir-Randan - PowerPoint PPT Presentation

kordell
382 Views
Download Presentation

ir-Randan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ir-Randan “Indmu u emmnu fil-Bxara t-Tajba” Mk 1,15

 2. Kif beda r-Randan? • Preparazzjoni għall-Għid • Preparazzjoni għall-Magħmudija • Żmien ta’ Rikonċiljazzjoni għall-penitenti pubbliċi

 3. 40 Jum? • Ġesù għadda 40 jum u 40 lejl fid-deżert u rnexxielu jiġġieled u jirbaħ lix-xitan • Mosè għadda 40 jum u 40 lejl fuq is-Sinaj biex irċieva l-Kelma tal-Patt • Elija mexa għal 40 jum u 40 lejl fuq is-Sinaj biex wasal fuq il-muntanja Ħoreb • Ġona mexa u ħeġġeġ għal penitenza għal 40 ġurnata fil-belt ta’ Ninwe

 4. Ġesù Kristu huwa l-figura ċentrali tar-Randan ________________ • Dak li nagħmel mhux jien qed nagħmlu imma hu qed jagħmlu fija. • Qed jistedinni għall-KONVERŻJONI • Jew niċħdu jew naċċettaH “Ir-Randan hu żmien speċjali biex nimxu lejn dak li Hu l-għajn ta’ kull ħniena.” BENEDITTU XVI

 5. 3 Pilastri li toffrilna l-Knisja

 6. sawm u astinenza Sawm mill-ikel (18-59 sena) Astinenza minn xi ħaġa (14 il-sena ’l fuq) Hemm obbligu tas-sawm u astinenza fl-Erbgħa ta’ l-Irmied u fil-Ġimgħa l-Kbira

 7. x’inhu s-sens tal-penitenza? “Bit-tgħakkis ta’ ġisimna int trażżan fina d-drawwiet ħżiena, terfgħalna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina d-drawwiet tajba, u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta’ dejjem.”IV Prefazju tar-Randan

 8. Xi Suġġerimenti... • SAWM • bi m]abba • Ikel • Kliem fuq il-proxxmu • Fir-relazzjoni mal-ħbieb • Television, mobile, internet, chatting • `ajt u kliem baxx...

 9. it-talb • il-mixja spiritwali matul ir-Randan trid tkun imsaħħa “bis-smiegħ aktar sikwit tal-kelma t’Alla u b’aktar talb”Konċilju Vatikan II • ir-Randan hu żmien qawwi ta’ talb kontinwu u komunitarju • żmien ta’ talb għall-midinbin • l-akbar talba tan-nisrani hi dik tat-twettiq tar-rieda t’Alla

 10. Xi Suġġerimenti... • TALB • Smieg] tal-Kelma t’Alla – Post g]al Alla • Nie]u sehem fl-Ewkaristija ta’ kuljum • Attenzjoni g]all-qari tal-quddiesa • Via Sagra – nipprova n]oss l-im]abba ta’ {esu • Talba lil Alla kuljum biex jg]inni nag]raf fiex iridni nibidel • Nara ftit i\jed liema huma t-tentazzjonijiet tieg]i u d-dnubiet \g]ar u kbar tieg]i. • Nitlob verament waqt it-tentazzjoni

 11. il-karità “Hu biss meta nħobb lill-proxxmu tiegħi li ninduna kemm Alla jagħmel miegħi u kemm iħobbni tassew.”Benedittu XVI San Ġwann jgħallem li m’hemmx imħabba vera lejn Alla, konverżjoni lejn Alla, jekk m’hemmx imħabba lejn il-proxxmu. Il-karità li hi mħeġġa tingħata fir-Randan, għandha tkun frott tas-sawm.

 12. Xi Suġġerimenti... • KARITA • Ma’ xi ]add li ma jin\illix • Xog]ol mal-batuti • Donazzjoni frott is-sawm lill-foqra • Ftit ]in g]al min jixtieqni nisimg]u…

 13. liturgija • Żmien ir-Randan huwa żmien liturġiku qawwi. • Jibda nhar l-Erbgħa ta’ l-Irmied (Ras ir-Randan) bis-sejħa: “Indmu u emmnu fil-Bxara t-Tajba!” • Fih 5 iĦdud. • Nhar Ħadd il-Palm tibda l-Ġimgħa Mqaddsa. • Ħamis ix-Xirka filgħaxija jibda t-Tridu Mqaddes ta’ l-Għid li jwassal għall-“Festa tal-festi kollha”. “Il-Misteru tal-Qawmien mill-imwiet, li fih Kristu ħassar il-mewt, jimla ż-żmien il-qadim tagħna bil-qawwa setgħana tiegħu, sakemm iġib kollox taħtu”. Katekiżmu tal-Knisja Kattolika,1169

 14. liturgija Alleluia Ir-Randan hu żmien penitenzjali, u allura l-liturġija tgħinna nidħlu f’dan l-ispirtu… Glorja m’hemmx fjuri fuq l-artal orgni jindaqq baxx vjola: sinjal ta’ penitenza kulur vjola

 15. Ir-Randan jistedinna biex “nitħarrġu” spiritwalment, anki permezz ta’ l-għoti tal-karità, biex nikbru fl-imħabba u naraw fil-foqra lil Kristu nnifsu. Fl-Atti ta’ l-Appostli naqraw li meta San Pietru ltaqa’ mal-magħtub fil-bieb tat-Tempju, l-appostlu qallu: “Deheb u fidda jien m’għandix, imma milli għandik nagħtik: f’isem Ġesù Kristu ta’ Nażaret, qum u imxi” (3:6). Bil-karità aħna nagħtu xi ħaġa materjali, sinjal ta’ rigal ikbar li nistgħu nagħtu lill-oħrajn billi nxandrulhom lil Ġesù u nkunu xhieda tiegħu. Ħa jkun dan żmien speċjali biex nimpenjaw ruħna personalment u bħala komunità biex ningħaqdu ma’ Kristu u nkunu xhieda ta’ l-imħabba tiegħu għalina. papa benedittu xvi – messaġġ randan 2008

 16. allura… • Ir-Randan hu \mien privile[[jat ta’ mixja lejH, li hu l-g]ajn tal-]niena. Hi mixja li fiha hu stess jakkompanjana fid-de\ert tal-faqar tag]na, u jg]inna fit-triq lejn il-fer] tal-G]id” (Benedittu XVI, Messa[[ g]ar-Randan 2006). • Ir-Randan hu \-\mien it-tajjeb g]all-konver\joni lejn Kristu (2 Kor 6:2). G]alhekk hemm b\onn li nisimg]u i\jed il-Kelma t’Alla g]ax din biss tista’ ddawwal lil ]ajjitna, tg]inna nag]rfu d-dnub tag]na u tmexxina fit-triq lejn Alla.

 17. randan 2008