Národná stratégia pre sociálnu inklúziu –
Download
1 / 15

Národná stratégia pre sociálnu inklúziu – perspektíva mimovládnych organizácií - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Národná stratégia pre sociálnu inklúziu – perspektíva mimovládnych organizácií Slávka Mačáková, ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj. Príklad č. 1: Vzťah medzi zamestnaním a systémom sociálnej pomoci 1. situácia - nezamestnaní obidvaja dospelí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Národná stratégia pre sociálnu inklúziu – perspektíva mimovládnych organizácií' - kolton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Národná stratégia pre sociálnu inklúziu –

perspektíva mimovládnych organizácií

Slávka Mačáková, ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj


Príklad č. 1: Vzťah medzi zamestnaním a systémom sociálnej pomoci

1. situácia - nezamestnaní obidvaja dospelí

Dávka v hmotnej núdzi pre rodinu 3 890 Sk

Príspevok na zdravotnú starostlivosť po 60,- Sk na člena rodiny 180 Sk

Aktivačný príspevok 1 900,- Sk na dospelého 3 800

Spolu7 870 Sk

2. situácia – muž zamestnaný a žena nezamestnaná

Minimálna mzda 7 600 Sk

(na odvody prispieva zamestnanec 13,4 %)

Čistý príjem cca 6 600 Sk

Dávka v hmotnej núdzi pre rodinu 1 020 Sk

Spolu7 620 Sk

Výsledok:

keďže 7 620 je menšie číslo ako 7 870 našej rodine sa neoplatí tolerovať pracovný koníček muža – živiteľa rodiny. Adam dal po mesiaci výpoveď.

V ktorej situácii je Adam a jeho rodina sociálne znevýhodnená?


Príklad č. 2: Miera nezamestnanosti sociálnej pomoci

9,27% miera nezamestnanosti na Slovensku (UPSVaR, október 2006)

23,1 % miera nezamestnanosti NUTS II – Východné Slovensko (2005, Eurostat)

72 % miera nezamestnanosti Rómov na Slovensku

100 % miera nezamestnanosti v niektorých komunitách

Väčšina ľudí, s ktorými pracujeme sú v dnešných

podmienkach takmer nezamestnateľní.


Príklad č. 3: Vzdelávacie programy druhej šance sociálnej pomoci

75,5% nezamestnaných nemá ukončené základné alebo stredoškolské vzdelanie.

1. je veľmi ťažké získať finančné prostriedky na realizáciu projektu

2. je veľmi ťažké ľudí presvedčiť, aké dôležité je vzdelanie pre nich

3. 80 ľudí sa prihlásilo – 40 ľudí splnilo kritéria projektu – 6 absolventov získalo maturitné vysvedčenie, 7 absolventov výučný list a 11 absolventov – ukončené dvojročné štúdium v odbore lesná výroba (spolu 24)

4. len traja získali „prácu“


Príklad 4: Aktivačné práce sociálnej pomoci

Doterajšie opatrenia aktívnej politiky trhu práce ...... sa osvedčili ako účinný nástroj integrácie a podpory zamestnávania ...................Podpora zamestnanosti bude cielená najmä na znevýhodnené skupiny uchádzačov o zamestnanie, a to rozvíjaním a zdokonaľovaním existujúcich nástrojov podpory zamestnanosti príspevkami zamestnávateľom, ..... na samozamestnanie, podporou vzdelávania ......, podporou aktivácie, podporou vykonávania absolventskej praxe,... (NSS o SO a SI, str. 26)

Viac ako 100.000 uchádzačov na Slovensku je v súčasnosti „aktivovaných“

Len 1% aktivovaných našlo pracovné miesto.


Príklad 5: Lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie vytvárané v rámci FSR

Fond sociálneho rozvoja podporuje vznik projektov, ktoré pomáhajú zaradiť sa do spoločnosti tým, ktorých chudoba vytlačila až na jej okraj, .......

(Správa o pokroku v implementácii Národného programu reforiem SR, str. 21)

„Už niekoľko mesiacov nikto z ľudí angažujúcich sa v rámci uvedených projektov nedostal mzdu za svoju poctivo a dobre odvedenú prácu.

.....

Ľudia, čo uverili, že každá práca je lepšia ako ničnerobenie, nedostávajú ani toľko, čo mali „na podpore“, ich rodiny prežívajú najťažšie krízy v živote!“

(Z listu regionálneho koordinátora LPSI Ministerke práce, Ministrovi financií, ....)


 • Bolo by určite lepšie keby : vytvárané v rámci FSR

 • FSR uplatnil prístup vytvárania partnerstiev zdola nahor

 • Na všetkých úrovniach od začiatku pracovali pripravení, skúsení odborníci

 • Prirodzené partnerstvá mali tiež možnosť sa uchádzať o podporu

 • Nedochádzalo ku konfliktu záujmov

 • Granty sa neprideľovali spôsobom „sami sebe“

 • Projekty sa financovali v čase ich implementácie

 • Evaluáciu programu realizovala nezávislá organizácia.


Príklad 6: Európske peniaze: vytvárané v rámci FSR

Prostredníctvom .... operačných programov na využitie ESF vnovom programovacom obdobísa budú podporovať programy sociálneho rozvoja zamerané na riešenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie na lokálnej úrovni, najmä prostredníctvom lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie... (NSS o SO a SI, str. 26)

1. možnosť: Zamestnať človeka typu Gabriel Eichler

alebo

2. možnosť: Dôverovať MVO

alebo

3. možnosť: Zaviesť sofistikovaný IS na riadenie projektov

alebo

4. možnosť: Použiť všetky tri predchádzajúce možnosti súčasne


 • Príklad 7: Rozvoj sociálneho podnikania vytvárané v rámci FSR

 • Osobitnou úlohou nadchádzajúceho obdobia je prehodnotiť možnosti a následne utvoriť podmienky pre rozvoj sociálneho podnikania v oblasti služieb založeného na neziskovom princípe a rozvoji medzitrhu práce. (NSS o SO a SI, str. 23)

 • Nedostatočné informácie pre rozvoj sociálnych podnikov

 • Nedostatok finančných nástrojov na podporu rozvoja sociálneho podnikania

 • Málo pozitívnych príkladov, z ktorých by bolo možné sa poučiť

 • Začleniť sociálny podnik a sociálne podnikanie do návrhu pripravovanej novely Zákona o sociálnych službách.


Príklad č. 8: Podpora zamestnávania a samozamestnávania vytvárané v rámci FSR

Od r. 2006 nadobudli účinnosť právne zmeny, ...... pre začatie vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačov o zamestnanie, ...... Zaviedlo sa poskytovanie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť vopred formou paušálneho príspevku bez preukazovania dokladov o vynaložených nákladoch.

(Správa o pokroku v implementácii Národného programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008, str. 20)

Najväčšou prekážkou zamestnávania a samozamestnávania sú vysoké povinné odvody.

Neexistuje efektívny podporný systém pre začínajúcich podnikateľov.


 • Príklad č. 9: Podpora bývania vytvárané v rámci FSR

 • Na podporu dostupnosti bývania a výstavby bytov určených pre nižšie príjmové a vylúčením ohrozené skupiny obyvateľstva boli prijaté opatrenia v oblasti tvorby podporných ekonomických nástrojov rozvoja bývania, ako aj v oblasti úpravy legislatívnych a inštitucionálnych podmienok... v ktorých je zámer pokračovať a ďalej ich rozvíjať. (NSS o SO a SI, str. 23)

 • Okrem toho by bolo vhodné:

 • Hľadať nové možnosti bývania

 • Odskúšať stavby z tradičných materiálov

 • Odstrániť zákonné prekážky

 • Podporiť využívanie sociálnych pôžičiek

 • Odskúšať sporiace schémy


Príklad č. 10: Komunitné centrá vytvárané v rámci FSR

... prvoradou úlohou..... posilnenie zabezpečenia dostupnosti a modernizáciesociálnych služieb..... 

(NSS o SO a SI, str. 18)

......je potrebné sa i naďalej dôsledne venovať ........... podpora participácie a sebestačnosti vylúčených jednotlivcov a skupín na živote komunity a spoločnosti, vrátane aktivít podporujúcich lokálne riešenia a komunitný rozvoj.

(NSS o SO a SI, str. 19)

...výrazne zvýšiť kvalitu a kvantitu sociálnej práce v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí a iných aktivít zameraných na prácu s biologickou rodinou.

(NSS o SO a SI, str. 21)


Ponúkajú kultúrne a priateľské prostredie vytvárané v rámci FSR

Poskytujú viaceré sociálne služby a služby zamestnanosti

Poskytujú na „mieru šité“ riešenia pre všetky rizikové, ohrozené a marginalizované

skupiny

Ponúkajú aktivity pre celú populáciu – od detí až po starkých

Podporujú rozvoj sebestačnosti a aktiváciu vnútorných zdrojov komunity

Motivujú k účasti na živote obce a rozhodovaní


Komunitné centrá vytvárané v rámci FSR

Sú veľakrát jediným miestom v obci, ktoré plní funkciu uspokojovania sociálnych a ľudských prianí a požiadaviek v najširšom slova zmysle.

Vzhľadom na charakter služieb, ktoré komunitné centrá poskytujú, navrhujeme do novely Zákona o sociálnych službách (195/1998 Z.z.) zaradiť medzi zariadenia sociálnych služieb aj komunitné centrá.


Ďakujem za pozornosť! vytvárané v rámci FSR


ad