1 / 8

Kvaziargumentace

Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488. Český jazyk a literatura. Kvaziargumentace. Autor: Mgr. Eva Svobodová. Pojmy: argumentace, kvaziargumentace , eristika. A. Logické klamy B. Psychologické klamy C. Klamy založené na odvádění pozornosti

kolton
Download Presentation

Kvaziargumentace

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů • CZ.1.07/1.5.00/34.0488 Český jazyk a literatura Kvaziargumentace Autor: Mgr. Eva Svobodová

  2. Pojmy: argumentace, kvaziargumentace, eristika A. Logické klamy B. Psychologické klamy C. Klamy založené na odvádění pozornosti D. Induktivní klamy E. Jazykové klamy

  3. A. Logické klamy 1.„non sequitur“: Jestliže prší, je mokro. Je mokro. Tedy prší. Všichni přítomní jsou politici. Není přítomna žádná žena. Žádná žena se nezabývá politikou. 2.chybný obrat soudu: Každý policista je státní zaměstnanec. Ten člo- věk má v dokladech, že je státní zaměstnanec, tedy je policista. 3. circulus vitiosus: Udělal jsem, co jsem udělal. Polygamie je amorální, protože je nemravné, aby jeden muž měl víc než jednu ženu. 4. argumentace s chybným entymématem: Profesor Novák může vyučovat filozofii ve 4.ročníku, vždyť je absolventem filozofické fakulty. 5. chybně interpretovaná implikace: Jestli mu nezaplatíme, prozradí nás. Tedy mu zaplatíme, a on nás neprozradí.

  4. B. Psychologické klamy 1. argumentum ad baculum: Jestli to neuděláš, nařežu ti! 2. argumentum ad misericordiam: Jestli mě opustíš, zabiju se! 3. argumentum ad populum: Vy jako slušní lidé/ Maker´s Mark 4. argumentum ad hominem(Rath: „Pane bakaláři…“) - despicere: „omezenec, blbeček, nedouk, nula, epigon“(K.Čapek) - non habet: nezná praxi - caputcanis: je suchopárný teoretik o proslulém vědci - negare: bezvýznamný nedovzdělanec - tu quoque: Že nám byla prokázána korupce? A co vy vloni? 5. argumentum ad verecundiam: vědci z Oxfordu prokázali… 6. argumentum ad numerum: 90% žen používá…všichni už to mají… 7. argumentum ad crumenam / Lazarum: má-umí /nemá-je nesobecký 8. argumentum ad antiquitatem/novitatem: je to osvědčené/moderní 9. komplexní otázka: Už jste vrátili, co jste nakradli? 10. sugestivní dichotomie: Buď budete volit nás, nebo vyhraje KSČM.

  5. C. Klamy založené na odvádění pozornosti 1. argumentum ad ignorantiam: Nikdy jsem ho neviděl pít, není tedy alkoholik. 2. redherring: USA: Jaký je u vás průměrný plat? SSSR: A vy zase bijete černochy! 3. mutatioelenchi: pravdivost křesť.víry prospěšnost 4. strašák: odlučovače + čističky výdaje, omezení výroby a nezaměstnanost 5. šikmá plocha: legalizace marihuany legalizace heroinu země semeništěm narkomanů, kriminalita, zhroucení civilizace 6.přesunutí břímě důkazu: Spálená tráva na louce je od přistání létají- cího talíře. Nevěříte? Dokažte, že ne! 7. zúžení/rozšíření obecného argumentu: Uznávám právo na život, ale souhlasím s eutanazií/ Mám svobodu slova, mám právo na rasistické výroky.

  6. D. Induktivní klamy 1. neoprávněnágeneralizace: Okradl mě Rom, Romové kradou. 2. statistický sylogismus: Dědeček pracoval v kamenolomu, denně vypil litr rumu a vykouřil padesát cigaret a dožil se osmdesáti. Chci-li se dožít osmdesáti… 3. nereprezentativní vzorek: Anketa provedená včera u zákazníků obchodu Hugo Boss prokázala, že Češi jsou se svou životní úrovní spokojeni. 4. lenivá indukce: Fotografie pana ministra a známého lobbisty XY na společné večeři ani jejich hovor o „pěti mega“ nedo- kazují, že firma pana XY získala státní zakázku protekcí. 5. post hoc, propter hoc: Týden jsem měl rýmu, pak jsem užíval tento preparát, a rýma přešla. Víc lidí umírá v posteli… 6. nevýznamná příčina/větší počet příčin: Nejíš kaši, a africké děti hla- dovějí/2.svět.válku způsobila politika appeasementu.

  7. E. Jazykové klamy 1. termini /kvalifikující jazyk: Je velmi originální/svérázný/ trochu zvláštní/ podivín/vyšinutý/blázen….Vaše ubohá pseudokampaň… „Všichni byli vožralí, pan správce byl trochu veselej.“(Hašek) 2. ekvivokace: Česko o návrat do Evropy usilovat nemusí, v Evropě je odjakživa. 3. amfibolie: Překročíš-li řeku Halys, zničíš velikou říši. Byli tam jen učitelé a studenti pozvaní ředitelem. 4. kompozice: Auto spotřebuje méně paliva a produkuje méně nečistot než autobus, proto auta poškozují životní prostředí méně než veřejná doprava. 5. partikularizace: Studuje na prestižní anglické univerzitě. Jeho studium je tedy velmi nákladné. 6. akcent: Moje peníze jim půjčíme.(= nikoli tvé/ tobě do toho nic není) Moje peníze jim půjčíme. (= nedáme)

  8. Použité zdroje: • Jauris M., Zastávka Z.: Základy neformální logiky, S a M, 1992, ISBN 80-801387-1-3 • Batko A. : Umění persvaze aneb jazyk ovlivňování a manipulace, Helion, 2006, ISBN 83- 7361-938-0 • Čapek K. : Dvanáctero figur zápasu perem, in Marsyas čili Na okraj literatury, Borový, 1948

More Related