Klaipėdos laivininkų mokyklos
Download
1 / 64

Klaip?dos laivinink? mokyklos veiklos kokyb?s platusis ?sivertinimas - PowerPoint PPT Presentation


 • 240 Views
 • Uploaded on

Klaipėdos laivininkų mokyklos veiklos kokybės platusis įsivertinimas. Klaipėdos laivininkų mokyklos vidaus auditas. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tikslai:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Klaip?dos laivinink? mokyklos veiklos kokyb?s platusis ?sivertinimas' - kolina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Klaip dos laivinink mokyklos veiklos kokyb s platusis sivertinimas

Klaipėdos laivininkų mokyklos

veiklos kokybės

platusis

įsivertinimas


Klaip dos laivinink mokyklos vidaus auditas
Klaipėdos laivininkų mokyklos vidaus auditas

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tikslai:

.

 • Kurti mokyklą kaip nuolat besimokančią organizaciją, kurios nariai kartu aptaria savo veiklos kokybę, susitaria dėl jos tobulinimo krypčių bei būdų ir siekia juos įgyvendinti.

 • Visiems mokiniams užtikrinti kokybiškas sąlygas įgyti vidurinį išsilavinimą.


Klaip dos laivinink mokyklos veiklos kokyb s platusis sivertinimas

Klaipėdos laivininkų mokyklos

veiklos kokybės įsivertinimo planas


Klaip dos laivinink mokyklos veiklos kokyb s sivertinimo etapai
Klaipėdos laivininkų mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo etapai:

 • Pasirengimas įsivertinti.

 • Platusis įsivertinimas.

 • Pasirinktos problemos giluminis nagrinėjimas ir įsivertinimas.

 • Atsiskaitymas apie atliktas vertinimo procedūras ir informavimas apie gautas išvadas.

 • Rezultatų panaudojimas tolesnės veiklos tobulinimui planuoti.


V eiklos kokyb s sivertinimo sritys
Veiklos kokybės įsivertinimo sritys:

1. Mokyklos kultūra

2. Mokymasis irugdymas

3. Pasiekimai

4. Pagalba mokiniui

5. Mokyklos strateginis valdymas


Sri i sivertinimui mokykla naudos iuos tyrimo metodus
Sričių įsivertinimui mokykla naudos šiuos tyrimo metodus:

 • Mokinių ir mokytojųanketavimas

 • Pokalbiai, diskusijos.

 • Mokyklos dokumentacija.

 • Surinktų duomenų analizė.


Klaip dos laivinink mokyklos veiklos kokyb s sivertinimo darbo grup
KLAIPĖDOS LAIVININKŲ MOKYKLOS metodus:VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBOGRUPĖ:

Irena Alonderienė – darbo grupės koordinatorė

1. Mokyklos kultūra (Mindaugas Janukonis,

Ramunė Butkienė)

2. Ugdymas ir mokymasis (Dalia Butkienė,

Jelena Korch)

3. Pasiekimai (Rimantė Vasiljeva, Danutė Vaitkienė)

4. Pagalba mokiniui (Ingrida Gedminaitė,

Palina Pilnikova)

5. Mokyklos strateginis valdymas (Jūratė Cikienė)


Veiklos rodiklis

Veiklos rodiklis - tai pats smulkiausias mokyklos veiklos matmuo; pasiektą jo lygį (išketurių galimų) nustato pati mokykla.

Išsiaiškinus pasiektą lygį ir tobulindami bet kurį rodiklį, tobuliname visą mokyklos veiklą.

Veiklos rodiklis


Mokyklos veiklos kokyb s rodikli lentel
Mokyklos veiklos kokybės rodiklių lentelė matmuo; pasiektą jo lygį (iš


Veiklos kokyb s sivertinimo vykdymo planas

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO VYKDYMO PLANAS matmuo; pasiektą jo lygį (iš

2010-2013 m. m.


I etapas pasirengimas
I etapas. matmuo; pasiektą jo lygį (išPasirengimas


Ii etapas platusis veiklos kokyb s sivertinimas visos mokyklos veiklos vertinimas
II etapas. matmuo; pasiektą jo lygį (iš“Platusis”veiklos kokybės įsivertinimas”. Visos mokyklos veiklos vertinimas


Iii etapas giluminis veiklos kokyb s sivertinimo visos mokyklos veiklos vertinimas
III etapas. matmuo; pasiektą jo lygį (išGiluminis veiklos kokybės įsivertinimo. Visos mokyklos veiklos vertinimas.


1 mokyklos kult ra
1. matmuo; pasiektą jo lygį (išMOKYKLOS KULTŪRA

Nagrinėjant mokyklos kultūros sritį buvo pasitelktas anketavimo metodas, anketose dalyvavo 72 pirmojo ir antrojo kurso mokinių ir 20 bendrojo ugdymo ir profesijos mokytojų


Klaip dos laivinink mokyklos veiklos kokyb s platusis sivertinimas

PROCENTINIS matmuo; pasiektą jo lygį (iš PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS

92 respondentai (72 mokiniai ir 20 pedagogų)


1 1 etosas procentinis paskirstymas pagal temas 92 respondentai 72 mokiniai ir 20 pedagog
1.1 Etosas matmuo; pasiektą jo lygį (išPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS92 respondentai (72 mokiniai ir 20 pedagogų)


1 1 etosas
1.1 Etosas matmuo; pasiektą jo lygį (iš

Nagrinėjama sritis atitinka 3 lygį. Didžioji dalis respondentų jaučiasi saugūs mokykloje (93%), gerbiami mokytojų (83%), pripažįsta, kad jų nuomonė mokykloje yra svarbi (68%), tačiau pasitaiko, kad mokytojai kartais mokinius įžeidžia (50%), teigia, kad kai kurie klasės mokiniai su mokytojais elgiasi nepagarbiai ir įžūliai (66%). Nepaisant to, mokiniai sutinka, kad mokykla yra jauki (65%), mokytojams rūpi, kaip jie jaučiasi (72%), mokytojai jiems yra draugiški (90%), elgiasi su mokiniais teisingai (88%), bendrai pasitiki mokytojais (70%), pasiekimai ir laimėjimai yra įvertinami (93%). Vis dėlto yra pripažįstama, kad mokinius vargina įtempti santykiai su kai kuriais mokytojais (42%). Mokiniai yra patenkinti, kad mokosi būtent šioje mokykloje (87%), didžiuojasi mokyklos simbolika (78%), patinka mokykloje ruošiami renginiai(72%). Mielai dalyvauja mokyklos šventėse (60%), ir 42% noriai įsitraukia į mokyklos švenčių organizavimą.


1 2 pa angos siekiai procentinis paskirstymas pagal temas 92 respondentai 72 mokiniai ir 20 pedagog
1.2 Pažangos siekiai matmuo; pasiektą jo lygį (išPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS92 respondentai (72 mokiniai ir 20 pedagogų)


1 2 pa angos siekai
1.2 Pažangos siekai matmuo; pasiektą jo lygį (iš

Nagrinėjama sritis atitinka trečią lygį. 80% mokinių stengiasi gerai mokytis, mokiniai pripažįsta, kad mokytojai stengiasi, kad klasė suprastų ir išmoktų pamoką (89%); taip pat mokytojai tiki, kad kiekvienas mokinys gali padaryti pažangą mokantis atskiro dalyko (77%), kad visada mokiniai atliks užduotis (88%), įtraukia į aktyvų dalyvavimą pamokoje 70% , tačiau 70% mokinių pripažįsta, kad mokiniai gali nedirbti pamokoje, jei jie tyliai sėdi ir netrukdo kitiems. Jei norėtų, 92% mokinių mokytųsi geriau. Mokiniai mano, kad kai jie nori ką nors išsakyti, juos mokytojai išklauso (80%), mokytojams su jais dirbti patinka (82%), mokytojams rūpi, kaip jie mokosi (67%).


1 3 tvarka procentinis paskirstymas pagal temas 92 respondentai 72 mokiniai ir 20 pedagog
1.3 Tvarka matmuo; pasiektą jo lygį (išPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS92 respondentai (72 mokiniai ir 20 pedagogų)


1 3 tvarka mokykloje
1.3 Tvarka mokykloje matmuo; pasiektą jo lygį (iš

Nagrinėjama sritis atitinka trečią lygį. Mokiniai pripažįsta, kad mokykloje taikomos taisyklės vienodai visiems mokiniams (80%), 82% taisyklės yra aiškios. Nors taisyklės yra aiškios, tačiau 45% mokinių pastebi, kad pamokose yra taip triukšmaujama ,dėl ko sunku susikaupti ir mokytis, tik 30% įvardija, kad jų klasė turi savo taisykles, dėl kurių visi susitarė, 36% drausmingai elgiasi ir tuomet, kai nemato mokytojai, 62% pastebi, kad mokytojai vėluoja į pamokas, 83% pripažįsta, kad juos vargina blogas pamokų tvarkaraštis. Nepaisant minėtų trūkumų, mokiniai pripažįsta, kad mokykla yra tvarkinga (80%), esant blogam mokinių elgesiui mokytojai stengiasi išsiaiškinti elgesio priežastis (72%).


Klaip dos laivinink mokyklos veiklos kokyb s platusis sivertinimas
1.4 Mokyklos įvaizdis ir ryšiai matmuo; pasiektą jo lygį (išPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS92 respondentai (72 mokiniai ir 20 pedagogų)


1 4 mokyklos vaizdis ir ry iai
1.4 Mokyklos įvaizdis ir ryšiai matmuo; pasiektą jo lygį (iš

Nagrinėjama sritis atitinka trečią lygį. Mokiniai sutinka, kad mokykla yra unikali (66%), gera (75%), kad mokykloje dirba stiprūs visų dalykų pedagogai (80%), dirba kompetetingi vadovai, vyrauja teigiamas požiūris į mokymąsi, rūpinamasi mokiniais (77%).


I vados
IŠVADOS matmuo; pasiektą jo lygį (iš

 • Beveik visi mokytojai sutinka, kad mokykloje gera mokymo kokybė (95%) ir joje dirba vadovai profesionalai (80%), kad joje vyrauja teigiamas požiūris į naujoves (95%), kad joje yra saugi aplinka (90%), tačiau jos veikloje mažai dalyvauja mokinių tėvai (55%). Anot mokytojų, mūsų mokykla turi tarptautinius ryšius (taip teigia 85%). Pagal apklausos duomenis, tik pusė apklaustųjų mano, kad mokykla gerai teikia informaciją apie mokymosi galimybes. Bendradarbiavimą su kitomis miesto ir šalies mokyklomis bei socialiniais partneriais tik 10% apklaustųjų laiko labai geru. Sėkmingiausios partnerystės formos yra laikomos konkursai, parodos bei mokomosios pažintinės išvykos. Galiausiai, informacija apie mokyklą, kuri daugiausiai randama internete ir informacijos stenduose, yra duodanti teigiamų rezultatų.

 • Rekomenduojama užmegzti (atnaujinti) naujus ryšius su vietos mokyklomis, socialiniais partneriais, dalyvauti tarptautiniuose projektuose bei kuo plačiau skelbti apie mokyklos pasiekimus bei laimėjimus visuomenei ir dalytis gerąja patirtimi. Būtina gerinti informacinių komunikacinių technologijų lygį.


2 ugdymas ir mokymas

2. matmuo; pasiektą jo lygį (išUGDYMAS IR MOKYMAS


2 ugdymas ir mokymas procentinis paskirstymas pagal temas 18 respondent pedagogai
2. UGDYMAS IR MOKYMAS matmuo; pasiektą jo lygį (išPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS18 respondentų (pedagogai)


Atkreipti d mes
ATKREIPTI DĖMESĮ matmuo; pasiektą jo lygį (iš!

 • Didžioji dalis mokytojų palankiai įvertino ugdymo ir mokymosi rodiklius.

 • Praktiškai tolygiai pasiskirstė balsai tarp 4 ir 3 lygio.

 • Tačiau 14% mokytojų 2.5. - mokymo ir mokymosi diferencijavimo rodiklį įvertino 2 lygiu.


2 ugdymas ir mokymas procentinis paskirstymas pagal temas 100 respondent mokiniai
2. UGDYMAS IR MOKYMAS matmuo; pasiektą jo lygį (išPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS100 respondentų (mokiniai)


Atkreipti d mes1
ATKREIPTI DĖMESĮ matmuo; pasiektą jo lygį (iš!

 • Didžioji dalis mokinių palankiai įvertino ugdymo ir mokymosi rodiklius.

 • Dauguma balsų pasiskirstė tarp 4 ir 3 lygio.

 • Tačiau reikia atkreipti dėmesį į rodiklius:

 • 2.4. Mokymosi kokybė;

 • 2.5 Mokymo ir mokymosi diferencijavimas, kuriuos dalis mokinių įvertino 2 ar net 1 lygiu.


2 ugdymas ir mokymas procentinis paskirstymas pagal temas 118 respondent 100 mokini ir 18 pedagog
2. UGDYMAS IR MOKYMAS matmuo; pasiektą jo lygį (išPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS 118 respondentų (100 mokinių ir 18 pedagogų)


Klaip dos laivinink mokyklos veiklos kokyb s platusis sivertinimas
2.1. Bendrasis ugdymo organizavimas matmuo; pasiektą jo lygį (išPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS 118 respondentų (100 mokinių ir 18 pedagogų)


2 2 pamokos organizavimas procentinis paskirstymas pagal temas 118 respondent
2.2. Pamokos organizavimas matmuo; pasiektą jo lygį (išPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS 118 respondentų


2 3 mokymo kokyb procentinis paskirstymas pagal temas 118 respondent
2.3. Mokymo kokybė matmuo; pasiektą jo lygį (išPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS 118 respondentų


2 4 mokymosi kokyb procentinis paskirstymas pagal temas 118 respondent
2.4. Mokymosi kokybė matmuo; pasiektą jo lygį (išPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS 118 respondentų


2 5 mokymo ir mokymosi diferencijavimas procentinis paskirstymas pagal temas 118 respondent
2.5. Mokymo ir mokymosi diferencijavimas matmuo; pasiektą jo lygį (išPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS 118 respondentų


2 6 vertinimas ugdant procentinis paskirstymas pagal temas 118 respondent
2.6. Vertinimas ugdant matmuo; pasiektą jo lygį (išPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS 118 respondentų


I vados1
IŠVADOS: matmuo; pasiektą jo lygį (iš

 • Rodiklių įvertimo procentinė išraiška liudija, kad kai kurios mokyklos veiklos sritys reikalauja tobulinimo programos.

 • Didžioji dalis mokinių palankiai įvertino ugdymo ir mokymosi rodiklius.

 • Dauguma balsų pasiskirstė tarp 4 ir 3 lygio.

 • Tačiau reikia atkreipti dėmesį į rodiklius

  2.4 “Mokymosi kokybė” ir 2.5 “Mokymo ir mokymosi diferencijavimas”, kuriuos dalis mokinių įvertino 2 ar net 1 lygiu.

 • Ypatingą dėmesį reikia skirti rodikliui 2.5. - mokymo ir mokymosi diferencijavimui. Ne tik mokiniai, bet ir dalis mokytojų užduotis diferencijuoja nepilnai.


Pasi lymai
PASIŪLYMAI: matmuo; pasiektą jo lygį (iš

 • Analizuoti diferencijavimo ir individualizavimo priemonių naudojimą pamokose.

 • Organizuoti mokytojų diskusijas, skirtas diferencijavimo svarbos aptarimui.

 • Organizuoti metodinių būrelių pirmininkų pasitarimus, dalintis patirtimi, spręsti sunkumus, tobulinti ugdymą ir mokymąsi.


3 mokymosi pasiekimai

3. Mokymosi matmuo; pasiektą jo lygį (išpasiekimai


Klaip dos laivinink mokyklos veiklos kokyb s platusis sivertinimas

3. Mokymosi matmuo; pasiektą jo lygį (išpasiekimai

PROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS

58 respondentai (I kurso 38 mokiniai, II kurso 20 mokinių)


3 1 pa anga procentinis paskirstymas pagal temas 58 respondentai mokiniai
3.1 Pažanga matmuo; pasiektą jo lygį (išPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS58 respondentai (mokiniai)


3 2 mokymosi pasiekimai procentinis paskirstymas pagal temas 58 respondentai mokiniai
3.2. Mokymosi pasiekimai matmuo; pasiektą jo lygį (išPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS 58 respondentai(mokiniai)


I vados ir pasi lymai
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI matmuo; pasiektą jo lygį (iš

 • Atkreipti dėmesį!

 • Tobulintina veiklos sritis - rodiklis 3.1. “Pažanga” - 21 % respondentų įvertino

  2 lygiu.

 • Nemaža dalis mokinių patys save įsivertino, kad turi nepakankamai motyvacijos.


4 pagalba mokiniui

4. PAGALBA MOKINIUI matmuo; pasiektą jo lygį (iš


Klaip dos laivinink mokyklos veiklos kokyb s platusis sivertinimas
4. PAGALBA MOKINIUI matmuo; pasiektą jo lygį (išProcentinis pasiskirstymas pagal temas116 respondentų ( I k. – 53 mokiniai, II k. – 44 mokiniai, 19 pedagogų )


4 1 r pinimasis mokiniais procentinis pasiskirstymas pagal temas 116 respondent
4.1. Rūpinimasis mokiniais matmuo; pasiektą jo lygį (išPROCENTINIS PASISKIRSTYMAS PAGAL TEMAS116 RESPONDENTŲ


4 2 pedagogin psichologin ir socialin pagalba procentinis pasiskirstymas pagal temas 116 respondent
4.2. Pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba matmuo; pasiektą jo lygį (išPROCENTINIS PASISKIRSTYMAS PAGAL TEMAS116 RESPONDENTŲ


4 3 pagalba planuojant karjer procentinis pasiskirstymas pagal temas 116 respondent
4.3. Pagalba planuojant karjerą matmuo; pasiektą jo lygį (išPROCENTINIS PASISKIRSTYMAS PAGAL TEMAS116 RESPONDENTŲ


4 4 t v pedagoginis vietimas procentinis pasiskirstymas pagal temas 116 respondent
4.4. Tėvų pedagoginis švietimas matmuo; pasiektą jo lygį (išPROCENTINIS PASISKIRSTYMAS PAGAL TEMAS116 RESPONDENTŲ


I vados ir si lymai
IŠVADOS IR SIŪLYMAI matmuo; pasiektą jo lygį (iš

Rodiklių įvertinimo procentinė išraiška parodo, kad kai kurioms PAGALBA MOKINIUI veiklos sritims reikalingos tobulinimo programos.

ATKREIPTI DĖMESĮ!

Tobulintina veiklos sritis – 4.5. TĖVŲ PEDAGOGINIS ŠVIETIMAS

SIŪLOMA:

 • Organizuoti bendrus tėvų-pedagogų-mokinių susirinkimus ir kartu spręsti iškilusius sunkumus/problemas.

 • Ieškoti būdų, kaip aktyviau įtraukti tėvus į ugdymo procesą.


5 mokyklos strateginis valdymas

5. Mokyklos strateginis valdymas matmuo; pasiektą jo lygį (iš


5 1 mokyklos strategija procentinis pasiskirstymas pagal temas 116 respondent
5.1. matmuo; pasiektą jo lygį (išMokyklos strategijaPROCENTINIS PASISKIRSTYMAS PAGAL TEMAS116 RESPONDENTŲ


5 2 mokyklos veiklos sivertinimas procentinis pasiskirstymas pagal temas 116 respondent
5.2 Mokyklos veiklos įsivertinimas matmuo; pasiektą jo lygį (išPROCENTINIS PASISKIRSTYMAS PAGAL TEMAS116 RESPONDENTŲ


5 3 vadovavimo stilius procentinis pasiskirstymas pagal temas 116 respondent 3 48 9 39 9 1
5.3 Vadovavimo stilius matmuo; pasiektą jo lygį (išPROCENTINIS PASISKIRSTYMAS PAGAL TEMAS116 RESPONDENTŲ 3% 48,9% 39% 9,1%


5 4 personalo valdymas procentinis pasiskirstymas pagal temas 116 respondent
5.4 Personalo valdymas matmuo; pasiektą jo lygį (išPROCENTINIS PASISKIRSTYMAS PAGAL TEMAS116 RESPONDENTŲ


5 5 materialini i tekli valdymas procentinis pasiskirstymas pagal temas 116 respondent
5.5 Materialinių išteklių valdymas matmuo; pasiektą jo lygį (išPROCENTINIS PASISKIRSTYMAS PAGAL TEMAS116 RESPONDENTŲ


Tobulintinos mokyklos veiklos sritys
TOBULINTINOS MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS matmuo; pasiektą jo lygį (iš

 • 1.4. Mokyklos įvaizdis ir ryšiai - užmegzti (atnaujinti) naujus ryšius su vietos mokyklomis, socialiniais partneriais, dalyvauti tarptautiniuose projektuose bei kuo plačiau skelbti apie mokyklos pasiekimus bei laimėjimus visuomenei ir dalytis gerąja patirtimi. Būtina gerinti informacinių komunikacinių technologijų lygį.


Tobulintinos mokyklos veiklos sritys1
TOBULINTINOS MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS matmuo; pasiektą jo lygį (iš

 • 2.5. Mokymo ir mokymosi diferencijavimas - analizuoti diferencijavimo ir individualizavimo priemonių naudojimą pamokose, tobulinti ugdymą ir mokymąsi.


Tobulintinos mokyklos veiklos sritys2
TOBULINTINOS MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS matmuo; pasiektą jo lygį (iš

 • 3.1. Pažanga – skatinti mokinių motyvaciją taikant įvairesnius aktyviuosius mokymo metodus.

 • 4.5. Tėvų pedagoginis švietimas - organizuoti bendrus tėvų-pedagogų-mokinių susirinkimus ir kartu spręsti iškilusius sunkumus/problemas bei

  ieškoti būdų, kaip aktyviau įtraukti tėvus į ugdymo procesą.


Klaip dos laivinink mokyklos veiklos kokyb s platusis sivertinimas

 • Atliekant platųjį veiklos kokybės įsivertinimą, išsiaiškinta ugdymo ir mokymosi srities rodiklių kokybė bus pagrindas ugdymo procesui tobulinti.

 • Veiklos kokybės įsivertinimas tobulina pačių pedagogų gebėjimus tinkamai organizuoti ugdymo procesą, užtikrina vidurinio ugdymo programų įgyvendinimo kokybę.


Nutarimas
Nutarimas: išsiaiškinta ugdymo ir mokymosi srities rodiklių kokybė bus pagrindas ugdymo procesui tobulinti.

 • Sudaryti mokyklos veiklos įsivertinimo grupes pasirinktoms problemoms nagrinėti.

 • Parengti mokyklos veiklos įsivertinimo grupių veiksmų planą, vykdyti įsivertinimo procesą.

 • 2013-2014 m. m. atlikti giluminį problemų nagrinėjimą, suformuluoti išvadas ir pateikti siūlymus dėl pasirinktų sričių tobulinimo, pristatant birželio mėn. Mokytojų tarybai.


Giluminio sivertinimo organizavimo planas projektas
Giluminio įsivertinimo organizavimo planas (projektas): išsiaiškinta ugdymo ir mokymosi srities rodiklių kokybė bus pagrindas ugdymo procesui tobulinti.


Klaip dos laivinink mokyklos veiklos kokyb s platusis sivertinimas

Ugdymas nebuvo ir niekuomet nebus užbaigta knyga. Kiekvienas svarbus laimėjimas iškelia naujų klausimų, o visokia raida ilgainiui susiduria su naujais, kaskart didesniais sunkumais.

( A. Einšteinas)

Vaiko mokymo tikslas yra išugdyti jo sugebėjimą toliau lavintis be mokytojo pagalbos. (Elbertas Grimas Chabardas)

Tobulėjimui ribų nėra. Kiekvienas turime siekį eiti toliau.

Parengė:

Irena Alonderienė

Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja

2013-07-09