مهندسی سيستم‌هاي تجارت الکترونيکی
Download
1 / 25

?????? ????????? ????? ?????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 266 Views
 • Uploaded on

مهندسی سيستم‌هاي تجارت الکترونيکی. هفته (دهم) – جلسه (اول). تجزیه و تحلیل نیازمندی های معماری الکترونیکی کسب و کار تجاری. نمودار فرآیند کلی مهندسی و ایجاد سیستم های تجارت الکترونیکی. معماری فعلی تجارت. شناخت معماری. شروع. معماری تجارت الکترونیکی. تحلیل نیازمندی. مدل نیازها. طراحی ECS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????? ????????? ????? ??????????' - kohana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4699692

مهندسی سيستم‌هاي تجارت الکترونيکی

هفته (دهم) – جلسه (اول)


4699692

تجزیه و تحلیل نیازمندی های معماری الکترونیکی کسب و کار تجاری


4699692
نمودار فرآیند کلی مهندسی و ایجاد سیستم های تجارت الکترونیکی

معماری فعلی تجارت

شناخت معماری

شروع

معماری تجارت الکترونیکی

تحلیل نیازمندی

مدل نیازها

طراحی ECS

طراحی معماری

معماری ECS

ایجاد و راه اندازی

پایان

بهره برداری و پشتیبانی

ECS

ECSAPP

تولید و ساخت

نقشه ECSAPP


4699692
فهرست مراحل فرآیند کلی مهندسی سیستم تجارت الکترونیکی

 • تعیین/ انتخاب محدوده کسب و کار تجاری (Commerce Domain)

 • شناخت معماری فعلی کسب و کار تجاری

  • ابزار مورد استفاده: نمودار ماتريسی گردش کار فعاليت های تجاری

 • طراحی معماری الکترونیکی کسب و کار تجاری

  • ابزار مورد استفاده: نمودار ماتريسی گردش کار فعاليت های تجاری

 • تجزیه و تحلیل نیازمندی های معماری الکترونیکی کسب و کار تجاری

  • ابزار مورد استفاده: مدل جريانهای عمومی (GFD)

 • طراحی سیستم تجارت الکترونیکی

 • ساخت و تولید کاربردهای نرم افزاری سیستم تجارت الکترونیکی

 • ایجاد و راه اندازی سیستم تجارت الکترونیکی

 • بهره برداری و پشتیبانی سیستم تجارت الکترونیکی

 • ارزیابی سیستم تجارت الکترونیکی


4699692

مدل‌ عمومي جريان‌هاي سیستم تجارت الکترونیکی(GFD) سازماني


4699692
چارچوب مفهومي توصيف سازمان‌ها سیستم تجارت الکترونیکی

مفاهيم و لايه

کلان سازمان

ماموريت

اهداف ماموريتي

سياست‌ها ماموريتي

راهبردهاي ماموريتي

لايه عملياتي

سازمان

محصولات

فعاليت‌هاي سازماني

ساختار اجزاء و عوامل

جريان‌هاي سازماني

جريان‌هاي کاري

جريان‌هاي مالي

جريان‌هاي مواد و کالا

جريان‌هاي داده و اطلاعات


4699692
مدل‌ عمومي جريان‌هاي سیستم تجارت الکترونیکی(GFD) سازماني

 • تعريف:

  • عبارتست از نمودار يا مدلي که در آن کليه جريان‌هاي فيزيکي (کالا، اقلام، مواد، افراد، ...)، جريان داده و اطلاعات و جريان‌هاي نقدي و مالي سازمان نمايش داده شده باشد.

 • نحوه نمايش:

  • نمودار جريان (Flow Diagram)

  • نمودار GFD يا General Flow Diagram

   • از نظر علائم و استاندارها مشابه نمودار DFD است.

   • جريان‌هاي مختلف سازماني،‌در آن به نوعي تفکيک شده (مثلا به کمک رنگ)، نمايش داده مي‌شود.


4699692
مدل‌ عمومي جريان‌هاي سیستم تجارت الکترونیکی(GFD) سازماني

 • نمادهاي اصلي در مدل‌هاي GFD :

  • موجوديت خارجي

   • جزء يا عاملي خارج از سازمان است که بين آن و سازمان جريان داده , کالا يا مالی وجود دارد. (مثال: ساير سازمان‌ها، مشتري، ...)

  • پردازش

   • عاملي درون سازمان است که جريان های ورودي را به جريان های خروجي تبديل مي‌کند.

  • انباره (داده، کالا يا اعتبار مالی)

   • عبارتست از عامل يا اجزائي که اقلام و کالا، داده‌ و اطلاعات و اعتبار مالي را در خود ذخيره نموده و در موقع نياز ارائه مي‌دهند. (مثال: فايل، کمد، کتابخانه، پوشه، فايل کامپيوتري، ...)

  • جريان (داده, کالا يا مالی)

   • عبارتست از هرگونه ارتباط ميان پردازش‌ها يا پردازش با موجوديت‌هاي داخلي و خارجي

نام موجوديت خارجي

نام پردازش

نام انباره


4699692
مدل‌ عمومي جريان‌هاي سیستم تجارت الکترونیکی(GFD) سازماني

 • قوانين ترسيم نمودار جريان داده يا GFD :

  • ارتباط مستقيم موجوديت خارجي با موجوديت خارجي ممنوع است.

  • ارتباط مستقيم انباره داده با انباره داده ممنوع است.

  • پردازش داراي ورودي بدون خروجي ممنوع است.

  • پردازش داراي خروجي بدون ورودي ممنوع است.

نام موجوديت خارجي

نام موجوديت خارجي

نام انباره

نام انباره

نام پردازش

نام پردازش


4699692
مدل‌ عمومي جريان‌هاي سیستم تجارت الکترونیکی(GFD) سازماني

 • لايه‌ها و سطوح جزئيات در مدل‌هاي GFD :

  • لايه مفهومي يا سطح صفر (Context Diagram)

   • نمايش‌دهنده جريان‌هاي سيستم سازماني با محيط خارجي خود

   • فقط داراي يک پردازش کلي که نمايش‌دهنده سازمان است مي‌باشد.

  • لايه زيرسيستم‌ها يا سطح يک

   • نمايش‌دهنده جريان‌هاي ما بين سطح اول از عوامل اجرايي (اجزاء) يا فعاليت‌هاي اصلی يک سيستم مي‌باشد.

    • در شکل منطقي، در اين لايه به تعداد فعاليت‌هاي اصلي پردازش وجود خواهد داشت.

    • در شکل فيزيکي، در اين لايه به تعداد اجزاء و عوامل اجرايي سطح اول سازمان پردازش وجود خواهد داشت.


4699692
مدل‌ عمومي جريان‌هاي سیستم تجارت الکترونیکی(GFD) سازماني

 • لايه‌هاي واسط

  • در شکل منطقي، نمايش‌دهنده جريان ‌ها مابين مراحل جريان کار انجام هر فعاليت سازماني مي‌باشد.

  • در شکل فيزيکي، نمايش‌دهنده جريان‌هاي فيزيکي ما بين اجزاء و عوامل سازماني درگير در اجراي مراحل جريان کار فعاليت‌ها خواهد بود.

 • لايه بسيط يا جزئيات نهايي

  • جزئي‌ترين لايه بيان اجزاء مفهومي (منطقي) يا فيزيکي سازمان در پردازش‌ها و جريان‌ها مي‌باشد.


4699692
مدل‌ عمومي جريان‌هاي سیستم تجارت الکترونیکی(GFD) سازماني

 • انواع مدل جريان های عمومي:

  • مدل‌ فيزيکی جريانهای عمومي (PGFD)

  • مدل‌ منطقی جريان‌هاي عمومی (LGFD)


4699692

مدل‌ منطقی جريان‌هاي عمومی سیستم تجارت الکترونیکی(LGFD)


4699692
مدل‌ منطقی جريان‌هاي عمومی سیستم تجارت الکترونیکی(LGFD)

 • تعريف:

  • نمودار عمومي جرياني‌هاي سازماني است که در آن، صرفا محتوا يا موضوع پردازش‌ها، انباره‌ها و جريان‌ها بيان مي‌گردد و نه روش يا ابزار مورد استفاده براي آنها.

 • نحوه تعريف عناوين اجزاء LGFD

  • نحوه تعيين عنوان پردازش‌هاي LGFD

   • به صورت ترکيب يک عمل با يک موضوع يا محور بيان مي‌گردد.

   • عبارت خواهد بود از عنوان فعاليت سازماني يا مرحله‌اي از جريان انجام آن


4699692
مدل‌ منطقی جريان‌هاي عمومی سیستم تجارت الکترونیکی(LGFD)

 • نحوه تعريف عناوين اجزاء LGFD

  • نحوه تعيين عنوان پردازش‌هاي LGFD

   • به صورت ترکيب يک عمل با يک موضوع يا محور بيان مي‌گردد.

   • عبارتست از عنوان هر فعاليت تجاری يا عنوان هر مرحله‌ از جريان کار انجام هر فعاليت تجاری

  • نحوه تعيين عنوان انباره‌ها در LGFD

   • به صورت يک اسم يا موضوع که بيان‌کننده محتواي ذخيره شده باشد.

   • عنوان يا موضوع داده، اعتبار مالي يا کالاي ذخيره شده خواهد بود.

   • معمولا به صورت جمع بيان مي‌گردد.


4699692
مدل‌ منطقی جريان‌هاي عمومی سیستم تجارت الکترونیکی(LGFD)

 • نحوه تعيين عنوان جريان‌ها در LGFD

  • به صورت يک اسم يا موضوع که بيان‌کننده محتواي جريان ما بين هر دو جزء پردازش يا انبار باشد، خواهد بود.

  • عنوان يا موضوع داده، اعتبار مالي در حال جابجايي خواهد بود.

  • معمولا به صورت منفرد بيان مي‌گردد.

  • عنوان جريان منطقی کالا با جريان فيزيکی کالا معمولا مشابه مي باشد.


4699692
مدل‌ منطقی جريان‌هاي عمومی سیستم تجارت الکترونیکی(LGFD)

 • ارتباط LGFD با نمودار گردش کار سازماني

شروع

مرحله (5)

مرحله (1)

مرحله (2)

مرحله (6)

مرحله (3)

مرحله (4)

پايان


4699692
مدل‌ منطقی جريان‌هاي عمومی سیستم تجارت الکترونیکی(LGFD)

 • نمونه مدل‌ عمومي جريان منطقي سازمان (LGFD)

موجوديت خارجي (3)

موجوديت خارجي (1)

مرحله (6)

عنوان فرم (2)

عنوان فرم (1)

مرحله (5)

اقلام (1)

تاييديه فرم (1)

تاييديه فرم(2)

موجوديت خارجي( 2)

مرحله (4)

اقلام (1)

عنوان داده‌ها (3)

عنوان فرم (3)

عنوان داده (6)

اقلام (1)

اقلام (1)

مرحله (1)

عنوان فرم (4)

اقلام (1)

اقلام (1) فروخته شده

موجوديت خارجي (4)

مرحله (2)

مرحله (3)

عنوان داده (5)

عنوان داده‌ها (2)

وجه کالا


4699692

مدل های منطقی جريان های عمومي سیستم تجارت الکترونیکی(LGFD) فعاليتهای تجاری در سطح جريان کاری


4699692
نمودار گردش کار فعاليت فروش سیستم تجارت الکترونیکیالکترونيکي اقلام

1

1

2

3

4

5

6

6

6

7

8

9


4699692
مدل‌ منطقی جريان عمومي فعاليت فروش الکترونیکی در فروشگاه مایحتاج(سطح جریان کاري)

توصيه کننده کالا

توصيه خريدکالا

موجودی کالاها در فروشگاه

مشخصات کالا

مشتري

مشخصات کالا

مشخصات کالا مورد سفارش

ثبت کالا در سبد الکترونيکیمشتري

ليست اقلام سفارشی

اطلاعات پرداخت

ليست کالاهاي مشتري

محاسبه قيمت اقلام

رسيدهای ثبت شده مشتريان

رسيد ثبت شده مشتری

جمع قيمت اجناس مشتري

درخواست پرداخت الکترونيکي

ثبت تاييد مشتری

فاکتور تاييد شده

مشخصات کالاهاي فروخته شده

رسيد مشتری

پيک

مشخصات درخواست پرداخت

فاکتور سفارش مشتری

بسته اقلام سفارش مشتری

نتيجه پرداخت الکترونيکي

بانک

اقلام سفارش مشتری

جمع آوری اقلام از انبار

انبار اقلام فروشگاه


4699692
نمودار گردش کار فروش الکترونیکی در فروشگاه مایحتاججديد فعاليت (2): فروش تلفني

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


4699692
مدل‌ منطقی جريان عمومي فعاليت فروش تلفنی در فروشگاه مایحتاج(لايه جریان کاري)

مشتري

ليست اقلام مورد نياز

نتيجه کنترل اقلام دريافتی

مشتري

ورود اطلاعات سفارش مشتری

ثبت نتیجه صحت اقلام دريافتی

مشخصات سفارشات ارسال شده

اقلام مورد تقاضاي مشتري

مشخصات سفارشات تحويل شده

اقلام درخواستي مشتري

مشخصات سفارش تحويل شده

مشخصات اقلام مورد نياز مشتري

مشخصات ارسال به مشتري

ثبت بدهکاری پيک

بسته‌بندي اقلام درخواستي

اقلام جمع‌آوري شده سفارش مشتري

ارسال اقلام به مشتري

انبار کالا

جمع‌آوري اقلام سفارش

اقلام بسته‌بندي شده سفارش

اقلام تحويل شده به پيک

تحويل اقلام به پيک

فاکتور فروش اقلام

مشخصات اقلام جمع‌آوري شده سفارش مشتري

اقلام سفارش مشتری

بدهکاری پيک

ثبت سفارش مشتری

تاييديه فاکتورهاي فروش

قيمت اقلام جمع‌آوري شده براي مشتري

صندوق (نقدينگي)

صدور فاکتور فروش

مشخصات کالاهاي موجود در فروشگاه

قيمت اقلام

فاکتور فروش اقلام صادر شده

فاکتورهاي فروش اقلام


4699692
نمودار گردش کار خريد فروش تلفنی در فروشگاه مایحتاجالکترونيکي کالا


4699692
مدل‌ منطقی جريان عمومي فعاليت فروش تلفنی در فروشگاه مایحتاجخريد الکترونيکي کالا در فروشگاه مایحتاج(سطح جریان کاري)


ad