aplikacje sieciowe n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Aplikacje sieciowe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Aplikacje sieciowe - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Aplikacje sieciowe. Warstwy aplikacji sieciowych. Architektura warstwowa. Warstwa prezentacji. Warstwa logiki (aplikacji). Warstwa danych. Warstwa prezentacji. Strona aspx Arkusze stylów css Kontrolki wizualne. Warstwa logiki (aplikacji). Własne obiekty Obiekty z bibliotek .NET

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aplikacje sieciowe' - kobe


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aplikacje sieciowe

Aplikacje sieciowe

Warstwy aplikacji sieciowych

architektura warstwowa
Architektura warstwowa

Warstwa prezentacji

Warstwa logiki (aplikacji)

Warstwa danych

warstwa prezentacji
Warstwa prezentacji
 • Strona aspx
 • Arkusze stylów css
 • Kontrolki wizualne
warstwa logiki aplikacji
Warstwa logiki (aplikacji)
 • Własne obiekty
 • Obiekty z bibliotek .NET
 • Obiekty komunikacji ze źródłem danych

publicpartialclassKontakt : System.Web.UI.Page

{

protectedvoid Page_Load(object sender, EventArgs e) { }

protectedvoid SendMailBtn_Click(object sender, EventArgs e) {

MailMessage mail = newMailMessage( MailFromInp.Text,ConfigurationManager.AppSettings["contactPersonMailAdress"] , MailSubjectInp.Text, MailBodyInp.Text );

SmtpClient smpt = newSmtpClient();

smpt.Send(mail);

}

}

r d a danych
Źródła danych
 • Bazy danychAccess, MS Sql, inne
 • Pliki XML- formaty typu SiteMap- inne formaty XML
 • Obiekty (tablice, kolekcje itp..)
 • Pliki tekstowe i inne
podstawowe obiekty bazodanowe
Podstawowe obiekty Bazodanowe
 • SqlCommand
 • SqlConnection
 • ConnectionString
warstwowy schemat pracy ze r d em danych
Warstwowy schemat pracy ze źródłem danych

<TeacherList>

<teachername="Paweł Fałat" certificates="MCP, MCAD"/>

<teachername="Kornel Warwas" certificates="MCP, MCAD"/>

<teachername="Szymon Tegler" certificates="MCP, MCAD"/>

<teachername="Andrzej Polański" certificates="MCP, MCAD"/>

<teachername="Tomasz Gancarczyk" certificates="MCP, MCSE"/>

</TeacherList>

tworzenie menu r d o dokument typu sitemap
Tworzenie Menu: Źródło dokument typu SiteMap

<siteMapxmlns="http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0" >

<siteMapNodeurl="Default.aspx" title="Home" description="">

<siteMapNodeurl="~/ConferenceCommity.aspx" title="Conference Commity" description="" />

<siteMapNodeurl="~/ScientificCommity.aspx" title="Scientific Commity" description="" />

<siteMapNodeurl="~/Null3.aspx" title="Comunicates" description="" >

<siteMapNodeurl="~/Null3a.aspx" title="Comunicate nr 1" description="" />

<siteMapNodeurl="~/Null3b.aspx" title="Comunicate nr 2" description="" />

<siteMapNodeurl="~/Null3c.aspx" title="Comunicate nr 2" description="" />

</siteMapNode>

...

</siteMap>

r d o danych dokument xml
Źródło danych: dokument XML

<TeacherList>

<teachername="Paweł Fałat" certificates="MCP, MCAD"/>

<teachername="Kornel Warwas" certificates="MCP, MCAD"/>

<teachername="Szymon Tegler" certificates="MCP, MCAD"/>

<teachername="Andrzej Polański" certificates="MCP, MCAD"/>

<teachername="Tomasz Gancarczyk" certificates="MCP, MCSE"/>

</TeacherList>

sqldatasource funkcje operuj ce na danych
SqlDataSource: funkcje operujące na danych
 • Select()
 • Update()
 • Insert()
 • Delete()

Wykorzystują przygotowane obiekty typu SqlCommand połączone z kolekcjami parametrów zapytania:

 • SelectQuery
 • InsertQuery
 • UpdateQuery
 • DeleteQuery
sqlcommand przyk ad kodu
SqlCommand przykład kodu

using System.Data;

using System.Data.SqlClient;

publicstaticString GetUserNameForReview(String ReviewID) {

SqlConnection connection = newSqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["ConfernceDBConnectionString"].ConnectionString);

SqlCommand getUserNameCommand = newSqlCommand();

getUserNameCommand.CommandType = CommandType.Text;//CommandType.StoredProcedure// TableDirect

getUserNameCommand.Parameters.Add("@ReviewID", SqlDbType.NVarChar);

getUserNameCommand.Connection = connection;

getUserNameCommand.Parameters["@ReviewID"].Value = ReviewID;

getUserNameCommand.CommandText = "SELECT aspnet_Users.UserName"

+ " FROM Review INNER JOIN aspnet_Users"

+ " ON Review.ReviewerID = aspnet_Users.UserId"

+ " WHERE (Review.ReviewID = @ReviewID)";

connection.Open();

//getUserNameCommand.ExecuteXmlReader(); ExecuteReader(); ExecuteNonQuery() ;

string UserName = getUserNameCommand.ExecuteScalar().ToString();

connection.Close();

if (UserName == null) return"NullUser";

return UserName;

}

dataset
DataSet
 • Może odzwierciedlić strukturę bazy danych z tabelami i związkami między nimi. Umożliwia wykorzystanie i modyfikację tej struktury
 • Typed DataSetNa podstawie definicji tabel tworzy się plik xsd zawierający strukturę obiektów. Na podstawie tego pliku generowana jest klasa(y) wykorzystywane w trakcie tworzenia programu- Wsparcie dla Intelisense- Sprawdzanie składni w trakcie kompilacji
 • Untyped DatasetDo dynamicznego ładowania nie zdefiniowanej wstępnie struktury tabel
dataset plik xsd
DataSet Plik xsd

<?xmlversion="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schemaid="UserListDataSet" targetNamespace="http://tempuri.org/UserListDataSet.xsd" xmlns:mstns="http://tempuri.org/UserListDataSet.xsd" xmlns="http://tempuri.org/UserListDataSet.xsd" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:msprop="urn:schemas-microsoft-com:xml-msprop" attributeFormDefault="qualified" elementFormDefault="qualified">

<xs:annotation>

<xs:appinfosource="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdatasource">

<DataSourceDefaultConnectionIndex="0" FunctionsComponentName="QueriesTableAdapter" Modifier="AutoLayout, AnsiClass, Class, Public" SchemaSerializationMode="IncludeSchema" xmlns="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdatasource">

<Connections>

<ConnectionAppSettingsObjectName="Web.config" AppSettingsPropertyName="ConfernceDBConnectionString" ConnectionStringObject="" IsAppSettingsProperty="true" Modifier="Assembly" Name="ConfernceDBConnectionString (Web.config)" ParameterPrefix="@" PropertyReference="AppConfig.System.Configuration.ConfigurationManager.0.ConnectionStrings.ConfernceDBConnectionString.ConnectionString" Provider="System.Data.SqlClient" />

</Connections>

<Tables>

<TableAdapterBaseClass="System.ComponentModel.Component" DataAccessorModifier="AutoLayout, AnsiClass, Class, Public" DataAccessorName="aspnet_UsersTableAdapter" GeneratorDataComponentClassName="aspnet_UsersTableAdapter" Name="aspnet_Users" UserDataComponentName="aspnet_UsersTableAdapter">

<MainSource>

<DbSourceConnectionRef="ConfernceDBConnectionString (Web.config)" DbObjectName="dbo.aspnet_Users" DbObjectType="Table" FillMethodModifier="Public" FillMethodName="Fill" GenerateMethods="Both" GenerateShortCommands="true" GeneratorGetMethodName="GetData" GeneratorSourceName="Fill" GetMethodModifier="Public" GetMethodName="GetData" QueryType="Rowset" ScalarCallRetval="System.Object, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" UseOptimisticConcurrency="false" UserGetMethodName="GetData" UserSourceName="Fill">

<DeleteCommand>

<DbCommandCommandType="Text" ModifiedByUser="false">

<CommandText>DELETE FROM [dbo].[aspnet_Users] WHERE (([ApplicationId] = @Original_ApplicationId) AND ([LoweredUserName] = @Original_LoweredUserName))</CommandText>

<Parameters>

<ParameterAllowDbNull="false" AutogeneratedName="" DataSourceName="" DbType="Guid" Direction="Input" ParameterName="@Original_ApplicationId" Precision="0" ProviderType="UniqueIdentifier" Scale="0" Size="0" SourceColumn="ApplicationId" SourceColumnNullMapping="false" SourceVersion="Original" />

<ParameterAllowDbNull="false" AutogeneratedName="" DataSourceName="" DbType="String" Direction="Input" ParameterName="@Original_LoweredUserName" Precision="0" ProviderType="NVarChar" Scale="0" Size="0" SourceColumn="LoweredUserName" SourceColumnNullMapping="false" SourceVersion="Original" />

</Parameters>

</DbCommand>

</DeleteCommand>

.....

dataset przyk ad kodu r d o msdn
DataSet Przykład kodu (źródło: msdn)

// Assumes a valid SqlConnection object named connection.

SqlDataAdapter customerAdapter = new SqlDataAdapter( "SELECT CustomerID, CompanyName, Phone FROM Customers", connection);

SqlDataAdapter orderAdapter = new SqlDataAdapter( "SELECT OrderID, CustomerID, EmployeeID, OrderAdapter FROM Orders", connection);

// Populate a strongly typed DataSet.

connection.Open();

CustomerDataSet customers = new CustomerDataSet();

customerAdapter.Fill(customers, "Customers");

orderAdapter.Fill(customers, "Orders");

connection.Close();

// Add a strongly typed event.

customers.Customers.CustomerChanged += new CustomerDataSet.CustomerChangeEventHandler(OnCustomerChanged);

// Add a strongly typed DataRow.

CustomerDataSet.Customer newCustomer = customers.Customers.NewCustomeromer();

newCustomer.CustomerID = "NEW01";

newCustomer.CompanyName = "My New Company";

customers.Customers.AddCustomer(newCustomer);

linq language integrated query
LINQ Language-Integrated Query

static void Main() {

// The Three Parts of a LINQ Query:

// 1. Data source.

int[] numbers = new int[7] { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 };

// 2. Query creation.

// numQuery is an

IEnumerable<int> var numQuery =

from num in numbers

where (num % 2) == 0

select num;

// 3. Query execution.

foreach (int num in numQuery) { Console.Write("{0,1} ", num); } }

Źródło MSDN

linq to sql
LINQ to SQL
 • // Northwnd inherits from System.Data.Linq.DataContext.
 • Northwnd nw = new Northwnd(@"northwnd.mdf");
  • var companyNameQuery =
  • from cust in nw.Customers
  • where cust.City == "London"
  • select cust.CompanyName;
 • foreach (var customer in companyNameQuery)
 • {
 • Console.WriteLine(customer);
 • }

Źródło MSDN

linq to xml
LINQ to XML

XElement srcTree = new XElement("Root", new XElement("Element1", 1),

new XElement("Element2", 2),

new XElement("Element3", 3),

new XElement("Element4", 4),

new XElement("Element5", 5) );

XElement xmlTree = new XElement("Root", new XElement("Child1", 1),

new XElement("Child2", 2),

new XElement("Child3", 3),

new XElement("Child4", 4),

new XElement("Child5", 5) );

xmlTree.Add(new XElement("NewChild", "new content"));

xmlTree.Add(

from el in srcTree.Elements()

where (int)el > 3 select el );

<Root>

<Child1>1</Child1>

<Child2>2</Child2>

<Child3>3</Child3>

<Child4>4</Child4>

<Child5>5</Child5>

<NewChild>new content</NewChild>

<Element4>4</Element4>

<Element5>5</Element5>

</Root>

Źródło MSDN