Nguye n ly ke toa n
Download
1 / 45

NGUYEÂN LYÙ KEÁ TOAÙN - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

NGUYEÂN LYÙ KEÁ TOAÙN. PGS.TS: MAI THÒ HOAØNG MINH. ÑOÁI TÖÔÏNG , PHÖÔNG PHAÙP VAØ CAÙC NGUYEÂN TAÉC KEÁ TOAÙN. Chöông 1. Caùc noäi dung trình baøy. Ñònh nghóa Keá toaùn vaø phaân loaïi keá toaùn Ñoái töôïng cuûa keá toaùn Caùc phöông phaùp keá toaùn Moâi tröôøng keá toaùn

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' NGUYEÂN LYÙ KEÁ TOAÙN ' - knox-mcfarland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nguye n ly ke toa n
NGUYEÂN LYÙ KEÁ TOAÙN

PGS.TS: MAI THÒ HOAØNG MINHCa c no i dung tr nh ba y
Caùc noäi dung trình baøy KEÁ TOAÙN

 • Ñònh nghóa Keá toaùn vaø phaân loaïi keá toaùn

 • Ñoái töôïng cuûa keá toaùn

 • Caùc phöông phaùp keá toaùn

 • Moâi tröôøng keá toaùn

 • Moâi tröôøng phaùp lyù

 • Nguyeân taéc vaø yeâu caàu keá toaùn


Nh ngh a ke toa n
Ñònh nghóa keá toaùn KEÁ TOAÙN

 • Keá toaùn laø vieäc thu thaäp, xöû lyù, kieåm tra, phaân tích vaø cung caáp thoâng tin kinh teá, taøi chính döôùi hình thöùc giaù trò, hieän vaät vaø thôøi gian lao ñoäng.

  (Luaät keá toaùn 1.1.2004 )

 • Keá toaùn laø 1 heä thoáng thoâng tin ño löôøng, xöû lyù vaø cung caáp thoâng tin taøi chính veà 1 chuû theå kinh teá nhaèm giuùp chuû theå söû duïng hieäu quaû taøi saûn cuûa toå chöùc.


Ch c na ng ke toa n thie t la p pha n t ch va cung ca p tho ng tin
Chöùc naêng keá toaùn KEÁ TOAÙN Thieát laäp, phaân tích vaø cung caáp thoâng tin

 • Hoaït ñoäng doanh nghieäp Ngöôøi ra quyeát ñònh

 • Thoâng tin Ngöôøi caàn thoâng tin

  Laäp keá hoaïch

  Thöïc hieän

  Ñaùnh giaù

 • Ño löôøng Heä thoáng

 • Xöû lyù Thoâng tin

 • Cung caáp Keá toaùn


Heä thoáng thoâng tin KEÁ TOAÙN

keá toaùn

Taùc ñoäng

Keát noái

Hoaït ñoäng kinh teá vaø

ngöôøi ra quyeát ñònh

Hoaït ñoäng

Kinh teá

Ngöôøi ra quyeát ñònh

Quyeát ñònh


Pha n loa i ke toa n
Phaân loaïi keá toaùn KEÁ TOAÙN

Keá toaùn taøi chínhl

Keá toaùn quaûn trò


Pha n loa i ke toa n1

Keá toaùn taøi chính KEÁ TOAÙN

Thu thaäp, xöû lyù, kieåm tra, phaân tích vaø cung caáp thoâng tin kinh teá taøi chính cho caùc ñoái töôïng coù nhu caàu söû duïng thoâng tin cuûa ñôn vò keá toaùn

Keá toaùn quaûn trò

Thu thaäp, xöû lyù, phaân tích vaø cung caáp thoâng tin kinh teá taøi chính theo yeâu caàu quaûn trò vaø quyeát ñònh kinh teá, taøi chính trong noäi boä ñôn vò keá toaùn.

Phaân loaïi keá toaùn


O i t ng s du ng tho ng tin ke toa n

Noäi boä KEÁ TOAÙN

Chuû doanh nghieäp

Ban giaùm ñoác

Phoøng ban ñieàu haønh

Giaùm ñoác boä phaän

Quaûn lyù boä phaän, nhoùm

Beân ngoaøi

Coù lôïi ích tröïc tieáp

Nhaø ñaàu tö

Caùc chuû nôï

Coù lôïi ích giaùn tieáp

Cô quan thueá vuï

Cô quan chöùc naêng

Caùc nhaø hoaïch ñònh kinh teá

Caùc nhoùm khaùc

Ñoái töôïng söû duïng thoâng tin keá toaùn


O i t ng cu a ke toa n

ÑOÁI KEÁ TOAÙN

TÖÔÏNG

CUÛA

KEÁ

TOAÙN

ÑOÁI TÖÔÏNG CUÛA KEÁ TOAÙN

TAØI SAÛN

NGUOÀN HÌNH THAØNH TAØI SAÛN


Pha n loa i ta i sa n theo ke t ca u
Phaân loaïi taøi saûn theo keát caáu : KEÁ TOAÙN

TAØI

SAÛN

THEO

KEÁT

CAÁU

TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN

TAØI SAÛN DAØI HAÏN


Pha n loa i ta i sa n theo ke t ca u1
Phaân loaïi taøi saûn theo keát caáu : KEÁ TOAÙN

(1) Taøi saûn ngaén haïn :

Laø nhöõng taøi saûn thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa doanh nghieäp coù thôøi gian söû duïng vaø luân chuyển thu hoài voán trong 1 naêm goàm

* Voán baèng tieàn

* Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn

* Caùc khoaûn phaûi thu

* Haøng toàn kho

* Caùc taøi saûn löu ñoäng khaùc …


2 ta i sa n da i ha n
(2) Taøi saûn daøi haïn KEÁ TOAÙN

 • Laø nhöõng taøi saûn thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa doanh nghieäp , coù thôøi gian söû duïng trên 1 năm, coù giaù trò söû duïng treân 10 trieäu ñoàng luaân chuyeån thu hoài voán treân 1 naêm goàm :

  - Taøi saûn coá ñònh höõu hình

  - Taøi saûn coá ñònh voâ hình

  - Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính

  - caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn…


Pha n loa i ta i sa n theo nguo n h nh tha nh
PHAÂN LOAÏI TAØI SAÛN THEO NGUOÀN HÌNH THAØNH KEÁ TOAÙN

 • TAØI SAÛN

  THEO

  NGUOÀN

  HÌNH

  THAØNH

NÔÏ PHAÛI TRAÛ

NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU


Pha n loa i ta i sa n theo nguo n h nh tha nh1

(1) NÔÏ PHAÛI TRAÛ KEÁ TOAÙN

nhöõng khoaûn nôï maø doanh nghieäp phaûi traû phaûi thanh toaùn cho chuû nôïgoàm :

- Nôï ngaén haïn : Döôùi 1 naêm

- Nôï daøi haïn : Treân 1 naêm

Phaân loaïi taøi saûn theo nguoàn hình thaønh


2 vo n chu s h u
(2) Voán chuû sôû höõu KEÁ TOAÙN

 • Laø soá voán maø doanh nghieäp khoâng phaûi cam keát thanh toaùn goàm :

  • - Voán ñoùng goùp cuûa caùc chuû ñaàu tö

  • - Voán ñöôïc boå sung töø keát quaû hoaït ñoäng

  • - Caùc khoaûn cheânh leäch do ñaùnh giaù laïi taøi saûn , cheânh leäch tyû giaù chöa xöû lyù vaø caùc quyõ ñöôïc hình thaønh trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh


Ph ng pha p ke toa n
Phöông phaùp keá toaùn KEÁ TOAÙN

 • Chöùng töø:

  theå hieän söï hình thaønh cuûa nghieäp vuï kinh teá.

 • Ñoái öùng taøi khoaûn:

  xöû lyù nghieäp vuï kinh teá theo loaïi nghieäp vuï

 • Tính giaù:

  coâng cuï xaùc ñònh yeáu toá ñaàu vaøo vaø giaù trò ñaàu ra cuûa 1 doanh nghieäp.

 • Toång hôïp-caân ñoái keá toaùn:

  cung caáp caùc thoâng tin caàn thieát theo yeâu caàu cuûa ñoái töôïng söû duïng thoâng tin.


Mo i tr ng ke toa n
MOÂI TRÖÔØNG KEÁ TOAÙN KEÁ TOAÙN

 • Moâi tröôøng kinh teá :

  - Neàn kinh teá

  - Cô cheá quaûn lyù kinh teá

  - caùc loaïi hình doanh nghieäp

  - Ñaëc ñieåm ngaønh ngheà saûn xuaát kinh doanh

  - Giaù caû, thueá, thò tröôøng chöùng khoaùn, laïm phaùt, giaûi theå, phaù saûn.v.v…

 • Moâi tröôøng phaùp lyù :

  • - Luaät keá toaùn vaø chuaån möïc keá toaùn


Nguye n ta c va ye u ca u cu a ke toa n
NGUYEÂN TAÉC VAØ YEÂU CAÀU CUÛA KEÁ TOAÙN KEÁ TOAÙN

 • Cô sôû doàn tích

 • Hoaït ñoäng lieân tuïc

 • Giaù goác

 • Phuø hôïp

 • Nhaát quaùn

 • Thaän troïng

 • Troïng yeáu


 • Nguyeân taéc 1. Cô sôû doàn tích KEÁ TOAÙN

  • Noäi dung:

  • Moïi nghieäp vuï kinh teá phaûi ñöôïc ghi soå keá toaùn vaøo thôøi ñieåm phaùt sinh, khoâng caên cöù vaøo thôøi ñieåm thöïc teá thu hoaëc thöïc teá chi tieàn.


Nguye n ta c 1 c s do n t ch

Ví duï minh hoïa KEÁ TOAÙN :

27/12/02: Nhaän ñôn ñaët haøng

28/12/02: Göæ baùo giaù vaø ñieàu kieän giao haøng

29/12/02: Khaùch haøng yeâu caàu göæ haøng

30/12/02: Göæ haøng

31/12/02: Khaùch haøng nhaän haøng

01/01/03: Khaùch haøng chuyeån tieàn

02/01/03: Nhaän giaáy baùo cuûa ngaân haøng

Nguyeân taéc 1. Cô sôû doàn tích


Nguye n ta c 2 hoa t o ng lie n tu c

Noäi dung KEÁ TOAÙN

Baùo caùo taøi chính ñöôïc laäp treân cô sôû giaû ñònh doanh nghieäp ñang hoaït ñoäng lieân tuïc vaø seõ tieáp tuïc hoaït ñoäng bình thöôøng trong töông lai gaàn,…

Nguyeân taéc 2. Hoaït ñoäng lieân tuïc


Nguye n ta c 3 gia go c

Noäi dung KEÁ TOAÙN

Taøi saûn phaûi ñöôïc ghi nhaän theo giaù goác. Giaù goác cuûa taøi saûn ñöôïc tính theo soá tieàn hoaëc khoaûn töông ñöông tieàn ñaõ traû, hay phaûi traû vaøo thôøi ñieåm taøi saûn ñöôïc ghi nhaän.

Nguyeân taéc 3. Giaù goác


Nguye n ta c 4 phu h p

Noäi dung KEÁ TOAÙN

Doanh thu vaø chi phí phaûi phuø hôïp vôùi nhau. Khi ghi nhaän 1 khoaûn doanh thu thì phaûi ghi nhaän 1 khoaûn chi phí töông öùng coù lieân quan ñeán vieäc taïo ra doanh thu.

Nguyeân taéc 4. Phuø hôïp


Nguye n ta c 5 nha t qua n

Noäi dung KEÁ TOAÙN

Caùc chính saùch vaø phöông phaùp keá toaùn doanh nghieäp ñaõ choïn phaûi ñöôïc aùp duïng thoáng nhaát ít nhaát trong kyø keá toaùn naêm.

Nguyeân taéc 5. Nhaát quaùn


Nguye n ta c 6 tha n tro ng

Noäi dung KEÁ TOAÙN

Thaän troïng laø vieäc xem xeùt, caân nhaéc, phaùn ñoaùn caàn thieát ñeå laäp caùc öôùc tính keá toaùn trong caùc ñieàu kieän khoâng chaéc chaén.

Nguyeân taéc 6. Thaän troïng


Nguye n ta c 7 tro ng ye u

Noäi dung KEÁ TOAÙN

Thoâng tin ñöôïc coi laø troïng yeáu trong tröôøng hôïp neáu thieáu thoâng tin hoaëc thieáu chính xaùc cuûa thoâng tin ñoù coù theå laøm aûnh höôûng ñeán quyeát ñònh kinh teá cuûa ngöôøi söû duïng baùo caùo taøi chính.

Nguyeân taéc 7. Troïng yeáu


Ca c ye u ca u c ba n o i v i ke toa n

1. Trung thöïc KEÁ TOAÙN

2. Khaùch quan

3. Ñaày ñuû

4. Kòp thôøi

5. Deã hieåu

6. Coù theå so saùnh ñöôïc

Caùc yeâu caàu cô baûn ñoái vôùi keá toaùn


Ye u ca u 1 trung th c

Noäi dung KEÁ TOAÙN

Caùc thoâng tin vaø soá lieäu keá toaùn phaûi ñöôïc ghi cheùp vaø baùo caùo treân cô sôû caùc baèng chöùng ñaày ñuû, khaùch quan vaø ñuùng vôùi thöïc teá.

Yeâu caàu 1. Trung thöïc


Ye u ca u 2 kha ch quan

Noäi dung KEÁ TOAÙN

Caùc thoâng tin vaø soá lieäu keá toaùn phaûi ñöôïc ghi cheùp vaø baùo caùo ñuùng vôùi thöïc teá, khoâng bò xuyeân taïc, khoâng bò boùp meùo.

Yeâu caàu 2. Khaùch quan


Ye u ca u 3 a y u

Noäi dung KEÁ TOAÙN

Moïi nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh lieân quan ñeán kyø keá toaùn phaûi ñöôïc ghi cheùp vaø baùo caùo ñaày ñuû, khoâng bò boû soùt

Yeâu caàu 3. Ñaày ñuû


Ye u ca u 4 k p th i

Noäi dung KEÁ TOAÙN

Caùc thoâng tin vaø soá lieäu keá toaùn phaûi ñöôïc ghi cheùp vaø baùo caùo kòp thôøi, ñuùng hoaëc tröôùc thôøi haïn quy ñònh, khoâng ñöôïc chaäm treå.

Yeâu caàu 4. Kòp thôøi


Ye u ca u 5 de hie u

Noäi dung KEÁ TOAÙN

Caùc thoâng tin vaø soá lieäu keá toaùn trình baøy trong baùo caùo taøi chính phaûi roõ raøng, deã hieåu ñoái vôùi ngöôøi söû duïng.

Yeâu caàu 5. Deã hieåu


Ye u ca u 6 co the so sa nh

Noäi dung KEÁ TOAÙN

Caùc thoâng tin vaø soá lieäu keá toaùn giöõa caùc kyø keá toaùn trong 1 doanh nghieäp vaø giöõa caùc doanh nghieäp chæ coù theå so saùnh ñöôïc khi tính toaùn vaø trình baøy nhaát quaùn.

Yeâu caàu 6. Coù theå so saùnh


O i t ng cu a ke toa n1

 • Baùo caùo

  taøi chính

Ñoái töôïng cuûa keá toaùn

 • Nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh.


O i t ng cu a ke toa n ta i sa n
ÑOÁI TÖÔÏNG CUÛA KEÁ TOAÙN KEÁ TOAÙN TAØI SAÛN

ÑIEÀU KIEÄN GHI NHAÄN

Coù khaû naêng thu ñöôïc lôïi ích kinh teá trong töông lai

Giaùtrò ñöôïc xaùc ñònh moät caùch ñaùng tin caäy.

 • ÑÒNH NGHÓA:

 • Do ñôn vò kieåm soaùt

 • Coù theå thu ñuôïc lôïi ích kinh teá trong töông lai


Pha n loa i ts theo ke t ca u
Phaân loaïi TS theo keát caáu KEÁ TOAÙN

TS bao goàm 2 loaïi

 • TS löu ñoäng laø nhöõng TS thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa doanh nghieäp, coù thôøi gian söû duïng, luaân chuyeån vaø thu hoài trong voøng 1 naêm.

  • Voán baèng tieàn

  • Ñaàu tö taøi chính ngaén haïn

  • Caùc khoaûn phaûi thu

  • Haøng toàn kho

  • Caùc taøi saûn löu ñoäng khaùc

 • TS coá ñònh laø nhöõng TS thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa doanh nghieäp, coù thôøi gian söû duïng, luaân chuyeån vaø thu hoài hôn 1 naêm

  ÑK nhaän bieát: TGSD>1naêm, GT>10.000.000ñ

  TSCÑ: TSCÑ höõu hình, TSCÑ voâ hình,TSCÑ thueâ taøi chính

  • Ñaàu tö taøi chính daøi haïn

  • Xaây döïng cô baûn dôû dang


O i t ng cu a ke toa n nguo n vo n
ÑOÁI TÖÔÏNG CUÛA KEÁ TOAÙN KEÁ TOAÙN NGUOÀN VOÁN

NÔÏ PHAÛI TRAÛ

NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU


N pha i tra
NÔÏ PHAÛI TRAÛ KEÁ TOAÙN

ÑÒNH NGHÓA

Nghóa vuï hieän taïi cuûa ñôn vò

Phaùt sinh töø moät söï kieän trong quaùkhöù.

Ñöôïc thanh toaùn töø caùc nguoàn löïc kinh teá

 • ÑIEÀU KIEÄN GHI NHAÄN

 • Coù khaû naêng ñôn vò phaûi boû ra moät löôïng tieàn ñeå thanh toaùn

 • Soá tieàn coù theå xaùc ñònh moät caùch ñaùng tin caäy


Nguo n vo n chu s h u
NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU KEÁ TOAÙN

ÑÒNH NGHÓA

Laø giaù trò voán cuûa doanh nghieäp

 • ÑIEÀU KIEÄN GHI NHAÄN

 • Cheânh leäch giöõa giaù trò

 • = Taøi saûn – Nôï phaûi traû


Pha n loa i ts theo nguo n h nh tha nh
Phaân loaïi TS KEÁ TOAÙN theo nguoàn hình thaønh

 • TS hình thaønh töø 2 nguoàn löïc taøi chính

  • Nôï phaûi traû:

   • Nôï ngaén haïn: thôøi gian ñaùo haïn trong voøng 1 naêm.

   • Nôï daøi haïn: thôøi haïn thanh toaùn treân 1 naêm.

  • Nguoàn voán chuû sôû höõu: laø soá voán chuû sôû höõu, doanh nghieäp khoâng cam keát thanh toaùn.

   • Nguoàn voán kinh doanh

   • Caùc quyõ chuyeân duøng

    • Quyõ ñaàu tö phaùt trieån

    • Quyõ döï phoøng taøi chính

    • Quyõ khen thöông phuùc lôïi

    • Nguoàn voán ñaàu tö XDCB

   • Lôïi nhuaän chöa phaân phoái


Mo i quan he gi a ke t ca u ts va nguo n h nh tha nh ts
Moái quan heä giöõa keát caáu TS KEÁ TOAÙN vaø nguoàn hình thaønh TS

 • Taøi saûn (keát caáu taøi saûn) laø nhöõng nguoàn löïc do doanh nghieäp kieåm soaùt vaø coù theå thu ñöôïc lôïi ích kinh teá töông lai.

 • Nguoàn voán laø nguoàn hình thaønh TS vaø phaïm vi söû duïng TS.

  TAØI SAÛN = NGUOÀN VOÁN

  TSLÑ+ TSCÑ = Nôïï phaûi traû+ Nguoàn voán CSH


Ph ng pha p ke toa n1
Phöông phaùp keá toaùn KEÁ TOAÙN

 • Chöùng töø:

  theå hieän söï hình thaønh cuûa nghieäp vuï kinh teá.

 • Ñoái öùng taøi khoaûn:

  xöû lyù nghieäp vuï kinh teá theo loaïi nghieäp vuï

 • Tính giaù:

  coâng cuï xaùc ñònh yeáu toá ñaàu vaøo vaø giaù trò ñaàu ra cuûa 1 doanh nghieäp.

 • Toång hôïp-caân ñoái keá toaùn:

  cung caáp caùc thoâng tin caàn thieát theo yeâu caàu cuûa ñoái töôïng söû duïng thoâng tin.


ad