pr vn my len 17 a 18 stolet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Právní myšlení 17. a 18. století PowerPoint Presentation
Download Presentation
Právní myšlení 17. a 18. století

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Právní myšlení 17. a 18. století - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Právní myšlení 17. a 18. století. Právní filozofie 17. století. Racionalismus - silná víra v lidskou schopnost objevit základy společenského řádu a rozpracovat a prosadit pravidla, která tento řád vyjadřují

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Právní myšlení 17. a 18. století' - klaus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pr vn filozofie 17 stolet
Právní filozofie 17. století
 • Racionalismus - silná víra v lidskou schopnost objevit základy společenského řádu a rozpracovat a prosadit pravidla, která tento řád vyjadřují
 • Laicizace práva - byla výsledkem přesvědčení autorů přirozenoprávní školy, že právo lze vydedukovat z morálky
 • Právní věda se soustřeďuje na jednotlivce s jeho vůlí a s jeho právy
 • Teorie společenské smlouvy
hugo grotius 1583 1645
Hugo Grotius (1583 – 1645)
 • Holandský právník, představitel školy přirozeného práva, jeden z prvních teoretiků mezinárodního práva
 • Byl první, kdo přenesl otázky vztahů mezi státy z morálky do práva a kdo se snažil na ně dát přesné, tedy právní odpovědi
 • Utvářel mezinárodní právo tak, že na mezinárodní vztahy aplikoval pro všechny přijatelné přirozené právo, založené na lidské zkušenosti a ověřené tradicí
hugo grotius p irozen pr vo
Hugo Grotius – přirozené právo
 • Nikoli Bůh, ale rozum je prvotním zdrojem přirozeného práva
 • Přirozené právo je vyjádřením vnitřních morálních imperativů člověka, diktovaných správným, řádným rozumem
 • Povinnost sociability, tedy povinnost spolužít s druhými, je důležitým zdrojem práva
 • Pro harmonické soužití lidí je nezbytně nutné šetřit lidský život, nesahat druhému na věci, které potřebuje ke své existenci, neškodit mu (případně mu škodu nahradit) a dodržovat daný slib.
osv censtv
Osvícenství
 • Osvícenství je intelektuální hnutí, životní postoj a filozofický směr 18. století, který znamenal převrat ve vývoji evropského myšlení.
 • Osvícenství je odmítavou reakcí na barokní religiozitu, proti níž staví vlastní prostředky a možnosti člověka - racionalismus, logiku a humanismus.
 • Vytvořilo vlastní duchovní, etické a estetické principy, které daly základ mj. dnešním konceptům občanské svobody a rovnosti, demokracie, pokroku a lidských práv.
p irozenopr vn racionalismus a smluvn teorie
Přirozenoprávní racionalismus a smluvní teorie
 • Modernější přístup ke státoprávním otázkám - teoretickým východiskem bylo opuštění středověké představy o vztahu vládnoucích a ovládaných - již jde o vztah státní moci a občana
 • Občan má svou důstojnost a svá práva, s kterými přichází na svět a které mu nemůže nikdo odebrat, protože jsou v souladu se základními zákony lidského rozumu
 • S myšlenkou přirozeného práva šla ruku v ruce také myšlenka o smluvním původu státu
 • Lidé se sice vzdávají realizace svých přirozených práv ve prospěch moci, ale ponechávají si možnost kontrolovat účel, jemuž moc slouží
thomas hobbes 1588 1679
Thomas Hobbes (1588 – 1679)
 • Anglický filozof a politolog, známý dnes především jako teoretik práva a společenské smlouvy
 • Vychází z teze, že člověk je v původní podobě tvor nespolečenský
 • V tzv. přirozeném stavu má každý tolik práv, kolik si jich dokáže vydobýt - přirozený stav je proto pro lidi neúnosný, přináší jim jen utrpení
 • Stát tedy není výsledkem sociálního instinktu, ale bezbrannosti a pudu sebezáchovy jedince
thomas hobbes spole smlouva
Thomas Hobbes – společ. smlouva
 • Společenská smlouva v jeho podání má jeden aspekt - podrobení se suverénní moci
 • Jediným posláním státu je zabezpečovat blaho občanů
 • Suverén nepodléhá kontrole poddaných a o všem rozhoduje bez jejich účasti - poddaní jsou mu bezpodmínečně a beze zbytku podřízeni
 • Lid nemá právo odvolat mandát, který dal svrchované moci a to ani tehdy, jestliže tato moc vládne v neprospěch občanů
thomas hobbes pr vo
Thomas Hobbes – právo
 • Přirozené právo je pro Hobbese samotnou svobodou, kterou má každý proto, aby ji využíval jak nejlépe umí
 • Hobbes akceptuje existenci přirozeného zákona i jeho vliv na chování lidí, neuznává však jeho právní povahu a obsah
 • Tento přirozený zákon je třeba začlenit do obsahu pozitivního práva, čelit tím libovůli při jeho výkladu a zabezpečit tak jeho objektivitu
 • Zde má své zárodky právní pozitivismus se svými nároky na řád a právní jistotu
john locke 1632 1704
John Locke (1632 – 1704)
 • Anglický filozof, proslul zejména svou empiristickou teorií poznání a svou politickou filosofií, v níž hájil přirozenou svobodu a rovnost lidí
 • Díla:
  • Dvě pojednání o vládě
  • Esej o lidském rozumu
  • Dopis o toleranci
john locke spole ensk smlouva
John Locke – společenská smlouva
 • Přirozený stav nazývá občanskou společností, na rozdíl od Hobbese chápe tento stav jako zlatý věk lidstva, ve kterém vládnou přirozené právo, svoboda, rovnost a vlastnictví
 • Z pocitu nedostatečné bezpečnosti vyplývá ochota lidí vzdát se tohoto stavu
 • Společenskou smlouvu tvoří dva akty - nejdříve se mezi sebou dohodnou jednotlivci a vytvoří občanskou společnost (pactum unionis) a až potom se společnost dohodne jakou bude mít moc podobu - na vytvoření státu a státních orgánů (pactum subjectionis)
john locke pr vo
John Locke – právo
 • Přirozená svoboda má své hranice v přirozeném právu
 • Platné právo je konkretizací přirozeného práva v juristicko-technické rovině a jeho mocenskou garancí
 • Společenská smlouva je pramenem pravomoci státu přeměnit „natural rights“ na „legal rights“
 • Pokud moc neslouží účelu, k němuž byla dohodnuta, je zde právo na odpor
john locke d lba moci
John Locke – dělba moci
 • Locke pro revoluce neměl příliš sympatie, a tak se zamýšlí nad tím, jak jim předejít a zabránit tomu, aby se moc zvrhla v tyranii - teorie dělby moci
 • Občanská vláda má podle něj vykonávat tři moci: zákonodárnou, výkonnou a federativní - tyto moci mají být svěřeny různým orgánům, aby se dosáhlo toho, že se budou navzájem kontrolovat
 • Zákon je rozhodující nástroj nejen zabezpečení, ale i rozšíření svobody člověka, jeho osobnosti a současně jej chrání od zvůle a despotismu druhých
charles montesquieu 1689 1755
Charles Montesquieu (1689 - 1755)
 • Francouzský právník, filosof a spisovatel, kritik francouzského absolutismu a společnosti své doby
 • Perské listy - satira na francouzský absolutismus
 • Hlavním dílem je Duch zákonů - Montesquieu zde používá historickou, místy až sociologickou metodu
 • Lidská společnost je produktem působení objektivních zákonů, které formovaly dějiny a tím i ducha každého národa
charles montesquieu d lba moci
Charles Montesquieu – dělba moci
 • V každém státě je nutno rozlišovat tři státní funkce - zákonodárnou, soudcovskou a výkonnou
 • Jeden orgán nemůže mít v rukou dvě nebo dokonce tři státní moci
 • Je nezbytné, aby jedna moc byla omezována druhou mocí - tím bude mezi nimi dosaženo rovnováhy a jedna bude druhou udržovat v žádoucích mezích
jean jacques rousseau 1712 1778
Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778)
 • Východiskem politického učení tohoto filozofa je nový pohled na člověka a společenské poměry všeobecně - je obsažen především v jeho díle O původu nerovnosti mezi lidmi
 • V přirozeném stavu vedli lidé šťastný život
 • Vzniklo soukromé vlastnictví - mravní nerovnost
 • Mravní nerovnost si vyžádala vytvoření státu a vznik zákonů, které stabilizují a garantují vlastnické a mocenské vztahy - vzniká politická nerovnost
rousseau spole ensk smlouva
Rousseau – společenská smlouva
 • Jeho představu o stanovení rovných podmínek života ve společnosti představuje jeho nejslavnější dílo O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva
 • Důsledkem uzavření smlouvy je, že místo jednotlivých osob, které uzavřely smlouvu vzniká celek, který má vlastní vůli – stát; nositelem suverenity a tedy zdrojem moci ve státě je lid
 • Rozhodnutí jsou přijímána na základě obecné vůle (volonté générale) - ta se utváří v procesu přímé demokracie