slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Operatsioonirisk (OR) kui iseseisev riskivaldkond Areng riskivaldkonnaks Järelevalve(line) tegevus Nõuded OR juhtimiseks PowerPoint Presentation
Download Presentation
Operatsioonirisk (OR) kui iseseisev riskivaldkond Areng riskivaldkonnaks Järelevalve(line) tegevus Nõuded OR juhtimiseks

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Operatsioonirisk (OR) kui iseseisev riskivaldkond Areng riskivaldkonnaks Järelevalve(line) tegevus Nõuded OR juhtimiseks - PowerPoint PPT Presentation


 • 310 Views
 • Uploaded on

Operatsioonirisk (OR) kui iseseisev riskivaldkond Areng riskivaldkonnaks Järelevalve(line) tegevus Nõuded OR juhtimiseks (juhend) Eesmärk Sisu. Areng ja määratlemine. Kahjujuhtumid - avalikkuse tähelepanu, oluline (majanduslik) mõju organisatsioonide tegevusele

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Operatsioonirisk (OR) kui iseseisev riskivaldkond Areng riskivaldkonnaks Järelevalve(line) tegevus Nõuded OR juhtimiseks' - kizzy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Operatsioonirisk (OR) kui iseseisev riskivaldkond
 • Areng riskivaldkonnaks
 • Järelevalve(line) tegevus

Nõuded OR juhtimiseks (juhend)

 • Eesmärk
 • Sisu
areng ja m ratlemine
Areng ja määratlemine

Kahjujuhtumid - avalikkuse tähelepanu, oluline (majanduslik) mõju organisatsioonide tegevusele

Huvigruppide ootused - klientide, avalikkuse tähelepanu kasv

Standardite tõus, toodete areng - konkurents ja klientide ootused

areng ja m ratlemine kahjujuhtumid
Areng ja määratlemine / kahjujuhtumid

1991-BCCI; 1996-Maapank – tagamata laenud, pettused, võltsitud raamatupidamine, moonutatud aruandlus, seaduste eiramine, rahapesu + nõrk järelevale

BCCI: http://www.erisk.com/Learning/CaseStudies.asp

EMP:www.eestipank.info/pub/et/majandus/finantskeskkond/finantspoliitika/emp/

areng ja m ratlemine huvigrupid
Areng ja määratlemine / huvigrupid

Aktsionärid – ootused vara väärtuse kasvule, efektiivsus

Kliendid – tarbijakaitse, kohtuasjad / vaidlused, konkurents

Avalikkus – juhtimise kvaliteet, juhtkonna vastutus

Järelevalve – normatiivse keskkonna areng, koostöö

Reitinguagentuurid, välisaudit – juhtimiskvaliteet

areng ja m ratlemine standardid areng
Areng ja määratlemine / standardid, areng

Toodete ja teenuste areng – dokumentatsioon /kirjeldused, nn. sünteetilised tooted, hinnastamine, kajastamine, kauplemine, riskide maandamine

Tehnoloogiline areng – tegevuste automatiseerimine, e-panganduse areng

Kulude kokkuhoid / kapitali juhtimine – efektiivsus, eelarve ja bilanss kui juhtimisvahendid

Väliste teenusepakkujate kasutamine – riskide ülekandmine / ülekandumine

or kui riskivaldkond
OR kui riskivaldkond

1991 kasutusel COSO-s üldmõistena

1990ndate keskpaik – levib finantssektoris kui sünonüüm hirmutavale jääk-kategooriale e see, mis jääb üle krediidi- ja tururiskist

1999 – juunis esimesed ettepanekud Basel II raames

BIS:http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm

http://europa.eu.int/comm/internal_market/insurance/docs/solvency/solvency2-conference-report_en.pdf

j relevalve tegevus
Järelevalve tegevus

OR küsimustik pankadele 2000.a.

Ootused järelevalvele: soovituslikud juhised, metoodika

Riskipõhine järelevalve: tähelepanu riskijuhtimisele, sisekontrollile, juhtimise infosüsteemile, siseauditile

“Konsulteeriv arutelu”

Rahapesu tõkestamine (juhend 2002.a.)

Infotehnoloogia (2000, juhend 2005.a.)

Nõuded operatsiooniriski juhtimiseks (juhend)

n uded operatsiooniriski juhtimiseks juhend
Nõuded operatsiooniriski juhtimiseks (juhend)

Alus: Baseli Komitee poolt 02 / 2003 välja antud dokument “Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk”

http://www.bis.org/publ/bcbs96.htm

Anda järelevalve poolne nägemus OR sisust ja selle juhtimisest

 • ühine arusaam
 • diskussiooni teke
 • jagatud vastutus – pakkuda klientidele kvaliteetset ja jätkusuutlikku teenust / vastutus kolleegide ees
juhendi eesm rk
Juhendi eesmärk

Eesmärgiks on aidata kaasa:

 • tegevuses sisalduvateoperatsiooniriskide identifit-seerimisele ja juhtimisele vastavalt äritegevuse ulatusele, keerukusele ja varasemale kogemusele
 • võimele anda adekvaatne hinnang operatsiooniriskile
 • operatsiooniriski juhtimise kahjusid ennetavale tegevusele
juhendi rakendamine
Juhendi rakendamine

Rakendamise ulatus sõltub:

 • organisatsioonistruktuurist
 • organisatsioonikultuurist
 • tegevuse mahust ja ulatusest
 • riskitasemest
 • teenuste ja toodete õiguslikust ja riskijuhtimislikust keerukusest, raamatupidamisnõuetest

Best practice? – enesega rahuolu, tegevuse võimalik mõttetus

juhendi sisu
Juhendi sisu

Mõisted

OR juhtimine

 • Juhtimise korraldamine
 • Nõukogu ülesanded
 • Juhatuse ülesanded
 • Poliitika
 • Identifitseerimine ja hindamine
 • Jälgimine
 • Kontrollimine ja maandamine

Välise teenusepakkuja kasutamine

Äritegevuse jätkuvuse tagamine

m isted
Mõisted

OR – analüüs tegevusest ja keskkonnast

Operatsioonirisk – risk saada kahju sisemiste protsesside, inimeste tegevuse või süsteemide eba-adekvaatsusest või mittetoimimisest oodatud viisil või välistest sündmustest. Mõiste sisaldab juriidilist riski, kuid ei sisalda strateegilist, reputatsiooni ja süsteemiriski

or m iste komponendid 1 juhendi lisa 1
OR mõiste komponendid (1) Juhendi Lisa 1

Sisemised protsessid

 • tootearendus
 • müük ja klienditeenindus
 • dokumentatsioon ja lepingud
 • toodete hinnastamine
 • maksed ja arveldused
 • raportid ja aruanded
 • compliance
or m iste komponendid 2
OR mõiste komponendid (2)

Inimeste tegevus

 • töötajate eksimused ja kuritarvitused
 • personali puudus
 • võtmetöötajate kaotamine
 • ebapädev töötajate värbamine ja koolitamine
 • tööseadusandluse rikkumine
or m iste komponendid 3
OR mõiste komponendid (3)

Süsteemid

 • (IT) vead, häired
 • katkestused
 • andmete sisu ja kvaliteet
 • ebapiisav jõudlus ja ressurss
 • ebapädev projektijuhtimine ja arendus
or m iste komponendid 4
OR mõiste komponendid (4)

Välised sündmused

 • pettused / vargused
 • välised teenusepakkujad
 • konkurents
 • järelevalve tegevus (org. suhtes)
 • makro- ja sotsiaalmajanduslikud sündmused
 • infrastruktuuri häired, katastroofid
or m iste komponendid 5
OR mõiste komponendid (5)

Juriidiline risk – risk, et õigustatud osapool ei saa rakendadaoma õigusi või oodata kohustuste täitmist, kuna kohustatud osapool ei täida võetud kohustusi.

Briti omavalitsused Fulham ja Hammersmith – intressiriski swapid / turusituatsioon ebasoodne / kohtu otsusega lepingud õigustühised

http://www.ucc.ie/law/restitution/archive/englcases/interest.htm

klient – väärtpaberitehingud / turusituatsioon ebasoodne / vaidlustas tehingud

or m iste komponendid 6
OR mõiste komponendid (6)

Strateegiline risk – konkurents (nõudlus toodete / teenuste järele, hinnastamine, sisendite / ressursi hind ja kättesaadavus), tegevuskeskkond: poliitiline olukord, maksupoliitika, järelevalve

http://www.iiss.org/

or m iste komponendid 7
OR mõiste komponendid (7)

Reputatsiooni risk – sündmused, mis mõjutavad huvitatud osapoolte arvamust ja hinnangut toodete / teenuste, organisatsiooni või finantssüsteemi suhtes.

Alfa Bank – 07/2004 väär ja valeinformatsioon ajakirjanduses /vahendite väljavool pangast; Arthur Andersen – Enron

Wharton SoB, HIG analüüs – ettevõtte väärtuse oluline / tegelikku kahjusummat ületav kaotus

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=640061

or m iste komponendid 8
OR mõiste komponendid (8)

Süsteemirisk – üksiku probleem kandub teistele, süsteemile, keskkonnale

 • finantsasutuste tegevusele kehtestatud selged ja piisavalt ranged reeglid
 • reeglite ja nõuete täitmise kontroll
 • turu iseregulatsioon
 • turuosaliste vastutus

Turvaraamistik, kriisihaldus

http://www.eestipank.info/pub/et/majandus/finantskeskkond/keskpanga_roll/Turvav6rgustik.html

juhtimise korraldamine
Juhtimise korraldamine

Iseseisev riskivaldkond, osa üldisest riskijuhtimisest

Kahjud ei ole kohe nähtavad ja mõõdetavad

Protsess, mis eeldab kogu organisatsiooni ühtset arusaama sisust ja olulisusest

Eeldab kõrget organisatsioonikultuuri ja positiivset suhtumist sisekontrolli

n ukogu lesanded
Nõukogu ülesanded

Organisatsiooni, äritegevuse ja riskijuhtimise struktuuri põhialuste kinnitamine

Sisekontrolli keskkonna kujundamine

OR poliitika kinnitamine

Vahendid: inimesed ja raha

Siseaudit, vajaduse ja rolli mõistmine, toetus

ARUSAAM JA TEADLIKKUS: MIKS, MIDA, kuidas

juhatuse lesanded
Juhatuse ülesanded

Organisatsioon – vastutus ja aruandlus

Paberid – kõigele ja kõigile, ratsionaalsus

Heast juhtimistavast lähtuvad rutiinid, sisekontrolli keskkonna toimimine

Töötajad – oskavad ja tahavad, on teadlikud ja motiveeritud

ORGANISATSIOONI TEADLIKKUS JA TAHE: miks, MIDA, KUIDAS

or poliitika
OR poliitika

Annab sisustatud mõiste

Määratleb identifitseerimise, mõõtmise, jälgimise, maandamise ja kontrolli sisu, meetodid

Määratleb olulised valdkonnad: füüsiline turvalisus, IT käideldavus, andmekaitse, rahapesu tõkestamine...

Määratleb tegevused: tootearendus, teenusepakkuja valimine...

identifitseerimine ja hindamine juhendi lisa 2
Identifitseerimine ja hindamine Juhendi Lisa 2

OR toodetes, teenustes, protsessides, süsteemides

 • riskide kaardistamine
 • riskihindamine

OR kahjujuhtumid – millised kahjud, kui olulised, sagedus

 • sisene pettus
 • väline pettus
 • värbamispraktika
 • kliendid, tooted, äripraktika
 • varaline kahju
 • äritegevuse katkestus ja süsteemivead
 • tehingute teostamine, protsessi juhtimine
j lgimine
Jälgimine

Aitab tagada adekvaatset OR juhtimist: olemasoleva parendamine

Aruandlus, raportid, mis sisaldavad:

 • finantsinfot
 • regulatsioonidele vastavust
 • tegevuse ülevaateid

Siseaudit – raportite õigeaegsus, sisu, sisekontrollisüsteemi toimimine, protseduuride piisavus

Välisaudiitor – raamatupidamisaruandluse adekvaatsus

Järelevalve – vastavus regulatsioonidele

kontrollimine
Kontrollimine

Sisekontrollisüsteem – limiidid, neli silma, funktsioonide lahusus jms

Väheste vahenditega saab palju ära teha!

Füüsiline turvalisus Andmekaitse

Rahapesu tõkestamine IT talitluspidevus

Personalipoliitika Tootearendus

Arendustegevused Välised teenusepakkujad

Kindlustus ei asenda kontrolli

v lise teenusepakkuja kasutamine
Välise teenusepakkuja kasutamine

Igapäevategevuse teostamiseks vajaliku tegevuse teostamise volitamine kolmandale isikule

Ei tohi vähendada võimet täita kohustusi ja ei vabasta vastutusest klientide, kolmandate isikute ja järelevalve ees

Osapoolte õigused ja kohustused peavad olema selgelt määratletud, mõistetavad ja rakendatavad

ritegevuse j tkuvuse tagamine
Äritegevuse jätkuvuse tagamine

Valmisolek reageerida äritegevuse katkestustele, võimaldades taastada võtmetegevused, süsteemid ja protsessid kokkulepitud aja jooksul, säilitades samal ajal kriitilised tegevused

Organisatsiooni ja inimeste reageering kriisile

Plaanid, koolitus, testimine

Andmete säilitamine ja kasutatavus