Akademická knižnica UK Daniela Gondová, Jana Ilavská - PowerPoint PPT Presentation

akademick kni nica uk daniela gondov jana ilavsk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Akademická knižnica UK Daniela Gondová, Jana Ilavská PowerPoint Presentation
Download Presentation
Akademická knižnica UK Daniela Gondová, Jana Ilavská

play fullscreen
1 / 11
Akademická knižnica UK Daniela Gondová, Jana Ilavská
169 Views
Download Presentation
kirti
Download Presentation

Akademická knižnica UK Daniela Gondová, Jana Ilavská

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Akademická knižnica UKDaniela Gondová, Jana Ilavská

  2. Akademická knižnica UK • základné informácie • oblasť pôsobenia • technické zabezpečenie • väzby na IT, IIKS UK

  3. http://vili.uniba.sk

  4. Akademická knižnica UK Hlavné oblasti činnosti: • budovanie a prevádzka knižnično-informačného systému UK • obstarávanie a sprístupňovanie externých informačných zdrojov

  5. Akademická knižnica UK • 2 servery IBM / AIX / ORACLE / VTLS/VIRTUA • 1 CD ROM server • migrácia (vili.uniba.sk => edo.uniba.sk) a upgrade systému • zvýšenie používateľských licencií

  6. Akademická knižnica UK Knižnično-informačný systém VTLS/VIRTUA: • 2 db – súborný online katalóg knižníc (12 fakúlt – automatizované výpožičky, katalogizácia, OPAC/www); evidencia publikačnej činnosti (katalogizácia, OPAC/www, príprava výstupov, prehľadov, štatistík – 3.707 výstupov/17 druhov) • denne so systémom pracuje viac ako 80 knihovníkov (rôzna odb. úroveň), 500-700 žiadaniek na výpožičky cez internet

  7. Akademická knižnica UK Externé informačné zdroje: • WoK, Blackwell, JSTOR, ebrary, EIFL-EBSCO, Science Direct, ACM, IEEE, ProQuest, Knovel • skúšobné prístupy do rôznych zaujímavých zdrojov, ich vyhodnocovanie a následné získavanie • CD ROM server • kompletná podpora používateľov, hotline, štatistiky a prehľady využívania

  8. Akademická knižnica UK • informačná gramotnosť ??? • školenia pre odborných používateľov knižnično-informačného systému (32) • prezentácie a školenia zamerané na externé informačné zdroje najmä pre akademickú obec UK (14 školení, 37 prezentácií, 1 celoslovenský seminár)

  9. AK UK  IIKS • nepretržité a bezproblémové fungovanie internetu • klientský SW nainštalovaný na cca 180 PC na 13 fakultách – spolupráca s tech. správcami IIKS UK... • firewall – povolenie komunikácie s knižničným serverom na portoch 8000, 1435, 9435 a pod. • externé inf. zdroje – univerzitný proxy server • granty • elektronické diplomové práce

  10. Vďaka za pozornosť.