person ln management n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Personální management PowerPoint Presentation
Download Presentation
Personální management

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Personální management - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Personální management. Personální řízení. Hlavní zaměření: - vytvářet prostředí, které umožní managementu získávat, vzdělávat a motivovat lidi potřebné pro zabezpečení stávajících i budoucích pracovních činností - rozvíjet lidský potenciál a vytvářet motivující klima

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Personální management' - kirra


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
person ln zen
Personální řízení
 • Hlavní zaměření:

- vytvářet prostředí, které umožní managementu získávat,

vzdělávat a motivovat lidi potřebné pro zabezpečení stávajících

i budoucích pracovních činností

- rozvíjet lidský potenciál a vytvářet motivující klima

- napomáhat organizaci vyvažovat a přizpůsobovat se různým

zájmovým skupinám

- posilovat vzájemné vztahy a podporovat týmovou práci

- sledovat vývoj ovlivňující praxi zaměstnávání lidí

- řízení změn

- poskytovat různé služby v zájmu fungování podniku

hlavn innosti
Hlavní činnosti
 • Organizace
 • Zabezpečení pracovních zdrojů
 • Řízení výkonu
 • Rozvoj zaměstnanců
 • Odměňování zaměstnanců
 • Zaměstnanecké vztahy
 • Zdraví, bezpečnost a služby pro zaměstnance
 • Správa zaměstnaneckých a osobních záležitostí
etapy ve v voji person ln ho zen
Etapy ve vývoji personálního řízení
 • Péče o zaměstnance
 • Personální administrativa
 • Personální řízení –fáze rozvoje
 • Personální řízení – fáze dospělosti
 • Řízení lidských zdrojů – první fáze
 • Řízení lidských zdrojů – druhá fáze
role personalist
Role personalistů
 • Partneři v podnikání
 • Stratégové
 • Řešitelé problémů
 • Inovátoři
 • Intervencionisté
 • Umožňovatelé a usnadňovatelé
 • Interní konzultanti
 • Dodavatelé služeb
 • Strážci důslednosti
 • Strážci hodnot organizace týkajících se lidí
konflikty v person ln pr ci
Konflikty v personální práci
 • Střet hodnot
 • Různé priority
 • Svoboda versus kontrola
 • Spory
kodex profesion ln ho vystupov n
Kodex profesionálního vystupování
 • Přesnost
 • Důvěrnost
 • Poradenství
 • Rozvoj jiných lidí
 • Stejné příležitosti
 • Slušné zacházení
 • Seberozvoj
efektivn personalist
Efektivní personalisté
 • Jednají strategicky
 • Zabezpečují, aby jejich inovace byly v souladu s potřebami a prioritami organizace
 • Rozumějí kultuře organizace
 • Jsou si vědomi potřeb organizace i jednotlivců
 • Rozumějí personálním systémům a metodám
 • Jsou vedeni hodnotami
 • Chovají se podnikatelsky
 • Angažují se
slide9
Umějí vytvářet sítě
 • Pečlivě zvažují své nápady
 • Postupné zavádění inovací
 • Intervenují efektivně
 • Jsou přesvědčiví
 • Jsou realističtí
 • Náměty podávají managementu na základě praktických i měřitelných přínosů
 • Poskytují nenápadnou pomoc, usměrňování a podporu při zavádění nových procesů a systémů
sp nost organizace z vis na zp sobech zen lid kter stimuluj a usm r uj
Úspěšnost organizace závisí na způsobech řízení lidí, které stimulují a usměrňují:
 • Iniciativu
 • Tvořivost
 • Motivaci
 • Rozvahu
 • Schopnosti
 • Adaptabilitu
 • Orientaci na podnik
 • Odpovědnost
 • Ochotu spolupracovat
hlavn oblasti ve kter ch person ln tvar m e p isp vat k sp nosti organizace tvo pomoc p i
Hlavní oblasti, ve kterých personální útvar může přispívat k úspěšnosti organizace, tvoří pomoc při:
 • Budování dobře motivované, oddané, kvalifikované a flexibilní pracovní síly
 • Vytváření a rozvíjení efektivní organizace
 • Udržování dobrých zaměstnaneckých vztahů
 • Orientace na „hnací síly“ výkonnosti organizace
podpora podp rn ch proces ke komplexn kvalit k sp chu
Podpora podpůrných procesů ke komplexní kvalitě k úspěchu
 • Řízení změn
 • Zabezpečení potřebné kvalifikace
 • Vzdělávání a rozvoj
 • Řízení odměňování
 • Řízení pracovního výkonu
p stupy k hodnocen person ln ho tvaru
Přístupy k hodnocení personálního útvaru
 • Znalost organizace
 • Efektivnost příspěvků pro rozhodování vrcholového managementu
 • Množství předložení inovačních návrhů
 • Schopnost plnit dané sliby
 • Kvalita poskytovaných rad a služeb
 • Schopnost vytvářet a udržovat stabilní a kooperativní vztahy s odbory
 • Schopnost zvládat obtížné situace
 • Příspěvek k vytváření podnikové kultury
 • Celková důvěryhodnost
charakteristick rysy mezin rodn ho person ln ho zen 7k
Charakteristické rysy mezinárodního personálního řízení – 7K
 • Kosmopolitismus
 • Kultura
 • Kompenzace
 • Komunikace
 • Konzultace
 • Kompetence
 • Koordinace
zen lidsk ch zdroj
Řízení lidských zdrojů

= odlišný přístup k řízení v oblasti zaměstnávání lidí, který usiluje o dosažení konkurenční výhody prostřednictvím strategického rozmisťování vysoce oddané a schopné pracovní síly a používá přitom integrovanou soustavu kulturních, strukturálních a personálních postupů

slide16
V řízení lidských zdrojů je kladen důraz na :

- uplatnění strategického přístupu

- chápání lidí jako jmění

- dosahování přidané hodnoty pomocí lidí

- dosažení oddanosti lidí cílům a hodnotám organizace

- potřeba silné podnikové kultury

charakteristick rysy zen lidsk ch zdroj jako nov ho vzoru pro zen lid
Charakteristické rysy řízení lidských zdrojů jako nového vzoru pro řízení lidí
 • Jedná se o vrcholový managementem řízenou činnost
 • Výkon a zabezpečení řízení lidských zdrojů je odpovědnost liniových manažerů
 • Zdůrazňuje potřebu strategického souladu
 • Je závazkově orientované
 • Může mít buď „tvrdou“ nebo „měkkou“ podobu
 • Přístup k zajišťování vzájemně se podporující zaměstnanecké politiky a praxe
 • Důraz je kladen na silnou kulturu a hodnoty
 • Je orientováno výkonově
 • Zaměstnanecké vztahy
 • Organizační principy jsou organické a decentralizované
 • Silný důraz na zabezpečení kvality pro zákazníky
 • Diferencované odměny
strategick zen
Strategické řízení

= soustava rozhodnutí a kroků, které vyúsťují do formulování a zavádění strategií, vypracovaných k dosažení cílů organizace

 • Týká se politiky rozhodování ovlivňující celou organizaci; obecným cílem je zabezpečit, aby se organizace efektivně vyrovnávala se svým prostředím.
kl ov pojmy strategick ho zen
Klíčové pojmy strategického řízení
 • Konkurenční výhoda
 • Způsobilost zdrojů
 • Kritické faktory úspěchu
 • Synergie
kl ov prvky zen lidsk ch zdroj
Klíčové prvky řízení lidských zdrojů
 • Poslání a strategie
 • Organizační struktura
 • Řízení lidských zdrojů
 • Úrovně manažerské práce:

- strategická úroveň

- manažerská úroveň

- operativní úroveň

formulov n person ln strategie
Formulování personální strategie
 • Hodnocení uskutečnitelnosti
 • Určení vhodnosti
 • Určení cílů
 • Rozhodnutí o nástrojích k dosažení cílů
person ln politika
Personální politika
 • Oblasti personální politiky:

- zaměstnávání lidí

- stejné příležitosti

- řízení rozmanitosti

- odměňování

- vzdělávání a rozvoj

- zapojování pracovníků

- zaměstnanecké vztahy

- nová technika a technologie

- zdraví a bezpečnost

- obtěžování

- kouření

hodnoty person ln politiky
Hodnoty personální politiky
 • Spravedlnost
 • Ohleduplnost
 • Kvalita pracovního života
 • Pracovní podmínky
formulov n person ln politiky
Formulování personální politiky
 • Pochopit podnikovou kulturu a její sdílené hodnoty
 • Analyzovat existující politiku
 • Analyzovat vnější vlivy
 • Vyhodnotit všechny oblasti, kde je zapotřebí nové politiky
 • Zjistit názory manažerů
 • Zjistit názory zaměstnanců na personální politiku
 • Zjistit názory představitelů odborů
 • Analyzovat získané informace a připravit návrh politiky
 • Prokonzultovat, projednat a schválit
 • Informovat o politice
person ln zen zam en na schopnosti
Personální řízení zaměřené na schopnosti
 • Kompetence = schopnost člověka chovat se způsobem odpovídajícím požadavkům práce v parametrech daných prostředím organizace, a tak přinášet žádoucí výsledky

- řízení cílů a kroků

- usměrňování podřízených

- řízení lidských zdrojů

- vedení

integrovan prvky person ln ho zen kolem soustavy kompetenc
Integrované prvky personálního řízení kolem soustavy kompetencí

Získávání a výběr

Řízení výkonu

Soustava kompetencí

Řízení lidských zdrojů

Řízení odměňování

anal za pracovn ho m sta
Analýza pracovního místa
 • Celkový účel
 • Obsah
 • Zodpovědnost
 • Kritéria výkonu
 • Odpovědnost
 • Organizační faktory
 • Motivující faktory
 • Faktory osobního rozvoje
 • Faktory prostředí
metody anal zy pracovn ho m sta
Metody analýzy pracovního místa
 • Rozhovory
 • Dotazníky, kontrolní seznamy a soupisy
 • Pozorování
 • Popis prováděný pracovníkem
 • Deníky a záznamníky
 • Hierarchická analýza úkolu
anal za kompetence
Analýza kompetence
 • Názor experta
 • Strukturovaný rozhovor
 • Workshop
 • Funkční analýza
 • Metoda kritických případů
 • Analýza pomocí síta prvků práce
 • Hodnocení pracovní kompetentnosti
popis pracovn ho m sta
Popis pracovního místa
 • Využití k:

- definování postavení pracovního místa v organizaci

- poskytování informací potřebných pro definování specifikace požadavků pracovního místa

- jako východiska pro vypracování pracovní smlouvy

- vytvoření rámce pro stanovování cílů

- vytvoření základny pro hodnocení práce

vypracov n popisu pracovn ho m sta
Vypracování popisu pracovního místa
 • Název pracovního místa
 • Nadřízený držitele
 • Podřízení držitele
 • Celkový účel
 • Klíčové odpovědnosti nebo hlavní úkoly
 • Povaha a šíře
 • Faktorová analýza
zen pracovn ho v konu
Řízení pracovního výkonu

= nástrojem dosahování lepších výsledků organizace, týmů a jednotlivců pochopením a řízením výkonu v dohodnutém rámci plánovaných cílů, norem a požadovaných kompetencí

= proces uplatnění společného sdíleného chápání toho, co má být dosaženo a přístup k řízení a rozvoji lidí takovým způsobem, který zvyšuje pravděpodobnost, že toho bude dosaženo krátkodobě i dlouhodobě

 • Patří do působnosti liniových manažerů a je jimi prosazováno.
zen v konu jako integruj c faktor
Řízení výkonu jako integrující faktor

.

Řízení výkonu

Zlepšení individ.výkonu

a výkonu organizace

Řízení odměňování

Rozvoj dovedností

a kompetencí

Rozvoj efektivnosti

řízení

z kladn principy zen pracovn ho v konu
Základní principy řízení pracovního výkonu
 • Je věcí liniových manažerů
 • Je kladen důraz na sdílení podnikových cílů a hodnot
 • Musí být vytvořeno specificky a individuálně pro každou organizaci
 • Mělo by být uplatněno u všech zaměstnanců
innosti zen pracovn ho v konu
Činnosti řízení pracovního výkonu
 • Dohoda nebo smlouva o pracovním výkonu
 • Plán výkonu a rozvoje
 • Řízení pracovního výkonu v průběhu roku
 • Hodnocení výkonu
sledov n a hodnocen pracovn ho v konu
Sledování a hodnocení pracovního výkonu
 • Měření
 • Zpětná vazba
 • Pozitivní posílení vědomí
 • Výměna názorů
 • Dohoda
lid v pr b hu asu
Lidé v průběhu času
 • Zrání
 • Rozvoj
 • Stárnutí
chov n p i pr ci
Chování při práci
 • Faktory ovlivňující chování

- kompetence

- konstrukty

- očekávání

- hodnoty

- sebeusměrňující plány

- postoje, flustrace a agrese, stres, odpor ke změnám

d sledky faktor ovliv uj c ch jedince pro personalisty
Důsledky faktorů ovlivňujících jedince pro personalisty
 • Individuální rozdíly
 • Kvalifikovaný výkon a kompetence
 • Co se s lidmi děje v průběhu času
 • Společenské vlivy
 • Posuzování lidí
 • Chování při práci
 • Teorie orientace
 • Teorie rolí
motivace
Motivace

proces motivace

Stanovení cíle

potřeba

Podniknutí kroků

Dosažení cíle

teorie motivace
Teorie motivace
 • Teorie instrumentality
 • Teorie potřeb – teorie zaměřené na obsah
 • Herzbergova dvoufaktorová teorie
 • Teorie zaměřené na proces – kognitivní teorie
 • Teorie týkající se chování
 • Společenskovědní teorie
 • Teorie atribuce
 • Teorie vytváření vzorů
motiva n strategie
Motivační strategie
 • Měření motivace za účelem zjištění oblastí, v nichž je potřeba zlepšit motivační postupy
 • Zabezpečení toho, aby zaměstnanci měli pocit, že si jich organizace váží, oceňuje je
 • Formování odpovědného a angažovaného chování a oddanosti zaměstnanců organizaci
 • Vytváření motivačního klimatu v organizaci
 • Zlepšování dovedností v oblasti vedení lidí
 • Vytváření pracovních úkolů a pracovních míst
 • Řízení pracovního výkonu
 • Řízení odměňování
 • Používání metod modifikace chování
organizace
Organizace
 • Organizační procesy, ke kterým dochází v rámci struktury:

- změny

- flexibilita

- interakce a vytváření sítí

- komunikace

- skupinové chování

- týmová práce

- vedení

- přikazování a kontrola

- moc

- politika

- konflikty

typy organizace
Typy organizace
 • Liniově – štábní
 • Divizní
 • Decentralizované
 • Maticová
 • Flexibilní
 • Procesní