1 / 15

Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English “

Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English “. Výukový program: Strojírenská technologie Název programu: Objemové tváření- protlačování Vypracoval: Ing. Elena Nová. Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002

kirra
Download Presentation

Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English “

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Anglicky v odborných předmětech"Support ofteachingtechnicalsubjects in English“ Výukový program: Strojírenská technologie Název programu: Objemové tváření- protlačování Vypracoval: Ing. Elena Nová Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 2. Objemové tváření- protlačování

 3. Objemové tváření- protlačování • Protlačováníje technologie, kterou můžeme provádět za tepla, za poloohřevu a za studena. • Tvářený materiál se přemísťuje • a jeho směr pohybu je určen • konstrukcí nástroje – • protlačovadla. • Výrobek se nazývá průtlaček.

 4. Objemové tváření- protlačování Princip technologie protlačování: Materiály s nízkou přetvárnou pevností, hliník a jeho slitiny, se dají protlačovat na jednu operaci. Oceli a ostatní kovy se protlačují na více operací.

 5. Objemové tváření- protlačování • Před vlastním protlačováním je nutná úprava materiálu rovnáním a dělením /lisováním plechu nebo upichováním z tyčí/ na kaloty, včetně tepelného zpracování. Následuje povrchová úprava – očištění a fosfátování. • Protlačovadlo se skládá z průtlačníku a průtlačnice. • Jako mazivose u protlačování za tepla používá sklo. • Za studena je to olej.

 6. Objemové tváření- protlačování • Podle teploty dělíme protlačování: • Za tepla • Tímto způsobem vyrábíme plné a duté profily se složitým průřezem,které nemůžeme vyrábět válcováním. • Za studena • Tímto způsobem vyrábíme tělesa s tenkou stěnou-nábojnice, tuby,sprejové nádobky. • Výroba je velmi hospodárná.

 7. Objemové tváření- protlačování • Protlačování dělíme podle směru pohybu materiálu a nástroje na: • dopředné • zpětné • kombinované • stranové • radiální.

 8. Objemové tváření-protlačování • Při dopředném (přímém) protlačování se materiál pohybuje ve stejném směru jako průtlačník. • Používá se při tváření čepů, šroubů, pouzder, tedy výrobků, u kterých není konstantní průřez. • Princip dopředného protlačování(1, 3 – průtlačnice, 2, 4 - průtlačník, a, – průtlačník, • b – stírač, c – průtlačnice, d– vyhazovač)

 9. Objemové tváření- protlačování • Pří zpětném protlačování se pohybuje materiál v opačném směru. • Používá se k výrobě dutých protlačků, kdy tloušťka stěny je v porovnání s průměrem velmi malá anebo naopak. • Princip zpětného protlačování • 1, 3  – průtlačnice, 2, 4 - průtlačník, • a, – průtlačník, b – stírač, c – průtlačnice, • d - vyhazovač

 10. Objemové tváření- protlačování • Kombinované (sdružené) protlačování • Vyrábí se tím profilové výrobky, které jsou velmi namáhané. Princip kombinovaného protlačování 1, 3 – průtlačnice, 2, 4 - průtlačník, a, – průtlačník, b – stírač, c – průtlačnice, d – vyhazovač)

 11. Objemové tváření – protlačování • Stranové a radiální protlačování • Při stranovém protlačování se tvářený materiál pohybuje kolmo na směr pohybu průtlačníku. • Radiálním protlačováním rozumíme tváření, při kterém se materiál i části nástroje pohybují v radiálním směru vzhledem k ose materiálu. • Princip stranového (vlevo a uprostřed) a radiálního protlačování

 12. Objemové tváření- protlačování • Hydrostatické protlačování, kdy je polotovar obklopen kapalinou o vysokém tlaku. • Tím se v něm vytváří všestranné napětí a tvárnost materiálu se zvýší.

 13. Odpověz na otázky: • Jaké znáš rozdělení protlačování? • Rozděl protlačování podle směru toku kovu. • Popiš konstrukci protlačovacího nástroje. • Co a jakou metodou vyrábíme protlačováním za studena? • Co a jakou metodou vyrábíme protlačováním za tepla?

 14. Přelož: • Přelož a popiš:

 15. Použitá literatura • http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/04.htm

More Related