slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Přednáška pro ČAK Brno 29. ledna 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Přednáška pro ČAK Brno 29. ledna 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Náhrada škody a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku - rozsah a způsob náhrady JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR. Přednáška pro ČAK Brno 29. ledna 2014. Rozsah náhrady. § 2894 (1) Povinnost nahradit jinému újmu zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění (škody).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Přednáška pro ČAK Brno 29. ledna 2014' - kiril


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Náhrada škody a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku- rozsah a způsob náhradyJUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

Přednáška pro ČAK Brno

29. ledna 2014

rozsah n hrady
Rozsah náhrady

§ 2894

(1) Povinnost nahradit jinému újmu zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění (škody).

(2) Nebyla-li povinnost odčinit jinému nemajetkovou újmu výslovně ujednána, postihuje škůdce, jen stanoví-li to zvlášť zákon. V takových případech se povinnost nahradit nemajetkovou újmu poskytnutím zadostiučinění posoudí obdobně podle ustanovení o povinnosti nahradit škodu.

rozsah n hrady1
Rozsah náhrady

§ 2894 – nemajetková újma

- stanoví-li to zvlášť zákon:

 • § 2543 NOZ – újma za narušení dovolené (zájezd)
 • § 2988 NOZ – nekalá soutěž
 • § 3 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. (obchodní korporace)
 • § 40 odst. 1 písm. e) zákona č. 121/2000 Sb. (autorská práva)
 • § 2956 NOZ – zásah do přirozených práv člověka
rozsah n hrady2
Rozsah náhrady

§ 2951

  (1) Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.

(2) Nemajetková újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním. Zadostiučinění musí být poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy.

slide5
Škoda

  § 2952

Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Záleží-li skutečná škoda ve vzniku dluhu, má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu zprostil nebo mu poskytl náhradu.

rozsah n hrady3
Rozsah náhrady

§ 2969

Náhrada při poškození věci

(1) Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit.

(2) Poškodil-li škůdce věc ze svévole nebo škodolibosti, nahradí poškozenému cenu zvláštní obliby.

rozsah n hrady4
Rozsah náhrady

§ 2970

Náhrada při poranění zvířete

Při poranění zvířete nahradí škůdce účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete tomu, kdo je vynaložil; požádá-li o to, složí mu škůdce na tyto náklady přiměřenou zálohu. Náklady spojené s péčí o zdraví nejsou neúčelné, i když podstatně převyšují cenu zvířete, pokud by je vynaložil rozumný chovatel v postavení poškozeného.

moderace
Moderace

§ 2953

 Snížení náhrady

(1) Z důvodů zvláštního zřetele hodných soud náhradu škody přiměřeně sníží. Vezme přitom zřetel zejména na to, jak ke škodě došlo, k osobním a majetkovým poměrům člověka, který škodu způsobil a odpovídá za ni, jakož i k poměrům poškozeného. Náhradu nelze snížit, byla-li škoda způsobena úmyslně.

(2) Odstavec 1 se nepoužije, způsobil-li škodu ten, kdo se hlásil k odbornému výkonu jako příslušník určitého stavu nebo povolání, porušením odborné péče.

ur en v e
Určení výše

§ 2955

Nelze-li výši náhrady škody přesně určit, určí ji podle spravedlivého uvážení jednotlivých okolností případu soud.

- hmotněprávní obdoba § 136 o.s.ř.

jma na p irozen ch pr vech lov ka
Újma na přirozených právech člověka

§ 2956

Vznikne-li škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu chráněném ustanoveními první části tohoto zákona, nahradí škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil; jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy.

jma na p irozen ch pr vech lov ka1
Újma na přirozených právech člověka

§ 2957

Způsob a výše přiměřeného zadostiučinění musí být určeny tak, aby byly odčiněny i okolnosti zvláštního zřetele hodné. Jimi jsou úmyslné způsobení újmy, zvláště pak způsobení újmy s použitím lsti, pohrůžky, zneužitím závislosti poškozeného na škůdci, násobením účinků zásahu jeho uváděním ve veřejnou známost, nebo v důsledku diskriminace poškozeného se zřetelem na jeho pohlaví, zdravotní stav, etnický původ, víru nebo i jiné obdobně závažné důvody. Vezme se rovněž v úvahu obava poškozeného ze ztráty života nebo vážného poškození zdraví, pokud takovou obavu hrozba nebo jiná příčina vyvolala.

rozsah n hrady5
Rozsah náhrady

§ 2971

 Náhrada nemajetkové újmy

Odůvodňují-li to zvláštní okolnosti, za nichž škůdce způsobil újmu protiprávním činem, zejména porušil-li z hrubé nedbalosti důležitou právní povinnost, anebo způsobil-li újmu úmyslně z touhy ničit, ublížit nebo z jiné pohnutky zvlášť zavrženíhodné, nahradí škůdce též nemajetkovou újmu každému, kdo způsobenou újmu důvodně pociťuje jako osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit.

ubl en na zdrav
Ublížení na zdraví

§ 2958

Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

ubl en na zdrav1
Ublížení na zdraví

237. a 238. závěrečných ustanovení § 3080 NOZ

- zrušena vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

ubl en na zdrav2
Ublížení na zdraví

Odškodňování újem na zdraví po 1. 1. 2014

Metodika NS k odškodňování újem na zdraví podle NOZ

 • Nezávazný doporučující materiál
 • Komplexní přístup
 • Odborný podklad
 • Předpoklad využití v soudní i mimosoudní praxi
ubl en na zdrav3
Ublížení na zdraví

Metodika NS k odškodňování újem na zdraví podle NOZ

 • Bolestné – revize příloh vyhlášky č. 440/2001 Sb.
 • Ztížení společenského uplatnění – zcela nový přístup s využitím MKF
ubl en na zdrav4
Ublížení na zdraví

Bolestné

- přehled bolesti se skládá z jednotlivých položek, jimž jsou přiřazeny bodové hodnoty vyjadřující vzájemné proporce mezi jednotlivými položkami

Hodnota bodu – 1% hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za rok předcházející roku, v němž vznikl nárok/vznikla bolest

ubl en na zdrav5
Ublížení na zdraví

MKF – Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví

- systém vytvořený Světovou zdravotnickou organizací (WHO)

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf

usmrcen
Usmrcení

§ 2959

Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

n klady p e o zdrav
Náklady péče o zdraví

§ 2960

Škůdce hradí též účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost tomu, kdo je vynaložil; požádá-li o to, složí mu škůdce na tyto náklady přiměřenou zálohu.

ztr ta na v d lku
Ztráta na výdělku

§ 2962

(1) Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti poškozeného se hradí peněžitým důchodem ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozeného před vznikem újmy a náhradou toho, co poškozenému bylo vyplaceno v důsledku nemoci či úrazu podle jiného právního předpisu.

ztr ta na v d lku1
Ztráta na výdělku

§ 2962

(2) Žáku nebo studentu náleží náhrada za ztrátu na výdělku ode dne, kdy měla skončit jeho povinná školní docházka, studium nebo příprava na povolání, po dobu

a) o kterou se jeho povinná školní docházka, studium nebo příprava na povolání prodloužily následkem újmy na zdraví,

b) neschopnosti následkem újmy na zdraví,

c) trvání zdravotního postižení vzniklého následkem újmy na zdraví, které zpravidla brání úplnému zapojení do výdělečné činnosti, nebo

d) trvání zdravotního postižení vzniklého následkem újmy na zdraví, které částečně brání zapojení do výdělečné činnosti, pokud nezameškává vlastní vinou příležitost k výdělku výkonem práce pro něho vhodné.

ztr ta na v d lku2
Ztráta na výdělku

§ 2963

(1) Po skončení pracovní neschopnosti, případně při invaliditě, nahradí škůdce poškozenému jeho ztrátu peněžitým důchodem, který se stanoví vzhledem k rozdílu mezi výdělkem, jakého poškozený dosahoval před vznikem újmy, a výdělkem dosahovaným po skončení pracovní neschopnosti s přičtením případného invalidního důchodu podle jiného právního předpisu. Dojde-li ublížením na zdraví k dlouhodobému zvýšení potřeb poškozeného, stanoví se výše peněžitého důchodu i vzhledem k těmto potřebám.

ztr ta na v d lku3
Ztráta na výdělku

§ 2963

(2) Dosahuje-li poškozený po skončení pracovní neschopnosti výdělku jen s vynaložením většího úsilí nebo se zvýšenou námahou, které by, nebýt škodné události, jinak nemusel vynaložit, odčiní se mu peněžitým důchodem i zvýšená námaha nebo úsilí. Při stanovení výše peněžitého důchodu se přihlédne i ke zvyšování výdělků v daném oboru, jakož i k pravděpodobnému růstu výdělku poškozeného podle rozumného očekávání.

n hrada za v ivu
Náhrada za výživu

 § 2966

(1) Při usmrcení hradí škůdce peněžitým důchodem náklady na výživu pozůstalým, kterým zemřelý ke dni své smrti poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu. Náhrada náleží pozůstalým ve výši rozdílu mezi dávkami důchodového zabezpečení poskytovanými z téhož důvodu a tím, co by poškozený podle rozumného očekávání mohl pozůstalým na těchto nákladech poskytovat, pokud by k jeho zranění nedošlo.

(2) Z důvodu slušnosti lze přiznat příspěvek na výživné i jiné osobě, pokud jí usmrcený poskytoval takové plnění, ač k tomu nebyl podle zákona povinen.

n hrada za v ivu1
Náhrada za výživu

Pozůstalý

- náhrada nákladů na výživu

- zemřelý ke dni své smrti poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu

- výše - rozdíl mezi dávkami a možnostmi zemřelého

Jiná osoba

- příspěvek na výživu

- zemřelý ke dni smrti poskytoval plnění

- výše – neurčena

Limit - fiktivní ztráta na výdělku či důchodu zemřelého (výše)

- pravděpodobná doba poskytování plnění (délka)

odbytn
Odbytné

§ 2968

Je-li pro to důležitý důvod a žádá-li o to poškozený, přizná soud poškozenému namísto peněžitého důchodu odbytné.