TULEVAISUUDEN ASUNTOPOLITIIKKAA KUUMA-SEUDULLA -seminaari - PowerPoint PPT Presentation

kiri
tulevaisuuden asuntopolitiikkaa kuuma seudulla seminaari n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TULEVAISUUDEN ASUNTOPOLITIIKKAA KUUMA-SEUDULLA -seminaari PowerPoint Presentation
Download Presentation
TULEVAISUUDEN ASUNTOPOLITIIKKAA KUUMA-SEUDULLA -seminaari

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
84 Views
Download Presentation

TULEVAISUUDEN ASUNTOPOLITIIKKAA KUUMA-SEUDULLA -seminaari

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TULEVAISUUDEN ASUNTOPOLITIIKKAA KUUMA-SEUDULLA -seminaari Nurmijärvi, tiistai 17.6.2014 KUUMA-seudun asuntoryhmän puheenjohtaja, suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto

  2. Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa • Selvityksen tekemisen taustalla valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimus vuosille 2012-2015 • Käynnistettiin selvityshanke, jonka ovat rahoittaneet KUUMA-kuntien lisäksi Uudenmaan liitto sekä Ympäristöministeriö • Hanke päättyy 30.6.2014

  3. Hankkeen tulokset KUUMA-seudulla • Selvityksen vaikutus koko Helsingin seudun asuntokysymykseen ja KUUMA –seudun rooli siinä • Selvityshenkilön toimenpide-ehdotukset

  4. Hankkeen tuloksista • Valmisteilla Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman (MASU) ja asumisstrategian valmistelutyö sekä aiesopimus 2016-2019 • on edistetty ymmärrystä KUUMA -kuntien keskinäisestä erilaisuudesta sekä erilaisuudesta suhteessa PKS –kuntiin • KUUMA -seudun yhteistyö parantunut • vuokra-asuminen vs. seudun kilpailukyky • vastakkainasettelu PS vs. KUUMA on lientynyt ymmärryksen lisääntyessä

  5. Yhteisen rakennuttajaorganisaation kilpailuttaminen • Ajankohta todettiin nopeasti epätarkoituksenmukaiseksi – yhteistyön kehittäminen kilpailuttamalla ja siihen liittyvien asioiden valmistelu ja linjaaminen eivät olleet käynnistymässä oikeassa järjestyksessä • Ensin pitäisi linjata maa- ja asuntopoliittiset tavoitteet sekä varmistaa tontit kuntien ara-tuotantoon • Meneillään olevat kuntaselvitykset hämmensivät • Yhteistyö lisääntyi ja vuokrataloyhtiöt terävöityivät • Asuminen KUUMA-kunnissa kohtuuhintaista – kunnat ovat sitoutuneet MAL-aiesopimuksen tavoitteisiin


  6. Hankintaosaamisen keskittäminen kahteen kuntaan • Isäntäkuntamallilla aiemmin pyritty parantamaan ja keskittämään hankintaosaamista – yhteistyö ollut kuitenkin vaisua. Em. kokemusten perusteella keskittäminen ei ole edennyt. • Teemaan liittyen • järjestettiin 21.5.2014 puoli päivää kestänyt hankintaosaamisen koulutustilaisuus Järvenpäässä • 26.6.2014 klo 9-12 järjestetään vielä puoli päivää kestävä ”hankintaklinikka” –koulutus Keravalla

  7. Maa- ja asuntopoliittisten tavoitteiden yhteensovittaminen • Käynnistetty KUUMA –asuntopoliittisen ohjelman laatiminen • Teija Ojankoski jatkaa myös tässä ja työ on tarkoitus saada valmiiksi lokakuun loppuun 2014 • väh. KUUMA-seudun pääperiaatteiden määritys • Parhaillaan työn alla Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma (MASU) ja siihen liittyvä seudun asumisstrategia. • KUUMA-kunnille tärkeiden yhteisten asuntopoliittisten linjausten määrittämisellä tähdätään myös keväällä 2015 käynnistettävän uuden aiesopimuksen 2016-2019 sisältöön

  8. Tonttiohjelma vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotantoon • Kunnat laativat säännönmukaisesti päivitettävän tonttiohjelman, jolla turvataan tonttitarjonnan jatkuvuus sekä omalle vuokrataloyhtiölle että muulle vuokra-asunto- ja asumisoikeusasuntotuotannolle. • Kukin kunta laatii itsenäisesti

  9. Asumisoikeusjärjestelmä • Neuvotteluja Helsingin kanssa viety eteenpäin. Helsinki suhtautuu myönteisesti. • Tarkoitus ostaa 1.1.2015 alkaen sekä järjestysnumerojärjestelmän hoitaminen että asumisoikeusasioiden muu viranomaistoiminta Helsingin kaupungilta. • Kunnat tekevät parhaillaan päätöksiä ostopalvelusta.

  10. Energia- ja korjausavustusasioiden keskittäminen kahteen kuntaan • Yksikään kunta ei ole halukas keskittämiseen. • Kysymyksessä kuntien toimiminen valtionapuviranomaisena, josta tehtävästä halutaan pikemminkin luopua. • Esitetty, että ARA myöntäisi tuet ja kunnat voivat toimia rakennusvalvonnassa avustamassa (valmiustodistukset yms.) • Esitetty myös, että asia otettaisiin esille rakennusvalvontojen ylikunnallistamista selvitettäessä.