Kas Dokusu Gelişimi - PowerPoint PPT Presentation

kas dokusu geli imi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kas Dokusu Gelişimi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kas Dokusu Gelişimi

play fullscreen
1 / 67
Kas Dokusu Gelişimi
516 Views
Download Presentation
kiri
Download Presentation

Kas Dokusu Gelişimi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kas Dokusu Gelişimi Prof. Dr. Alpaslan GÖKÇİMEN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

 2. Gelişim • Kas sistemi mezodermden gelişir • İris kasları nöroektoderm kökenlidir

 3. Kas dokusu kaynağı? • Miyoblastlar: Mezenşimden gelişir

 4. Mezenşim? • Primitif çizginin belirmesinden sonra, bu çizginin derinlerindeki hücreler ayrılarak mezenşim denilen embriyonik gevşek bağ dokusunu oluştururlar…

 5. İskelet Kası Gelişimi • Gövdenin iskelet kaslarını şekillendiren miyoblastlar, somitlerin miyotom bölgelerindeki mezodermden köken alır.

 6. Somit? • Paraksiyal mezoderm

 7. Ekstremite Kasları • Ekstremite tomurcuklarındaki öncü miyojenik hücrelerden gelişir…

 8. Miyogenezis • İlk belirtisi, miyoblastlara farklılaşan mezenşim hücrelerinin gövde ve çekirdeklerinin uzamasıdır. • Sonra, primordiyal kas hücreleri kaynaşarak uzun, çok çekirdekli ve silindirik biçimli miyotübleri şekillendirirler.

 9. Gelişme boyunca • Miyotüblerin ve miyoblastların kaynaşması devam ederek kas büyümesi olur. • Miyofilamentler, miyotüp sitoplazması içinde gelişir. • Miyotüpler farklılaşma gösterirken, çevre bağ dokularından eksternal lamina ile sarılarak ayrılırlar.

 10. Fibroblastlar • Fibröz kılıfın epimisyum ve perimisyum tabakalarını yapar. • Endomisyum ise retiküler lifler ile kas liflerinden köken alan eksternal lamina tarafından oluşturulur.

 11. İskelet Kasları • Çoğu doğumdan önce gelişir. • Geri kalanlar, birinci yılın sonuna kadar gelişir. • İlk yıldan sonra, daha fazla miyofilament şekillenmesi ile liflerin çapı artar. Bu da kas boyutunda artışa sebep olur.

 12. Miyotomlar • Dorsal epaksiyal • Ventral hipoksiyal • Gelişmekte olan her spinal sinir de bölünerek, bu bölümlere dal gönderir.

 13. Epaksiyal Miyotom • Miyotomların epaksiyal ve hipoksiyal bölümlerinden köken alan miyoblastlar, boynun ekstansör kasları ile kolumna vertebralis kaslarını şekillendirir.

 14. Hipoksiyal Miyotom • Skalen • Prevertebral • Geniohyoid

 15. Göz Kasları • Bilgiler ? • Prekordal plak çevresindeki mezenşimal hücrelerden köken?

 16. Dil Kasları • Oksipital miyotom

 17. Ekstremite Kasları • Gelişmekte olan kemiklerin etrafındaki miyoblastlardan gelişir. • Ekstremite tomurcuklarındaki öncü miyojenik hücrelerden bazısı somitlerden köken alır.

 18. Ekstremite tomurcuklarındaki öncü miyojenik hücrelerden bazısı somitlerden köken alır • Bu hücreler, ilk olarak dermatomiyomların ventral kısmında yer alır.

 19. Bu hücreler, ilk olarak dermatomiyomların ventral kısmında yer alır • Epitelyal hücrelerdir. • Mezenşimal-epiteliyal değişimi takiben bu hücreler, ekstremitelerin ilk gelişmeye başladığı yere göç ederler.

 20. Düz Kas • İlkel sindirim kanalını ve onun türevlerini çevreleyen planknik mezenşimden farklılaşır. • Çoğu kan ve lenf damarlarının duvarındaki düz kaslar somatik mezodermden gelişir.

 21. İris kasları, meme ve ter bezlerindeki miyoepitelyal hücreler? Ektoderm kökenli mezenşimal hücrelerden

 22. Kalp Kası • Gelişmekte olan kalp tüpünü çevreleyen splanknik mezenşim

 23. Splanknik mezenşim • Somatoplevra: Somatik mezoderm ile bunun üzerindeki embriyonik ektoderm. (Vücut duvarını) • Splanknoplevra: Splanknik mezoderm ile bunun altındaki embriyonik endoderm. (Embriyonik barsak duvarını)

 24. Kas Anomalileri • Vücuttaki kaslardan herhangi biri gelişmemiş olabilir.En sık m. Pektoralis mayorun sternokostal başı • M. Palmaris longus, • M. Trapezius, • M. Serratus ant.,m.kuadratus femoris

 25. Kasların Varyasyonu • Tüm kaslarda gözlenebilir. • M.sternokleidomastoidus bazen doğumda zedelenebilir (Konjenital tortikollis).

 26. Konjenital tortikollis • Bazen doğuştan sternokleidomastoid kası kısadır ve fibrozis oluşumu sebebiyle baş bir tarafa doğru eğilir ve sabit rotasyon görülür.