แรงงานต่าง
Download
1 / 30

แรงงานต่าง ด้าว กับ การ รักษาความสามารถ ในการแข่งขัน ของ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไทย - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

แรงงานต่าง ด้าว กับ การ รักษาความสามารถ ในการแข่งขัน ของ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไทย. กิริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [email protected] 22 กรกฎาคม 2552. สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย. มีจำนวน 2-2.5 ล้านคน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' แรงงานต่าง ด้าว กับ การ รักษาความสามารถ ในการแข่งขัน ของ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไทย' - kiri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

แรงงานต่างด้าว กับ การรักษาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไทย

กิริยา กุลกลการ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

[email protected]

22 กรกฎาคม 2552


สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในประเทศไทยสถานการณ์แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

 • มีจำนวน 2-2.5 ล้านคน

 • เป็นชาวพม่า 70%, ลาว 15% และกัมพูชา 15%

 • 43% ในกรุงเทพและปริมณฑล และจำนวนมากในจังหวัดชายแดน

 • ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ

 • ทำงานในภาคเกษตร ประมง ก่อสร้าง และภาคบริการ


นโยบายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยนโยบายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

 • ประเทศไทยเปลี่ยนจากประเทศที่ส่งออกแรงงานสุทธิไปเป็นประเทศที่นำเข้าแรงงานสุทธิในปี 1990

 • ประเทศไทยไม่มีนโยบายให้มีการนำเข้าแรงงานจากต่างประเทศ

 • ก่อนปี 2001 ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวทำงานในบางพื้นที่บางกิจการ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว

 • ปี 2001 เปิดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ ไม่จำกัดพื้นที่และกิจการเพื่อทราบข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่แท้จริง

 • ปี 2002-2003 ได้มีการทำ MOU กับพม่า ลาว และกัมพูชา

 • ปี 2008 มีพระราชบัญญัติแรงงานต่างด้าว


ปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว

 • แรงงานต่างด้าวส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติ

 • ด้านเศรษฐกิจ

  • ตลาดแรงงาน

  • ภาระการคลัง

  • ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม

  • การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ


วัตถุประสงค์ของการศึกษาวัตถุประสงค์ของการศึกษา

 • ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกิจการที่ใช้และไม่ใช้แรงงานต่างด้าวในเรื่องการลงทุน เทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องจักร การส่งออก และการเป็นเจ้าของโดยชาวต่างชาติ

 • ทดสอบสมมติฐานว่า กิจการที่ใช้แรงงานต่างด้าวมีความสามารถในการแข่งขันต่ำกว่ากิจการที่ไม่ใช้แรงงานต่างด้าวหรือไม่


ผลการศึกษาในอดีตวัตถุประสงค์ของการศึกษา

 • การยกเลิกโครงการ Bracero ทำให้การพัฒนาเครื่องจักรเพื่อเก็บเกี่ยวเจริญรุดหน้าอย่างมากในภาคเกษตรกรรมของอเมริกา

  (Krikorian 2000; Martin 2001; Sarig, Thompson & Brown 2000; Lind 2006)

 • ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขึ้นกับทักษะแรงงานที่มีในประเทศ

  (Acemoglu 1998; Quispe-Agnoli & Zavodny 2002; Lewis 2005)


ผลการศึกษาในอดีตวัตถุประสงค์ของการศึกษา

 • แรงงานต่างชาติทำให้ผลิตภาพเพิ่มสูงขึ้น เพราะแรงงานต่างชาติได้นำทักษะความสามารถที่แตกต่างจากแรงงานท้องถิ่นเข้าสู่ขบวนการผลิต(Ottaviano 2005)

 • การเกี่ยวข้าวในอเมริกาใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น

 • การใช้แรงงานต่างชาติมีความยุ่งยากมาก และในยุคโลกาภิวัตน์ ผู้ผลิตควรต้องเร่งพัฒนาการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน


งานศึกษาในประเทศไทยวัตถุประสงค์ของการศึกษา

 • Beesey (2004) พบว่า เครื่องจักรมีราคาแพง และไม่สามารถทำงานแทนคนได้ เช่น งานเชื่อมเหล็ก งานจัดวางโครงเหล็ก และการเทซีเมนต์

 • ARCM (2004) พบว่าโรงงานส่งออกขนาดใหญ่เท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนไปใช้เครื่องแกะกุ้งได้อย่างคุ้มทุน


อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไทยอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไทย

 • อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เพราะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวจำนวนมาก

 • เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น

 • มูลค่าส่งออกลดลงจาก 25% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมดในปี 1987 เป็น 5% ในปี 2005

 • จำนวนโรงงานเพิ่มขึ้นจาก 1,574 โรงในปี 1989 เป็น 3,066 โรงในปี 1995 แล้วลดลงเป็น 2,541 โรงในปี 2005


อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไทยอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไทย

 • การจ้างงานเพิ่มขึ้นจาก 688,000 คนเป็น 862,000 คน (22%) ในปี 1996 แล้วจึงลดลงเป็น 825,700 คน (15% ของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม) ในปี 2005

 • สัดส่วนการส่งออกต่อการผลิตได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปี 1995 ถึง 2005


อุปสรรคของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไทย

 • ค่าจ้างที่เพิ่มสูงขึ้น

 • ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น

 • การแข่งขันที่สูงขึ้น

  • โดยเฉพาะเมื่อระบบโควต้านำเข้าสิ่งทอถูกยกเลิกไปภายใต้การเปิดเสรีการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม


การปรับตัวของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไทยอุตสาหกรรม

 • เน้นการออกแบบ

 • พัฒนาวัสดุใหม่ๆ

 • พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เช่น CAD, CAM, GTS

 • เปลี่ยนจาก OEM เป็น OBM


การปรับตัวของอุตสาหกรรมการปรับตัวของอุตสาหกรรม

 • ขนส่งสินค้าด่วนทางอากาศ

 • แสวงหาตลาดใหม่

 • ตั้งศูนย์บริการส่งออกโบ๊เบ๊และสร้างตราสินค้ากลาง

 • ย้ายฐานการผลิต

 • ใช้แรงงานต่างด้าว


ความหมายของความสามารถในการแข่งขันความหมายของความสามารถในการแข่งขัน

 • ความสามารถที่จะผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทัดเทียมหรือดีกว่าคู่แข่ง

 • ผลิตภาพ (Productivity):Michael E. Porter

 • ผลิตภาพ

  • เทคโนโลยี

  • ประสิทธิภาพ


ข้อมูลที่ใช้ความหมายของความสามารถในการแข่งขัน

 • ใช้ข้อมูลจากการสำรวจผลิตภาพและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ปี 2006

 • 96 กิจการ: 84 กิจการไม่ใช้แรงงานต่างด้าว,12 กิจการใช้แรงงานต่างด้าว


ลักษณะที่ใช้ในการเปรียบเทียบลักษณะที่ใช้ในการเปรียบเทียบ 26 ประการ

 • อายุและขนาดของกิจการ

 • อายุและประเภทของเครื่องจักรและอุปกรณ์

 • สัดส่วนเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

 • การติดต่อกับต่างประเทศ

  • สัดส่วนการเป็นเจ้าของโดยชาวต่างชาติ

  • การขายสินค้าให้บริษัทข้ามชาติ

  • สัดส่วนการส่งออก


ลักษณะที่ใช้ในการเปรียบเทียบลักษณะที่ใช้ในการเปรียบเทียบ 26 ประการ

 • การวิจัยและการพัฒนา (R&D)

  • ค่าใช้จ่าย

  • การจ้างพนักงาน

  • การจ้างองค์กรอื่น

 • การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • การมีตราสินค้าเป็นของตนเอง

 • เครือข่ายธุรกิจและการมีส่วนร่วมของลูกค้า

 • การคาดการณ์ยอดขายในอนาคต


 • แผนการลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตหรือปรับปรุงคุณภาพแผนการลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตหรือปรับปรุงคุณภาพ

 • การปรับปรุงสินค้าเดิม

 • จำนวนสินค้าใหม่ที่โรงงานผลิตในช่วง 2004-2006

 • การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์

 • การเปิดตลาดใหม่

 • การซื้อหรือยื่นจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร

 • การพัฒนาสินค้าหลักตัวใหม่

 • การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตสินค้าหลักโดยใช้เทคโนโลยีใหม่

 • การได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการคิดค้นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือการทำวิจัยและพัฒนา


ผลการศึกษาแผนการลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตหรือปรับปรุงคุณภาพ

 • กิจการที่ใช้แรงงานต่างด้าวมีลักษณะด้อยกว่ากิจการที่ไม่ใช้แรงงานต่างด้าว 12 ประการจากทั้งหมด 26 ประการ ดังนี้


ประเภทของเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทของเครื่องจักรและอุปกรณ์

กิจการที่ใช้แรงงานต่างด้าว กิจการที่ไม่ใช้แรงงานต่างด้าว


อายุของเครื่องจักรประเภทของเครื่องจักรและอุปกรณ์

กิจการที่ใช้แรงงานต่างด้าว กิจการที่ไม่ใช้แรงงานต่างด้าว


สมการถดถอยประเภทของเครื่องจักรและอุปกรณ์: ผลิตภาพกับการใช้แรงงานต่างด้าว

 • Pคือ ตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน

 • Ageคือ อายุของกิจการ

 • Firmsizeคือ ขนาดของกิจการ

 • DomExคือ สถานะการส่งออก

 • Foreignคือ สัดส่วนการเป็นเจ้าของโดยชาวต่างชาติ

 • Compคือ สัดส่วนเครื่องจักรที่ถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์

 • Vinคือ สัดส่วนของเครื่องจักรที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี

 • RDคือ ค่าใช้จ่ายในการทำ R&D

 • Xregคือ ที่ตั้งของกิจการ

 • Mคือ สัดส่วนการจ้างแรงงานต่างด้าว


ผลการศึกษาประเภทของเครื่องจักรและอุปกรณ์


สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

 • กิจการที่ใช้แรงงานต่างด้าวมีลักษณะด้อยกว่ากิจการที่ไม่ใช้แรงงานต่างด้าวบางประการที่อาจส่งผลเสียต่อความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

 • ความสามารถในการแข่งขันของกิจการที่ใช้แรงงานต่างด้าวไม่ได้ต่ำกว่าความสามารถในการแข่งขันของกิจการที่ไม่ใช้แรงงานต่างด้าว

 • อุปสรรคสำคัญของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไทยคือ การขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ เพราะงานบางอย่างไม่สามารถใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคนได้


สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

 • ค่าจ้างแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวเท่ากัน แสดงว่า แรงงานทั้งสองประเภททดแทนกันได้สมบูรณ์

 • การพึ่งพิงแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอาจไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืน

 • ผู้ประกอบการควรเปลี่ยนไปผลิตเสื้อผ้าที่ค่าจ้างแรงงานไม่ใช่หัวใจสำคัญในการแข่งขัน


ad