Ukladanie podmienok a povinností pri posudzovaní koncentrácií v SR - PowerPoint PPT Presentation

ukladanie podmienok a povinnost pri posudzovan koncentr ci v sr n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ukladanie podmienok a povinností pri posudzovaní koncentrácií v SR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ukladanie podmienok a povinností pri posudzovaní koncentrácií v SR

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Ukladanie podmienok a povinností pri posudzovaní koncentrácií v SR
117 Views
Download Presentation

Ukladanie podmienok a povinností pri posudzovaní koncentrácií v SR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ukladanie podmienok a povinností pri posudzovaní koncentrácií v SR Erika Lovásová Protimonopolný úrad SR Bratislava, 14.05.2014

 2. Obsah • Súčasná právna úprava v SR • Navrhované zmeny • Návrh Usmernenia • Vybrané problematické oblasti • Skúsenosti úradu • Úvahy „delegeferenda“

 3. Súčasná právna úprava • § 12 ods. 3 – spôsob rozhodnutia úradu o problematickej koncentrácii za súčasného uloženia podmienky (a povinnosti) – zostáva • § 12 ods. 4 – postup a lehoty pri posudzovaní koncentrácie, ak je v hre podmienka – zmena a doplnenie • § 12 ods.5 – mandát na rozhodnutie o suspenzii pre prípad uloženia podmienky – zostáva • § 13 - následky neplnenia rozhodnutia/povinnosť a možnosti zmeny rozhodnutia s podmienkami - zmena • § 38 ods. 2 – pokuty – zostáva - zmena formálneho charakteru • Usmernenie z roku 2006 - potreba revízie

 4. Navrhované zmeny • § 12 ods. 3 – nezmenený • § 12 ods. 4 – výzva na podmienky, odôvodnenie obáv, úrad návrhom viazaný nie je! • § 12 ods. 5 – procesné ustanovenia: • lehoty na predkladanie podmienok – doplnenie – základ 30 dní, možnosť predĺženia, nové (doplnenie) – možnosť úradu akceptovať návrh po lehote • lehoty na rozhodnutie neplynú • § 12 ods. 6 nezmenený (predošlý § 12 ods. 5) • § 12 ods. 7 – nové ustanovenie – explicitne zakotvuje možnosť testovania návrhu podmienok • § 12 ods. 8 – nové ustanovenie – inštitút správcu a základné úlohy a požiadavky na správcu

 5. Navrhované zmeny • § 13 ods. 1 – nové – akési „zmiernenie tvrdosti“ v porovnaní s predošlou úpravou, možné vydanie nielen zákazového rozhodnutia • § 13 ods. 2 – nové ustanovenie – MOŽNOSŤ úradu zrušiť (akékoľvek) rozhodnutie o koncentrácii AK • neplnenie povinnosti • nepravdivé/neúplné údaje od účastníka • § 13 ods. 3 – nové – zmena z povinnosti na MOŽNOSŤ úradu zmeniť rozhodnutie na návrh účastníka (vecné podmienky nezmenené), doladenie lehôt • § 13a písm. c) – nové ustanovenie - sankcia aj v prípade implementácie koncentrácie v rozpore s rozhodnutím s podmienkou • § 22 ods. 1 písm. m) - nové ustanovenie – doplnenie kompetencie úradu odsúhlasiť správcu (nielen) v konaní o koncentrácii • § 38 ods. 1 písm. e) - nové – odstránenie duplicity - včlenenie pokuty za neplnenie rozhodnutia o podmienke pod všeobecné ustanovenie o neplnenie rozhodnutia úradu

 6. NOVÉ Usmernenie • Bude reflektovať zmeny zákona Ambície: • Jasná preferencia pre štrukturálne podmienky (platí i dnes) a precizovanie súčasného Usmernenia z pohľadu kritérií na podmienky • Aj z vecného pohľadu explicitné vysvetlenie možnosti vzniku určitých problémov a vyjadrenie preferencií (napr. riešenie upfrontbuyer) • Premietnutie inštitútu správcu a bližšie vysvetlenie kritérií a možných úloh plus akýsi vzorový mandát správcu • Precizovanie procesu – KEDY možno navrhovať – prednotifikačné kontakty!, KONZULTÁCIE (aj tu cieľ vyhnúť sa praktickým problémom) • Bližšie objasnenie testovania – Dôverná verzia! • Vzor obsahu návrhu • Záväzok úradu riadiť sa Usmernením

 7. Vybrané praktické problémy • Lehota – spočíva, ALE – testovanie, zahraničné subjekty atď. – záujem AJ účastníka na včasnom podaní návrhu a spolupráci • Načasovanie návrhu podmienok a povinností • po výzve úradu po tom, čo sú identifikované súťažné obavy – najneskorší termín • zákon nevylučuje skôr – Obava z ovplyvnenia názoru úradu pri skoršom návrhu? Kedy? Aj už prednotifikačné kontakty (výhody) – záväzok v usmernení! • Formulovanie podmienok aby obsahovali všetko a boli jednoznačné

 8. Praktické skúsenosti • Holcim/VHS (16.5.2011, 2011/FH/3/1/018) • Trh výroby a predaja šedého cementu • Podmienka štrukturálneho charakteru – odpredaj terminálu v oblasti s prekrytím aktivít účastníkov koncentrácie • Jediná podmienka uložená v „novšej“ histórii úradu (rátajúc od rozsiahlej novely zákona k 1.5.2004) • Prvýkrát ustanovený správca – potreba explicitného zákonného ustanovenia! • Cezhraničná koncentrácia

 9. Praktické skúsenosti • Staršie rozhodnutia s podmienkami z roku 2003 (resp. staršie) – napr. rozhodnutie GeneralElectricCompany/AGFA (2003/FH/3/1/241), rozhodnutie Zentiva/SL Pharma (2003/FH/3/1/179) • Tesco/Carrefour – (29.12. 2006, 2006/FH/3/1/146) – príklad, kedy navrhované podmienky neboli spôsobilé odstrániť súťažné obavy – resp. pochybnosť o existencii vhodného kupujúceho – zákaz koncentrácie

 10. Úvahy do budúcnosti • Viaceré praktické problémy (včasnosť návrhu, správca, vzor návrhu) budú riešené v Usmernení, ktoré by malo byť priebežne revidované • Problém s lehotami riešiť aj zefektívnením testovania – možná predpríprava pre testovanie, propagácia dôležitosti testovania voči adresátom • Problematika cezhraničných koncentrácií: • Dôležitosť výmeny informácií • Načasovanie procesu • Obsah podmienok a povinností • Tu nevyhnutnosť jednak konvergencie postupov a zákonnej úpravy pri posudzovaní koncentrácií (ambícia aj Komisie) a jednak možnosť vytvorenia platformy obdobnej ako v antitruste pre zdieľanie informácií?

 11. Ďakujem za pozornosť! www.antimon.gov.sk Twitter: @PMUSR_tweetuje erika.lovasova@antimon.gov.sk