Sn ma e
Download
1 / 16

Snímače - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Snímače. Slúžia na meranie prevádzkových veličín . Základné delenie snímačov je na aktívne a pasívne snímače. Podľa kontaktu z meraným objektom ich rozdeľujeme na dotykové a bezdotykové. Delenie podľa snímanej veličiny:. pohybu – lineárny a rotačný pohyb

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Snímače' - kirby-church


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sn ma e
Snímače

Slúžia na meranie prevádzkových veličín .

 • Základné delenie snímačov je na aktívne a pasívne snímače.

 • Podľa kontaktu z meraným objektom ich rozdeľujeme na dotykové a bezdotykové.


Delenie pod a sn manej veli iny
Delenie podľa snímanej veličiny:

 • pohybu – lineárny a rotačný pohyb

 • rýchlosti – lineárna, rotačná, uhlová, rýchlosť toku

 • zrýchlenia

 • rozmerov – polohy, veľkosti, plochy, hrúbky ...

 • hmoty – váha, hustota ...

 • teploty

 • ostatné – intenzita žiarenia, hluku, radiácie ...


Kontaktn sn ma e
Kontaktné snímače

 • Patria medzi najjednoduchšie snímače.

 • Pri zmene sledovanej veličiny dochádza k zopnutiu alebo rozopnutiu jeho kontaktov.

 • Používajú sa hlavne v jednoduchých obvodoch z kontrolnou žiarovkou alebo diódou.


Odporov sn ma e polohy
Odporové snímače polohy

 • Pôsobením meranej neelektrickej veličiny sa mení poloha pohyblivého kontaktu voči odporovej dráhe, ktorá môže byť priamočiara alebo posuvná. V CMV sa používajú najčastejšie snímače so základným odporom 100 Ohmov.


Bimetalov sn ma
Bimetalový snímač

 • Patrí do skupiny binárnych snímačov. Využíva sa princíp dĺžkovej rozťažnosti kovov.

 • Dva pásiky z kovov z rozličnou teplotnou rozťažnosťou sú spojené po dĺžke pevným spojom.

 • Pri zmene teploty každý s pásikov zmení svoju dĺžku. Pretože sú snímače pevne spojené dôjde k ohnutiu celého snímača. Pri dostatočnom prehnutí dôjde k zopnutiu alebo rozopnutiu kontaktu.

 • Tieto snímače sa používajú

  na zabezpečenie maximálnej alebo

  minimálnej teploty, prerušovač smerových svetiel

  svetiel.


Termoelektrick sn ma teploty
Termoelektrický snímač teploty

 • Využíva sa termoelektrický jav – na styku dvoch kovov môže vzniknúť rozdiel potenciálov, keď výstupná práca obidvoch kovov je rôzna. Najčastejšie majú rôznu teplotu. Vzniknuté napätie sa nazýva termoelektrické napätie.

 • Pri spojení dvoch kovových vodičov z rôznych materiálov , pričom jeden má viac a druhý menej voľných elektrónov, a pri zohriatí bodu styku sa na koncoch vodičov objaví termoelektrické napätie. Toto napätie je závislé od teploty spoja. Vodiče sú spojené pevne najčastejšie letovaním alebo zváraním.

 •  Materiály sa volia v závislosti od požadovaného meracieho rozsahu, presnosti a časovej stálosti.

 • Používané dvojice materiálov vodičov:

 • meď – konštantán - 200 až +400 C

 • železo – konštantán - 200 až +600 C

 • nikelchrom – nikel 0 až + 900 C


Sn ma teploty motora
Snímač teploty motora

 • Tvorí ho polovodičový NTC rezistor, ktorému zvyšovaním teploty klesá odpor

 • Sníma teplotu motora a mení ju na el. signál, ktorý ide do riadiacej jednotky


Mera hmotnosti vzduchu
Merač hmotnosti vzduchu

Nachádza sa medzi čističom vzduchu a škrtiacou klapkou. Vyhrievaným telesom je platinový drôtik s priemerom 0,07 mm.

V prúde nasávaného vzduchu je elektricky vyhrievané teleso, ktoré sa prúdiacim vzduchom ochladzuje.


Induk n sn ma e
Indukčné snímače

 • Indukčné snímače - využíva sa spojenie indukčnosti cievky a magnetického obvodu, ktorý je tvorený pomocou permanentného magnetu. Do cievky sa indukuje napätie.

 • V CMV sa najčastejšie používajú na meranie rýchlosti otáčania alebo na sledovanie polohy.


Induk n sn ma ot ok a polohy k ukov ho hriade a sn ma ot ok
Indukčný snímač otáčok a polohy kľukového hriadeľa (snímač otáčok)

Snímač dáva riad. jednotke informáciu o polohe piesta všetkých valcov, čo je dôležité pre stanovenie uhla predstihu zážihu.

Ak hrany zubov prechádzajú pod snímačom, mení sa v ňom magnetické pole a indukuje sa striedavé napätie


Meranie r chlosti rota n ho pohybu
Meranie rýchlosti rotačného pohybu: (snímač otáčok)

 • Na rotujúcej časti, rýchlosť ktorej meriame, je pripevnený magnet. Pri každom otočení vznikne v magnetickom snímači signál. Podľa počtu impulzov za jednu sekundu je možné vypočítať rýchlosť otáčania sa kolesa.


Optick sn ma e
Optické snímače (snímač otáčok)

 • Pri optických snímačoch sa využíva svetelný lúč, ktorý vzniká v zdroji svetla a dopadá na prijímaciu časť. Ako zdroj svetla slúži svetelná LED (zapaľovanie, snímač dažďových kvapiek))

 • Druhy používaného svetla:

 • biele svetlo

 • infračervené svetlo

 • laserové svetlo


Deforma n sn ma e
Deformačné snímače (snímač otáčok)

 • Používajú sa na meranie tlaku kvapalín a vzduchu, ktoré spôsobujú deformáciu membrány (napr. podtlak v sacom potrubí).

 • Patria sem aj piezoelektrické snímače.

 • Špeciálnym typom sú Tenzometre – polovodičová doštička sa vplyvom tlaku prehne, čím sa mení jej odpor


Sn ma klepania motora
Snímač klepania motora (snímač otáčok)

Za určitých podmienok môže v motore nastať tzv. detonačné spaľovanie, ktoré je nežiadúce, spôsobuje samovznietenie zmesi a klepanie motora. Zároveň sa znižuje výkon motora. Snímač umiestnený na motore ho zaregistruje. Signál, ktorý vznikne stláčaním piezoelektrického materiálu sa privádza do riadiacej jednotky. Počet snímačov zodpovedá počtu valcov (štvorvalcové – 1 snímač).


Kysl kov lambda sonda
Kyslíková (snímač otáčok) (lambda)sonda

 • Dáva riadiacej jednotke informáciu o okamžitom zložení zmesi.

 • Je umiestnená vo výfukovom potrubí čo najbližšie k motoru, aby sa rýchlo dosiahla jej prevádzková teplota.


Kysl kov lambda sonda1
Kyslíková (snímač otáčok) (lambda)sonda

 • Ak je aktívna keramika sondy zohriata aspoň na tepotu 350oC, na vonkajšej elektróde je výfukový plyn a na vnútornej (8) okolitý vzduch, vzniká elektrické napätie, ktoré je úmerné obsahu kyslíka vo výfukových plynoch.

 • Ak je zmes bohatá – nedostatok vzduchu- vzniká napätie až 0,9V

 • Chudobná zmes – 0,1V


ad