r ol van het regionaal welzijnsoverleg n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
R ol van het Regionaal Welzijnsoverleg PowerPoint Presentation
Download Presentation
R ol van het Regionaal Welzijnsoverleg

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation

R ol van het Regionaal Welzijnsoverleg - PowerPoint PPT Presentation

kiral
98 Views
Download Presentation

R ol van het Regionaal Welzijnsoverleg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rol van het Regionaal Welzijnsoverleg Koen Berwouts

 2. Lokaal sociaal beleid • LSB is DRIE partners • Omdat het decretaal omschreven is • Omdat het noodzakelijk is voor de burgers • Omdat het wenselijk is de lokale besturen • Omdat het wenselijk is voor de derden • Samenwerking met derden vereist • Juiste informatie • Objectieve ondersteuning • Constructieve, open dialoog • Evenwichtig overleg in wederzijds respect

 3. Een kwestie van schaal? • Uitgangspunt: noden van de inwoners van de gemeente (effectiviteit kleinere gemeente) • Relatie gemeentebestuur - OCMW bestuur= gemeentelijk niveau • Taken die niet door individuele OCMW’s of gemeenten kunnen opgenomen worden= intergemeentelijk niveau • Relatie lokale openbare besturen - derden= regionaal niveau

 4. Gemeentelijk niveau • Relatie gemeentebestuur - OCMW bestuur • Gemeentelijke adviesraden (participatie van de inwoners) • Derden met een expliciete gemeentelijk werkgebied

 5. Intergemeentelijke samenwerking:voorbeelden OCMW’s • Uitgangspunt: noden van de inwoner van de gemeente • Schuldbemiddeling (bv. De Pinte, Gavere, St-Martens-Latem, Nazareth) • Sociaal verhuurkantoor ( bv. Destelbergen, Melle) • Noodwoningen??

 6. Intergemeentelijke samenwerking: voorbeelden gemeenten • Uitgangspunt: noden van de inwoners van de gemeente • Lokale drugpreventie en vroeginterventie • Deinze, Zulte, Sint-Martens-Latem,De Pinte en Nazareth • Evergem, Lochristi, Zelzate en Assenede • Aalter en Knesselaere

 7. Relaties lokale openbare besturen - derden • Uitgangspunt: noden van de inwoners van de gemeente • 2 praktijkvoorbeelden: - psychische ambulante begeleiding- crisisopvang minderjarigen

 8. Psychische ambulante begeleiding • Centra geestelijke gezondheidszorg (CGG) • 5 in Oost-Vlaanderen • 21 vestigingsplaatsen (voornamelijk in centrumsteden) • Geen nood aan CGG in alle gemeentes • Wel aan samenwerkings-modaliteiten met alle gemeentes Klik hier voor een kaart met voorbeeld

 9. Crisisopvang minderjarigen • Centra voor Kinderzorg en Gezins-ondersteuning (CKG) • 6 in Oost-Vlaanderen (Ronse, Zottegem, Lierde, Eke-Nazareth, Evergem en Sint-Niklaas) • Crisisopvang voor -12 jarigen binnen integrale jeugdhulp Klik hier voor een kaart met voorbeeld

 10. Regionaal Welzijnsoverleg • FACILITATOR • - intergemeentelijke samenwerking- samenwerkingsmodaliteiten derden

 11. Besluit Vlaamse Regering19 december 1997 • Creëren en stimuleren van regionaal welzijnsoverleg tussen de volgende sectoren:

 12. Bijstand aan gezinnen • Bijstand aan kinderen • Openbare centra voor maatschappelijk welzijn • Algemeen welzijnswerk • Onthaal en integratie van minderheden • Zorg voor personen met een handicap • Ouderenzorg • Bijzondere jeugdbijstand • Maatschappelijk opbouwwerk

 13. Actoren • voorzieningen uit de 9 sectoren van het besluit en belendende/aanverwante sectoren • openbare besturen

 14. Beleidsplan Provincie Oost-Vlaanderen • Gebiedsgericht (regionale territoriale schaal) • Kan worden aangestuurd vanuit het Vlaams(bv. Integrale jeugdhulp) en/of Provinciaalbeleid (bv. Lokale drugpreventie) of vanuit de regionale behoeften (bv. Ouderenbeleids-plan Meetjesland) • Meerwaarde van het RWO ligt vervat in de aanpak van gemeenschappelijke projecten in meerdere regio's

 15. Initiatieven deskundigheidsbevordering • Vorming (bv. internet voor hulpverleners) • Diverse studiedagen

 16. Initiatieven informatieverstrekking • Provinciale Sociale Kaart • Interprovinciale Sociale Kaart

 17. Initiatieven informatieverstrekking • Regionale sociale kaarten • bv. Sociale Kaart Gent • Gemeentelijke info brochures • bv. Gentse Stadsgids • Intersectorale info-uitwisseling • tijdschrift, website,…

 18. Initiatieven Overleg Op een continuüm van • ontmoeting(bv. boterhammen in de kring) • over planning(bv. regionaal overleg gehandicapten) • tot afstemming(diverse sectorale en intersectorale werkgroepen)

 19. Initiatieven Netwerking • Integrale Jeugdhulp • Piloot Gent-Eeklo • Uitbreiding naar Oost-Vlaanderen • Personen met handicap • Gebruikers, voorzien-ingen en verwijzers • Intersectoraal • Lokaal sociaal beleid • …

 20. Initiatieven Aanspreekbaarheid • Voor veldwerkers • Voor beleid • Voorzieningen • Overheden

 21. Initiatieven Signaalfunctie • Tussen regio en lokale overheid • Tussen regio en provincie of Vlaams niveau • Tussen partners onderling) • met als doelstelling hetbeleid te wijzigen, samenwerking te stimuleren of communicatie te bevorderen

 22. Regio • bestuurlijk arrondissement maar soepele hantering afbakening • herkenbaarheid (profilering) • Nabijheid Klik hier voor een kaart met een overzicht van de regio’s

 23. Rol RWO in lokaal sociaal beleid • Stimuleren van intergemeentelijkeervaringsuitwisseling • Betrekken lokale actoren- in kaart brengen- informeren- visieontwikkeling stimuleren- thematische overlegtafels- signaleren

 24. Samenvattend • Finaliteit LSB is gemeentelijk • Procesmatig kunnen diverse thema’s intergemeentelijk of regionaal benaderd worden (kosten - baten analyse) • Regionaal Welzijnsoverleg is neutrale draaischijf die alle actoren ondersteunt