kolera n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kolera PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kolera

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Kolera - PowerPoint PPT Presentation


  • 342 Views
  • Uploaded on

Kolera. KREYOL. FÒMASYON AJAN KOMINOTE. Kisa kolera a ye? . Siy ak sentòm kolera. Dyare tankou dlo diri. Vomisman. Moun ki pi riske trape. Kòman pou nou evite pran kolera. Trete dlo yo. Fè bezwen noun an latrin. Fè manje ak anpil swen. Lave men nou.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kolera' - kipp


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kolera

Kolera

KREYOL

FÒMASYON AJAN KOMINOTE

vomisman
Siyaksentòmkolera

Dyaretankoudlodiri

Vomisman
lave men nou
Kòman pou noueviteprankolera

Tretedloyo

Fèbezwen noun an latrin

Fèmanjeakanpilswen

Lave men nou
lave men
Kòmanpounoufè yon sachèsewòm oral

3 Boutèy Ti Kola +1 sachè

2 Boutèy Gran Manje+ 1 sachè

Lave men
lave men1
Ki janpou w prepare sewòm oral la lakayou?

3 Boutèy Ti Kola + Sik + Sèl

2 Boutèy Gran Manje+ Sik + Sèl

Lave men
bay sew m ti gout pa ti gout
Ki janpou w sèviaksewòm oral

Kontinyebay sewòm nan pandan w souwoutpou w al nan santkolera a

Bay sewòmti gout pa ti gout
bouyi dlo a pou w tretre l
Trèmandlo

Tretedlo a akdlojavèloubyenakpwodwipoutretedlo

Bouyidlo a pou w tretre l
lave men2
Ki lèpou w lave men w

Anvan w manjeoubyen bay timounmanje

Anvanakapreou fin manyentimoun

Anvan w fèmanje

Lave men
lave men3
Ki lèpou w lave men w

Lè w sot nan douchoubyen nan twalèt

Lè w sot deyòepi w rantre

Lè w fin manyenoswapranswen yon mounkimalad

Lave men

Lè w sot kenbelajanoubyentelefòn

Apre w fin touche yon mounki gen dyareakvomisman

mouye men w epi pase savon
6 etapsoujanpou w lave men w

Fwote men w akanbazongou

Rense

Fwotetoulède plat men w ansanm

Mouye men w epipasesavon

Fwote do men w

Seche l byenseche

slide15
PuR®

10 Lit dlo + 1 sachèPurR®

koule l nan yon rad pwòpepikouvri l

Kite dlo a pozepandan5 minit

PuR®

Virel pandan 5 minit

Ret tann 20 minit

akwatab
Akwatab®

1 Akwatab® + dlo

Ret tann 30 minit

Akwatab®
klow ks
Klowòks

5 gout Klowòks + 1 galondlo

Ret tann 30 minit

Klowòks
l w fin netwaye dayp
Prevwakolera nan kay la: Lave men

Lè w fin netwayekayou

Lè w sot jetefatra

Anvan w manyenmanjeoubyenfèmanje

Lè w fin netwayedaypè
byen kwit manje a
Prevwakolera nan kay la: Ijyènmanjeyo

Byenkwitbètlanmèyo

Mete manjeyo nan vesokikouvri

Lave epi kale legimyo

Byenkwitmanje a
itilize latrin
Jetefatra nan kominote a

Fouyetwou met poupouyo nan distans yon mètkoteki gen dlo

Itilizelatrin
lave men anvan w manje
Protejelavi w

Lave men w lè w sot nan douchak nan twalèt

Lave men w lè w fin pranswen yon mounkimalad

Lave men anvan w manyentimoun

Lave men anvan w manje
lave epi kale fri ak legim yo
Protejelavi w

Itilizelatrin

Pa bwèdloki pa trete

Kouvrimanjeaksa n apbwè

Lave epi kale friaklegimyo