Download
powerdesigner n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Powerdesigner PowerPoint Presentation
Download Presentation
Powerdesigner

Powerdesigner

206 Views Download Presentation
Download Presentation

Powerdesigner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Powerdesigner Przemyslaw Kordowski

 2. Agenda • Co to jest Powerdesigner • Możliwosci • Prezentacja programu • Praca zespołowa • Wersje programu • Podsumowanie

 3. Co to jest Powerdesigner ? • Powerdesigner to narzędzie typu CASE (Computer Aided System Engineering) zawierające zestaw narzędzi do modelowania. • Przykład: Visio, Rational Rose.

 4. Widok

 5. Mozliwosci cz. 1 • Wsparcie dla EJB 2.0. • Raporty w dowolnym języku. • Mapowanie obiektowo/relacyjne. • Definiowanie złożonych typów użytkownika, włączając w to klasy Javy oraz procedury wbudowane dla Javy w bazie danych. • Rewersowanie kodu logiki biznesowej do diagramu klas dla Javy (w tym: JavaBeans, EJB, pliki JAR) oraz PowerBuildera. • Obsługa języków: C++, C#, WSDL, IDL, Java CORBA, Visual Basic, XML oraz wielu innych, które możemy zdefiniować przy użyciu załączonego edytora. • Dołączania procedur wbudowanych do tabel (jeżeli dany system bazodanowy obsługuje tego typu obiekty).

 6. Mozliwosci cz. 2 • Wsparcie dla kolumn wyliczeniowych w tabelach modelu. • Wsparcie dla obiektów sequence dla Oracle i Interbase. • Przeprowadzania rewersowania triggerów i procedur ze skryptów. • Porównywanie, łączenie i tworzenie własnych plików definicji baz danych (XDB). • Integracja z popularnymi IDE dla Javy oraz wiodącymi serwerami aplikacji z certyfikatami J2EE/EJB 2.0. (plug-in do eclipse) • Budowa skryptów dla baz danych oraz dla źródeł ODBC (Sybase ASE, Sybase ASA, ORACLE, SQL server, interbase, informix, MySQL, ADABAS, PostgreSQL, ACCESS 95-2000 , IBM DB2)

 7. Przyklady • Pobranie struktury danych z bazy (np. Mysql) • Generowanie kodu (Java ,C#) • Generowanie skryptu bazy danych • Generowanie raportów (wersja html i rtf)

 8. Praca zespolowa Repozytorium - scentralizowane, repozytorium klas, które może być przechowywane w bazach danych: Sybase, Microsoft, Informix, Oracle, IBM; - możliwość zdefiniowania praw dostępu dla użytkowników i grup; - porównywanie i scalanie modeli służące do wykrywania i zarządzania konfliktami; - zarządzanie wersjami i konfiguracją;

 9. Scalanie dokumentu

 10. Rodzaje powerdesigner • PowerDesigner Developer • PowerDesigner DataArchitect • PowerDesigner Physical Architect • PowerDesigner Object Architect • PowerDesigner Business Process Architekt • PowerDesigner Viewer

 11. Dodatki • Narzedzie nie jest bezplatne. • Widomosci na temat narzedzie • www.google.com • www.sybase.com

 12. Dziekuje