Download
1 / 3

???????????????????????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 99 Views
  • Uploaded on

ความเชื่อมโยงของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ. หมวด 7 ผลลัพธ์. 2. ความท้าทาย. มิติด้านประสิทธิผล. 2 ข( 13) - ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ - ด้านพันธกิจ - ด้านปฏิบัติการ - ด้านทรัพยากรบุคคล. 2 ค( 14) - แนวทางและวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ 2 ค( 15) - การเรียนรู้ขององค์กร. 2 ก( 9)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????????????????????????????????????????????????' - kiona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4240854

ความเชื่อมโยงของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐความเชื่อมโยงของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หมวด 7 ผลลัพธ์

2.ความท้าทาย

มิติด้านประสิทธิผล

2ข(13)

- ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์

- ด้านพันธกิจ

- ด้านปฏิบัติการ

- ด้านทรัพยากรบุคคล

2ค(14)

- แนวทางและวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ

2ค(15)

- การเรียนรู้ขององค์กร

2ก(9)

- สภาพการแข่งขัน

- ประเภทและจำนวนคู่แข่ง

- ประเด็นการแข่งขัน

- เปรียบเทียบผลการ

- ดำเนินการปัจจุบัน

2ก(10)

- ปัจจัยหลักที่ให้ประสบความสำเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

2ก(11)

- แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

2ก(12)

- ข้อจำกัดด้านข้อมูลเปรียบเทียบ

RM 2.1ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด

RM 2.4 ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของส่วนราชการประจำจังหวัดที่ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายตามที่จังหวัดกำหนด

1ข(6)

-โครงสร้างองค์กรและการกำกับดูแล ตนเองที่ดี

1ข(7)

- ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกัน

- ข้อกำหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน

- แนวทางการสื่อสาร

1.ลักษณะองค์กร

มิติด้านคุณภาพ

1ข(8)

- กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม

- แนวทางการสื่อสาร

1ก (1)

- พันธกิจ

- งานให้บริการ

- แนวทางและวิธีการ

1ก(2)

- วิสัยทัศน์

- เป้าประสงค์

- วัฒนธรรม

- ค่านิยม

1ก(3)

- กลุ่มและประเภทบุคลากร

- ความต้องการและความคาดหวัง

- ข้อกำหนดพิเศษด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

1ก(4)

- อาคาร สถานที่

- เทคโนโลยีและอุปกรณ์

1ก(5)

- กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ

- ข้อกำหนดมาตรฐาน

RM 3.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ

RM 3.2 ร้อยละความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ

RM 3.3 ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

RM 6.2 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน

หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

หมวด2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

(แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 1 ปี)

หมวด ๑ การนำองค์กร

HR1 กำหนดปัจจัยที่มีผลต่อความ

ผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร

HR2 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

มิติด้านประสิทธิภาพ

LD1

- กำหนดทิศทางองค์กร

- สื่อสารเพื่อถ่ายทอดไปสู่ปฏิบัติ

SP1 กำหนดขั้นตอน กิจกรรม กรอบเวลา ผู้รับผิดชอบ

SP2 นำปัจจัยที่สำคัญมาใช้ประกอบ

RM 1.2 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหาร

HR3 ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์

การบริหารทรัพยากรบุคคล

HR4 ระบบประกันคุณภาพการฝึกอบรมความคุ้มค่าของการพัฒนาและฝึกอบรม

RM 1.3 ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดสำคัญที่ผู้บริหารใชัในการติดตามการบริหาร

SP4 สื่อสารสร้างความเข้าใจ

SP3

- แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

- แผนทรัพยากร

HR5 ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หรือทักษะ

สร้างบรรยากาศ

- LD2 Empowerment

- LD3 การเรียนรู้ ความร่วมมือ สร้างแรงจูงใจ

หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ

RM 1.4 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (อย่างน้อยด้านละ 1 มาตรการ/โครงการ)

SP5 ถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัดระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล

PM1 กำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า/สนับสนุน

PM2 ข้อกำหนดที่สำคัญ

RM 1.5 ระดับความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลของผู้รับบริการต่อองค์การ (ค่าเฉลี่ย)

SP6 จัดทำรายละเอียดโครงการ (ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ทรัพยากร)

PM3 ออกแบบกระบวนการ

PM4 ระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน

และผลกระทบ

PM5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

PM6 ปรับปรุงกระบวนการ

RM 2.3 ร้อยละของตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล้องตามเป้าหมายของจังหวัด

SP7 แผนบริหารความเสี่ยง

LD4

- ตัวชีวัดที่สำคัญ

- การทบทวนผลการดำเนินงาน

มิติด้านพัฒนาองค์กร

RM 2.5 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของเป้าหมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง

หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

RM 1.1ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ

RM 2.2 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ระดับความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

RM 3.4 ร้อยละความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ/โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

CS1 แบ่งกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

CS4 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

RM 4.1ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 ประเด็นยุทธศาสตร์

LD5 การกำกับดูแลตนเองที่ดี

RM 3.5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรฐานคู่มือการให้บริการ

CS5 การเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วม

LD6 ระบบควบคุมภายในบริหารความเสี่ยง

CS2 ช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการ

RM 4.4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

RM 4.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์ของจังหวัด

RM 4.5 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ อย่างน้อย 3 องค์ความรู้

LD7 การจัดการผลกระทบทางลบ

CS6 วัดความพึงพอใจและ

ไม่พึงพอใจ

RM 4.3 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

CS3 ระบบการจัดการข้อร้องเรียน

RM 5.2 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร

RM 5.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การ

RM 6.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อขั้นตอนการปฏิบัติงาน

CS7 กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

RM 5.3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มี่ต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

RM 6.4 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรฐานงานของกระบวนการสร้างคุณค่า

ฐานข้อมูล

IT1 ฐานข้อมูลยุทธศาสตร์และการดำเนินงาน

IT2,3 ฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการ

RM 5.4 ร้อยละของหลักสูตรการอบรมที่ผ่านเกณฑ์ตามหลักประกันคุณภาพการฝึกอบรม

IT7 การจัดการความรู้

IT4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อประชาชนเข้าถึงได้

IT5 ระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย

IT6 ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

RM 6.5 จำนวนกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น

RM 6.3 ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าที่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

RM 5.5 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านขีดสมรรถนะที่จังหวัดกำหนด (Competency Level)

ประสงค์ บุญเจริญ

หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้


4240854

หมวด ความเชื่อมโยงของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ7 ผลลัพธ์

2.ความท้าทาย

มิติด้านประสิทธิผล

2ข(13)

- ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์

- ด้านพันธกิจ

- ด้านปฏิบัติการ

- ด้านทรัพยากรบุคคล

2ค(14)

- แนวทางและวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ

2ค(15)

- การเรียนรู้ขององค์กร

2ก(9)

- สภาพการแข่งขัน

- ประเภทและจำนวนคู่แข่ง

- ประเด็นการแข่งขัน

- เปรียบเทียบผลการ

- ดำเนินการปัจจุบัน

2ก(10)

- ปัจจัยหลักที่ให้ประสบความสำเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

2ก(11)

- แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

2ก(12)

- ข้อจำกัดด้านข้อมูลเปรียบเทียบ

RM ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด

RM ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของส่วนราชการประจำจังหวัดที่ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายตามที่จังหวัดกำหนด

1ข(6)

-โครงสร้างองค์กรและการกำกับดูแล ตนเองที่ดี

1ข(7)

- ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกัน

- ข้อกำหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน

- แนวทางการสื่อสาร

1.ลักษณะองค์กร

มิติด้านคุณภาพ

1ข(8)

- กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม

- แนวทางการสื่อสาร

1ก (1)

- พันธกิจ

- งานให้บริการ

- แนวทางและวิธีการ

1ก(2)

- วิสัยทัศน์

- เป้าประสงค์

- วัฒนธรรม

- ค่านิยม

1ก(3)

- กลุ่มและประเภทบุคลากร

- ความต้องการและความคาดหวัง

- ข้อกำหนดพิเศษด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

1ก(4)

- อาคาร สถานที่

- เทคโนโลยีและอุปกรณ์

1ก(5)

- กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ

- ข้อกำหนดมาตรฐาน

RM ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ

RM ร้อยละความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ

RM ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

RM ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน

หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

หมวด2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

(แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 1 ปี)

หมวด ๑ การนำองค์กร

HR1 กำหนดปัจจัยที่มีผลต่อความ

ผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร

HR2 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

มิติด้านประสิทธิภาพ

LD1

- กำหนดทิศทางองค์กร

- สื่อสารเพื่อถ่ายทอดไปสู่ปฏิบัติ

SP1 กำหนดขั้นตอน กิจกรรม กรอบเวลา ผู้รับผิดชอบ

SP2 นำปัจจัยที่สำคัญมาใช้ประกอบ

RM ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหาร

HR3 ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์

การบริหารทรัพยากรบุคคล

HR4 ระบบประกันคุณภาพการฝึกอบรมความคุ้มค่าของการพัฒนาและฝึกอบรม

RM ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดสำคัญที่ผู้บริหารใชัในการติดตามการบริหาร

SP4 สื่อสารสร้างความเข้าใจ

SP3

- แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

- แผนทรัพยากร

HR5 ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หรือทักษะ

สร้างบรรยากาศ

- LD2 Empowerment

- LD3 การเรียนรู้ ความร่วมมือ สร้างแรงจูงใจ

หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ

RM ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (อย่างน้อยด้านละ 1 มาตรการ/โครงการ)

SP5 ถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัดระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล

PM1 กำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า/สนับสนุน

PM2 ข้อกำหนดที่สำคัญ

RM ระดับความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลของผู้รับบริการต่อองค์การ (ค่าเฉลี่ย)

SP6 จัดทำรายละเอียดโครงการ (ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ทรัพยากร)

PM3 ออกแบบกระบวนการ

PM4 ระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน

และผลกระทบ

PM5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

PM6 ปรับปรุงกระบวนการ

RM ร้อยละของตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล้องตามเป้าหมายของจังหวัด

SP7 แผนบริหารความเสี่ยง

LD4

- ตัวชีวัดที่สำคัญ

- การทบทวนผลการดำเนินงาน

มิติด้านพัฒนาองค์กร

RM ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของเป้าหมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง

หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

RM ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ

RM ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ระดับความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

RM ร้อยละความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ/โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

CS1 แบ่งกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

CS4 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

RM ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 ประเด็นยุทธศาสตร์

LD5 การกำกับดูแลตนเองที่ดี

RM ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรฐานคู่มือการให้บริการ

CS5 การเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วม

LD6 ระบบควบคุมภายในบริหารความเสี่ยง

CS2 ช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการ

RM ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

RM ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์ของจังหวัด

RM ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ อย่างน้อย 3 องค์ความรู้

LD7 การจัดการผลกระทบทางลบ

CS6 วัดความพึงพอใจและ

ไม่พึงพอใจ

RM ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

CS3 ระบบการจัดการข้อร้องเรียน

RM ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร

RM ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การ

RM ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อขั้นตอนการปฏิบัติงาน

CS7 กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

RM ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มี่ต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

RM ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรฐานงานของกระบวนการสร้างคุณค่า

ฐานข้อมูล

IT1 ฐานข้อมูลยุทธศาสตร์และการดำเนินงาน

IT2,3 ฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการ

RM ร้อยละของหลักสูตรการอบรมที่ผ่านเกณฑ์ตามหลักประกันคุณภาพการฝึกอบรม

IT7 การจัดการความรู้

IT4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อประชาชนเข้าถึงได้

IT5 ระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย

IT6 ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

RM จำนวนกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น

RM ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าที่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

RM ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านขีดสมรรถนะที่จังหวัดกำหนด (Competency Level)

หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้


4240854

prasong_cp@hotmail.comความเชื่อมโยงของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

http://www.gotoknow.org/blog/magr


ad