Edukacja artystyczna i kulturalna
Download
1 / 40

EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA. W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ. PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE NA III I IV ETAPIE EDUKACYJNYM. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. Poznawanie architektury, malarstwa i rzeźby.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA' - kioko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Edukacja artystyczna i kulturalna

EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA

W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ


Przedmioty artystyczne na iii i iv etapie edukacyjnym
PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE NA III I IV ETAPIE EDUKACYJNYMEdukacja wczesnoszkolna1
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 • Poznawanie architektury, malarstwa i rzeźby.

 • Wypowiadanie się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni.

 • Ilustrowanie scen i sytuacji inspirowanych wyobraźnia, opowiadaniem, muzyka…

 • Wykonywanie prostych rekwizytów (do spektakli),

 • Rozpoznawanie wybranych dziedzin sztuki.


Edukacja wczesnoszkolna wymagania szczeg owe
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNAWYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

 • W ZAKRESIE PERCEPCJI SZTUKI:

 • określanie przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją, uczestniczenie w życiu kulturalnym szkolnym i lokalnym,

 • Korzystanie z przekazów medialnych, stosowanie ich wytworów w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora).


Edukacja wczesnoszkolna wymagania szczeg owe1
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNAWYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

 • W ZAKRESIE EKSPRESJI PRZEZ SZTUKĘ:

 • podejmuje działalność twórczą,

 • realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianie kultury w środowisku szkolnym.


Edukacja wczesnoszkolna wymagania szczeg owe2
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNAWYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

 • W ZAKRESIE RECEPCJI SZTUKI:

 • rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografika, film) i przekazy medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztukę ludową,

 • rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, opisuje ich cechy charakterystyczne (stosując podstawową terminologię).


Ii etap edukacyjny
II ETAP EDUKACYJNY

KLASY IV - VI


Odbi r wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI

UCZEŃ:

 • określa swoją przynależność kulturową przez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w swoim środowisku lokalnym i regionalnym, a także uczestniczy w życiu kulturalnym tego środowiska,

 • Korzysta z przekazów medialnych oraz stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora).


Tworzenie wypowiedzi ekspresja przez sztuk
TWORZENIE WYPOWIEDZI INFORMACJI– EKSPRESJA PRZEZ SZTUKĘ

 • podejmuje działalność twórczą, posługując się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego i innych dziedzin sztuki (fotografia, film),

 • realizuje proste w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianie kultury w środowisku szkolnym (stosując także narzędzia i wytwory multimedialne).


Analiza i interpretacja tekst w kultury recepcja sztuki
ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY – RECEPCJA SZTUKI INFORMACJI

 • rozróżnia określone dyscypliny w takich dziedzinach jak: architektura, sztuki plastyczne oraz w innych dziedzinach sztuki (fotografika, film) i przekazach medialnych (telewizja, Internet),

 • rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, opisuje ich funkcje i cechy charakterystyczne na tle epoki (stosując podstawową terminologię z zakresu tych dziedzin).


Warunki realizacji
WARUNKI REALIZACJI INFORMACJI

 • Nauczyciel powinien dążyć do rozwijania myślenia twórczego uczniów oraz przygotowywać ich do uczestnictwa w kulturze.

 • Szkoła powinna stworzyć możliwości czynnego uczestnictwa w kulturze, wystawach i wydarzeniach artystycznych, organizowanych w szkole i poza szkołą.


Iii etap edukacyjny
III ETAP EDUKACYJNY INFORMACJI

GIMNAZJUM


Odbi r wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji1
ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI

 • UCZEŃ:

 • Uczestniczy w kulturze poprzez kontakt z zabytkami i dziełami sztuki współczesnej, mając poczucie związku ze śródziemnomorskim dziedzictwem kultury i tradycją narodowa, szanując jednocześnie odrębność innych kręgów kulturowych (zna wybrane krajowe i zagraniczne placówki kultury i instytucje artystyczne).


Odbi r wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji2
ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI

 • UCZEŃ:

 • Korzysta z przekazów medialnych oraz stosuje ich wytwory w swojej działalności (respektuje zasady prawa autorskiego dotyczące ochrony własności intelektualnej).


Tworzenie wypowiedzi ekspresja przez sztuk1
TWORZENIE WYPOWIEDZI INFORMACJI– EKSPRESJA PRZEZ SZTUKĘ

 • UCZEŃ:

 • Podejmuje działalność twórczą, posługując się środkami wyrazu sztuk plastycznych, innych dziedzin sztuki (fotografika, film) i elementami formy przekazów medialnych, w kompozycji na płaszczyźnie oraz w przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej)

 • Realizuje projekty w zakresie sztuk wizualnych,

  w tym służące przekazywaniu informacji dostosowanej do sytuacji komunikacyjnej oraz uczestnictwu w kulturze społeczności szkolnej i lokalnej.


Analiza i interpretacja tekst w kultury recepcja sztuki1
ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY – RECEPCJA SZTUKI INFORMACJI

 • UCZEŃ:

 • rozróżnia style i kierunki architektury i sztuk plastycznych oraz umieszcza je

  w odpowiednim porządku chronologicznym

  i w centrach kulturotwórczych, które miały zasadnicze znaczenie dla ich powstania.

 • rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, postrzegając je w kontekście miejsca tradycji we współczesnej kulturze, a także opisuje związki zachodzące między nimi (posługując się terminologią).


Warunki realizacji1
WARUNKI REALIZACJI INFORMACJI

 • Szkoła powinna stwarzać możliwości czynnego uczestnictwa uczniów w kulturze poprzez ich udział w wystawach stałych i czasowych organizowanych przez muzea i instytucje kulturalne, uczestnictwo w ważnych wydarzeniach artystycznych organizowanych w szkole i poza nią oraz stwarzać warunki do prezentacji ich własnej twórczości i do upowszechniania kultury artystycznej.


Iv etap edukacyjny
IV ETAP EDUKACYJNY INFORMACJI

WIEDZA O KULTURZE

ZAKRES PODSTAWOWY


Odbi r wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji3
ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI

 • UCZEŃ:

 • Zna dwudziestowieczne dzieła reprezentujące różne dziedziny sztuki (literaturę, architekturę, plastykę, muzykę, teatr, fotografię, film, sztukę nowych mediów) i dostrzega związki między nimi;

 • Wskazuje różne funkcje dzieła sztuki (estetyczną, komunikacyjną, społeczną, użytkową,…)


Odbi r wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji4
ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI

 • UCZEŃ:

  analizuje temat dzieła oraz treści i formę w kontekście jego różnych funkcji, wykorzystując podstawową wiedzą o stylach i epokach z różnych dziedzin sztuki.

  analizuje film lub spektakl teatralny, posługując się podstawowymi pojęciami z zakresu właściwej dziedziny sztuki;

  Charakteryzuje podstawowe media kultury (słowo, obraz, dźwięk, widowisko);


Odbi r wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji5
ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI

 • UCZEŃ:

 • wymienia różne formy mediów kultury (słowo mówione, pismo, książka, obraz malarski, fotografia, film, program telewizyjny, spektakl teatralny) oraz użycia (nowe media, media masowe, media interaktywne, multimedia),

 • wyjaśnia, na czym polegają różne formy kontaktu z kulturą (odbiór bierny, aktywny, konsumpcja, produkcja, twórczość) oraz użycia (nowe media, media masowe, media interaktywne, multimedia)


Odbi r wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji6
ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI

 • UCZEŃ:

 • wyjaśnia, na czym polegają różne formy kontaktu z kulturą (odbiór bierny, aktywny, konsumpcja, produkcja, twórczość, użytkowanie, uczestnictwo, animacja);

 • lokuje wytwory kultury (zachowania, zwyczaje, normy moralne, wytwory materialne, dzieła sztuki) w kontekście grup społecznych, w których są tworzone i odbierane (rodzina, rówieśnicy, społeczność lokalna, naród),

 • samodzielnie wyszukuje informacje na temat kultury w różnych mediach, bibliotekach.


Tworzenie wypowiedzi
TWORZENIE WYPOWIEDZI INFORMACJI

UCZEŃ wypowiada się – w mowie i w piśmie – na temat wytworów kultury i ludzkich praktyk w kulturze (zachowań, obyczajów, przedmiotów materialnych, dzieł sztuki);

 • wypowiada się na temat dzieła sztuki, używając pojęć zarówno swoistych dla poszczególnych sztuk, jak i wspólnych (forma, kompozycja, funkcja, nadawca, odbiorca, użytkownik, znaczenie, kontekst, medium);

 • przygotowuje prezentację lub inną formę wypowiedzi multimedialnej – blog, forum, strona WWW – na tematy związane z kulturą lokalną i regionu lub z szeroko pojętymi problemami kultury współczesnej;


Tworzenie wypowiedzi1
TWORZENIE WYPOWIEDZI INFORMACJI

 • bierze aktywny udział w szkolnych przedsięwzięciach artystycznych, animacyjnych, społecznych i innych (wystawa, happening, przedstawienie szkolne, gazetka szkolna, kulturalna akcja charytatywna);

 • organizuje proste działania o charakterze kulturalnym (spotkanie z twórcą kultury, przedsięwzięcie artystyczne, prezentacja własnych zainteresowań, tradycji lokalnej lub regionalnej);

 • określa swoje zainteresowania, potrzeby i preferencje kulturalne oraz uzasadnia je w dyskusji;

 • dba o ład i estetykę otoczenia, otacza opieką elementy dziedzictwa


Analiza i interpretacja tekst w kultury
ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY INFORMACJI

 • odróżnia pojęcie kultury rozumianej jako dorobek artystyczny od kultury rozumianej jako całokształt dorobku ludzkości,

 • ze zrozumieniem używa określeń: kulturowy i kulturalny;

 • rozróżnienie, o którym mowa w pkt 1, stosuje w interpretacji wytworów kultury;

 • odnosi elementy kultury (zachowania, zwyczaje, praktyki, przedmioty materialne, dzieła sztuki) do kategorii: czas, przestrzeń, ciało, grupa społeczna (rodzina, rówieśnicy, społeczność lokalna, naród);


Analiza i interpretacja tekst w kultury1
ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY INFORMACJI

 • interpretuje praktyki kultury z najbliższego otoczenia (klasa, szkoła, dom, osiedle, podwórko, miasto, kościół, stadion piłkarski);

 • dostrzega i nazywa związek między dziełem a sytuacją społeczno-historyczną i obyczajami epoki, w której powstało;

 • posługuje się pojęciami: kultura popularna, ludowa, masowa, wysoka, narodowa, zglobalizowana, subkultura w ich właściwym znaczeniu i używa ich w kontekście interpretowanych dzieł sztuki oraz praktyk kulturowych;

 • wskazuje relacje między kulturami: lokalną, regionalną, narodową i europejską, ujawniające się w konkretnych dziełach sztuki i praktykach kultury.


Warunki realizacji2
WARUNKI REALIZACJI INFORMACJI

Wiedza o kulturze wprowadza nową perspektywę i nowy język opisu dzieła sztuki

jako wytworu kultury rozumianej

w sposób całościowy, interpretowanego

w ujęciu komunikacyjnym

i z perspektywy „użytkownika” kultury.


Iv etap edukacyjny1
IV ETAP EDUKACYJNY INFORMACJI

HISTORIA SZTUKI

POZIOM ROZSZERZONY


Odbi r wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji7
ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI

UCZEŃ samodzielnie dociera do źródeł informacji na temat sztuki i zjawisk artystycznych, zawartych w podręcznikach, encyklopediach i różnych mediach;

 • śledzi w mediach bieżące wydarzenia kulturalne związane ze sztuką dawną i współczesną, orientując się w aktualnych trendach artystycznych i wydarzeniach;

 • rozpoznaje dzieła różnych epok, stylów oraz kierunków sztuk plastycznych, potrafi umiejscowić je w czasie i w przestrzeni geograficznej;

 • przyporządkowuje twórczość poszczególnych artystów do stylów i kierunków, w obrębie których tworzyli;


Odbi r wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji8
ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI

 • zna twórczość najwybitniejszych artystów i potrafi wymienić dzieła, które stworzyli, rozpoznać najsłynniejsze z nich oraz określić w przybliżeniu czas ich powstania;

 • identyfikuje dzieła na podstawie charakterystycznych środków warsztatowych

  i formalnych oraz przyporządkowuje je właściwym autorom (w tym zna plany i układy przestrzenne dzieł architektury najbardziej

  charakterystycznych dla danego stylu i kręgu kulturowego);


Odbi r wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji9
ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI

 • wiąże dzieło z miejscem, w którym się znajduje (muzea, galerie, kościoły, miasta);

 • zna i rozpoznaje podstawowe techniki plastyczne i określa ich cechy charakterystyczne, przypisując te techniki artystom, którzy się w nich specjalizowali;

 • wymienia dawne i współczesne dyscypliny artystyczne oraz potrafi wskazać dzieła współczesne, które wymykają się klasyfikacjom;


Odbi r wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji10
ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI

 • zna, poprawnie stosuje oraz definiuje terminy i pojęcia z zakresu historii sztuki;

 • zna podstawowe motywy ikonograficzne, rozpoznaje świętych, bogów greckich i alegorie wybranych pojęć po atrybutach i sposobach przedstawień;

 • potrafi wskazać funkcję dzieła i określić, jaki wpływ ma ona na jego kształt.


Tworzenie wypowiedzi2
TWORZENIE WYPOWIEDZI INFORMACJI

 • porównuje style i kierunki, uwzględniając źródła inspiracji, wzajemne oddziaływania, wpływ mecenatu artystycznego, wydarzeń historycznych i kulturalnych oraz estetyki na cechy tych stylów;

 • rozpoznaje w dziele sztuki temat i potrafi wskazać jego źródło ikonograficzne;


Tworzenie wypowiedzi3
TWORZENIE WYPOWIEDZI INFORMACJI

 • formułuje samodzielne, przejrzyste i logiczne pisemne wypowiedzi na temat sztuki, uwzględniając właściwą kompozycję pracy, język i styl, opis ikonograficzny i formalny przytaczanych przykładów dzieł;

 • potrafi przeprowadzić analizę ikonograficzną dzieła, posługując się słownikami symboli;

 • poddaje krytycznej ocenie pod względem artystycznym dzieła i zjawiska w sztuce.


Tworzenie wypowiedzi4
TWORZENIE WYPOWIEDZI INFORMACJI

 • dokonuje opisu i analizy porównawczej dzieł, uwzględniając ich cechy formalne (np. w architekturze: układ przestrzenny, plan, bryła, konstrukcja, dekoracja; w rzeźbie: bryła, kompozycja, faktura;

  w malarstwie: kompozycja, kolor, światło cień), a także potrafi wskazać te środki ekspresji, które identyfikują analizowane dzieło i wskazują na jego klasyfikację stylową;


Tworzenie wypowiedzi5
TWORZENIE WYPOWIEDZI INFORMACJI

 • analizuje wybrane teksty pisarzy, filozofów i artystów, interpretując je i wskazując wpływ tych wypowiedzi na charakter stylów, epok i tendencji w sztuce oraz na kształt dzieła; analizuje także wypowiedzi krytyków na temat sztuki oraz potrafi się do nich odnieść, formułując własne zdania;

 • potrafi oddzielić faktografię od autorskiej interpretacji i analizy w publikacjach z zakresu historii sztuki.


Zaj cia plastyczne
ZAJĘCIA PLASTYCZNE INFORMACJI

Ważną rolę dla osiągnięcia celów założonych dla edukacji plastycznej mogą na III etapie edukacji pełnić zajęcia plastyczne. Mogą one być realizowane w trybie cotygodniowych spotkań w połączeniu

z ewentualnymi zajęciami pozalekcyjnymi. Zajęcia te powinny stać się podstawą uczestnictwa uczniów w upowszechnianiu kultury we własnej społeczności lokalnej, jak i przygotowania

planu współpracy między szkołami i ich uczniami na rzecz uczestnictwa

w kulturze.


Zaj cia plastyczne1
ZAJĘCIA PLASTYCZNE INFORMACJI

 • W ramach tych zajęć szkoła powinna stwarzać uczniom możliwości realizacji projektów, w postaci:

 • publikacji, służących kulturotwórczej refleksji (na podstawie wybranych przykładów wytworów sztuk plastycznych i wydarzeń w sferze sztuk wizualnych, w korelacji z zagadnieniami z języka polskiego i historii),

 • animacji, służącej popularyzacji sztuki w społeczności szkolnej, na podstawie dobrze dobranych przykładów, dzieł stanowiących o dziedzictwie kultury i zjawisk artystycznych decydujących o sztuce współczesnej.