1 / 18

CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU VIETNAM DATACOMMUNICATION COMPANY

CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU VIETNAM DATACOMMUNICATION COMPANY. HO ẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM CÔNG NGHỆ IPV6 TRÊN MẠNG VNN CỦA CÔNG TY VDC. HÀ N Ộ I, 09/2004. CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU VIETNAM DATACOMMUNICATION COMPANY. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY: MỤC TIÊU

king
Download Presentation

CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU VIETNAM DATACOMMUNICATION COMPANY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU VIETNAM DATACOMMUNICATION COMPANY HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM CÔNG NGHỆ IPV6 TRÊN MẠNG VNN CỦA CÔNG TY VDC HÀ NỘI, 09/2004

 2. CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU VIETNAM DATACOMMUNICATION COMPANY CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY: • MỤC TIÊU • QUY MÔ HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM • TỔNG QUAN MẠNG VNN IPv4 • HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM IPv6 TRÊN MẠNG VNN • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM IPv6 TRÊN MẠNG VNN • KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN IPv6 TRÊN MẠNG VNN IPv6_VNN trial reports

 3. CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU VIETNAM DATACOMMUNICATION COMPANY • MỤC TIÊU • Nghiên cứu tiếp cận với công nghệ mới IPv6, thử nghiệm kết nối với các mô hình LAN, WAN IPv6 trong nước và quốc tế. • Tìm hiểu các phương pháp chuyển đổi sang giao thức mới IPv6 một cách tối ưu. • Nghiên cứu tìm hiểu các loại hình dịch vụ trên nền công nghệ IPv6. • Dự trữ sẵn các địa chỉ IPv6 trên mạng Internet cho mạng VNN cho phát triển sau này. • Thực hiện các điều kiện của tiêu chuẩn RFC2772 của APNIC để VNPT/VNN được chấp nhận tham gia mạng 6Bone toàn cầu. • V.v … IPv6_VNN trial reports

 4. CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU VIETNAM DATACOMMUNICATION COMPANY • QUY MÔ HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM A. CẤU TRÚC MẠNG THỬ NGHIỆM IPv6. • Gồm hai node mạng IPv6 tại Hà Nội và HCM. Tại Hà Nội có các máy chủ DNS/Mail/Web/FTP sử dụng IPv6. • Kết nối mạng WAN IPv6 trong nước và quốc tế bằng kỹ thuật tunnel (tạo đường ống IPv6 trên IPv4: Các router IPv4/IPv6 gửi các gói tin IPv6 trong vùng định tuyến IPv4 bằng cách đóng gói chúng trong các gói tin IPv4) trên hạ tầng mạng IPv4 để giảm chi phí đầu tư, cụ thể: - Kết nối hai mạng LAN IPv6 tại Hà Nội và HCM bằng kỹ thuật tunnel IPv6 over IPv4 dựa trên hạ tầng backbone mạng IPv4 hiện tại. - Kết nối IPv6 VNN đi IPv6 quốc tế (6Bone) bằng kỹ thuật tunnel IPv6 over IPv4 trên các đường IPv4 quốc tế của mạng VNN. IPv6_VNN trial reports

 5. CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU VIETNAM DATACOMMUNICATION COMPANY • QUY MÔ HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM B. CÁC DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM TRÊN NỀN CÔNG NGHỆ IPv6 • Dịch vụ truy nhập Web • Dịch vụ truyền tệp (FTP) • Dịch vụ thư điện tử (Mail) • Dịch vụ truy cập từ xa (telnet) • Xây dựng trang web IPv6: www.IPv6.vnn.vn • Các dịch vụ Multimedia, Multicast • V.v … IPv6_VNN trial reports

 6. CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU VIETNAM DATACOMMUNICATION COMPANY • TỔNG QUAN MẠNG IPV4 VNN (1) • Gồm 3 node trục đặt tại Hà Nội, HCM và Đà Nẵng kết nối mạng VNN tại các tỉnh thành phố và kết nối đi quốc tế. • Tổng dung lượng kênh kết nối đi Internet quốc tế khoảng hơn 1Gbps, với nhiều kênh tốc độ cao 155Mbps. • Mạng IPv4 VNN kết nối với nhiều đối tác trong khu vực và trên thế giới như: - Mỹ: 45Mbps - Nhật: (155 + 8)Mbps - Singapore: 3x155Mbps - Hồng Kông: (3x45 + 155)Mbps - Trung Quốc: 155Mbps - Đài Loan: 8Mbps - Malaysia, Hàn Quốc: 2Mbps IPv6_VNN trial reports

 7. CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU VIETNAM DATACOMMUNICATION COMPANY • TỔNG QUAN MẠNG IPV4 VNN (2) • Mạng trục IPv4 VNN gồm các tuyến Hà Nội - Tp.HCM, Hà Nội - Đà Nẵng và Đà Nẵng - Tp.HCM kết nối 3 node trục của mạng VNN bằng các đường tốc độ cao 155Mbps: • - Hà Nội - Tp.HCM: 2x155Mbps • - Hà Nội - Đà Nẵng: 3x155Mbps • - Đà Nẵng - Tp.HCM: 3x155Mbps • Dự kiến cuối năm 2004 mạng trục IPv4VNN sẽ nâng cấp thành tam giác 2.5Gbps, các POP VNN bao phủ rộng, đã có mặt tại 61 tỉnh thành phố trong cả nước. • Cung cấp đa loại hình dịch vụ như truy nhập Internet VNN (Dialup, xDSL, IP Leased line, Wi-Fi), dịch vụ kết nối dữ liệu IP VPN, các dịch vụ giá trị gia tăng trên Internet như Mail, Web, Hosting, Games online, … IPv6_VNN trial reports

 8. CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU VIETNAM DATACOMMUNICATION COMPANY • HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM IPv6 TRÊN MẠNG VNN (1) • Xây dựng các Node mạng sử dụng cộng nghệ IPv6 tại hai điểm Hà Nội và Tp.HCM • Tại mỗi điểm gồm các thiết bị Cisco router, Cisco Switch, các máy chủ IPv6 (DNS /Mail /Web /FTP) và các máy trạm IPv6. • Kết nối các node mạng thuần IPv6 tại Hà Nội và Tp.HCM với mạng IPv4 VNN bằng các kết nối FastEthernet thông qua IPv6 Gateway Router (chạy cả hai giao thức IPv4 và IPv6). • Tạo IPv6 Backbone kết nối node mạng IPv6 tại Hà Nội và Tp.HCM bằng kỹ thuật Tunnel IPv6 over IPv4 tốc độ 2Mbps trên đường IPv4 Backbone 155Mbps của mạng hiện tại. IPv6_VNN trial reports

 9. CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU VIETNAM DATACOMMUNICATION COMPANY • HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM IPv6 TRÊN MẠNG VNN (2) • Kết nối mạng IPv6 VNN với mạng IPv6 quốc tế (mạng 6Bone) băng kỹ thuật Tunnel IPv6 over IPv4 trên kết nối IPv4 155Mbps giữa mạng IPv4 VNN với mạng Singtel (Singapore). • Sử dụng lớp địa chỉ IPv6 2001:C20:2001::/48, quy hoạch và gán cho các giao tiếp mạng IPv6, các máy chủ dịch vụ IPv6 và các máy trạm của mạng LAN IPv6 tại Hà Nội và HCM. • Triển khai cài đặt các hệ điều hành và phần mềm ứng dụng: • - Hệ điều hành: Redhat 9.0, Windown 2000 • - DNS: BIND-9.2.2 • - Mail Server: SendMail-8.9.3; Mail client: NTEmacs • - Web: Apache-2.0.45 • - FTP: Proftpd-1.2.8, … IPv6_VNN trial reports

 10. CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU VIETNAM DATACOMMUNICATION COMPANY • MÔ HÌNH MẠNG THỬ NGHIỆM IPv6 VNN IPv6_VNN trial reports

 11. CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU VIETNAM DATACOMMUNICATION COMPANY • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM IPV6 TRÊN MẠNG VNN (1) 1. VỀ KẾT QUẢ KẾT NỐI MẠNG: • VDC đã triển khai và kết nối thành công mạng thử nghiệm IPv6 trên hạ tầng mạng IPv4 VNN cả trong nước và đi quốc tế từ tháng 5 năm 2003. • Kiểm tra Ping giữa các máy trong cùng mạng LAN IPv6 và giữa các máy khác mạng LAN IPv6, kết quả Ping tốt. • Chuyển đổi thành công IPv6/IPv4, việc tạo Tunnel IPv6 trên hạ tầng mạng IPv4 không làm ảnh hưởng đến mạng cũng như chất lượng của các dịch vụ IPv4 hiện tại mà VDC đang cung cấp. • Sử dụng “tcpdump” để capture gói tin IPv6 và “Iperf” để đo băng thông và các đặc trưng khác của mạng như độ trễ đường truyền, tỉ lệ mất gói tin… • Kiểm tra việc sử dụng ICMPv6 trong việc quản lý, giám sát mạng, xử lý lỗi, … kết quả hoạt động tốt. IPv6_VNN trial reports

 12. CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU VIETNAM DATACOMMUNICATION COMPANY • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM IPV6 TRÊN MẠNG VNN (2) 2. VỀ CÁC DỊCH VỤ CƠ BẢN TRÊN NỀN IPv6: • Các dịch vụ Mail, Web, FTP hoạt động tốt trên nền công nghệ IPv6. • Thử nghiệm truy nhập mạng IPv6 nội bộ tại LAN HCM kết nối đến máy chủ Web, FTP, Mail IPv6 tại Hà Nội cho kết quả như sau: - Đối với hệ điều hành Linux thì các dịch vụ Web, Mail, FTP hoạt động tốt. - Đối với hệ điều hành Windows (Windows2000 và WindowsXP) tại thời điểm thử nghiệm thì chưa hỗ trợ cho dịch vụ mail chạy trên nền IPv6. • Thử nghiệm kết nối từ máy trạm IPv6 đến mạng IPv6 bên ngoài sử dụng các dịch vụ Web, FTP trên các Server IPv6 trên mạng 6Bone hoạt động tốt. • Dịch vụ Email trong nước hoạt động tốt, chưa thực hiện được việc kiểm tra gửi/nhận Email quốc tế do chưa có đăng ký DNS IPv6 quốc tế. IPv6_VNN trial reports

 13. CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU VIETNAM DATACOMMUNICATION COMPANY • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM IPV6 TRÊN MẠNG VNN (3) 3. VỀ DỊCH VỤ DIAL-UP TRÊN NỀN IPv6: • Đối với dịch vụ Dial-up trên nền công nghệ IPv6 thì còn hạn chế về các phần mềm hỗ trợ. Kết quả thử nghiệm Dialup bằng IPv6 đối với các hệ điều hành Windowws2000, WindowsXP, Linux tại thời điểm thử nghiệm đều chưa hỗ trợ. • Chưa có các phần mềm chạy trên các hệ điều hành này có cho phép thực hiện Dialup sử dụng công nghệ IPv6. Nhìn chung việc sử dụng các dịch vụ trên nền công nghệ IPv6 đều cho thấy tính an toàn bảo mật cao hơn, tỷ lệ truy nhập thành công các phiên truy nhập dịch vụ đều đạt 100%, tốc độ download/upload nhanh, chất lượng dịch vụ cũng tốt hơn. (Chi tiết hơn về kết quả thử nghiệm, có thể liên hệ với Phòng Kỹ thuật Điều Hành, Công ty VDC, 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) IPv6_VNN trial reports

 14. CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU VIETNAM DATACOMMUNICATION COMPANY • KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN IPv6 TRÊN MẠNG VNN (1) • Đẩy mạnh nghiên cứu tìm hiểu các ứng dụng mới trên nền công nghệ IPv6, các phương thức kết nối mạng, chuyển đổi IPv4/IPv6, quản lý routing, quản lý mạng và đảm bảo chất lượng dịch vụ. • Mở rộng và hoàn thiện hạ tầng mạng IPv6 VNN. Xin cấp và quy hoạch sử dụng và cấp phát lại cho khách hàng nguồn địa chỉ IPv6 được cấp • Thực hiện từng bước ứng dụng IPv6 trên mạng VNN theo mô hình IPv4 và IPv6 song song cùng tồn tại (Dual-stack) cho từng phần mạng. • Sẵn sàng phối hợp với VNNIC, các đơn vị liên quan thử nghiệm và triển khai các dịch vụ DNS, triển khai ứng dụng công nghệ IPv6. • Mở các đường kết nối IPv6 trực tiếp từ mạng IPv6 VNN đi các mạng IPv6 trong khu vực và quốc tế như 6Bone, 6Net, … IPv6_VNN trial reports

 15. CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU VIETNAM DATACOMMUNICATION COMPANY • KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN IPv6 TRÊN MẠNG VNN (2) • Triển khai rộng rãi các ứng dụng, các dịch vụ truy nhập Internet, các dịch vụ giá trị gia tăng ứng dụng công nghệ IPv6 trên mạng VNN như: • Kết nối IPv4/IPv6 • Chuyển đổi IPv4/IPv6 • Các ứng dụng dịch vụ cơ bản Mail /Web /FTP, … • Các ứng dụng IRC • Các ứng dụng Game Multicast • Các ứng dụng Multimedia Multicast, … • Cung cấp các dịch vụ IP trên nền công nghệ IPv6 cho các đối tượng khách hàng có nhu cầu ứng dụng cộng nghệ IPv6 như các trường học, viện nghiên cứu, trung tâm đào tạo, các doanh nghiệp, trung tâm phần mềm, … IPv6_VNN trial reports

 16. CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU VIETNAM DATACOMMUNICATION COMPANY Lộ trình triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng VNN của VDC: IPv6_VNN trial reports

 17. CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU VIETNAM DATACOMMUNICATION COMPANY Lộ trình triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng VNN của VDC (tiếp): IPv6_VNN trial reports

 18. CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU VIETNAM DATACOMMUNICATION COMPANY XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ! IPv6_VNN trial reports

More Related