Sistem maklumat
Download
1 / 19

SISTEM MAKLUMAT - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

SISTEM MAKLUMAT. 6.1 Konsep Sistem Maklumat. DEFINISI. DATA. Fakta asas dalam pelbagai bentuk ( teks , nombor , imej , bunyi ) yang belum diproses. MAKLUMAT. Data yang telah diproses menjadi makna tertentu yang berguna kepada pengguna tertentu . DEFINISI. SISTEM MAKLUMAT.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SISTEM MAKLUMAT' - kimo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sistem maklumat

SISTEM MAKLUMAT

6.1 KonsepSistemMaklumat


Definisi
DEFINISI

DATA

Faktaasasdalampelbagaibentuk(teks, nombor, imej, bunyi) yang belumdiproses

MAKLUMAT

Data yang telahdiprosesmenjadimaknatertentu yang bergunakepadapenggunatertentu.


Definisi1
DEFINISI

SISTEM MAKLUMAT

Koleksiperkakasan, perisian, data, manusiadanproseduryang mengumpuldanmemproses data danmembekalkanmaklumatKomponen sistem maklumat
KOMPONEN SISTEM MAKLUMAT

 • DATA

 • PROSEDUR

 • PERISIAN

 • MANUSIA

 • PERKAKASAN


Komponen sistem maklumat1
KOMPONEN SISTEM MAKLUMAT

 • DATA

 • Faktaasasdalampelbagaibentuk(teks, nombor, imej, bunyi) yang belumdiproses

 • Data yang telahdiprosesmenjadimaksud yang bermaknadipanggilmaklumat.


Komponen sistem maklumat2
KOMPONEN SISTEM MAKLUMAT

 • PERISIAN

 • Perisianmenyediakanarahanuntukmemberitahukomputerapa yang perludilakukandanbagaimanauntukmelakukannya.

 • Tujuanperisanadalahuntukmenukar data kepadamaklumat.


Komponen sistem maklumat3
KOMPONEN SISTEM MAKLUMAT

 • PERKAKASAN

 • Peralatan yang digunakanuntuk

 • memproses data menjadimaklumat.

 • Perkaksandikawalolehperisian.


Komponen sistem maklumat4
KOMPONEN SISTEM MAKLUMAT

 • MANUSIA

 • Sesiapasahaja yang menggunakansistemkomputeratau yang menguruskanmaklumat.

 • Contoh: orang yang menjanamaklumatpelanggan, pelajar, akauntan, pengurusjualan.


Komponen sistem maklumat5
KOMPONEN SISTEM MAKLUMAT

 • PROSEDUR

 • Arahanpengendalian yang menerangkankepadapenggunabagaimanauntukuntukmengendalikandanmenguruskansistemmaklumat.Jenis jenis sistem maklumat1
JENIS-JENIS SISTEM MAKLUMAT

 • SistemPengurusanMaklumat (MIS)

1

 • SistemPemprosesanUrusNiaga (TPS)

 • Sistemyang menghasilkanlaporan standard dalambentukstrukturringkas.

 • MIS ringkaskan data danpaparkandalambentuklaporan.

2

Rekod data

 • Sistemyang membantuorganisasimemantauoperasihariandanmerekodkannyakedalampangkalan data (database)

 • Contoh: bayarangaji, jualan.


Jenis jenis sistem maklumat2
JENIS-JENIS SISTEM MAKLUMAT

3

Analisis data

 • Sistem yang menganalisis data perniagaandanmempersembahkannyasupayakeputusanperniagaandapatdibuatdenganmudah.

 • SistemSokonganPengurusan (DSS)

4

 • SistemPakar (ES) / KepintaranBuatan (AI)

 • Sistem yang membuatkeputusanataumenyelesaikanmasalahdalambidangtertentudenganmenggunakanpengetahuandankaedahanalitik yang ditetapkanolehpakar.


Jenis jenis sistem maklumat3
JENIS-JENIS SISTEM MAKLUMAT

5

 • Sistem yang menyediakanmaklumatstrategikyang disesuaikandengankehendakpengurusanatasan.

 • EIS adalahinteraktif MIS yang digabungkandengan DSS dan AI.

 • Direkabentuksupayamudahdigunakan (mesrapengguna).

 • SistemMaklumatEksekutif (EIS)

Untukbacaanlanjut

http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_information_system


Hierarki data
HIERARKI DATA

Kecil

ke

besar


Hierarki data1

HIERARKI DATA

 • bait

 • Digit binariyang merangkumi digit 0 dan 1

 • Nilaimaklumat paling kecil yang bolehdisimpanolehkomputer.

 • Bait = 8 bit

 • Merangkumi 1 aksarasepertihuruf, nombordansimbol.


Hierarki data2
HIERARKI DATA

 • Medan

 • Sekumpulanaksara yang salaingberkaitan yang disusunmenjadisatuperkataanlengkapsepertinama.

 • Rekod

 • Sekumpulanmedan (field) yang salingberkaitan.

 • Setiaprekoddiwakiliolehbaris (row) dalamjadual.


Hierarki data3
HIERARKI DATA

 • Sekumpulanrekod yang berkaitan.

 • Contoh: rekodpelajar, rekodkehadiran.

 • Fail

 • Pangkalan Data

 • Sekumpulan fail yang berkaitan.


Hierarki data4
HIERARKI DATA

 • Medan (atribut)

 • Rekod (baris)

Fail/jadual


ad