slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sredstva potpore znanstvenim istraživanjima za 2013. godinu na Sveučilištu u Rijeci PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sredstva potpore znanstvenim istraživanjima za 2013. godinu na Sveučilištu u Rijeci

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 23
kimimela-evans

Sredstva potpore znanstvenim istraživanjima za 2013. godinu na Sveučilištu u Rijeci - PowerPoint PPT Presentation

88 Views
Download Presentation
Sredstva potpore znanstvenim istraživanjima za 2013. godinu na Sveučilištu u Rijeci
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prikaz nacrta istraživanja "Razine rizika za probleme u ponašanju djece rane razvojne dobi i stručne intervencije„Nataša VlahUčiteljski fakultet u Rijeci Sredstva potpore znanstvenim istraživanjima za 2013. godinu na Sveučilištu u Rijeci Broj potpore: 13.10.2.2.03 4.Hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 9.-11.10.2014., Supetar

 2. Teorijska racionala • Problemi u ponašanju (razine) • Rana intervencija • Stručna intervencija za djecu rane razvojne dobi 4.Hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 9.-11.10.2014., Supetar

 3. Problemi u ponašanju ? Pojam „problemi u ponašanju” je krovni pojam za kontinuum oblika ponašanja od jednostavnijih, manje težine i opasnosti/štetnosti za sebe ili druge, do onih definiranih i/ili sankcioniranih propisima i često težih po posljedicama i potrebama za stručnom intervencijom.„ Odsjek za poremećaje u ponašanju, ERF (1967-2013) 4.Hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 9.-11.10.2014., Supetar

 4. Problemi u ponašanju ? „Problemi u ponašanju je krovni pojam za kontinuum oblika ponašanja od jednostavnijih, manje težine i opasnosti/štetnosti za sebe ili druge, do onih definiranih i/ili sankcioniranih propisima i često težih po posljedicama i potrebama za stručnom intervencijom.„ Rizici..... teškoće u ponašanju... poremećaji u ponašanju Odsjek za poremećaje u ponašanju, ERF (1967-2013) 4.Hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 9.-11.10.2014., Supetar

 5. Razine problema u ponašanju ? .....mogu biti prepoznati na različitim razinama, te se može reći da oni mogu biti minimalni, umjereni i visoki (Bašić, Žižak i Koller-Trbović, 2004), a u skladu s time se definiraju i provode programi stručnih intervencija. Bašić, J., Žižak, A., Koller-Trbović, N. (2004). Prijedlog pristupa rizičnim ponašanjima i poremećajima u ponašanju djece i mladih, U: Bašić, J. Uzelac, S. i Koller-Trbović, N. (Ur.), Poremećaji u ponašanju i rizična ponašanja: pristupi i pojmovna određenja(str. 147-156). Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 4.Hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 9.-11.10.2014., Supetar

 6. Stručne intervencije ? Za osmišljavanje kvalitetnih, adekvatnih i dokazano učinkovitih stručnih intervencija za djecu s problemima u ponašanju rane razvojne dobi neophodan je istovremeni rad s djetetom i obitelji. Pećnik, N., Ferić Šlehan, M. (2011). Određenje odgovornog roditeljstva, analiza mjera rane pomoći u suočavanju s čimbenicima rizika i prijedlozi novih preventivno-savjetodavnih oblika pomoći obiteljima u riziku. Zagreb: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. 4.Hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 9.-11.10.2014., Supetar

 7. Rana intervencija ? Proces informiranja, savjetovanja, edukacije i podrške djeci u ranoj dobi (i njihovim roditeljima) kod koje je utvrđeno stanje mogućeg odstupanja u razvoju, s visokim rizikom za daljnji razvoj. Ovaj proces obuhvaća i djecu kod koje postoji faktor rizika za razvojno odstupanje koje bi kasnije moglo utjecati na njihov daljnji razvoj i buduće školovanje. Košiček, T., Kobetić, D., Stančić, Z., Joković Oreb, I. (2009). Istraživanje nekih aspekata Rane intervencije u djetinjstvu. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 45, (1), 1-14. 4.Hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 9.-11.10.2014., Supetar

 8. Svrha istraživanja Dugoročna svrha je predložiti model Ranih intervencija koji bi se mogao primjenjivati u gradu Rijeci kroz osnivanje Centra za rane intervencije. Ovaj Centar bi radio na osnovi mutidisciplinarnosti, utemeljene i recentne znanstvenosti te bi pružao stručne usluge procjene i tretmana djeci za koju se istraživanjem utvrdi da su u riziku za razvoj problema u ponašanju. 4.Hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 9.-11.10.2014., Supetar

 9. Mix-method • Kvantitativno istraživanje • Kvalitativno istraživanje 4.Hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 9.-11.10.2014., Supetar

 10. Ciljevi kvantitativnog istraživanja • Utvrditi razine učestalosti problema u ponašanju kod djece jasličke dobina tri razine rizičnosti: minimalni, umjereni i visoki. • Utvrditi doprinos interakcija između unutarnjih i vanjskih čimbenika na razine rizičnosti • Longitudinalno pratiti generaciju do adolescencije 4.Hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 9.-11.10.2014., Supetar

 11. Sudionici kvantitativnog istraživanja S1 Sva djeca u jasličkim skupinama u Dječjem vrtiću Rijeka (N=600) S2 Reprezentativni uzorak vršnjaka S1 do kojeg ćemo doći suradnjom s patronažnim sestrama 4.Hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 9.-11.10.2014., Supetar

 12. Varijable kvantitativnog istraživanja Roditelji procjenjuju: • problemi u ponašanju prema Achenbachovoj klasifikaciji • temperament djeteta • procjene reakcija roditelja na djetetove negativne emocije • procjene dječjeg razvojnog statusa (zabrinutosti roditelja) • roditeljska kompetentnost i prezaštićivanje • demografski i socioekonomski pokazatelji roditelja (9 str.) Odgajateljice procjenjuju: • Fenomen i etiologiju problema u ponašanju djeteta • Razloge ne-dobivanja stručne pomoći 4.Hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 9.-11.10.2014., Supetar

 13. Varijable kvantitativnog istraživanja Roditelji procjenjuju: • problemi u ponašanju prema Achenbachovoj klasifikaciji • temperament djeteta • procjene reakcija roditelja na djetetove negativne emocije • procjene dječjeg razvojnog statusa (zabrinutosti roditelja) • roditeljska kompetentnost i prezaštićivanje • demografski i socioekonomski pokazatelji roditelja Odgajateljice procjenjuju: • Fenomen i etiologiju problema u ponašanju djeteta • Razloge ne-dobivanja stručne pomoći Samo u jaslicama 4.Hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 9.-11.10.2014., Supetar

 14. Prikupljanje podataka • Podrška Grada rijeke (Odjel za odgoj i školstvo) • Etička povjerenstva/ suglasnost vrtića i patronaže za sudjelovanjem • Koordinatori u centrima vrtića/patronaže • Sastanci s odgajateljicama • Plakati, letci • Suglasnosti za roditelje • Upitnici u zatvorenim kovertama • Šifre 4.Hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 9.-11.10.2014., Supetar

 15. Obrada podataka • Deskriptivna i multivarijatna analiza (regresijske i diskriminativne analize)- upitnici za roditelje i dio upitnika za odgajateljice • Kvalitativa analiza sadržaja – dio upitnika za odgajateljice 4.Hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 9.-11.10.2014., Supetar

 16. Longitudinalno praćenje generacije Planira se dalje praćenje kroz mjerenje elemenata rizičnosti/zaštite i razvojnih ishoda do razdoblja prvog, petog i osmog razreda OŠ 4.Hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 9.-11.10.2014., Supetar

 17. Cilj kvalitativnog istraživanja Opisati doživljaj rizika i zaštitnih mehanizama za probleme u ponašanju kod djece iz perspektive roditelja, odgajatelja i stručnih suradnika u gradu Rijeci. Specifično, ovaj opis treba dovesti u relaciju s taksativnim opisom postojećeg stanja službi. 4.Hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 9.-11.10.2014., Supetar

 18. Sudionici kvalitativnog istraživanja • Roditelji djece za koju mjerodavne službe procjenjuju rizike (skupina detektirana kvantitativnim istraživanjem, putem udruga roditelja, CZSS…) • Odgajatelji u vrtićima s najmanje pet godine radnog iskustva • Stručnjaci u stručnim službama vrtića (pedagozi, psiholozi i stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila) i drugih ustanova 4.Hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 9.-11.10.2014., Supetar

 19. Način prikupljanja podataka kvalitativnog istraživanja • Provođenje polustrukturiranih intervjua s roditeljima. • Razgovori u fokus grupama s odgajateljima. • Razgovori u fokus grupama sa stručnjacima. 4.Hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 9.-11.10.2014., Supetar

 20. Obrada podataka kvalitativnog istraživanja • tematska analiza sadržajaza polustrukturirane intervjue i • tematski okvir za fokus grupe (prema Ajduković i Urbanc, 2011; prema Ricijaš, Jeđud Borić, Lotar Rihtarić i Mirosavljević, 2014.). 4.Hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 9.-11.10.2014., Supetar

 21. Dodatni aspekti kvalitativnog istraživanja • Etički aspekti • Vjerodostojnost i valjanost metodološke strukture i rezultata • Povezivanje rezultata s rezultatima kvantitativnog istraživanja • Korisnost za sudionike i lokalnu zajednicu 4.Hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 9.-11.10.2014., Supetar

 22. Prezentacija rezultata • Znanstveni radovi u časopisima • Prezentacije stručnoj javnosti • Radionice za odgajateljice i roditelje • Informativni posteri u vrtićima • Web stranica vrtića/grada i Sveučilišna stranica projekta 4.Hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 9.-11.10.2014., Supetar

 23. Hvala na pažnji  natasav@ufri.hr 4.Hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 9.-11.10.2014., Supetar