Intern audit
Download
1 / 29

- PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

INTERNÍ AUDIT. (Prezentace vytvořena s přispěním studentů kurzu 1FU505 a diplomantů KFUA). Osnova . Vývoj interního auditu Koncepce interního auditu Funkční náplň interního auditu. Standardy pro profesní praxi interního auditu Čím by interní audit neměl být. Vývoj interního auditu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kimberly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Intern audit
INTERNÍ AUDIT

(Prezentace vytvořena s přispěním studentů kurzu 1FU505 a diplomantů KFUA)


Osnova
Osnova

 • Vývoj interního auditu

 • Koncepce interního auditu

 • Funkční náplň interního auditu. Standardy pro profesní praxi interního auditu

 • Čím by interní audit neměl být


V voj intern ho auditu
Vývoj interního auditu

Rostoucí velikost podniků znamenala zvýšené riziko omylů a podvodů – důvod pro ověřování správnosti účetnictví vedle nezávislého externího posouzení interními auditory.

Význam a úloha interního auditu se neustále vyvíjela a současně roste jeho odpovědnost při plnění základního cíle: sloužit vedení podniku jako nástroj pro dosažení efektivnosti řízení podniku.


Institut intern ch auditor iia
Institut interních auditorů (IIA)

 • založen 1941 v New Yorku

 • dnes sídlo v Altamonte Springs na Floridě

 • do jeho činnosti zapojeni auditoři z celého světa

 • činnost institutu:

 • vypracovává profesní standardy

 • zabezpečuje profesní certifikaci interních auditorů

 • provádí výzkum v oblasti interního auditu

 • organizuje profesní výuku (konference, semináře, kurzy…)

 • udržuje celosvětové kontakty s přidruženými instituty


Evropsk konfederace institut pro intern audit eciia
Evropská konfederace Institutů pro interní audit (ECIIA)

 • založena r. 1982 z důvodu snahy o sjednocení přístupů k problematice interního auditu

 • zachovává úplnou autonomii národních institutů

 • snaží se prosazovat a rozvíjet profesionální praxi v oblasti interního auditu v Evropě

 • hlavní cíle:

 • rozvíjení interního auditu v Evropě

 • podpora přijetí standardů profesní praxe interního auditu v Evropě

 • podpora certifikace interních auditorů v Evropě

 • zajistit koordinovaný postup vůči EU


Koncepce auditu

Koncepce auditu

Definice:Interní audit je nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost zaměřená na přidanou hodnotu a zlepšení provozu organizace.

Pomáhá organizaci dosáhnout její cíle tím, že zavádí systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšení efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů.


Tradi n vs modern intern audit

Tradiční vs. moderní interní audit

Role interního auditu

tradiční moderní

policajt poradce

autorita formální neformální

zdroj autority podnikové předpisy osobní schopnosti,

zkušenosti

opatření k nápravěnátlak doporučení


Modern intern audit
Moderní interní audit

 • poradní orgán vedení podniku

 • snaží se dosáhnout vyšší efektivnosti prostřednictvím zdokonalování uplatňované strategie, používaných metod, systémů a postupů v podniku


Slu by poskytovan intern m auditem
Služby poskytované interním auditem

 • finanční audit

 • prevence a odhalování podvodu

 • vnitřní účetní kontrola

 • audit kontraktů (investoři, dodavatelé, odběratelé)

 • audit souladu podnikové politiky a postupů se zákony (compliance)

 • audit operací

 • audit produktivity

 • audit managementu

 • audit jakosti

 • audit ekologický

 • audit personálního rozvoje

 • audit vnějších podnikových vztahů, atd.


Auditovan innosti subjekty jednotky nebo syst my
Auditované činnosti (subjekty, jednotky nebo systémy)

 • zásady, postupy a praktiky

 • Nákladová, zisková, investiční střediska

 • zůstatky na účtech v hlavní účetní knize

 • informační systémy

 • důležité smlouvy

 • organizační jednotky

 • Funkce (subsystémy) jako např. elektronické zpracování dat, nákup, marketing, výroba, finance, účetnictví a lidské zdroje

 • transakční cykly jako např. prodej, inkaso, nákup, výdaje, skladové a nákladové účetnictví, výroba, pokladna, mzdy a kapitál

 • účetní výkazy

 • zákony a ustanovení


Hlavn u ivatel slu eb intern ho auditu
Hlavní uživatelé služeb interního auditu

 • řídící orgány společností (vrcholový management, představenstvo, dozorčí rada)

 • provozní management

 • výbor pro audit

 • externí auditoři


Intern audit

Účelem činnosti interního auditu:- pomáhat řídícím pracovníkům organizace v efektivním plnění jejich funkcí- pro dosažení tohoto cíle jim poskytuje následující služby:

 • analýzu

 • hodnocení

 • doporučení

 • návrhy

 • informace


Intern audit

Interní audit se netýká pouze podnikatelských subjektů.

Útvary interního auditu mohou být zřizovány i ve státní správě a samosprávě.


Standardy pro profesn praxi intern ho auditu

Standardy pro profesní praxi interního auditu

Účel Standardů:

umožnit porozumět úloze a odpovědnosti interního auditu

stanovit základnu pro vedení a měření výkonu interního auditu

zlepšit praktický výkon interního auditu


P edm t standard
Předmět standardů

 • Nezávislost útvaru IA na činnostech, jejichž audit provádí, a objektivita interních auditorů

 • Profesní úroveň interních auditorů

 • Rozsah působnosti IA

 • Provádění auditorských prací

 • Řízení útvaru IA


Nez vislost
Nezávislost

 • nezávislost na činnostech, které auditují

 • organizační postavení útvaru IA

 • objektivita interních auditorů


Profesn rove
Profesní úroveň

 • útvar IA má zabezpečit technickou zdatnost a vzdělání int. auditorů

 • znalosti, dovednosti a obory potřebné pro realizaci funkcí IA

 • útvar IA zabezpečuje řádnou kontrolu fungování IA

 • auditoři dodržují profesní normy chování

 • udržovaní odborné kvalifikace průběžným vzděláváním


P edm t pr ce
Předmět práce

 • zkoumání a vyhodnocování adekvátnosti a efektivity řídících a kontrolních mechanismů organizace a kvality výkonu

 • posoudit prostředky k ochraně majetku a ověřit existenci majetku

 • posoudit hospodárnost a účinnost nakládání se zdroji


V kon auditorsk pr ce
Výkon auditorské práce

 • Plánování auditu

 • Zkoumání a vyhodnocování informací

 • Předávání výsledků

 • Následná kontrola


Zen tvaru intern ho auditu
Řízení útvaru interního auditu

 • definovat poslání, pravomoc a odpovědnost útvaru IA

 • vypracovat plány realizace funkcí útvaru IA

 • stanovit zásady a postupy pro vedení auditorů

 • program výběru a rozvoje lidských zdrojů

 • koordinace práce interních a externích auditorů


Obecn a specifick standardy
Obecné a specifické standardy

Obsah interního auditu závisí na:

 • představě vedení podniku

 • cílech, jichž hodlá dosáhnout

 • zvláštnostech a charakteristických rysech každého podniku

 • na stylu řízení podniku

 • osobnosti ředitele a jeho představě o IA


Tvar ia vytvo en tak e
Útvar IA vytvořen tak, že:

 • je součástí řízení podniku, je mu blízký nebo má jeho podporu

 • vyžaduje kvalifikovaný a diskrétní personál

 • nemá omezenou činnost jen na finanční oblast

 • má svůj vlastní status a normy

 • hledá možnosti zvyšování efektivnosti

 • nesmí podléhat jiným kontrolám než kontrole vedení vlastního podniku


Loha intern ho auditu
Úloha interního auditu

 • Neustálá analýza podniku, sledování správného řízení

 • Ověřování spolehlivosti a vhodnosti IS

 • Kontrola plnění politiky rozvoje, norem a pokynů vedení

 • Sledování provádění kontrol v celém podniku


Loha intern ho auditu pokr
Úloha interního auditu (pokr.)

 • Informování vedení o všech odhalených nepravidelnostech, anomáliích + doporučení, jak je odstranit

 • Zabezpečování adekvátního využívání zdrojů podniku (lidských i materiálních)

 • Spolupráce s externím auditorem


Loha intern ho auditu pokr1
Úloha interního auditu (pokr.)

 • Vytváření prostředí otevřeného novým změnám a mentalitě týmové práce

 • Provádění speciálních studií


Postoj veden podniku v i intern mu auditu
Postoj vedení podniku vůči internímu auditu

 • Ignorace a neznalost

 • Jen velmi mlhavá představa; toto oddělení v podniku chybí

 • Interní audit jako vnitřní „detektivní“ a kontrolní služba


Postoj veden podniku v i intern mu auditu pokr
Postoj vedení podniku vůči internímu auditu (pokr.)

 • Kontakt s interním auditem do doby odhalení závažných nedostatků a chyb v řízení podniku

 • Elitní pracoviště


M by intern audit nem l b t
Čím by interní audit neměl být!

 • Místo odpočinku, „odkladiště“ neúspěšných vedoucích pracovníků

 • Detektivní resp. inkviziční útvar

 • Skupina „donašečů“

 • Zásobník pracovních sil, které bude půjčovat podle potřeby ostatním útvarům


M by intern audit nem l b t1
Čím by interní audit neměl být!

 • Pouhý pomocník nebo dokonce stálý nepřítel externího auditu

 • Útvar bez prestiže a úrovně zabývající se pouze rutinními záležitostmi