Praktikatoetus
Download
1 / 14

Praktikatoetus - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Praktikatoetus. 2005.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Praktikatoetus' - kimball


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • Tulevaste põllumajandustootjate praktiliste teadmiste taseme ning ettevõtjate huvitatuse tõstmiseks on tänavutaas rakendamisel riikliku toetusena praktikatoetus, millega osaliselt hüvitatakse põllumajanduserialal õppiva õpilase või üliõpilase põllumajandustootja ettevõttes toimuva õppepraktika juhendamise ja korraldamise kulud.


Seadusandlus
Seadusandlus

Praktikatoetus on sätestatud “Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse” (RT I 2004, 32, 227) § 19 lõike 2 ja § 58 lõike 1 ja Põllumajandusministri 15. märtsi 2005. a määruse nr 27 “Praktikatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning nende põllumajanduserialade loetelu, mille omandamisel praktikatoetust antakse” (RTL, 29.03.2005, 35, 49) alusel.


Toetuse taotleja
Toetuse taotleja

Toetust on õigus taotledapõllumajandustootjal, kes korraldab oma ettevõttes põllumajanduserialal õppiva õpilase või üliõpilase õppepraktikat.


P llumajanduserialade loetelu
Põllumajanduserialade loetelu

Toetust antakse kutsekesk-, rakenduskõrg- või kõrghariduseomandamiseks järgmistel põllumajanduserialadel:1) põllumajandus;2) talumajandus;3) aiandus;4) põllumajanduse mehhaniseerimine;5) hobusekasvatus;6) karusloomakasvatus;7) loomakasvatus;8) agronoomia;9) põllumajandussaaduse tootmine ja turustamine;10) agroökoloogia;11) loodusmajandus;12) maaparandus ja vesiehitus13) metsamajandus


Toetuse saamise tingimused
Toetuse saamise tingimused

 • Taotlejal või tema ettevõtte töötajal, kes praktikanti juhendab (õppepraktika juhendaja) peab oleme erialane ettevalmistus ja töötanud vähemalt 5 aastast põllumajandussaadusi tootmise alal ning viimase aasta taotleja ettevõttes;

 • Erialaseks ettevalmistuseks loetakse põllumajanduslikku keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidust või on läbitud vähemalt 400-tunnine põllumajanduslikku ettevalmistust mitteomavate põllumajandustootjate täienduskoolitus või on omandatud vähemalt põllumajandustootja III kutsekvalifikatsioon;

 • Õppepraktika juhendaja juhendab samal ajal kuni kahte praktikanti.


 • Taotleja on sõlminud õppeasutuse ja praktikandiga lepingu õppepraktika läbiviimiseks, millestpeab kindlasti nähtuma:

 • õppepraktika alustamise ja lõpetamise aeg;

 • õppepraktika kestus;

 • õppepraktika toimumise koht ja aadress;

 • õppepraktika ülesande kirjeldus lähtuvalt kooli õppekavast

 • Toetuse saamiseks tuleb õppepraktika korraldada ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 1. novembrini.


Taotluse vastuv tt
Taotluse vastuvõtt õppepraktika läbiviimiseks, millest

 • Taotlus esitatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA)

 • Narva mnt 3, Tartu 51009; 

 • Taotluste vastuvõtmist alustatakse 18. juulist, lõpptähtpäev on 19. august. Kui taotlus saadetakse posti teel, siis viimane arvestatav kuupäev on 19. august.


Toetuse taotlemisel esitatavad dokumendid
Toetuse taotlemisel esitatavad dokumendid õppepraktika läbiviimiseks, millest

 • Vormikohane taotlus

 • Õppepraktika juhendaja erialast ettevalmistust tõendava diplomi või tunnistuse koopia

 • Taotluse esitamisele eelnenud viimase viie aasta kohta õppepraktika juhendaja töölepingu või tööraamatu ärakiri või selle väljavõte või põllumajandussaaduste tootmise alal füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist tõendava dokumendi ärakiri;

 • Õppeasutuse poolt kinnitatud lepingu ärakiri õppepraktika läbiviimiseks;

 • Kui taotleja andmeid ei ole põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud, esitab taotleja toetuse esmakordsel taotlemisel koos eelpoolnimetatud dokumentidega avalduse andmete registrisse kandmiseks.


Toetuse m ramine
Toetuse määramine õppepraktika läbiviimiseks, millest

 • PRIA vaatab taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid läbi ja kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele.

 • PRIA otsustab toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise 20 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.


Taotluse rahuldamata j tmine
Taotluse rahuldamata jätmine õppepraktika läbiviimiseks, millest

 • Taotlus jäetakse rahuldamata alljärgnevatel “Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse” paragrahvi 59 lõikes 1 sätestatud juhtudel:

 •  taotleja on teadlikult esitanud valeandmeid;

 • taotleja ei vasta toetuse saamiseks käesolevas seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud nõuetele;

 • taotleja ei ole esitanud määratud tähtpäevaks esitamisele kuuluvat taotlust ettenähtud tähtpäevaks;

 • taotleja on eelmisel aastal sama toetust taotledes teadlikult esitanud valeandmeid;

 • taotlejalt on nõutud eelmisel aastal makstud sama toetuse tagasimaksmist riigieelarve tuludesse;

 • taotleja on põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmiseks teadlikult esitanud valeandmeid;

 • taotleja ei võimalda kohapealset kontrollimist ettevõttes;

 • puuduvad rahalised vahendid toetuse maksmiseks.


Toetuse arvutamine
Toetuse arvutamine õppepraktika läbiviimiseks, millest

 • Praktikatoetuseks 2005 eelarve aastal on kokku 1 miljon krooni.

 • Toetust võib maksta kuni neljakordse kuupalga alamäära ulatuses ühe praktikandi kohta kuus. Tegelik toetuse summa sõltub praktikantide arvust ja praktika pikkusest. 

 • Põllumajandusminister kehtestab eelarveaastal antava praktikatoetuse määra lähtudes praktikatoetuseks ettenähtud rahasumma suurusest ning nõuetekohaste taotluste järgsest praktikantide koguarvust ja õppepraktika kestvusest;

 • Taotlejale makstava praktikatoetuse suurus arvutatakse ettenähtud praktikatoetuse määra, praktikantide arvu ja õppepraktika kestust arvestades.


Toetuse maksmine
Toetuse maksmine õppepraktika läbiviimiseks, millest

 • Toetuse väljamaksmiseks esitab taotleja õppepraktika lõppemisest arvates hiljemalt 7. novembriks, kuid mitte enne toetuse määramise otsuse tegemist, PRIA-le iga praktikandi kohta vormikohase kirjaliku aruande õppepraktika korraldamise kohta.

 • PRIA vaatab aruande läbi ning võrdleb selles esitatud andmeid taotluses esitatud andmetega.

 • Kui õppepraktika kestus on taotluses esitatuga võrreldes lühenenud, vähendab PRIA toetuse suurust vastavalt õppepraktika tegelikule kestusele.

 • Toetus kantakse taotleja arvelduskontole kirjaliku aruande ja toetuse määramise otsuse alusel 25 tööpäeva jooksul arvates aruande esitamise tähtpäevast.


T nan t helepanu eest

Tänan tähelepanu eest! õppepraktika läbiviimiseks, millest


ad